reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym2)

Na podstawie art. 18e ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym]

W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 60, poz. 407 oraz z 2009 r. Nr 91, poz. 744) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 3;

2) w § 4:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) polityka bezpieczeństwa zatwierdzona przez kierownictwo zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego;”,

b) pkt 2–4 otrzymują brzmienie:

„2) plany umożliwiające realizację celów przyjętych w programach poprawy bezpieczeństwa oraz spełnienie warunków określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności, przepisach Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego, krajowych przepisach bezpieczeństwa oraz właściwych decyzjach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”;

3) procedury dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej, urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego oraz pojazdów kolejowych, na poziomie zgodnym z właściwymi standardami i warunkami obowiązującymi w zakresie bieżącego utrzymania oraz w okresie całego wieloletniego cyklu użytkowania;

4) procedury i metody dokonywania u zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego oceny ryzyka powstałego w związku z prowadzoną działalnością;”,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) rozwiązania stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego zapewniające prawidłowy dostęp do informacji związanych z bezpieczeństwem w ramach przedsiębiorstwa oraz wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu przewozowego na określonej infrastrukturze, a także sposób dokumentowania informacji oraz tryb sprawowania nadzoru nad ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa;”,

d) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego postanowienie o częstotliwości i trybie wewnętrznych audytów oraz kontroli systemu bezpieczeństwa na różnych poziomach zarządzania w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem;

10) inne postanowienia wynikające z planów działania zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego, systemu alarmowania i informowania o niebezpieczeństwach, w tym wszelkie uzgodnienia z odpowiednimi władzami publicznymi.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Do wniosku przewoźnika kolejowego o wydanie sieciowej części certyfikatu bezpieczeństwa należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymienione w pkt 8.1–8.10 załącznika III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.06.2007, str. 9, z późn. zm.).”.

§ 2. [Przepisy dotychczasowe]

Regulacje wewnętrzne złożone do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie dotychczasowych przepisów i niezaakceptowane przed tym dniem pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3. [Dostosowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem do zmian]

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej, którzy prowadzą działalność na podstawie certyfikatów bezpieczeństwa albo autoryzacji bezpieczeństwa, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosują swoje systemy zarządzania bezpieczeństwem do zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia złożenia wniosku o przedłużenie ważności dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa albo autoryzacji bezpieczeństwa.

§ 4. [Przepisy przejściowe]

Postępowania w sprawie uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa albo certyfikatu bezpieczeństwa w części sieciowej lub w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962 oraz z 2015 r. poz. 200.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama