| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie opiniowania żołnierzy rezerwy

Na podstawie art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 i 529) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb opiniowania służbowego żołnierzy rezerwy, zwanych dalej „żołnierzami”, w tym metodologię dokonywania oceny w opiniowaniu służbowym i skalę ocen;

2) tryb postępowania odwoławczego od opinii służbowej;

3) wzór arkusza opinii służbowej.

§ 2. [Opinia służbowa]

1. Opinię służbową sporządza się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym. Jeżeli opinii służbowej nie sporządzano w danym roku kalendarzowym, ustala się ostateczny termin jej sporządzenia na koniec ostatniego kwartału danego roku kalendarzowego.

2. W przypadku żołnierza rezerwy, który w danym roku kalendarzowym nie brał udziału w ćwiczeniach wojskowych, opinii służbowej nie sporządza się. Przepisu tego nie stosuje się do żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych.

3. Opinię służbową sporządza przełożony żołnierza rezerwy wskazany w art. 108a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, na arkuszu opinii służbowej, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

4. W ramach opiniowania przełożony ocenia:

1) cechy osobowe opiniowanego:

a) odpowiedzialność,

b) efektywność rozumowania i umiejętność wyrażania myśli (precyzja wypowiedzi),

c) umiejętność współdziałania,

d) komunikatywność,

e) rzetelność i wiarygodność,

f) determinację,

g) odporność psychofizyczną,

h) wygląd zewnętrzny i prezencję,

i) umiejętność planowania i organizowania pracy,

j) predyspozycje dowódcze;

2) przebieg dotychczasowej służby wojskowej:

a) oceny ogólne uzyskane w szkoleniu i służbie w ostatnim cyklu (roku) szkoleniowym,

b) oceny ogólne z opinii służbowej w poszczególnych latach służby wojskowej,

c) dziedziny, w których żołnierz osiąga najlepsze i najgorsze wyniki w służbie i szkoleniu;

3) przestrzeganie dyscypliny wojskowej, w tym:

a) otrzymane wyróżnienia,

b) nałożone kary,

c) szczególne osiągnięcia wykraczające poza program szkolenia i obowiązki na zajmowanym stanowisku służbowym;

4) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

5. Na potrzeby opinii służbowej stosuje się skalę ocen:

1) 5 (bardzo dobra) – jeżeli żołnierz uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich zadań służbowych średnią ocenę 4,51 i wyższą;

2) 4 (dobra) – jeżeli żołnierz uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich zadań służbowych średnią ocenę w przedziale 3,51–4,50;

3) 3 (dostateczna) – jeżeli żołnierz uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich zadań służbowych średnią ocenę w przedziale 2,51–3,50;

4) 2 (niedostateczna) – jeżeli żołnierz uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich zadań służbowych średnią ocenę poniżej 2,51.

6. Z ocen poszczególnych cech osobowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, ocen za wyniki szkolenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, oraz oceny za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, wylicza się oddzielne oceny średnie. Za przestrzeganie dyscypliny wojskowej wystawia się ocenę uwzględniającą czynniki wskazane w ust. 4 pkt 3; ocenę wystawia się również w przypadku, gdy wobec opiniowanego nie stosowano środków dyscyplinarnych.

7. Z ocen, o których mowa w ust. 6, wylicza się ocenę średnią i na jej podstawie wystawia się ocenę ogólną w opinii służbowej, z uwzględnieniem skali ocen, o której mowa w ust. 5.

8. Wystawiając ogólną ocenę bardzo dobrą albo niedostateczną w opinii służbowej, przełożony sporządzający opinię może uzasadnić wystawioną ocenę. Przełożony sporządzający opinię uzasadnia obligatoryjnie wystawienie oceny bardzo dobrej i niedostatecznej w przypadku wystąpienia czynników mających bezpośredni wpływ na znaczne obniżenie bądź wzrost kryteriów ocennych.

9. Wpisy dotyczące kar określone w ust. 4 pkt 3 lit. b uchyla się lub zmienia zgodnie z przepisami o dyscyplinie wojskowej.

10. Opinię służbową sporządza przełożony żołnierza, o którym mowa w art. 108a ust. 2 ustawy, bez względu na okres, w jakim pełni obowiązki przełożonego. Może on z własnej inicjatywy lub na wniosek opiniowanego żołnierza przeprowadzić rozmowę z żołnierzem.

§ 3. [Zapoznanie żołnierza z treścią opinii służbowej]

1. Zapoznanie żołnierza z treścią opinii służbowej następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.

2. W przypadku żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych niepełniącego czynnej służby wojskowej lub żołnierza rezerwy zwolnionego z ćwiczeń wojskowych dowódca jednostki wojskowej przesyła opinię właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień, który zapoznaje z nią żołnierza w trybie art. 52 ustawy. Zapoznanie z treścią opinii służbowej następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia żołnierzowi wezwania do zapoznania się z opinią służbową.

3. Zapoznanie żołnierza leczonego w zakładzie opieki zdrowotnej lub tymczasowo aresztowanego z treścią opinii służbowej następuje za pośrednictwem kierownika tego zakładu lub aresztu.

§ 4. [Prawo wniesienia odwołania od opinii służbowej]

1. Opiniowanemu żołnierzowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od opinii służbowej do bezpośredniego przełożonego sporządzającego opinię w terminie siedmiu dni od dnia zapoznania się z opinią służbową.

2. Odwołanie wnosi się na piśmie wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem przełożonego sporządzającego opinię służbową.

3. Odwołanie wniesione po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się żołnierza, którego dotyczy opinia służbowa.

4. Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.1)).

5. W przypadku gdy przełożony, o którym mowa w ust. 2, uwzględni odwołanie żołnierza w całości, zmienia treść zaskarżonej opinii służbowej zgodnie z żądaniem żołnierza. Taka opinia służbowa jest ostateczna.

6. W razie nieuwzględnienia odwołania lub uwzględnienia w części, przełożony, o którym mowa w ust. 2, przekazuje to odwołanie swojemu bezpośredniemu przełożonemu, wraz z zaskarżoną opinią służbową oraz swoim stanowiskiem w tej sprawie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.

7. Bezpośredni przełożony, o którym mowa w ust. 1, po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 6, informuje żołnierza o prawie do zapoznania się z tymi dokumentami.

8. Bezpośredni przełożony, o którym mowa w ust. 1, może zaskarżoną opinię służbową:

1) utrzymać w mocy;

2) zmienić lub uzupełnić;

3) uchylić i wydać nową;

4) uchylić, jeżeli brak było podstaw prawnych do jej wydania.

9. Zmiana opinii służbowej na niekorzyść opiniowanego żołnierza jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku ujawnienia okoliczności lub faktów mających ujemny wpływ na wynik opinii służbowej, które nie były znane opiniującemu, o którym mowa w ust. 2, w dniu wydania zaskarżonej opinii.

10. Bezpośredni przełożony, o którym mowa w ust. 1, zapoznaje żołnierza i przełożonego, o którym mowa w ust. 2, ze sposobem rozpatrzenia odwołania. Opinia wydawana w wyniku odwołania jest ostateczna.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211.

Załącznik 1. [WZÓR – OPINIA SŁUŻBOWA ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO ĆWICZENIA WOJSKOWE, ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO OKRESOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ, NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH NIEPEŁNIĄCEGO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 kwietnia 2015 r. (poz. 697)

WZÓR – OPINIA SŁUŻBOWA ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO ĆWICZENIA WOJSKOWE, ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO OKRESOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ, NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH NIEPEŁNIĄCEGO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »