| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. poz. 74), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. poz. 1462);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. poz. 1961).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. poz. 1462), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. poz. 1961), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. G. Karpiński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 9 listopada 2015 r. (poz. 1984)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 4 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388, 1337 i 1864) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o nadanie numeru PESEL;

2) formę i tryb powiadomienia o nadaniu lub zmianie numeru PESEL, w tym wzór powiadomienia;

3) tryb postępowania z danymi osób, którym sporządzono nowy akt urodzenia;

4) sposób obliczania liczby kontrolnej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. O nadaniu lub zmianie numeru PESEL minister właściwy do spraw wewnętrznych niezwłocznie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), informuje organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL. W przypadku braku bezpośredniej komunikacji z organem, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, spowodowanej przyczynami niezależnymi od ministra, przekazanie nadanego lub zmienionego numeru PESEL następuje nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jego nadania lub zmiany.

2. W przypadku braku możliwości przekazania informacji o nadaniu lub zmianie numeru PESEL w sposób określony w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych informuje organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia nadania lub zmiany numeru PESEL.

3. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1 i 2, polega na przesłaniu do organu, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, danych niezbędnych do nadania lub zmiany numeru PESEL uzupełnionych o ten numer.

§ 4.2) 1. Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia o jego nadaniu lub zmianie odpowiednio osobę, której nadano lub zmieniono numer PESEL, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub inną osobę sprawującą nad nią faktycznie opiekę – niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 albo 2.

2. Powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL jest przekazywane, w zależności od żądania osoby, w postaci papierowej albo elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Wzór powiadomienia o nadaniu numeru PESEL jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór powiadomienia o zmianie numeru PESEL jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

5. W przypadku gdy z wnioskiem o nadanie numeru PESEL wystąpił konsul, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL następuje przez odbiór dokumentu paszportowego zawierającego nadany numer PESEL.

§ 5.3) 1. Sporządzenie nowego aktu urodzenia w wyniku przysposobienia albo obalenia domniemania ojcostwa męża matki skutkuje nadaniem nowego numeru PESEL i usunięciem z rejestru PESEL oraz z rejestrów mieszkańców prowadzonych przez organy gmin właściwe ze względu na aktualne lub poprzednie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy danych przysposobionego albo osoby, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki, zamieszczonych w tych rejestrach przed przysposobieniem albo przed obaleniem domniemania ojcostwa męża matki.

2. Wniosek o usunięcie z rejestru PESEL danych składa kierownik urzędu stanu cywilnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, występując o nadanie nowego numeru PESEL dla przysposobionego albo dla osoby, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nadaje nowy numer PESEL przysposobionemu albo osobie, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki, po usunięciu danych przysposobionego albo osoby, której dotyczy obalenie domniemania ojcostwa męża matki, z rejestru PESEL zamieszczonych w tym rejestrze przed przysposobieniem albo przed obaleniem domniemania ojcostwa męża matki.

§ 6. 1. Rozwiązanie stosunku przysposobienia, powiązane z unieważnieniem aktu urodzenia sporządzonego po przysposobieniu, nie skutkuje nadaniem nowego numeru PESEL.

2. Zmiany danych w rejestrze PESEL dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, na podstawie aktu urodzenia sporządzonego przed przysposobieniem.

3. Dotychczasowe dane, wynikające z unieważnionego aktu urodzenia sporządzonego po przysposobieniu, usuwa się z rejestru PESEL oraz z rejestrów mieszkańców prowadzonych przez organy gmin właściwe ze względu na aktualne lub poprzednie miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy.

§ 7. 1. Liczbę kontrolną, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy, oblicza się w następujący sposób:

1) wartość liczbową z każdej pozycji numeru PESEL (dla pierwszych dziesięciu cyfr tego numeru) należy pomnożyć przez odpowiednią wagę: 1 – 3 – 7 – 9 – 1 – 3 – 7 – 9 – 1 – 3;

2) dziesięć utworzonych w ten sposób iloczynów należy zsumować;

3) od liczby dziesięć należy odjąć liczbę występującą w rzędzie jedności sumy obliczonej w pkt 2;

4) wynik odejmowania uzyskany w pkt 3 stanowi liczbę kontrolną numeru PESEL.

2. Jeżeli liczba w rzędzie jedności sumy obliczonej w ust. 1 pkt 2 jest równa zero, to liczba kontrolna numeru PESEL również jest równa zero.

§ 8.4) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 16)

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 27)

POWIADOMIENIE O NADANIU NUMERU PESEL

infoRgrafika

Załącznik nr 38)

POWIADOMIENIE O ZMIANIE NUMERU PESEL

infoRgrafika


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. poz. 1961), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL (Dz. U. Nr 257, poz. 1742) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 257, poz. 1743).

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »