| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 377 oraz z 2014 r. poz. 882 i 1432) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 2 „Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych” w tabeli:

a) 2.1. „Świadectwa szkolne promocyjne”:

– pozycja dotycząca wzoru nr 1 otrzymuje brzmienie:

1

ART-II/200/3

dla uczniów:

1) klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klas II i III Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

 

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 1 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 1a i 1b w brzmieniu:

1a

ART-II/200/3a

dla uczniów klas I:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

1b

ART-II/200/3b

dla uczniów klas I–III Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

 

– pozycja dotycząca wzoru nr 2 otrzymuje brzmienie:

2

ART-II/201/3

dla uczniów:

1) klas IV i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

3) klas II–V ogólnokształcącej szkoły baletowej

4) klasy II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

5) klas IV–VIII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

6) klasy II Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

7) klas IV–VIII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

 

– w pozycji dotyczącej wzoru nr 3a w kolumnie 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) klas II i III liceum plastycznego”,

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 3b dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 3c–3f w brzmieniu:

3c

ART-II/201/3b

dla uczniów klas I:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) ogólnokształcącej szkoły baletowej

3) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

4) Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

3d

ART-II/201-w/3b

jw. z wyróżnieniem

3e

ART-II/201/3c

dla uczniów klasy I liceum plastycznego

3f

ART-II/201-w/3c

jw. z wyróżnieniem

 

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 4 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 4a–4c w brzmieniu:

4a

ART-II/202/3a

dla uczniów klasy programowo najwyższej:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) ogólnokształcącej szkoły baletowej

4) liceum plastycznego

– którzy nie ukończyli tej klasy

4b

ART-II/202/3b

dla uczniów klasy programowo najwyższej:

1) Państwowej Ogólnokształcącej Eksperymentalnej Zintegrowanej Szkoły Muzycznej w Warszawie

2) Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

3) Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

– którzy nie ukończyli tej klasy

4c

ART-II/202/3c

dla uczniów klasy programowo najwyższej szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, którzy nie ukończyli tej klasy

 

– w pozycji dotyczącej wzoru nr 7 w kolumnie 3 uchyla się pkt 1, 2 i 4,

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 7 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 7a w brzmieniu:

7a

ART-II/204/3a

dla uczniów:

1) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

2) klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

3) klasy IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

– którzy nie zdali egzaminu dyplomowego

 

– pozycja dotycząca wzoru nr 8 otrzymuje brzmienie:

8

ART-II/205/3

dla uczniów:

1) klas II–VI szkoły muzycznej I stopnia

2) klas II–VI szkoły muzycznej II stopnia

3) klas II–IX szkoły sztuki tańca

4) klas II–IV szkoły sztuki cyrkowej

5) klas II–VI Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim

6) klas II–VI Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu

 

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 9 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 9a i 9b w brzmieniu:

9a

ART-II/205/3a

dla uczniów klas I:

1) szkoły muzycznej I stopnia

2) szkoły muzycznej II stopnia

3) szkoły sztuki tańca

4) szkoły sztuki cyrkowej

5) Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim

6) Szkoły Plastycznej I stopnia w Radomiu

9b

ART-II/205-w/3a

jw. z wyróżnieniem

 

b) 2.3. „Dyplomy ukończenia szkół artystycznych”:

– uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 27 i 28,

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 28 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 28a i 28b w brzmieniu:

28a

ART-II/232/3a

dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej

28b

ART-II/232-w/3a

jw. z wyróżnieniem

 

– uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 29 i 30,

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 30 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 30a i 30b w brzmieniu:

30a

ART-II/233/3a

dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia

30b

ART-II/233-w/3a

jw. z wyróżnieniem

 

– uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 31 i 32,

– po pozycji dotyczącej wzoru nr 32 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 32a i 32b w brzmieniu:

32a

ART-II/235/3a

dla uczniów ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

32b

ART-II/235-w/3a

jw. z wyróżnieniem

 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) po wzorze:

– nr 1 dodaje się wzory nr 1a i 1b,

– nr 3b dodaje się wzory nr 3c–3f,

– nr 4 dodaje się wzory nr 4a–4c,

– nr 7 dodaje się wzór nr 7a,

– nr 9 dodaje się wzory nr 9a i 9b

– w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

b) uchyla się wzory nr 27 i 28,

c) po wzorze nr 28 dodaje się wzory nr 28a i 28b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

d) uchyla się wzory nr 29 i 30,

e) po wzorze nr 30 dodaje się wzory nr 30a i 30b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,

f) uchyla się wzory nr 31 i 32,

g) po wzorze nr 32 dodaje się wzory nr 32a i 32b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 29 kwietnia 2015 r. (poz. 623)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »