REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 535

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty potwierdzające status członków ich rodzin, uprawniające do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium;

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1;

3) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych wydawanych osobom, o których mowa w pkt 1.

§ 2. [Dokumenty]

1. Dokumentami, o których mowa w § 1 pkt 1, są:

1) legitymacja dyplomatyczna wydawana szefom i członkom personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) legitymacja służbowa wydawana członkom personelu administracyjnego i technicznego oraz członkom personelu służby misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) legitymacja konsularna wydawana kierownikom urzędów konsularnych oraz członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) legitymacja konsula honorowego wydawana konsulom honorowym w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) legitymacja specjalna wydawana osobom innym niż wymienione w pkt 1–4, a także członkom ich rodzin, jeżeli wydanie takiej legitymacji jest uzasadnione na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; wzór legitymacji specjalnej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Legitymacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, są także wydawane członkom rodzin osób wymienionych w tych przepisach oraz mogą być wydawane innym osobom zrównanym z szefami i członkami personelu misji dyplomatycznych, kierownikami urzędów konsularnych lub z członkami personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin.

§ 3. [Wizy Schengen i wizy krajowe]

1. Wizy Schengen lub wizy krajowe wydawane szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin oznacza się symbolem „C” lub „D” w zależności od okresu pobytu.

2. Na naklejce wizowej w polu „UWAGI” zamieszcza się napis „cel wydania:” i następujące oznaczenia:

1) „DYPLOMATYCZNA” – w przypadku wjazdu i pobytu szefów i członków personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i innych urzędników konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członków ich rodzin;

2) „SŁUŻBOWA” – w przypadku wjazdu i pobytu członków personelu administracyjnego i technicznego, członków personelu służby misji dyplomatycznych, pracowników konsularnych, członków personelu służby urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób skierowanych do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżających służbowo, zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członków ich rodzin.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Zagranicznych: G. Schetyna


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1266).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 71, poz. 378), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 8 kwietnia 2015 r. (poz. 535)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ

infoRgrafika

Awers

infoRgrafika

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ

infoRgrafika

Awers

infoRgrafika

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ

infoRgrafika

Awers

infoRgrafika

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO

infoRgrafika

Awers

infoRgrafika

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Załącznik 5. [WZÓR LEGITYMACJI SPECJALNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR LEGITYMACJI SPECJALNEJ

infoRgrafika

Awers

infoRgrafika

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA