| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 oraz z 1993 r. Nr 127, poz. 583),

2) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

3) ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),

4) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483),

5) ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268),

6) ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 185, poz. 1093)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 4 lutego 2015 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266), który stanowi:

„Art. 9. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) mienie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, utworzonej uchwałą nr 74 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Monitor Polski Nr 21, poz. 167), staje się mieniem Szkoły,

2) pracownicy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, o której mowa w pkt 1, stają się pracownikami Szkoły,

3) słuchacze wyłonieni w 1991 r. w drodze postępowania rekrutacyjnego do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, o której mowa w pkt 1, stają się słuchaczami Szkoły.

2. W 1991 r. finansowanie działalności Szkoły jest realizowane w ramach przyznanych na ten rok środków.”;

2) art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 oraz z 1993 r. Nr 127, poz. 583), które stanowią:

„Art. 46. 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepisy art. 22, 24, 34 i 40 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1992 r., z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Przepisy art. 24 w stosunku do osób wykonujących pracę nauczyciela wchodzą w życie z dniem 1 września 1992 r.

3. Przepisy art. 39 mają zastosowanie do nagród wypłacanych z zakładowego funduszu nagród, poczynając od nagród wypłaconych za 1991 r.

Art. 47. (uchylony)”;

3) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi:

„Art. 84. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45–47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

4) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), który stanowi:

„Art. 172. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 167 i 168, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

5) art. 150 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483), który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 78 i art. 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stanowią:

„Art. 78. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu ich zastąpienia przez akty wydane na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 79. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”;

7) art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 185, poz. 1093), które stanowią:

„Art. 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, dotyczących zwrotu przez słuchacza albo absolwenta Szkoły stypendium, albo innych kosztów kształcenia, albo umorzenia w całości lub w części należności z tytułu zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym, że organem właściwym jest organ właściwy na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 23 września 2011 r.”.

Marszałek Sejmu: R. Sikorski

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 lutego 2015 r. (poz. 248)

USTAWA

z dnia 14 czerwca 1991 r.

o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Art. 1. 1. Krajową Szkołę Administracji Publicznej, utworzoną na podstawie przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych, przekształca się w państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą „Krajowa Szkoła Administracji Publicznej”, z siedzibą w Warszawie.

2.1) Zadaniem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zwanej dalej „Szkołą”, jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Szkoła ma osobowość prawną.

Art. 2. 1.2) Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Szkole statut określający jej ustrój i organizację, zakres działania, zasady kształcenia, prawa i obowiązki słuchaczy oraz inne sprawy dotyczące jej działania, nieuregulowane w ustawie, uwzględniając rolę szkoły w systemie administracji państwa.

2. Szkołą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor Szkoły, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Szkołą w zakresie zgodności jej działania z przepisami ustawowymi i statutem.

Art. 3. Do mienia i finansów Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące państwowych szkół wyższych. Uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu tych przepisów w odniesieniu do Szkoły wykonuje Prezes Rady Ministrów.3)

Art. 4. 1.4) Słuchacze Szkoły są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym.

2.5) Zasady i tryb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, powoływania komisji rekrutacyjnej oraz zasady i tryb wnoszenia odwołań od wyniku tego postępowania określa statut Szkoły.

Art. 5. 1. Słuchacze Szkoły składają zobowiązanie do podjęcia i wykonywania, przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Słuchacze Szkoły odbywający w urzędzie administracji praktykę wykonują zadania przewidziane dla urzędników tego urzędu.

Art. 6. 1.6) Słuchacz Szkoły w okresie kształcenia w kraju otrzymuje stypendium krajowe.

1a.7) Stypendium krajowe nie przysługuje:

1) za dni nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach, przy czym za dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego;

2) za dni usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach z przyczyn innych niż wynikające ze stanu zdrowia, jeżeli okres tej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż 7 dni zajęć lub przekracza 7 dni zajęć w okresie miesiąca kalendarzowego.

2.8) Urzędnicy i inni pracownicy administracji publicznej na okres kształcenia w Szkole otrzymują urlop bezpłatny w urzędzie.

3.9) Słuchacze Szkoły oraz ich niepracujący współmałżonkowie i dzieci są uprawnieni do korzystania ze świadczeń zakładów społecznej służby zdrowia na zasadach ustalonych dla pracowników i ich rodzin.

4. (uchylony)10)

5. Absolwentom Szkoły okres kształcenia w tej Szkole zalicza się w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy absolwent został zobowiązany do zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia.

Art. 6a.11) 1. Słuchacz Szkoły, w okresie przebywania poza granicami kraju w związku z odbywaniem stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia, przez okres dłuższy niż miesiąc, otrzymuje stypendium zagraniczne obejmujące:

1) 25% kwoty stypendium krajowego;

2) 50% kwoty, o której mowa w pkt 1, na każdego członka rodziny pozostającego na wyłącznym utrzymaniu słuchacza;

3) środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą.

2. Stypendium zagraniczne, w części o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługuje albo ulega obniżeniu, jeżeli koszty związane z odbywaniem poza granicami kraju stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia pokrywa, w całości lub w części, instytucja zagraniczna.

Art. 6b.11) Za członków rodziny słuchacza uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz inne osoby pozostające ze słuchaczem we wspólnym gospodarstwie domowym, a także osoby, na rzecz których słuchacz został zobowiązany orzeczeniem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem do świadczeń alimentacyjnych.

Art. 7.12) Stypendium krajowe podlega zwrotowi w całości w przypadku skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w okresie pierwszych ośmiu miesięcy kształcenia z przyczyn innych niż nieobecność słuchacza na zajęciach wynikająca ze stanu zdrowia słuchacza albo z konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo z konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Art. 7a.13) 1. Koszty kształcenia słuchacza w Szkole obejmują stypendium krajowe, stypendium zagraniczne, składki na ubezpieczenie społeczne słuchacza oraz proporcjonalny udział w innych kosztach poniesionych przez Szkołę na działalność dydaktyczną i na bieżące funkcjonowanie Szkoły.

2. Koszty kształcenia słuchacza podlegają zwrotowi w przypadku:

1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy po pierwszych ośmiu miesiącach kształcenia albo niepodjęcia przez absolwenta pracy w urzędach administracji na stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy – w kwocie równej podwójnej wysokości stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, albo

2) rezygnacji przez absolwenta z pracy w urzędach administracji na stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy – w kwocie równej podwójnej wysokości stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, w części proporcjonalnej do liczby dni nieprzepracowanych w urzędach, albo

3) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe albo z powodu rażącego uchybienia godności słuchacza lub zachowania godzącego w dobre imię Szkoły – w pełnej wysokości.

3. Kwota równa podwójnej wysokości stypendium krajowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przewyższyć kosztów kształcenia słuchacza w Szkole.

4. Koszty kształcenia słuchacza nie podlegają zwrotowi w przypadku:

1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach wynikającej ze stanu zdrowia słuchacza albo z konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo z konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo

2) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy w urzędach administracji przez absolwenta, z powodu jego stanu zdrowia albo konieczności sprawowania przez absolwenta osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo konieczności sprawowania przez absolwenta samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, albo

3) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy przez absolwenta w urzędach administracji za zgodą Prezesa Rady Ministrów.

Art. 7b.13) 1. Zwrot stypendium krajowego albo kosztów kształcenia następuje na podstawie decyzji dyrektora Szkoły. W decyzji dyrektor określa wysokość i termin zwrotu nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Środki z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo zwrotu kosztów kształcenia, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Szkoły.

3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi lub społecznymi, dyrektor Szkoły może umorzyć w całości lub w części słuchaczowi albo absolwentowi Szkoły należność z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo kosztów kształcenia.

4. Od decyzji dyrektora Szkoły, o których mowa w ust. 1 i 3, służy odwołanie do Prezesa Rady Ministrów.

5. W sprawach egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 oraz z 2015 r. poz. 87).

Art. 8. (uchylony)14)

Art. 8a.15) Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość stypendium krajowego słuchacza,

2) sposób obliczania stypendium krajowego w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Szkole,

3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3,

4) sposób obliczania kosztów kształcenia słuchacza,

5) sposób i tryb wypłacania stypendium krajowego oraz stypendium zagranicznego

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia.

Art. 8b.15) 1. Pracownikowi Szkoły przysługuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze za pracę stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz dodatek funkcyjny z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

2. Pracownikowi Szkoły przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych odpowiednio w art. 90 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 1 i 2 oraz art. 92 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199).

3. Pracownikowi Szkoły przysługuje jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości trzykrotnego ostatnio pobieranego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, nie mniejszej jednak niż w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika, obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Art. 8c.15) Pracownikowi Szkoły może zostać przyznany, na czas określony, dodatek służbowy. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru i złożoności powierzonych obowiązków.

Art. 8d.15) 1. W ramach posiadanych przez Szkołę środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników Szkoły.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

Art. 8e.15) 1. Pracownikowi Szkoły, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może zostać przyznana nagroda.

2. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

Art. 8f.15) Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Szkoły niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, a także grupy zaszeregowań pracowników Szkoły,

2) stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły,

3) wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji,

4) wysokość oraz sposób obliczania dodatku służbowego,

5) sposób obliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także sposób zaliczania okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także warunki ich dokumentowania

– uwzględniając rodzaj zadań i charakter czynności wykonywanych przez pracowników Szkoły na poszczególnych stanowiskach oraz potrzebę posiadania przez nich odpowiednich umiejętności i doświadczenia, a także mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w Szkole.

Art. 9. (pominięty)16)

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia17).


1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 129 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483), która weszła w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 40 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), która weszła w życie z dniem 30 marca 2001 r.

3) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 129 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 129 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 185, poz. 1093), która weszła w życie z dniem 23 września 2011 r.

7) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 129 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) Utracił moc na podstawie art. 170 pkt 23 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w zakresie uregulowanym przez tę ustawę (Dz. U. Nr 28, poz. 153), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

10) Przez art. 43 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450), która weszła w życie z dniem 15 listopada 1991 r.

11) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

13) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

14) Przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

15) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 6.

16) Zamieszczony w obwieszczeniu.

17) Ustawa została ogłoszona w dniu 15 lipca 1991 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »