Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 1978

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 listopada 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w dziale „750 – Administracja publiczna” po rozdziale „75083 Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu Społecznego” dodaje się rozdziały 75084 i 75085 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 i 1890).”,

b) w dziale „755 – Wymiar sprawiedliwości” po rozdziale „75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury” dodaje się rozdział 75515 w brzmieniu:

„75515 Nieodpłatna pomoc prawna”,

c) w dziale „756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” objaśnienia do rozdziału „75655 Zwroty osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym” otrzymują brzmienie:

„W rozdziale tym ujmuje się kwoty zwrotu, o których mowa w ustawie z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865). W budżecie państwa kwoty ujmowane w tym rozdziale wykazuje się ze znakiem ujemnym.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia po paragrafie „037 Wpływy z opłaty od posiadania psów” dodaje się paragraf 038 w brzmieniu:

„038 Wpływy z opłaty reklamowej”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w paragrafie „420 Fundusz operacyjny” dodaje się objaśnienia w brzmieniu:

„Paragraf ten ma zastosowanie do funduszu operacyjnego powołanego na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z wyjątkiem funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne.”,

b) w objaśnieniach do paragrafu „430 Zakup usług pozostałych” wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Paragraf ten obejmuje wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług (z wyjątkiem: usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410 i 417, oraz usług wymienionych w paragrafach: 426 do 429, 432 do 440, 461 do 463 i 470), a w szczególności:”;

4) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w paragrafie „430 Zakup usług pozostałych” po pozycji „430018 Pozostałe usługi” dodaje się pozycję 430019 w brzmieniu:

„430019 Fundusz operacyjny”;

5) w załączniku nr 8 do rozporządzenia w paragrafie „430 Zakup usług pozostałych” po pozycji „430024 Usługi spedycyjne” dodaje się pozycję 430025 w brzmieniu:

„430025 Fundusz operacyjny”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

2. Do projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016 stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952 oraz z 2015 r. poz. 931 i 1470.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
  • Data wejścia w życie: 2015-11-28
  • Data obowiązywania: 2015-11-28

Dziennik Ustaw