| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 1:

– w ust. 1:

– – pkt 8a otrzymuje brzmienie:

„8a) przyjmuje dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy, w przypadku złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, o którym mowa w art. 74 ust. 2b ustawy, i dokonania przez organ warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu;”,

– – w pkt 8b lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych w przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a w przypadku dokonania warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, również do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy,”,

– ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu organ rejestrujący dokonuje następujących czynności:

1) wpisuje dane techniczne pojazdu na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy;

2) zamieszcza na tym dokumencie adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data .../Vehicle registered with registration number ..., date ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji w każdej części tej adnotacji;

3) przystawia na dokumencie pieczątkę organu rejestrującego;

4) wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu.”,

– w ust. 7:

– – po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) przyjmuje do depozytu zagraniczny dowód rejestracyjny lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy;”,

– – uchyla się pkt 8 i 9,

– w ust. 8 uchyla się pkt 5 i 6,

– po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu:

„8b. W przypadku uzyskania przez organ rejestrujący z systemu teleinformatycznego organu celnego lub organu właściwego w sprawach akcyzy, w sposób określony w § 3 ust. 2a i 2b rozporządzenia o rejestracji pojazdów, dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy, organ rejestrujący zachowuje te dokumenty w systemie teleinformatycznym rejestracji.”,

b) w § 11 w ust. 2:

– pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) w rubryce przy kodzie S.1 – wpisuje się jednoznacznie określoną liczbę miejsc siedzących w pojeździe, włączając siedzenie kierowcy; w przypadku motocykla, który może być użytkowany z wózkiem bocznym, wpisuje się liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym w wózku bocznym; w przypadku pojazdu przystosowanego do przewozu wózka inwalidzkiego, wpisuje się liczbę miejsc siedzących łącznie z miejscem siedzącym na wózku inwalidzkim;”,

– w pkt 30:

– – lit. v oraz w otrzymują brzmienie:

„v) „WTÓRNIK TABLICY REJESTRACYJNEJ/ DUPLICATE OF REGISTRATION PLATE” – dotyczy pojazdów, dla których wydano wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru,

w) „VAT – ...” – wpisując właściwy pkt: 1 albo 2 – dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 86a ust. 9 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.3)),”,

– – lit. z otrzymuje brzmienie:

„z) „(V.9) poziom emisji spalin – Euro ...” – wpisując przy pierwszej rejestracji pojazdu poziom emisji spalin na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 załącznika nr 2a do rozporządzenia, albo na wniosek właściciela pojazdu, w przypadku pojazdu uprzednio rejestrowanego – na podstawie wytycznych określonych w § 1 pkt 2 załącznika nr 2a do rozporządzenia; w przypadku wpisania poziomu emisji spalin w pozwoleniu czasowym stosuje się wytyczne określone w załączniku nr 2a do rozporządzenia; dotyczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, samochodów specjalnych, ciągników samochodowych oraz autobusów,”,

– – lit. za i zb otrzymują brzmienie:

„za) „PIT – ...” – wpisując właściwą lit.: a albo b – dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 5a pkt 19a lit. a albo b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.4)),

zb) „CIT – ...” – wpisując właściwą lit.: a albo b – dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 4a pkt 9a lit. a albo b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.5)),”,

– – w lit. zf kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zg w brzmieniu:

„zg) „KIEROWNICA PO PRAWEJ STRONIE” – dotyczy pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego, rejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako:

– konstrukcyjnie przystosowany do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) albo

– konstrukcyjnie przystosowany do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu).”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w § 1 w pkt 3 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) weryfikuje dane zawarte w dokumencie, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, i wyjaśnia ewentualne wątpliwości dotyczące dokumentu z wystawiającym ten dokument organem właściwym w sprawach akcyzy;”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a tiret piąte, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541 i 591.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211 i 605.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251 i 478.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 73 i 211.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »