| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lipca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych robót geologicznych, wraz z przewidywanymi profilami geologicznymi projektowanych otworów wiertniczych lub wyrobisk;”,

– w pkt 4:

– – lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych otworów wiertniczych lub wyrobisk,

b) przewidywaną konstrukcję projektowanych otworów wiertniczych lub wyrobisk,”,

– – lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) opis opróbowania otworów wiertniczych lub wyrobisk, w tym sposób pobierania próbek geologicznych, zakres, ilość i wielkość przewidywanych do pobrania próbek geologicznych,”,

– – lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) opis i uzasadnienie zakresu badań laboratoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań powodujących całkowite zniszczenie próbek geologicznych oraz badań geomechanicznych powodujących naruszenie integralności calizny rdzenia wiertniczego,”,

– w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) zakresu przekazania próbek geologicznych podlegających obowiązkowemu przekazaniu państwowej służbie geologicznej, wraz z wykazem przewidywanych ilości, wielkości i rodzaju próbek przewidzianych do badań powodujących całkowite zniszczenie próbek geologicznych oraz badań geomechanicznych powodujących naruszenie integralności calizny rdzenia wiertniczego,”,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Część graficzna projektu zawiera:

1) mapę topograficzną w skali nie mniejszej niż 1:100 000 dla obszarów lądowych lub mapę morską nawigacyjną w skali nie mniejszej niż 1:500 000 dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z zaznaczeniem obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych i usytuowania ich w stosunku do granic miejscowości będącej siedzibą gminy lub punktów osnowy geodezyjnej, a w zależności od celu tych robót – mapę geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, geofizyczną oraz przekrój geologiczny, jeżeli takie dokumenty już zostały sporządzone;

2) wskazanie lokalizacji obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych na:

a) mapie sytuacyjno-wysokościowej sporządzonej na podstawie danych i informacji uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszarów lądowych opracowanej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50 000, lub na mapie sytuacyjno-batymetrycznej dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie lokalizacji obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych,

b) mapie geośrodowiskowej dla obszarów lądowych, przedstawiającej składniki środowiska podlegające ochronie, sporządzonej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50 000,

c) przekrojach geologicznych;

3) przewidywane profile geologiczne i techniczne (konstrukcja otworu) projektowanych otworów wiertniczych lub wyrobisk, wraz ze wskazaniem przewidywanej lokalizacji miejsc opróbowania.

4. Na mapach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, zaznacza się obiekty ograniczające wykonywanie robót geologicznych.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Mapy do projektu opracowuje się na podkładzie map topograficznych dla obszarów lądowych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na podstawie map morskich dla obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wykonanych w szczególności przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej i urzędy morskie.”;

3) w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Przed podjęciem kolejnego etapu robót geologicznych należy sporządzić dodatek do projektu robót geologicznych przewidzianych dla tego etapu.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, zawiera podsumowanie wyników robót geologicznych uzyskanych w poprzednim etapie oraz szczegółowe określenie rodzaju, zakresu i harmonogramu robót geologicznych, które mają być prowadzone w kolejnym etapie.”;

4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Zmiana projektu robót geologicznych inna niż związana z podjęciem kolejnego etapu robót geologicznych, o którym mowa w § 3 ust. 2, wymaga sporządzenia dodatku do projektu robót geologicznych uwzględniającego jedynie projektowane zmiany.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »