reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415 i 765) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku uprawy rośliny dwuletniej określonej w ust. 4 pkt 3, 5 i 9 załącznika nr 4 do rozporządzenia, zmiany, o których mowa w ust. 2, są dopuszczalne po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny.”;

2) w § 19:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sposobie wykorzystywania działek rolnych, zawierające w szczególności wskazanie:

– roślin uprawnych uprawianych na danej działce – w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 6, oraz wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a,

– mieszanek roślin uprawnych uprawianych na danej działce – w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, oraz wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b,

– gatunków oraz odmian drzew uprawianych na danej działce – w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3,

– praktyki dodatkowej, o której mowa w części I ust. 4 pkt 2 lub 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia;”,

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 6 lub wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania:

1) roślin uprawnych,

2) mieszanek roślin uprawnych

– uprawianych na danej działce, zawartego w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych, lecz wyłącznie w ramach tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.

6. W przypadku uprawy rośliny dwuletniej określonej w ust. 4 pkt 3, 5 i 9 załącznika nr 4 do rozporządzenia w ramach wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 lit. b, zmiana, o której mowa w ust. 5, może zostać dokonana wyłącznie w pierwszym roku uprawy tej rośliny.”;

3) w § 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu 6.1. dołącza się dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru – w przypadku gdy wniosek ten dotyczy:

1) roku, w którym została rozpoczęta na danym gruncie w ramach tego wariantu uprawa rośliny danej odmiany regionalnej albo amatorskiej, wpisanych do krajowego rejestru;

2) czwartego roku ciągłej uprawy na danym gruncie w ramach tego wariantu rośliny danej odmiany regionalnej albo amatorskiej, wpisanych do krajowego rejestru.”,

b) uchyla się ust. 2;

4) w § 21:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie wymogi, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt 2, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, obejmuje również informację, że do rolnika lub zarządcy mają zastosowanie te wymogi.

4b. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5, z wyłączeniem wariantu 4.7., rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 30 września roku, w którym złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantów tych pakietów, kopię pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. W przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego w ramach wariantu 6.2., rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, świadectwo oceny laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych lub amatorskich wpisanych do krajowego rejestru, a w przypadku roślin z gatunków wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia – informację o wynikach badania nasion uzyskanych z roślin uprawianych w tym roku w ramach tego wariantu, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny.

6. W przypadku gdy rolnik lub zarządca nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 1, 2, 4, 4b lub 5, w terminie określonym w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.”,

c) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Czynność, o której mowa w ust. 1, 2, 4, 4b lub 5, dokonana:”;

5) w § 28 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za ten rok, rolnik lub zarządca składa, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika lub zarządcy obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej uzyskanej przez tego rolnika lub zarządcę, jaką ten rolnik lub zarządca byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, wymienione w § 34 ust. 1–3.”;

6) w § 29 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym podjętym przez rolnika lub zarządcę nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za ten rok, rolnik lub zarządca składa, na formularzu udostępnionym przez Agencję, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, oświadczenie nowego posiadacza tych gruntów lub stada obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez tego rolnika lub zarządcę do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej uzyskanej przez tego rolnika lub zarządcę, jaką ten rolnik lub zarządca byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego przez tego rolnika lub zarządcę wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, wymienione w § 34 ust. 1–3.”;

7) w § 33:

a) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan działalności rolnośrodowiskowej jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego w zakresie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 4, lub 5 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik lub zarządca:”,

b) uchyla się ust. 12,

c) w ust. 13 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby, gdyby rolnik lub zarządca przestrzegał tych wymogów, oraz”,

d) dodaje się ust. 14 i 15 w brzmieniu:

„14. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1–3, 5, 8, ust. 11 pkt 1 i ust. 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 – podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik lub zarządca otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.

15. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 6 i 9, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest zmniejszana, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 11 pkt 2 – podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik lub zarządca otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.”;

8) w § 34 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rolnik zmniejszył wielkość obszaru gruntów ornych, do którego ubiegał się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności przyznanej w ramach tego pakietu, która odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni obszaru gruntów ornych objętego zmniejszeniem do powierzchni obszaru tych gruntów ornych, do którego ubiegał się o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach tego pakietu;”;

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części I ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.”,

b) w części II:

– w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) utrzymywanie okrywy ochronnej gleby, wymaganej przepisami w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, na posiadanych przez rolnika gruntach ornych, na których nie jest realizowany ten wariant, w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten wariant, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.”,

– w ust. 2:

– – pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wypasanie pasów ochronnych w okresie od dnia 20 maja do dnia 1 października lub ich wykaszanie przynajmniej raz w roku w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września;”,

– – dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z pasa ochronnego lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.”,

c) w części III ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.”,

d) w części IV:

– w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód, wykorzystując istniejące urządzenia melioracji wodnych szczegółowych do wymogów siedliskowych gatunków lub siedlisk będących przedmiotem ochrony w danym pakiecie, jeżeli takie działania zostaną dopuszczone przez eksperta przyrodniczego, a w przypadku wariantu 4.7. – przez doradcę rolnośrodowiskowego;”,

– w ust. 2:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla Wariantów 4.1. i 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (użytkowanie kośne, a w uzasadnionych przypadkach dopuszczonych przez eksperta przyrodniczego – kośno-pastwiskowe; w przypadku gdy ekspert przyrodniczy dopuścił użytkowanie kośno-pastwiskowe, jest możliwe stosowanie również użytkowania naprzemiennego):”,

– – pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas po pokosie w terminie od dnia 1 września do dnia 15 października przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość.”,

– w ust. 3:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla Wariantów 4.2. i 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla (użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe albo naprzemienne):”,

– – w pkt 2:

– – – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) częstotliwość koszenia przy użytkowaniu kośnym: jeden lub dwa pokosy w roku; liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego,”,

– – – lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – jeden pokos i wypas po pokosie w terminie do dnia 15 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu;”,

– w ust. 4:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla Wariantów 4.3. i 5.3. Murawy (użytkowanie pastwiskowe, a w uzasadnionych przypadkach dopuszczonych przez eksperta przyrodniczego – kośne lub kośno-pastwiskowe; w przypadku gdy ekspert przyrodniczy dopuścił użytkowanie kośne lub kośno-pastwiskowe, jest możliwe stosowanie również użytkowania naprzemiennego):”,

– – w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu.”,

– w ust. 5:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla Wariantów 4.4. i 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne (użytkowanie kośne, a w uzasadnionych przypadkach dopuszczonych przez eksperta przyrodniczego jest możliwy wypas po pokosie, przy użytkowaniu jednokośnym (użytkowanie kośno-pastwiskowe); w przypadku gdy ekspert przyrodniczy dopuścił użytkowanie kośno-pastwiskowe, jest możliwe stosowanie również użytkowania naprzemiennego):”,

– – w pkt 2:

– – – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) częstotliwość koszenia przy użytkowaniu kośnym: jeden lub dwa pokosy w roku; liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego,”,

– – – lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas po pokosie w terminie od dnia 15 lipca do dnia 15 października przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu.”,

– w ust. 6:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla Wariantów 4.5. i 5.5. Półnaturalne łąki świeże (użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe albo naprzemienne):”,

– – w pkt 2:

– – – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) częstotliwość koszenia przy użytkowaniu kośnym: jeden lub dwa pokosy w roku; liczba pokosów określona przez eksperta przyrodniczego,”,

– – – lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – jeden pokos i wypas po pokosie w terminie do dnia 15 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu;”,

– w ust. 8:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla Wariantu 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) (użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe albo naprzemienne):”,

– – w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas po pierwszym i po drugim pokosie w terminie do dnia 31 października przy obsadzie zwierząt do 1,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu;”,

– w ust. 9:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla Wariantu 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki (użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe albo naprzemienne):”,

– – w pkt 2:

– – – lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) częstotliwość koszenia przy użytkowaniu kośnym: dwa pokosy w roku, a w uzasadnionych przypadkach jeden pokos w odniesieniu do siedlisk o podłożu torfowym, jeżeli ekspert przyrodniczy określi taką konieczność,

b) termin koszenia: przy użytkowaniu kośnym – pierwszy pokos w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca, drugi pokos w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października, a w odniesieniu do siedlisk o podłożu torfowym jeden pokos w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 31 października, jeżeli ekspert przyrodniczy określi taką konieczność; przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – pokos w terminie od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca,”,

– – – lit. f i g otrzymują brzmienie:

„f) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas po pokosie w terminie do dnia 31 października przy obsadzie zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu,

g) dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne – w przypadku użytkowania kośnego;”,

– w ust. 10:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla Wariantu 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki (użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe albo naprzemienne):”,

– – w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) koszenie całej powierzchni działki rolnej co 2 lata (jeżeli ekspert przyrodniczy określił taką konieczność);”,

– – pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) w przypadku corocznego koszenia: pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 15–85% powierzchni tej działki (procent powierzchni nieskoszonej określa ekspert przyrodniczy); w dwóch kolejnych latach należy pozostawić nieskoszone inne fragmenty działki rolnej, przy czym gdy w danym roku powierzchnia nieskoszonego fragmentu działki rolnej określona przez eksperta przyrodniczego jest większa niż powierzchnia fragmentu tej działki skoszonego w poprzednim roku, w danym roku należy pozostawić nieskoszony fragment tej działki, który obejmuje w całości również ten jej fragment, który został skoszony w poprzednim roku;”,

– – pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas w terminie od dnia 15 maja do dnia 31 lipca przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu, a w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu.”,

– w ust. 11:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla Wariantu 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego (użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, pastwiskowe albo naprzemienne):”,

– – w pkt 2:

– – – lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) częstotliwość koszenia przy użytkowaniu kośnym: jeden lub dwa pokosy w roku lub – w szczególnych przypadkach określonych przez eksperta przyrodniczego – koszenie całej powierzchni działki rolnej co 2 lata,

b) termin koszenia: przy użytkowaniu kośnym pierwszy pokos w terminie od dnia 10 lipca do dnia 31 lipca, drugi pokos w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 31 października, a w przypadku jednego pokosu – w terminie od dnia 10 lipca do dnia 31 października; przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym pokos w terminie od dnia 10 lipca do dnia 31 lipca,”,

– – – uchyla się lit. c,

– – – lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) w przypadku corocznego koszenia: pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 15–20% powierzchni tej działki, a w szczególnych przypadkach w odniesieniu do turzycowisk, zwłaszcza kępiastych – pozostawienie nieskoszonego fragmentu działki rolnej o powierzchni wynoszącej 50% powierzchni tej działki, jeżeli ekspert przyrodniczy określi taką konieczność; w przypadku stosowania dwóch pokosów w roku należy pozostawić nieskoszone te same fragmenty działki rolnej, a w dwóch kolejnych latach należy pozostawić nieskoszone inne fragmenty,”,

– – – lit. g i h otrzymują brzmienie:

„g) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – jeden pokos i wypas po pokosie w terminie do dnia 31 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu,

h) dopuszczalne jest ograniczone nawożenie do 60 kg N/ha/rok, z wyłączeniem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne – w przypadku użytkowania kośnego;”,

– w ust. 12:

– – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wymogi dla Wariantu 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza (użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe albo naprzemienne):”,

– – pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) częstotliwość koszenia przy użytkowaniu kośnym: jeden pokos w roku;”,

– – pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przy użytkowaniu kośno-pastwiskowym – wypas po pokosie w terminie do dnia 31 października przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha gruntów objętych wsparciem w ramach wariantu, jeżeli ekspert przyrodniczy dopuści taką możliwość.”;

e) w części V tabela II otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

10) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Część ogólna – dotyczy wszystkich pakietów i zawiera w szczególności:

1) dane rolnika lub zarządcy realizującego zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz jego podpis;

2) dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony plan działalności rolnośrodowiskowej, i jego podpis oraz – w przypadku gdy plan ten został sporządzony również przy udziale eksperta przyrodniczego – dane tego eksperta i jego podpis;

3) czas realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;

4) wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik lub zarządca realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne;

5) określenie elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, występujących na obszarze gospodarstwa;

6) oświadczenie rolnika lub zarządcy o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej;

7) informacje o zakazach ustanowionych na obszarach chronionych;

8) datę sporządzenia planu działalności rolnośrodowiskowej.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wymogów w ramach realizowanego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym także tych doprecyzowanych przez eksperta przyrodniczego lub doradcę rolnośrodowiskowego.”,

c) w ust. 3 uchyla się pkt 2;

11) w załączniku nr 8 do rozporządzenia części II–IV tabeli otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „płatnością rolno-środowiskowo-klimatyczną”, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi decyzją ostateczną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Termin złożenia kopii pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej]

1. Rolnik lub zarządca, który od dnia 15 marca 2015 r. realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), w ramach danego wariantu Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 lub Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000, z wyłączeniem wariantu 4.7., składa do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopię pierwszej strony dokumentacji przyrodniczej, stanowiącej szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzonej w 2015 r. przez eksperta przyrodniczego, przed upływem 25 dni od dnia, w którym w 2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

2. W przypadku gdy rolnik lub zarządca nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Czynność, o której mowa w ust. 1, dokonana:

1) w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2,

2) po terminie określonym w tym przepisie, a przed doręczeniem wezwania, o którym mowa w ust. 2

– uważa się za dokonaną w terminie.

§ 4. [Niezgodność dokumentacji z informacjami przekazanymi we wniosku]

Jeżeli przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zostało stwierdzone, że dokumentacja przyrodnicza, stanowiąca szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków, sporządzona w 2013 albo 2014 r. przez eksperta przyrodniczego, jest niezgodna z informacjami przekazanymi we wniosku i zawartymi w planie działalności rolnośrodowiskowej, rolnik, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie jest obowiązany do:

1) uzupełnienia i poprawienia tej dokumentacji;

2) złożenia oświadczenia o uzupełnieniu lub poprawieniu tej dokumentacji do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3) zwrotu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej z tytułu niedokonania czynności określonych w pkt 1 lub 2.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Załącznik 1. [Tabela II. Wymagania jakościowe dla nasion pozostałych gatunków roślin zagrożonych erozją genetyczną (inne gatunki)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 marca 2016 r. (poz. 326)

Załącznik nr 1

Tabela II. Wymagania jakościowe dla nasion pozostałych gatunków roślin zagrożonych erozją genetyczną (inne gatunki)

Lp.

Gatunki

Minimalna czystość analityczna (nasiona czyste)

Maksymalna

zawartość nasion

innych gatunków

(nasiona innych

gatunków roślin)

Minimalna zdolność kiełkowania (siewki normalne i nasiona twarde)

% wagowy

% liczbowy

1

2

3

4

5

1

Lnianka siewna (Lnicznik siewny) (Camelina sativa (L.) Crantz)

98

0,3

80

2

Nostrzyk biały (Melilotus albus Medik L.)1) 2)

96

2,51)

802)

3

Lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.)

98

1,5

80

4

Soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.)

98

1,5

80

5

Pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa L.)

97

0,5

70

6

Przelot pospolity (Anthyllis vulneraria L.)

98

0,5

70

7

Gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench)

98

1,5

80

 

1) Niedopuszczalna obecność nasion kanianki (Cuscuta).

2) Do 30% nasion twardych uznaje się za zdolne do kiełkowania.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

II. Pakiet 2. Ochrona gleb i wód

Wariant 2.1. Międzyplony

Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 15 września, lecz do dnia 30 września

10%

1,25

13%

Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 30 września, lecz do dnia 15 października

20%

1,25

25%

Siewu roślin międzyplonowych dokonano w terminie po dniu 15 października

57%

1,75

100%

Wznowienie zabiegów agrotechnicznych przed dniem 1 marca

10%

1,25

13%

Gatunek rośliny dominującej w mieszance co najmniej 3-gatunkowej zastosowanej jako międzyplon przekracza 70% jej składu lub gatunki zbóż wykorzystane w tej mieszance przekraczają 70% jej składu

15%

1,25

19%

Zastosowanie jako międzyplon tylko jednego gatunku rośliny

25%

1,25

31%

Zastosowanie jako międzyplon mieszanki złożonej z dwóch gatunków roślin

15%

1,25

19%

Zastosowanie jako międzyplon mieszanki składającej się wyłącznie ze zbóż

25%

1,25

31%

Zastosowanie nawożenia międzyplonu

10%

1,25

13%

Zastosowanie w międzyplonie pestycydów

5%

1,25

6%

Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych

15%

1,25

19%

Nieprzyoranie międzyplonu (nie dotyczy systemu bezorkowego)

10%

1,25

13%

Spasanie mieszanek w innych terminach niż jest to dopuszczalne

10%

1,25

13%

Wariant 2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%

Mieszanki traw zostały wysiane w nieodpowiednim terminie

40%

1,25

50%

Spasanie traw na pasie ochronnym w roku założenia pasa ochronnego lub w przypadku wysiania mieszanki traw w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 10 września – koszenie traw na pasie ochronnym w roku założenia pasa ochronnego

10%

1,25

13%

Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych

15%

1,25

19%

Niewypasanie lub wypasanie od drugiego roku po założeniu pasa ochronnego w nieodpowiednim terminie

10%

1,25

13%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

10%

1,25

13%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na pasie ochronnym rozdrobnionej biomasy

10%

1,25

13%

III. Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

Prowadzenie sadu niezgodnie z wymogami, o których mowa w części III ust. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia

57%

1,75

100%

Zastosowanie herbicydów

5%

1,25

6%

Niewykonywanie któregokolwiek z określonych przez doradcę rolnośrodowiskowego podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie lub wykonanie któregokolwiek z tych zabiegów niezgodnie ze wskazaniami tego doradcy

5%

1,25

6%

Niewykonywanie żadnego z określonych przez doradcę rolnośrodowiskowego podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie lub wykonanie ich niezgodnie ze wskazaniami tego doradcy

20%

1,25

25%

Niewykoszenie lub niewypasanie

5%

1,25

6%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

10%

1,25

13%

IV. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

i Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Zastosowanie wałowania

50%

1,5

75%

Zastosowanie komunalnych osadów ściekowych

25%

1,5

38%

Zastosowanie podsiewu – bez uprawy powierzchniowej gleby

25%

1,5

38%

Zastosowanie podsiewu – z zastosowaniem uprawy powierzchniowej gleby

50%

1,5

75%

Zastosowanie włókowania w okresie:

– od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września na obszarach nizinnych (do 300 m n.p.m.),

– od dnia 15 kwietnia do dnia 1 września na obszarach wyżynnych i górskich (powyżej 300 m n.p.m.)

20%

1,5

30%

Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych)

15%

1,5

23%

Stworzenie nowych, rozbudowa i odtworzenie istniejących urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód, wykorzystując istniejące urządzenia melioracji wodnych szczegółowych do wymogów siedliskowych gatunków lub siedlisk będących przedmiotem ochrony w danym wariancie – z wyłączeniem działań dopuszczonych przez eksperta przyrodniczego, a w przypadku wariantu 4.7. – przez doradcę rolnośrodowiskowego

57%

1,75

100%

Składowanie biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach, jarach i innych obniżeniach terenu (położonych na działkach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej)

10%

1,25

13%

Wariant 4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

i Wariant 5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania

57%

1,75

100%

Zastosowanie kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania,

w przypadku niedopuszczenia takiego sposobu użytkowania przez

eksperta przyrodniczego

33%

1,5

50%

Zastosowanie nawożenia lub wapnowania

10%

1,5

15%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie

50%

1,5

75%

Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5%

1,25

6%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

1,25

13%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

25%

1,25

31%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

15%

1,25

19%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

10%

1,5

15%

Wariant 4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

i Wariant 5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

Zastosowanie nawożenia lub wapnowania

10%

1,5

15%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie

50%

1,5

75%

Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe

Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5%

1,25

6%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

1,25

13%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

25%

1,25

31%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

15%

1,25

19%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

10%

1,5

15%

Użytkowanie pastwiskowe

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Nieprzestrzeganie dopuszczonego poziomu obsady zwierząt

20%

1,5

30%

Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie niedojadów w nieodpowiednim terminie

5%

1,25

6%

Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wariant 4.3. Murawy

i Wariant 5.3. Murawy

Zastosowanie kośnego lub kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania, w przypadku niedopuszczenia takiego sposobu użytkowania przez eksperta przyrodniczego

33%

1,5

50%

Zastosowanie nawożenia lub wapnowania

10%

1,5

15%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie

50%

1,5

75%

Użytkowanie pastwiskowe

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

20%

1,5

30%

Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie

5%

1,25

6%

Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe

Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5%

1,25

6%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

1,25

13%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

25%

1,25

31%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

15%

1,25

19%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

10%

1,5

15%

Wariant 4.4. Półnaturalne łąki wilgotne

i Wariant 5.4. Półnaturalne łąki wilgotne

Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania

57%

1,75

100%

Zastosowanie kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania,

w przypadku niedopuszczenia takiego sposobu użytkowania przez

eksperta przyrodniczego

33%

1,5

50%

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia

10%

1,5

15%

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne

20%

1,5

30%

Zastosowanie wapnowania

10%

1,5

15%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie

50%

1,5

75%

Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5%

1,25

6%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

1,25

13%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

25%

1,25

31%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

15%

1,25

19%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

10%

1,5

15%

Wariant 4.5. Półnaturalne łąki świeże

i Wariant 5.5. Półnaturalne łąki świeże

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia

10%

1,5

15%

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne

10%

1,5

15%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie

50%

1,5

75%

Zastosowanie wapnowania bez wykonania niezbędnych w tym zakresie analiz gleby lub jeżeli ekspert przyrodniczy nie dopuścił takiej możliwości

10%

1,5

15%

Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe

Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5%

1,25

6%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

1,25

13%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

25%

1,25

31%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

15%

1,25

19%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

10%

1,5

15%

Użytkowanie pastwiskowe

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

20%

1,5

30%

Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie niedojadów w nieodpowiednim terminie

5%

1,25

6%

Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wariant 4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe

i Wariant 5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe

i Wariant 4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające

i Wariant 5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające

Wymogi obowiązkowe

Wydobycie torfu

57%

1,75

100%

Zalesienie

57%

1,75

100%

Zastosowanie nawożenia lub wapnowania

57%

1,75

100%

Pozostawienie rozdrobnionej biomasy

30%

1,75

53%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie, lub wykorzystywanie sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej warstwy gleby

57%

1,75

100%

Nieusunięcie odpadów pochodzenia antropogenicznego

20%

1,75

35%

Niewycięcie wskazanych przez eksperta przyrodniczego lub wycięcie w nieodpowiednim terminie zarośli i podrostu drzew

25%

1,5

38%

Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia powierzchni, na której występują odrośla drzew i krzewów, lub innej niż określona częstotliwości wycinania tych odrośli

15%

1,5

23%

Niewykoszenie powierzchni, na której występują odrośla drzew i krzewów lub niewycinanie tych odrośli, lub koszenie powierzchni, na której występują odrośla drzew i krzewów w nieodpowiednim terminie, lub wycinanie tych odrośli w nieodpowiednim terminie

48%

1,25

60%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wymogi uzupełniające

Zastosowanie pastwiskowego lub kośno-pastwiskowego sposobu użytkowania

57%

1,75

100%

Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia runi lub niekoszenie runi, lub koszenie runi w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

1,25

13%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

25%

1,25

31%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia

10%

1,5

15%

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne

10%

1,5

15%

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub w przypadku użytkowania pastwiskowego – do dnia 15 czerwca

20%

1,5

30%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie

50%

1,5

75%

Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5%

1,25

6%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

1,25

13%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

15%

1,25

31%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

15%

1,25

19%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

10%

1,5

15%

Użytkowanie pastwiskowe

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

20%

1,5

30%

Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie

5%

1,25

6%

Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki

Zastosowanie wapnowania

10%

1,5

15%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie

50%

1,5

75%

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub w przypadku użytkowania pastwiskowego – do dnia 15 czerwca

20%

1,5

30%

Zastosowanie nawożenia – w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego i pastwiskowego

10%

1,5

15%

Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe

Zastosowanie innej niż wskazana częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5%

1,25

6%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

1,25

13%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

15%

1,25

31%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

15%

1,25

19%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

10%

1,5

15%

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia

10%

1,5

15%

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne – w przypadku użytkowania kośnego

10%

1,5

15%

Użytkowanie pastwiskowe

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

20%

1,5

30%

Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie

5%

1,25

6%

Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki

Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania

57%

1,75

100%

Zastosowanie nawożenia lub wapnowania

10%

1,5

15%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie

50%

1,5

75%

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu

20%

1,5

30%

Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Wykoszenie całej powierzchni działki rolnej co 2 lata, w przypadku gdy ekspert przyrodniczy nie określił takiej konieczności

25%

1,25

31%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5%

1,25

6%

Pozostawienie większej niż 85% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

25%

1,25

31%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

15%

1,25

19%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

10%

1,5

15%

Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego

Zastosowanie wapnowania

10%

1,5

15%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie

50%

1,5

75%

Zastosowanie nawożenia – w przypadku użytkowania kośno-pastwiskowego i pastwiskowego

10%

1,5

15%

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie:

1) od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu – w przypadku użytkowania kośnego i kośno-pastwiskowego, lub

2) do dnia 10 lipca – w przypadku użytkowania pastwiskowego

20%

1,5

30%

Użytkowanie kośne i kośno-pastwiskowe

Zastosowanie innej niż określona częstotliwości koszenia lub niewykoszenie, lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku turzycowisk – mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5%

1,25

6%

Pozostawienie większej niż 20% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku turzycowisk – większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

1,25

13%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

15%

1,25

19%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

10%

1,5

15%

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia

10%

1,5

15%

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne – w przypadku użytkowania kośnego

10%

1,5

15%

Użytkowanie pastwiskowe

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

20%

1,5

30%

Niewykoszenie niedojadów lub wykoszenie ich z zastosowaniem innej niż wskazana częstotliwości lub w nieodpowiednim terminie

5%

1,25

6%

Niezłożenie ściętej biomasy z niedojadów w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy z niedojadów

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy z niedojadów ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

Zastosowanie pastwiskowego sposobu użytkowania

57%

1,75

100%

Zastosowanie nawożenia lub wapnowania

10%

1,5

15%

Mechaniczne zniszczenie struktury gleby, w tym przez bronowanie lub przeorywanie

57%

1,75

100%

Wykonanie jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych innych niż bronowanie i przeorywanie lub zabiegów pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu

20%

1,5

30%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

33%

1,5

50%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

5%

1,25

6%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

1,25

13%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

25%

1,25

31%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

10%

1,25

13%

Niezłożenie ściętej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy

33%

1,5

50%

Nieusunięcie z działki rolnej do dnia 1 marca kolejnego roku biomasy ułożonej w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi

25%

1,25

31%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

15%

1,25

19%

Nieprzestrzeganie dozwolonego poziomu obsady zwierząt

10%

1,5

15%

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama