reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 1327) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne, a także fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem nieletniego, dobrem publicznym, oraz nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu lub ośrodka.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka, a także na wniosek Ministra Sprawiedliwości, dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka powiadamia o tym na piśmie nauczyciela, co najmniej na 30 dni przed dokonaniem oceny.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, zespół oceniający powołany przez Ministra Sprawiedliwości w składzie:

1) przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości jako przewodniczący zespołu;

2) przedstawiciel rady zakładu lub przedstawiciel ośrodka;

3) przedstawiciel nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości;

4) na wniosek nauczyciela, przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela;

5) nauczyciel doradca metodyczny, o ile odwołanie dotyczy oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do rozpatrzenia odwołania bada, czy ocena pracy nauczyciela została dokonana przez dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka zgodnie z § 3–6. W razie wystąpienia uchybień formalnych zespół uchyla ocenę pracy nauczyciela i poleca dyrektorowi zakładu lub kierownikowi ośrodka ponowne jej ustalenie.

3. W przypadku gdy ocena pracy nauczyciela została dokonana przez dyrektora zakładu lub kierownika ośrodka zgodnie z § 3–6 zespół, o którym mowa w ust. 1, może ustalić nową ocenę pracy albo podtrzymać ocenę kwestionowaną przez nauczyciela.

4. Rozstrzygnięcia zespołu co do ustalenia nowej oceny pracy albo podtrzymania kwestionowanej przez nauczyciela oceny pracy zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

5. W skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby, które uczestniczyły w dokonaniu kwestionowanej oceny pracy.

6. Dyrektor zakładu lub kierownik ośrodka przekazuje niezwłocznie Ministrowi Sprawiedliwości odwołanie nauczyciela wraz z dokumentacją będącą podstawą ustalenia oceny pracy.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: B. Budka


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama