| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 11 września 2015 r.

o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej

Art. 1. [Ustawa o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej]

W ustawie z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z 2011 r. Nr 232, poz. 1378 oraz z 2013 r. poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa reguluje zasady tworzenia i funkcjonowania europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz zasady prowadzenia rejestru tych ugrupowań, w celu wykonania postanowień rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 19, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1082/2006”.”;

2) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podmiot prawa publicznego – oznacza osobę prawną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.1));”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przedsiębiorstwo publiczne – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;”;

3) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów w uchwale, o której mowa w ust. 1, wskazuje organ administracji rządowej upoważniony do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w ugrupowaniu, do którego Rzeczpospolita Polska przystępuje.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Na przystąpienie do ugrupowania organu administracji rządowej jako władzy, o której mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 1082/2006, zgodę wyraża, w drodze uchwały, Rada Ministrów.

4. W uchwale, o której mowa w ust. 1 albo 3, Rada Ministrów zatwierdza konwencję ugrupowania, do którego przystępuje Rzeczpospolita Polska albo organ administracji rządowej, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.”;

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Na przystąpienie do ugrupowania jednostki samorządu terytorialnego, podmiotu prawa publicznego, przedsiębiorstwa publicznego albo przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. e rozporządzenia 1082/2006, zgodę wyraża, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja zawiera również rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia konwencji ugrupowania, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.

2. Organ, do którego minister właściwy do spraw zagranicznych wystąpił o uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1, zajmuje stanowisko w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego wystąpienia. Niezajęcie stanowiska w terminie uznaje się za uzgodnienie decyzji, o której mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw zagranicznych może wystąpić do ministra innego niż wymieniony w ust. 1 o wyrażenie opinii w sprawie zgody na przystąpienie do ugrupowania lub zatwierdzenia jego konwencji, jeżeli jest to uzasadnione charakterem działań ugrupowania. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o wyrażenie opinii uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.

4. Niewydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w art. 4 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia 1082/2006 oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie do ugrupowania i zatwierdzenie jego konwencji, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie art. 4 rozporządzenia 1082/2006.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, postępowanie w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, podlega umorzeniu.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli wniosek dotyczy tworzącego się ugrupowania, którego siedziba statutowa ma znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, do dokumentów sporządzonych w języku obcym załącza się ich poświadczone tłumaczenie na język polski.”;

5) w art. 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rejestr jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w postaci elektronicznej.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Rejestr jest jawny.”;

6) w art. 9 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) informację o adresie siedziby statutowej ugrupowania, nazwach, siedzibach i adresach jego organów, oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych.”;

7) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. W rejestrze zamieszcza się:

1) datę wpisu ugrupowania do rejestru oraz datę i numer decyzji o wpisie;

2) nazwę ugrupowania, adres siedziby statutowej oraz numer identyfikacyjny REGON;

3) dane dotyczące struktury organizacyjnej ugrupowania;

4) wykaz członków ugrupowania oraz daty ich przystąpienia i wystąpienia z ugrupowania;

5) cel i zadania ugrupowania;

6) informacje dotyczące ogłoszenia konwencji i statutu ugrupowania oraz ich zmian;

7) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania ugrupowania oraz ich funkcje w ugrupowaniu;

8) okres, na jaki utworzono ugrupowanie;

9) informacje o rozwiązaniu ugrupowania i jego likwidacji;

10) informację o wykreśleniu ugrupowania z rejestru.

2. Wszelkie zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru zgłasza się ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w terminie 21 dni od dnia ich zaistnienia, załączając dokumenty potwierdzające te zmiany.

3. Jeżeli informacje i dane podlegające wpisowi do rejestru są znane z urzędu, minister właściwy do spraw zagranicznych może dokonać wpisu w rejestrze bez zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.

4. Informację o osobach uprawnionych do reprezentowania ugrupowania zgłasza się ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych niezwłocznie po uzyskaniu przez nie uprawnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi to uprawnienie.”;

8) w art. 10:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dla każdego ugrupowania są prowadzone akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestru, zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, wykreślenia z rejestru lub odmowy dokonania wpisu do rejestru, a także inne dokumenty, jeżeli były składane.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowość informacji i danych, o których mowa w art. 9a ust. 1, zamieszczanych w rejestrze, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności, aktualności i przejrzystości danych wpisanych do rejestru.”;

9) art. 12 i art. 13 otrzymują brzmienie:

„Art. 12. 1. Ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje ministra właściwego do spraw zagranicznych o zmianie swojej konwencji lub statutu w terminie 21 dni od dnia jej przyjęcia.

2. W przypadku gdy zmiana konwencji ugrupowania mającego siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zatwierdzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia 1082/2006, a członkiem ugrupowania jest:

1) Rzeczpospolita Polska albo organ administracji rządowej – zatwierdzenia dokonuje, w drodze uchwały, Rada Ministrów;

2) podmiot, który przystąpił do ugrupowania za zgodą, o której mowa w art. 6 – zatwierdzenia dokonuje, w drodze decyzji, na wniosek tego podmiotu, minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

3. Do zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2–5 i 7.

Art. 13. Konwencja i statut ugrupowania mającego siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich zmiany podlegają nieodpłatnemu ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenia dokonuje minister właściwy do spraw zagranicznych.”;

10) art. 15 i art. 16 otrzymują brzmienie:

„Art. 15. 1. Członkowie ugrupowania mającego siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działający na podstawie prawa polskiego, informują ministra właściwego do spraw zagranicznych o:

1) nabyciu przez to ugrupowanie osobowości prawnej oraz przekazują jego konwencję i statut – w terminie 21 dni od dnia nabycia przez ugrupowanie osobowości prawnej;

2) zmianie konwencji lub statutu ugrupowania – w terminie 21 dni od dnia jej przyjęcia.

2. W przypadku gdy zmiana konwencji ugrupowania mającego siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zatwierdzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia 1082/2006, a członkiem ugrupowania jest:

1) Rzeczpospolita Polska albo organ administracji rządowej – zatwierdzenia dokonuje, w drodze uchwały, Rada Ministrów;

2) podmiot, który przystąpił do ugrupowania za zgodą, o której mowa w art. 6 – zatwierdzenia dokonuje, w drodze decyzji, na wniosek tego podmiotu, minister właściwy do spraw zagranicznych w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

3. Do zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2–5 i 7.

Art. 16. Bez finansowego wkładu ze strony Unii Europejskiej ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać działania jedynie w zakresie określonym w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 259).”;

11) art. 20 i art. 21 otrzymują brzmienie:

„Art. 20. Organem nadzorującym ugrupowania mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udział w ugrupowaniach mających siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich członków działających na podstawie prawa polskiego jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

Art. 21. 1. W przypadku prowadzenia przez ugrupowanie działalności, o której mowa w art. 13 rozporządzenia 1082/2006, organ nadzorujący, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ze względu na charakter tej działalności, wzywa:

1) ugrupowanie mające siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do zaprzestania prowadzenia tej działalności,

2) organ administracji rządowej upoważniony do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w ugrupowaniu mającym siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo będący członkiem takiego ugrupowania – do podjęcia działań skutkujących zaprzestaniem prowadzenia tej działalności przez ugrupowanie,

3) członka ugrupowania mającego siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przystąpił do ugrupowania za zgodą, o której mowa w art. 6 – do podjęcia działań skutkujących zaprzestaniem prowadzenia tej działalności przez ugrupowanie albo, gdy zaprzestanie prowadzenia takiej działalności nie jest możliwe – do wystąpienia z ugrupowania

– w terminie wyznaczonym w wezwaniu, informując o skutkach niezastosowania się do wezwania.

2. W wyznaczonym terminie wezwany podmiot może przedstawić wyjaśnienia dotyczące działalności prowadzonej przez ugrupowanie lub wystąpić o przedłużenie tego terminu. Organ nadzorujący zajmuje stanowisko wobec wyjaśnień lub wniosku w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania.

3. W przypadku gdy ugrupowanie, mimo upływu terminu wyznaczonego zgodnie z ust. 1 lub 2, prowadzi działalność, o której mowa w art. 13 rozporządzenia 1082/2006, organ nadzorujący:

1) wykreśla ugrupowanie z rejestru i wyznacza likwidatora ugrupowania;

2) występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z ugrupowania mającego siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w sprawie cofnięcia zgody na przystąpienie do takiego ugrupowania organu administracji rządowej;

3) cofa, w drodze decyzji, zgodę na przystąpienie do ugrupowania mającego siedzibę statutową poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 6.

4. Wykreślenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wymaga:

1) zgody Rady Ministrów, wyrażonej w drodze uchwały, na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych – w przypadku gdy członkiem ugrupowania jest Rzeczpospolita Polska albo organ administracji rządowej;

2) zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – w przypadku gdy członkiem ugrupowania jest podmiot, który przystąpił do niego za zgodą, o której mowa w art. 6.

5. Cofnięcie zgody, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.”;

12) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. 1. W przypadku wystąpienia do organu nadzorującego z wnioskiem o wydanie nakazu, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia 1082/2006, organ nadzorujący, w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku, wzywa ugrupowanie do podjęcia określonych działań naprawczych w terminie wyznaczonym w wezwaniu, informując o skutkach niezastosowania się do wezwania, albo informuje wnioskodawcę o braku podstaw do dokonania takiego wezwania.

2. W przypadku niepodjęcia przez ugrupowanie działań naprawczych w wyznaczonym terminie organ nadzorujący wykreśla ugrupowanie z rejestru i wyznacza likwidatora ugrupowania. Do wykreślenia stosuje się odpowiednio przepis art. 21 ust. 4.”;

13) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Likwidator ugrupowania zawiadamia organ nadzorujący o wszczęciu likwidacji ugrupowania.”.

Art. 2. [Dostosowanie wpisów w Rejestrze Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej]

1. Minister właściwy do spraw zagranicznych dostosuje dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpisy w Rejestrze Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej do zakresu danych podlegających wpisowi, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w terminie trzech miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej wpisane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej przekażą ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, na jego wezwanie i w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 14 dni, informacje i dokumenty niezbędne do dostosowania wpisów zgodnie z ust. 1.

3. Do postępowań w sprawie wpisu do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. W przypadku gdy zgłoszenie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej do Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej w postępowaniu, o którym mowa w ust. 3, nie spełnia wymagań określonych przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, minister właściwy do spraw zagranicznych wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni. Zgłoszenie nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Art. 3. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, o których mowa w art. 21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478, 605 i 1777.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »