REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 817

POROZUMIENIE WYKONAWCZE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych,

podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej („Rzeczpospolita Polska”) oraz Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki („Stany Zjednoczone”), działając na podstawie artykułu 35 ustęp 1 i w celu wdrożenia artykułu 18 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. („Umowa”);

Mając na względzie Porozumienie Wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące procedur celnych, podpisane w Warszawie dnia 23 października 2014 r. („Porozumienie Wykonawcze dotyczące procedur celnych”);

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 [Zakres przedmiotowy]

1. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 4 Umowy, niniejsze Porozumienie określa procedury i formularze dla celów stosowania zwolnień z podatku od towarów i usług („podatek VAT”), podatku akcyzowego lub podobnych podatków albo takich, które je zastąpią („podatki”), o których mowa w artykule 18 ustęp 2 Umowy.

2. Procedury i formularze wymagane dla celów zwolnień z podatków, o których mowa w artykule 18 ustęp 1 Umowy z tytułu importu towarów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz do ich wyłącznego użytku, jak określono w artykule 20 ustęp 1 Umowy, lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej zdefiniowanej w artykule 23 Umowy, uregulowane zostały w Porozumieniu Wykonawczym dotyczącym procedur celnych.

Artykuł 2 [Zwolnienie podatkowe]

1. Zwolnienie z podatków stosowane do towarów i usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz stosuje się w momencie sprzedaży, jeżeli transakcja została potwierdzona dokumentem wystawionym przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przedstawionym dostawcy towarów lub usług. Jako „dokument” . o którym mowa w artykule 18 ustęp 2 Umowy, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych będą stosowały świadectwo zwolnienia z podatku VAT i podatku akcyzowego („świadectwo”), którego wzór określa załącznik do niniejszego Porozumienia. Świadectwo będzie rozumiane wyłącznie jako potwierdzenie, że zostały spełnione warunki dla zwolnienia z podatku VAT i/lub podatku akcyzowego, określone w artykule 18 ustęp 2 Umowy.

2. Świadectwo wystawia się, zgodnie z następującą procedurą:

a) Przedstawiciel sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych wypełnia i podpisuje świadectwo w dwóch egzemplarzach.

b) Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, upoważniony dowódca bazy wojskowej sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub jakikolwiek inny upoważniony przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej wypełniają odpowiednie pola świadectwa lub wydają pojedyncze poświadczenie („poświadczenie”).

W drugim przypadku kopię poświadczenia dołącza do świadectwa przedstawiciel sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Poświadczenie jest stosowane do:

(i) wszelkich zakupów realizowanych w ramach umowy długoterminowej

zawartej

w formie pisemnej, której kopia jest przedstawiana osobie upoważnionej do wydania poświadczenia. Świadectwo zawiera odniesienie do umowy, której dotyczy.

(ii) zakupów towarów, innych niż opodatkowane podatkiem akcyzowym, dokonywanych przy użyciu Karty Płatniczej Rządu Stanów Zjednoczonych.

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych przedstawiają pełną listę osób zawierającą imiona i nazwiska oraz funkcję każdej osoby upoważnionej do posługiwania się kartą wraz z numerem przypisanej jej karty.

c) Niewykorzystane pola świadectwa przekreśla się.

3. Wszelkie kwestie uregulowane w artykule 35 ustęp 2 Umowy, dotyczące towarów i/lub usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz mogą zostać kierowane do odpowiedniego podkomitetu Wspólnej Komisji.

Artykuł 3 [Realizacja zwolnienia poprzez zwrot zapłaconych podatków]

1. Jeżeli zwolnienie z podatków nie jest stosowane w momencie sprzedaży, właściwe organy podatkowe Rzeczypospolitej Polskiej („organy podatkowe”) zapewnią realizację zwolnienia poprzez zwrot zapłaconych podatków na wniosek sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych lub wykonawcy kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

2. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawcy kontraktowi sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych powinni składać wnioski o zwrot podatku za okresy kwartalne do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. Jeżeli termin ten nie zostanie zachowany, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych oraz organy podatkowe podejmą konsultacje w celu umożliwienia niezwłocznego zwrotu zapłaconych podatków.

3. Każdy wniosek o zwrot podatku zawiera nazwę wnioskodawcy, wnioskowaną kwotę zwrotu podatku oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku. Do wniosku dołącza się:

a) wykaz towarów i usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz do ich wyłącznego użytku, zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 Umowy, lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej zdefiniowanej w artykule 23 Umowy;

b) faktury otrzymane w danym kwartale w związku z nabyciem towarów i usług, dla celów obliczenia kwoty zwrotu. Wnioskodawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności dla zapewnienia przedstawienia faktur, niemniej jednak wnioskodawca może dochodzić zwrotu podatku po konsultacji w tej sprawie między siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych a organami podatkowymi, na podstawie dowodów takich jak dokumenty wskazujące, że podatki zostały uiszczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) kopię dokumentu, o którym mowa w artykule 18 ustęp 3 Umowy, w przypadku wykonawcy kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

4. Organy podatkowe dokonują zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku o zwrot podatku w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania tego wniosku.

5. Jeżeli ze względu na niekompletność wniosku niezbędne jest przedstawienie dodatkowych informacji w celu rozpatrzenia wniosku o zwrot podatku, organy podatkowe poinformują o tym wnioskodawcę. W takim przypadku zwrot podatku zostanie dokonany przez organy podatkowe na konto bankowe wymienione we wniosku nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez organy podatkowe dodatkowych informacji.

6. Jeżeli towary zostały zwrócone dostawcy, a dokonano już zwrotu podatku, wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu kwoty podatku organom podatkowym poprzez obniżenie o tę kwotę podatku wnioskowanego do zwrotu za następny okres. Jeżeli wnioskodawca nie ubiega się o zwrot podatku za następny okres, dokonuje zwrotu kwoty uprzednio zwróconego podatku na rachunek bankowy organu podatkowego w ciągu sześciu (6) miesięcy od dnia. w którym towary zwrócono dostawcy.

Artykuł 4 [Dane kontaktowe właściwych organów]

Niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego Porozumienia Strony poinformują się wzajemnie poprzez Wspólną Komisję o danych kontaktowych właściwych organów Stron. Informacja będzie zawierać co najmniej adresy, numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej właściwych organów.

Wszelkie zmiany dotyczące danych kontaktowych właściwych organów są niezwłocznie zgłaszane poprzez Wspólną Komisję. Takie zmiany nie stanowią zmiany niniejszego Porozumienia.

Artykuł 5 [Wejście w życie]

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Artykuły 2 i 3 stosuje się od dnia przekazania pisemnej notyfikacji, w której Rzeczpospolita Polska poinformuje Stany Zjednoczone, że zostały spełnione wszystkie wewnętrzne procedury niezbędne do wprowadzenia w życie każdego z artykułów.

3. Załącznik do niniejszego Porozumienia stanowi jego integralną część.

4. Niniejsze Porozumienie może zostać zmienione w każdym czasie za obopólną pisemną zgodą Stron. Wszelkie zmiany są dokonywane w formie pisemnej i wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

5. Niniejsze Porozumienie pozostaje w mocy tak długo, jak długo pozostaje w mocy Umowa lub do momentu jego rozwiązania po upływie (6) (sześciu) miesięcy od dnia przekazania pisemnej notyfikacji przez którąkolwiek ze Stron.

Podpisano w Warszawie dnia 27.04.2015 w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

Wersja w języku angielskim

 

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

 infoRgrafika

 

 infoRgrafika

 

Załącznik 1. [WZÓR – ŚWIADECTWO ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT I PODATKU AKCYZOWEGO]

ZAŁĄCZNIK

WZÓR – ŚWIADECTWO ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT I PODATKU AKCYZOWEGO

(WZÓR)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-06-16
  • Data wejścia w życie: 2015-04-27
  • Data obowiązywania: 2015-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA