Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4912 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory formularzy]

Wzór formularza:

1) wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1259 i 1844.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 17 grudnia 2015 r. (poz. 2276)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK DŁUŻNIKA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK WIERZYCIELA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK WIERZYCIELA O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-29
  • Data wejścia w życie: 2016-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-03-24
  • Dokument traci ważność: 2021-03-02

Dziennik Ustaw