REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 2005

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 10 listopada 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2981 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 2 w pkt 2:

a) lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego,”,

b) po lit. ha dodaje się lit. hb w brzmieniu:

„hb) dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezpłatnego,”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2016 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1812, z 2003 r. Nr 230, poz. 2293, z 2006 r. Nr 125, poz. 869 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 971.

Załącznik 1. [WZÓR – UMOWA O PRACĘ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 2005)

WZÓR – UMOWA O PRACĘ

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-01
  • Data wejścia w życie: 2016-01-02
  • Data obowiązywania: 2016-01-02
  • Dokument traci ważność: 2019-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA