reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361 i 1312, z 2014 r. poz. 324 i 1487 oraz z 2015 r. poz. 350 i 908) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej w zależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, a także przypadki uznawane za drobną niezgodność;”;

2) w § 4:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzi rejestr działalności rolnośrodowiskowej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, zawierający wykaz:

a) działań agrotechnicznych wykonywanych w ramach realizowanego pakietu lub jego wariantu, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin ze wskazaniem nazwy i dawki zastosowanego nawozu i środka ochrony roślin oraz wykonania koszenia,

b) wypasów zwierząt – w przypadku prowadzenia wypasu

– wraz z terminem ich przeprowadzenia, przy czym rejestr ten w zakresie zastosowania nawozów prowadzi się dla całego gospodarstwa rolnego;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku pakietów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4–9 rejestr działalności rolnośrodowiskowej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest prowadzony na formularzu udostępnionym przez Agencję.”;

3) w § 6:

a) w ust. 1:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 realizowanych na gruntach ornych, jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane;”,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zmianie wariantu pierwszego lub drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 realizowanych na gruntach rolnych, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, na wariant trzeci lub czwarty tego pakietu, jeżeli grunty rolne, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi;”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji, jeżeli:

1) nie powoduje zmiany:

a) miejsca realizacji danego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,

b) realizowanego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,

c) wielkości obszaru realizowanego wariantu pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

2) nie dotyczy mieszanki wieloletniej traw i mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi w ramach wariantu pierwszego i drugiego tego pakietu oraz rośliny dwuletniej w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego tego pakietu.”;

4) po § 10a dodaje się § 10b w brzmieniu:

„§ 10b. Jeżeli zwierzę w danym roku zostało uwzględnione przy przyznawaniu pomocy finansowej z tytułu realizacji zobowiązania, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w ramach którego warunkiem przyznania tej pomocy jest posiadanie zwierząt, o których mowa w § 10 pkt 2 lit. b, zwierzę to nie może zostać uwzględnione przy przyznawaniu płatności rolnośrodowiskowej w ramach wariantów trzeciego i czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.”;

5) w § 12:

a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wariantu pierwszego i drugiego, jeżeli w trakcie realizacji tych wariantów grunty orne, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, stały się trwałymi użytkami zielonymi,”,

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) grunty orne, na których są uprawiane rośliny odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do rejestru odmian prowadzonego na podstawie przepisów o nasiennictwie, zwanego dalej „krajowym rejestrem”, lub rośliny gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia – w przypadku wariantu pierwszego i drugiego;”;

6) w § 23:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sposobie wykorzystywania działek rolnych, zawierające w szczególności wskazanie roślin uprawnych uprawianych na danej działce, a w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:

– pkt 1 wskazanie uprawy uprawianej na danej działce w ramach tego pakietu,

– pkt 2 wskazanie:

– – wariantu realizowanego na danej działce,

– – roślin uprawnych uprawianych na danej działce – w przypadku uprawy w ramach tego pakietu roślin dwuletnich lub roślin sadowniczych, z wyłączeniem truskawki, poziomki i maliny,

– – mieszanki wieloletniej traw albo mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi uprawianych na danej działce;”,

b) dodaje się ust. 5–9 w brzmieniu:

„5. Wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:

1) pkt 1 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania uprawy uprawianej na danej działce rolnej,

2) pkt 2 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej lub wskazania mieszanki wieloletniej traw albo mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi uprawianych na danej działce rolnej – w przypadku uprawy rośliny dwuletniej, mieszanki wieloletniej traw albo mieszanki wieloletniej traw z bobowatymi drobnonasiennymi,

3) pkt 6 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej – w przypadku roślin uprawnych uprawianych na gruntach ornych w ramach wariantu pierwszego, drugiego i trzeciego tego pakietu,

4) pkt 8 może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania roślin uprawnych uprawianych na danej działce rolnej

– zawartych w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych, lecz wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.

6. W przypadku uprawy rośliny dwuletniej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 lub wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, z wyjątkiem pasternaku, zmiana, o której mowa w ust. 5, może zostać dokonana wyłącznie w pierwszym roku uprawy tej rośliny.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 5, nie stanowi zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego.

8. W przypadku dokonania zmiany, o której mowa w ust. 5, rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie z tą zmianą, a zmiana planu działalności rolnośrodowiskowej nie jest wymagana.

9. Jeżeli rolnik realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe zgodnie ze zmianą, o której mowa w ust. 5, uznaje się, że w zakresie, którego dotyczy ta zmiana, realizuje on to zobowiązanie zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej.”;

7) w § 24:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1,

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku realizacji wariantu pierwszego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej dołącza się dokument potwierdzający zakup kwalifikowanego materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru – w przypadku gdy wniosek ten dotyczy:

1) roku, w którym rolnik rozpoczyna na danym gruncie w ramach tego wariantu uprawę rośliny danej odmiany regionalnej albo amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru;

2) czwartego roku ciągłej uprawy na danym gruncie w ramach tego wariantu rośliny danej odmiany regionalnej albo amatorskiej wpisanych do krajowego rejestru.

4. W przypadku realizacji wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru, a w przypadku roślin z gatunków wymienionych w ust. 3 pkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia – informację o wynikach badania nasion uzyskanych z roślin uprawianych w tym roku w ramach tego wariantu, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny.”;

8) w § 30:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 24, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c – w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok spadkobiercy rolnika stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3–11, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c – w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.”,

c) w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ust. 8, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3–11, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, zapisobierca windykacyjny dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika, który ustanowił zapis windykacyjny na rzecz tego zapisobiercy, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c – w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2.”;

9) w § 31:

a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c – w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,

c) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5,

d) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3;”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok następcy prawnemu rolnika stosuje się odpowiednio § 28 ust. 3–6, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c – w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;

4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, któremu została przyznana ta płatność, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.”,

c) dodaje się ust. 8–10 w brzmieniu:

„8. Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za ten rok, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c – w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;

4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli następca prawny rolnika realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

10. Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.”;

10) w § 32:

a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

a) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,

b) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c – w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2,

c) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5,

d) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3;”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności rolnośrodowiskowej za dany rok nowemu posiadaczowi gruntów lub stada stosuje się odpowiednio § 29 ust. 3–7, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c – w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;

4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.”,

c) dodaje się ust. 8–10 w brzmieniu:

„8. Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym podjętym przez rolnika nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za ten rok, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gruntów lub stada objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, oświadczenie nowego posiadacza tych gruntów lub stada, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;

2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c – w przypadku wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 1, 2 lub 5;

4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli nowy posiadacz przeniesionych gruntów lub stada realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

10. Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu dziewiątego i dziesiątego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, rolnik składa, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:

1) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności rolnośrodowiskowej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 10 pkt 2 lit. c, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności rolnośrodowiskowej, wymienione w § 39 ust. 3.”;

11) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nowe zobowiązanie jest realizowane zgodnie z nowym planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w terminie określonym w § 2 ust. 2 przypadającym w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana płatność rolnośrodowiskowa w trybie przepisów § 27–32, a w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 4, § 31 ust. 4 lub § 32 ust. 4 – przypadającym w roku następującym po roku, w którym rolnik zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem, z tym że gdy w tym roku upływa okres realizacji co najmniej jednego z zobowiązań zastąpionych przez nowe zobowiązanie – przypadającym w tym roku.”;

12) w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.”;

13) w § 38:

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1–4 lub 7, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 6 – podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.”,

b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 8, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.”;

14) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli w odniesieniu do niezgodności w zakresie podstawowych wymagań, o których mowa w § 3 pkt 2, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby ta niezgodność nie wystąpiła, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.”;

15) w § 50 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) płatności te są przyznawane, w wysokości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 58, jeżeli są spełnione warunki przyznania tych płatności określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 58, z tym że do działek rolnych, na których są uprawiane krzewy, płatności te są przyznawane, jeżeli wszystkie uprawiane krzewy są ukorzenione i spełniają wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału szkółkarskiego, określone dla krzewów jagodowych i borówki w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego;”;

16) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tabela I otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

17) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w części II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających wymagania dotyczące średnicy elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego roślin sadowniczych, określone dla krzewów jagodowych i borówki w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, ile jest wymagane do spełnienia warunku określonego w § 12 ust. 2 pkt 3.”,

b) w części IV. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000:

– w ust. 2 w pkt 4:

– – w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– pozostawienie 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola – 30–50%, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,”,

– – w lit. c tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– pozostawienie 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola – 30–50%, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,”,

– w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koszenie 20% powierzchni działki rolnej, przy czym w dwóch kolejnych latach powinno to dotyczyć innej części tej działki; raz na pięć lat dopuszcza się koszenie całej powierzchni; w przypadku skoszenia całej powierzchni w danym roku, w roku kolejnym należy skosić inną część działki rolnej niż skoszona dwa lata wcześniej;”,

– w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pozostawienie 50% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inną część tej działki nieskoszoną; raz na dwa lata dopuszcza się koszenie całej powierzchni; w przypadku skoszenia całej powierzchni w danym roku, w roku kolejnym należy skosić inną część działki rolnej niż skoszona dwa lata wcześniej;”,

– w ust. 6:

– – w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pozostawienie 15–20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,”,

– – w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) pozostawienie 15–20% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,”,

– w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pozostawienie 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone, a w przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić tę samą część działki rolnej nieskoszoną w danym roku;”,

c) w części V. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie:

– w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uprawa roślin odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru z kwalifikowanego materiału siewnego w pierwszym i czwartym roku uprawy danej odmiany; w drugim, trzecim i piątym roku uprawy rośliny tej odmiany jest dopuszczalna uprawa z materiału lub nasion uzyskanych ze zbiorów w poprzednim roku;”,

– w ust. 2:

– – pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wytwarzanie materiału siewnego roślin odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do krajowego rejestru zgodnie z przepisami o nasiennictwie lub”,

– – w pkt 2 w tabeli II. Wymagania jakościowe dla nasion pozostałych lokalnych odmian roślin uprawnych lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3

Melilotus albus Medik.1) 3)

Nostrzyk biały

96

2,51)

803)

 

d) w części VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) utrzymywanie okrywy ochronnej gleby wymaganej przepisami w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na gruntach rolnych, na których nie jest realizowany ten pakiet, w przypadku gdy grunty te oraz grunty, na których jest realizowany ten pakiet, znajdują się na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.”;

18) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 w tabeli:

– lp. 59 otrzymuje brzmienie:

59

mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

UR

 

– lp. 67 otrzymuje brzmienie:

67

mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

UW

 

– lp. 72 i 73 otrzymują brzmienie:

72

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

UR

73

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

UD

 

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) w ust. 3:

– w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) nostrzyk biały Melilotus albus Medik. (roślina roczna oraz roślina dwuletnia),”,

– w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) nostrzyk biały Melilotus albus Medik. (roślina roczna oraz roślina dwuletnia),”.

§ 2. [Przepis przejściowy]

Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „płatnością rolnośrodowiskową”, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Zobowiązanie rolnośrodowiskowe]

Do płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych począwszy od 2016 r. za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „zobowiązaniem rolnośrodowiskowym”, niezależnie od tego kiedy zostało ono podjęte stosuje się tabelę I w załączniku nr 2 oraz ust. 1 pkt 2 w części VII. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Oświadczenie]

Oświadczenie, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1, zawarte w składanym na 2016 r. wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, może zostać złożone zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 5. [Powtarzalność uchybienia]

W przypadku zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed dniem 15 marca 2014 r., jeżeli w odniesieniu do danego uchybienia wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność rolnośrodowiskowa:

1) w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie:

a) jest zmniejszana,

b) podlega zwrotowi – w przypadku uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogu polegającego na zakazie uprawy, w ramach wariantu:

– drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która była uprawiana w międzyplonie (również ich form jarych),

– trzeciego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, w plonie głównym mieszanki tych samych roślin, która była uprawiana w międzyplonie,

2) jest zmniejszana – w przypadku uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1

– dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.

§ 6. [Przyznawanie płatności]

1. W przypadku zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przed dniem 15 marca 2014 r. w zakresie:

1) pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których występują truskawki, poziomki, tytoń lub inne uprawy wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1;

2) wariantów pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których występują uprawy wymienione w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

2. W zakresie określonym w ust. 1 nie stosuje się przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 324).

§ 7. [Ekstensywne trwałe użytki zielone]

1. Rolnik, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, w przypadku użytkowania:

1) kośnego trwałych użytków zielonych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanych dalej „trwałymi użytkami zielonymi”, realizuje następujące wymogi dodatkowe tego pakietu:

a) koszenie w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia 5–15 cm,

b) pozostawienie 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone, a w przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić tę samą część działki rolnej nieskoszoną w danym roku,

c) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które termin ten nie był przestrzegany,

d) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;

2) kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych, realizuje następujące wymogi dodatkowe tego pakietu:

a) koszenie w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia 5–15 cm,

b) pozostawienie 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone, a w przypadku zastosowania dwóch pokosów w ciągu roku należy pozostawić tę samą część działki rolnej nieskoszoną w danym roku,

c) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które termin ten nie był przestrzegany,

d) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych,

e) wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października – na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października – na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,3 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5 t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,3 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5 t/ha (10 DJP/ha),

f) niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.

2. Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowej w przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone jest określona w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

3. W przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, jeżeli nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zastępuje co najmniej jedno zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, płatność rolnośrodowiskowa przysługuje za realizację tego zobowiązania w zakresie tego pakietu na warunkach, na jakich dotychczas był realizowany ten pakiet, z uwzględnieniem regulacji określonych w ust. 1 i 2 oraz w § 5.

4. W zakresie określonym w ust. 1–3 nie stosuje się przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

§ 8. [Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000]

1. Rolnik, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu pierwszego Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, w przypadku użytkowania:

1) kośnego trwałych użytków zielonych realizuje następujące wymogi dodatkowe tego wariantu:

a) koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5–15 cm,

b) pozostawienie 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola – 30–50%, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,

c) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które termin ten nie był przestrzegany,

d) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych;

2) kośno-pastwiskowego trwałych użytków zielonych realizuje następujące wymogi dodatkowe tego wariantu:

a) koszenie w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września; wysokość koszenia 5–15 cm,

b) pozostawienie 5–10% powierzchni działki rolnej nieskoszonej, a w przypadku występowania wodniczki Acrocephalus paludicola – 30–50%, przy czym w dwóch kolejnych latach należy pozostawić inne części tej działki nieskoszone,

c) usunięcie lub złożenie w stogi ściętej biomasy w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które termin ten nie był przestrzegany,

d) zakaz koszenia okrężnego od zewnątrz do środka koszonej powierzchni trwałych użytków zielonych,

e) wypasanie w sezonie pastwiskowym trwającym od dnia 1 maja do dnia 15 października – na obszarach poniżej 300 m n.p.m. oraz od dnia 20 maja do dnia 1 października – na obszarach powyżej 300 m n.p.m., przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5 t/ha (10 DJP/ha), przy czym wypasanie na terenach zalewowych rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód, z wyłączeniem wypasania koników polskich i koni huculskich, które jest dopuszczalne przez cały rok przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,2 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5 t/ha (10 DJP/ha),

f) niewykaszanie niedojadów poza okresem od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września.

2. Wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowej w przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach wariantu pierwszego Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 jest określona w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

3. W przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, jeżeli nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zastępuje co najmniej jedno zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu pierwszego Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, płatność rolnośrodowiskowa za realizację tego zobowiązania w zakresie tego wariantu przysługuje na warunkach, na jakich dotychczas był realizowany ten wariant, z uwzględnieniem regulacji określonych w ust. 1 i 2 oraz w § 5.

4. W zakresie określonym w ust. 1–3 nie stosuje się przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

§ 9. [Wysokość zmniejszeń płatności]

1. W przypadku zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przed dniem 15 marca 2014 r. wysokość zmniejszeń płatności rolnośrodowiskowej stosowanych w przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, Pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, z wyjątkiem wariantu pierwszego tego pakietu, Pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie i Pakietu 9. Strefy buforowe jest określona w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, do nowego zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), podjętego po dniu 14 marca 2014 r., które powstało na skutek połączenia zobowiązań rolnośrodowiskowych podjętych przed dniem 15 marca 2014 r.

3. W zakresie określonym w ust. 1 i 2 nie stosuje się przepisu:

1) § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;

2) § 50 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1;

3) § 50a ust. 2 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2016 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 marca 2016 r. (poz. 344)

Załącznik nr 1

Tabela I.

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

NARUSZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW

zasięg1)

dotkliwość2)

trwałość3)

Niestosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu – art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.).

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów niedopuszczonych do obrotu.

1. Stwierdzono zastosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu.

 

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt

1 pkt 

3 pkt

Niestosowanie w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych na obszarach położonych poza obszarami OSN

– art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych na obszarach położonych poza obszarami OSN.

2. Stwierdzono zastosowanie w okresie roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych na obszarach położonych poza obszarami OSN.

1 pkt 

3 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

Przechowywanie gnojówki i gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów od dnia 1 stycznia 2011 r.; zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

– art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzestrzeganie nakazu przechowywania gnojówki i gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tych nawozów od dnia 1 stycznia 2011 r.; zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

3.1. Stwierdzono, że pojemność zbiorników na gnojówkę i gnojowicę uniemożliwia gromadzenie co najmniej 4-miesiecznej produkcji tych nawozów od dnia 1 stycznia 2011 r. – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

3.2. Stwierdzono, że gnojówka i gnojowica nie są przechowywane w szczelnych lub zamkniętych zbiornikach w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

Przechowywanie od dnia 1 stycznia 2009 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

– art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzechowywanie od dnia 1 stycznia 2009 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

4. Stwierdzono nieprzechowywanie od dnia 1 stycznia 2009 r. przez podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, nawozów naturalnych, innych niż gnojówka i gnojowica, na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

– § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 393).

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej poza okresem od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

5. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej poza okresem od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe) – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

 

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

Przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN. – § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

Nieprzestrzeganie zakazu przykrycia lub wymieszania z glebą nawozów naturalnych później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

6. Stwierdzono przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych później niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz na użytkach zielonych

– dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

Niestosowanie nawozów:

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu,

2) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

3) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi

– dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN. – art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Nieprzestrzeganie zakazu stosowania nawozów:

1) na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu,

2) naturalnych

w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%,

3) naturalnych

w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

7.1. Stwierdzono zastosowanie nawozów na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

 

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

7.2. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10% – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

 

3 pkt 

5 pkt

1 pkt 

3 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

7.3. Stwierdzono zastosowanie nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi – dotyczy obszarów położonych poza obszarami OSN.

 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

 

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

NIEZGODNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

NARUSZENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

zasięg1)

dotkliwość2)

trwałość3)

Postępowanie z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin zgodnie z etykietą – art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547) w związku z pkt 1 lit. q i s załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176, z późn. zm.).

Nieprzestrzeganie nakazu postępowania z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin zgodnie z etykietą.

8. Stwierdzono, że rolnik postąpił z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin niezgodnie z etykietą.

 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

 

3 pkt 

5 pkt

Przechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji (ewidencji zabiegów) dotyczącej stosowanych przez rolników środków ochrony roślin, zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin – art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

Nieprzechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji dotyczącej stosowanych przez rolników środków ochrony roślin.

9. Stwierdzono, że rolnik nie przechowuje przez okres 3 lat dokumentacji dotyczącej stosowanych przez niego środków ochrony roślin.

 

3 pkt

 

3 pkt

1 pkt 

3 pkt 

5 pkt

 

1) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium zasięgu, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1, 3–5, 7.1–7.3 i 8:

a) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,

b) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;

2) 2:

a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem;

3) 6:

a) 1 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego,

b) 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem,

c) 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo rolne;

4) 9 – 3 pkt – ograniczony do gospodarstwa rolnego, jednakże mogący mieć skutki dla obszaru sąsiadującego z tym gospodarstwem.

2) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium dotkliwości, w zależności od reakcji środowiska na naruszenie, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 1 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku;

2) 2:

a) 1 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona nie więcej niż o 30 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,

b) 3 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 30 kg, lecz nie więcej niż o 60 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych,

c) 5 pkt – dopuszczalna dawka nawozu naturalnego została przekroczona więcej niż o 60 kg azotu w czystym składniku w danym roku kalendarzowym na 1 ha użytków rolnych;

3) 3.1:

a) 3 pkt – stwierdzono niedobór pojemności urządzeń nie większy niż 20%,

b) 5 pkt – stwierdzono niedobór pojemności urządzeń większy niż 20%;

4) 3.2:

a) 3 pkt – stwierdzono, że zbiorniki są przykryte nieszczelnymi pokrywami,

b) 5 pkt – stwierdzono, że zbiorniki nie są przykryte (zbiorniki otwarte) lub stwierdzono nieszczelność zbiorników;

5) 4:

a) 3 pkt – stwierdzono nieszczelność płyt,

b) 5 pkt – stwierdzono brak płyt;

6) 5–7.2:

a) 1 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz potencjalnie możliwy w nieokreślonym czasie,

b) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

7) 7.3 i 8:

a) 3 pkt – negatywny efekt dla środowiska niewidoczny, lecz bardzo prawdopodobny w kolejnym roku kalendarzowym, lub potencjalnie możliwe zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt,

b) 5 pkt – negatywny efekt dla środowiska widoczny w tym samym roku kalendarzowym lub prawdopodobne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt;

8) 9 – 3 pkt – stwierdzono przechowywanie ewidencji zabiegów krócej niż 3 lata od dnia wykonania ostatniego zabiegu.

3) Ocena wagi stwierdzonej niezgodności według kryterium trwałości, w odniesieniu do naruszenia nr:

1) 1:

a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt – odwracalna długotrwała;

2) 2–7.3:

a) 3 pkt – odwracalna krótkotrwała, bez konieczności podejmowania działań naprawczych, lub podejmowane działania naprawcze nie wymagają dużych nakładów pracy,

b) 5 pkt – odwracalna długotrwała, a wymagane działania naprawcze wiążą się ze znacznymi nakładami pracy;

3) 8:

a) 3 pkt – odwracalna długotrwała,

b) 5 pkt – nieodwracalna;

4) 9:

a) 1 pkt – odwracalna krótkotrwała,

b) 3 pkt – odwracalna długotrwała,

c) 5 pkt – nieodwracalna.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

1a. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne obejmuje następujące uprawy:

Lp.

Wariant lub nazwa polska rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R – uprawy rolnicze,

T – trwałe użytki zielone,

W – uprawy warzywne,

Z – uprawy roślin zielarskich,

S – uprawy sadownicze

i jagodowe,

Sp – pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR – uprawy roczne,

UD – uprawy dwuletnie,

UW – uprawy wieloletnie

P – pozostałe

 

Wariant 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

bobik

Vicia faba var. minor.

R

UR

2

brukiew pastewna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

R

UR

3

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Altissima Doll

R

UR

4

burak pastewny

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa Alef.

R

UR

5

chmiel

Humulus lupulus L.

R

UW

6

cykoria siewna

Cichorium intybus L.

R

UR

7

czosnek cuchnący

Allium odorum L.

R*)

UW

8

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

R

UR

9

dynia pastewna

Cucurbita pepo convar. Pepo

R

UR

10

esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

R

UW

11

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

R

UR

12

gorczyca biała

Sinapis alba L.

R

UR

13

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch.

R

UR

14

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

R

UR

15

groch siewny

Pisum sativum L.

R

UR

16

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench.

R

UR

17

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

R

UR

18

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

R

UR

19

kapusta pastewna

Brassica oleracea convar. acephala (DC.) Alef.

R

UR

20

komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

R

UW

21

koniczyna biała

Trifolium repens L.

R

UW

22

koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

R

UW

23

koniczyna czerwona

Trifolium pratense L.

R

UW

24

koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

R

UR

25

koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

R

UR

26

kukurydza

Zea mays L.

R

UR

27

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. Mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

R

UR

28

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

R

UR

29

lędźwian siewny

Lathyrus sativus L.

R

UR

30

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

R

UR

31

lucerna chmielowa (nerkowata)

Medicago lupulina L.

R

UW

32

lucerna mieszańcowa

Medicago x varia Martyn

R

UW

33

lucerna sierpowata

Medicago falcata L.

R

UW

34

lucerna siewna

Medicago sativa L.

R

UW

35

łąka przemienna**)

 

R

UW

36

łubin biały

Lupinus albus L.

R

UR

37

łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

R

UR

38

łubin żółty

Lupinus luteus L.

R

UR

39

marchew pastewna

Daucus carota L.

R

UR

40

mieszanka jednoroczna traw

 

R

UR

41

mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

R

UR

42

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

R

UR

43

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

R

UW

44

mieszanka strączkowo-gorczycowa

 

R

UR

45

mieszanka strączkowa

 

R

UR

46

mieszanka strączkowo-słonecznikowa

 

R

UR

47

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

R

UR

48

mieszanka wieloletnia traw

 

R

UW

49

mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

R

UW

50

mieszanka zbożowa

 

R

UR

51

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

R

UR

52

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

R

UD

53

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.)Pall.

R

UD

54

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.)Pall.

R

UW

55

owies

Avena sativa L.

R

UR

56

owies nagi

Avena nuda L.

R

UR

57

owies szorstki

Avena strigosa Schreb.

R

UR

58

pastwisko przemienne**)

 

R

UW

59

peluszka

Pisum sativum subsp. arvense (L.) Asch.

R

UR

60

proso

Panicum miliaceum L.

R

UR

61

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

62

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

63

inne gatunki pszenic

 

R

UR

64

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

R

UR

65

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

R

UR

66

rzepa pastewna

Brassica rapa subsp. rapa

R

UR

67

rzepak jary

Brassica napus L.

R

UR

68

rzepak ozimy

Brassica napus L.

R

UR

69

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

R

UR

70

rzodkiew oleista

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

R

UR

71

seradela uprawna

Ornithopus sativus Brot.

R

UR

72

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

R

UR

73

słonecznik pastewny

Helianthus annuus L.

R

UR

74

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

R

UR

75

sorgo

Sorghum spp.

R

UR

76

szarłat z wyjątkiem A. retroflexus

Amaranthus spp.

R

UR

77

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UR

78

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UW

79

wyka kosmata

Vicia villosa L.

R*)

UD

80

wyka siewna

Vicia sativa L.

R

UR

81

żyto jare

Secale cereale L.

R

UR

82

żyto ozime

Secale cereale L.

R

UR

83

żyto krzyca

Secale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.

R

UD

 

Wariant 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et Nakai

W

UR

2

bób

Vicia faba L.

W

UR

3

brokuł włoski

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

4

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

W

UR

5

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.

W

UR

6

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.

W

UR

7

cebula kartoflanka

Allium cepa var. aggregatum

W

UR

8

cebula perłowa

Allium ampeloprasum L.

W

UR

9

cebula siedmiolatka

Allium fistulosum L.

W

UW

10

cebula zwyczajna

Allium cepa L.

W

UR

11

chrzan pospolity

Armoracia rusticana

W

UW

12

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

W

UR

13

cykoria warzywna

Cichorium intybus L.

W

UR

14

czosnek

Allium sativum L.

W

UR

15

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

W

UR

16

dynia piżmowa

Cucurbita moschata Duch.

W

UR

17

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

W

UR

18

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

W

UR

19

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

W

UR

20

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

W

UR

21

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

W

UR

22

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.

W

UR

23

kalafior

Brassica oleracea var. botrytis L.

W

UR

24

kalarepa

Brassica oleracea var. gongylodes L.

W

UR

25

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) Schwarz

W

UR

26

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

W

UR

27

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba (L.) Duchesene

W

UR

28

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Duchesene

W

UR

29

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

W

UR

30

kapusta włoska

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

31

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UR

32

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

W

UD

33

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

W

UR

34

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UR

35

kukurydza cukrowa

Zea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.

W

UR

36

marchew jadalna

Daucus carota L.

W

UR

37

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongera L.

W

UR

38

ogórek

Cucumis sativus L.

W

UR

39

papryka

Capsicum annuum L.

W

UR

40

pasternak

Pastinaca sativa L.

W

UR

41

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

W

UR

42

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

W

UR

43

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

W

UR

44

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

W

UR

45

por

Allium porrum L.

W

UR

46

rabarbar

Rheum rhaponticum L.

W

UW

47

roszponka

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

W

UR

48

rzepa jadalna

Brassica rapa subsp. rapa

W

UR

49

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

W

UR

50

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

W

UR

51

sałata głowiasta

Lactuca sativa var. capitata L.

W

UR

52

sałata listkowa

Lactuca sativa var. foliosa Brehmer

W

UR

53

sałata kędzierzawa

Lactuca sativa var. crispa L.

W

UR

54

sałata łodygowa

Lactuca sativa var. angustana Hort.

W

UR

55

sałata rzymska (długolistna)

Lactuca sativa var. longifolia Lam. Helm

W

UR

56

seler korzeniowy

Apium graveolens var. rapaceum

W

UR

57

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

W

UR

58

soczewica jadalna

Lens culinaris Medik.

W

UR

59

szczaw

Rumex acetosa L.

W

UW

60

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

W

UW

61

szparag

Asparagus officinalis L.

W

UW

62

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

W

UR

63

ziemniak

Solanum tuberosum L.

W

UR

 

Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UR

2

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Z

UW

3

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Z

UR

4

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

Z

UW

5

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Z

UR

6

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Z

UR

7

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Z

UW

8

drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

Z

UR

9

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Z

UW

10

fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

Z

UR

11

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Z

UW

12

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Z

UW

13

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium Moench.

Z

UW

14

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Z

UR

15

kozieradka pospolita

Trigonella foenum graecum L.

Z

UR

16

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UR

17

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UD

18

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Z

UW

19

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Z

UW

20

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

Z

UW

21

lnianka (lnica) pospolita

Linaria vulgaris (L.) Mill.

Z

UR

22

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

Z

UW

23

majeranek ogrodowy

Origanum majorana L.

Z

UR

24

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Z

UD

25

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Z

UW

26

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Z

UW

27

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Z

UW

28

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

Z

UW

29

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Z

UR

30

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

Z

UR

31

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

Z

UR

32

prawoślaz lekarski

Althaea officinalis L.

Z

UW

33

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Z

UW

34

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Z

UW

35

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

Z

UR

36

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

Z

UW

37

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Z

UW

38

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

Z

UW

39

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

Z

UW

40

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Z

UW

41

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

Z

UW

42

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

Z

UW

43

tymianek pospolity

Thymus

Z

UW

44

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

Z

UW

45

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UD

46

złocień dalmatyński

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.

Z

UW

47

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A.Mey

Z

UW

 

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe

(w okresie przestawiania)***)

 

 

 

1

agrest (porzeczka agrest)

 

S

UW

2

borówka wysoka i średnia

 

S

UW

3

brzoskwinia

 

S

UW

4

czereśnia

 

S

UW

5

grusza domowa

 

S

UW

6

jabłoń domowa

 

S

UW

7

jeżyna

 

S

UW

8

malina

 

S

UW

9

morela

 

S

UW

10

porzeczka

 

S

UW

11

poziomka

 

S

UW

12

śliwa domowa

 

S

UW

13

truskawka

 

S

UW

14

winorośl

 

S

UW

15

wiśnia pospolita

 

S

UW

 

Wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)***)

 

 

 

1

aronia czarnoowocowa

 

Sp

UW

2

bez czarny

 

Sp

UW

3

borówka brusznica

 

Sp

UW

4

borówka niska

 

Sp

UW

5

dereń jadalny

 

Sp

UW

6

jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)

 

Sp

UW

7

pigwa pospolita

 

Sp

UW

8

róża dzika

 

Sp

UW

9

róża pomarszczona

 

Sp

UW

10

śliwa japońska

 

Sp

UW

 

*) Roślina miododajna sklasyfikowana, jako uprawa rolnicza.

**) Łąka przemienna i pastwisko przemienne – uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż 5 lat.

***) Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian uprawnych.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Lp.

Wariant lub nazwa polska rośliny uprawnej

Nazwa łacińska gatunku

Klasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R – uprawy rolnicze,

W – uprawy warzywne,

Z – uprawy roślin zielarskich

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR – uprawy roczne,

UD – uprawy dwuletnie,

UW – uprawy wieloletnie,

P – pozostałe

 

Wariant 2.1. uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.2. uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

barbula szara

Caryopteris incana

R*)

UW

2

bobik

Vicia faba var. minor.

R

UR

3

bodziszek iberyjski

Geranium ibericum Fisch. et Mey

R*)

UW

4

bodziszek leśny

Geranium sylvaticum L.

R*)

UW

5

brukiew pastewna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

R

UR

6

burak cukrowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Altissima Doll

R

UR

7

burak pastewny

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. crassa Alef.

R

UR

8

chaber bławatek

Centaurea cyanus L.

R*)

UR

9

chaber driakiewnik

Centaurea scabiosa L.

R*)

UW

10

chaber górski

Centaurea montana L.

R*)

UW

11

chaber nadreński

Centaurea rhenana Bor.

R*)

UD

12

chaber wielkogłówkowy

Centaurea macrocephala L.

R*)

UW

13

chmiel

Humulus lupulus L.

R

UW

14

czosnek cuchnący

Allium odorum L.

R*)

UW

15

dalia zmienna

Dahlia hybrida Hort.

R*)

UR

16

dynia oleista

Cucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.

R

UR

17

dynia pastewna

Cucurbita pepo convar. Pepo

R

UR

18

dzielżan jesienny

Helenium autumnale L.

R*)

UW

19

dzięgiel leśny

Angelica silvestris L.

R*)

UW

20

dzwonek ogrodowy

Campanula medium L.

R*)

UD

21

esparceta siewna

Onobrychis viciifolia Scop.

R

UW

22

facelia błękitna

Phacelia tanacetifolia Benth.

R

UR

23

gorczyca biała

Sinapis alba L.

R

UR

24

gorczyca czarna

Brassica nigra (L.) Koch.

R

UR

25

gorczyca sarepska

Brassica juncea (L.) Czern.

R

UR

26

groch siewny

Pisum sativum L.

R

UR

27

groszek leśny

Lathyrus silvester L.

R*)

UW

28

gryka zwyczajna

Fagopyrum esculentum Moench.

R

UR

29

inne gatunki pszenic

 

R

UR

30

jasnota biała

Lamium album L.

R*)

UW

31

jęczmień jary

Hordeum vulgare L.

R

UR

32

jęczmień ozimy

Hordeum vulgare L.

R

UR

33

języczka pomarańczowa

Ligularia dentata (A. Gray) H. Hara

R*)

UW

34

kapusta pastewna

Brassica oleracea convar. Acephala (DC.) Alef.

R

UR

35

komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

R

UW

36

komonica błotna

Lotus uliginosus Schkuhr.

R

UW

37

koniczyna biała

Trifolium repens L.

R

UW

38

koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

R

UW

39

koniczyna czerwona

Trifolium pratense L.

R

UW

40

koniczyna egipska (aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

R

UW

41

koniczyna egipska (aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.

R

UR

42

koniczyna krwistoczerwona

Trifolium incarnatum L.

R

UR

43

koniczyna perska

Trifolium resupinatum L.

R

UR

44

krwawnica pospolita

Lythrum salicaria L.

R*)

UW

45

krwiściąg mniejszy

Sanguisorba minor Scop.

R*)

UW

46

kuklik zwisły

Geum rivale L.

R*)

UW

47

kukurydza

Zea mays L.

R

UR

48

len oleisty

Linum usitatissimum L. convar. Mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert

R

UR

49

len włóknisty

Linum usitatissimum L. convar. usitatissimum

R

UR

50

lędźwian siewny

Lathyrus sativus L.

R

UR

51

lnianka siewna (lnicznik)

Camelina sativa (L.) Crantz

R

UR

52

lucerna chmielowa (nerkowata)

Medicago lupulina L.

R

UW

53

lucerna mieszańcowa

Medicago x varia Martyn

R

UW

54

lucerna sierpowata

Medicago falcata L.

R

UW

55

lucerna siewna

Medicago sativa (L.) Crantz

R

UW

56

łąka przemienna**)

 

R

UW

57

łubin biały

Lupinus albus L.

R

UR

58

łubin wąskolistny

Lupinus angustifolius L.

R

UR

59

łubin żółty

Lupinus luteus L.

R

UR

60

maczek kalifornijski (pozłotka)

Eschscholtzia californica Cham.

R*)

UR

61

mak lekarski

Papaver somniferum L.

R

UR

62

mak wschodni

Papaver orientale L.

R*)

UW

63

marchew pastewna

Daucus carota L.

R

UR

64

mieszanka jednoroczna traw

 

R

UR

65

mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

R

UR

66

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

R

UR

67

trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona

 

R

UW

68

mieszanka strączkowo-gorczycowa

 

R

UR

69

mieszanka strączkowa

 

R

UR

70

mieszanka strączkowo-słonecznikowa

 

R

UR

71

mieszanka strączkowo-zbożowa

 

R

UR

72

mieszanka wieloletnia traw

 

R

UW

73

mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi

 

R

UW

74

mieszanka zbożowa

 

R

UR

75

mięta długolistna

Mentha longifolia (L.) Huds.

R*)

UW

76

mięta okrągłolistna

Mentha verticillata L.

R*)

UW

77

mikołajek płaskolistny

Eryngium planum L.

R*)

UW

78

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

R

UR

79

nostrzyk biały

Melilotus albus Medik.

R

UD

80

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

R

UD

81

nostrzyk żółty (lekarski)

Melilotus officinalis (L.) Pall.

R

UW

82

ostrzeń pospolity

Cynoglossum officinale L.

R*)

UD

83

owies

Avena sativa L.

R

UR

84

owies nagi

Avena nuda L.

R

UR

85

owies szorstki

Avena strigosa Schreb.

R

UR

86

pastwisko przemienne**)

 

R

UW

87

peluszka

Pisum sativum subsp. arvense (L.) Asch.

R

UR

88

perko

Brassica rapa x Brassica rapa subsp. chinensis

R

UR

89

proso

Panicum miliaceum L.

R

UR

90

przelot pospolity

Anthylis vulneraria L.

R

UW

91

pszczelnik mołdawski

Dracocephalum moldavicum L.

R*)

UR

92

pszenica zwyczajna jara

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

93

pszenica zwyczajna ozima

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

R

UR

94

pszenżyto jare

x Triticosecale Wittm.

R

UR

95

pszenżyto ozime

x Triticosecale Wittm.

R

UR

96

rdest wężownik

Polygonum bistorta L.

R*)

UW

97

rezeda wonna

Reseda odorata L.

R*)

UR

98

rezeda żółta

Reseda lutea L.

R*)

UW

99

rozchodnik amurski

Sedum midderdorfianum Maxim.

R*)

UW

100

rozchodnik okazały

Sedun spectabile Boreau

R*)

UW

101

rożniak przerośnięty

Silphium perfoliatum L.

R*)

UW

102

rukiew siewna

Eruca sativa DC.

R*)

UR

103

rutewka orlikolistna

Thalictrum aquilegifolium L.

R*)

UW

104

rzepa pastewna

Brassica rapa subsp. rapa

R

UR

105

rzepak jary

Brassica napus L.

R

UR

106

rzepak ozimy

Brassica napus L.

R

UR

107

rzepik

Brassica rapa var. typica Posp.

R

UR

108

rzodkiew oleista

Raphanus sativus var. oleiformis Pers.

R

UR

109

seradela uprawna

Ornithopus sativus Brot.

R

UR

110

siekiernica górska

Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.

R*)

UW

111

słonecznik oleisty

Helianthus annuus L.

R

UR

112

słonecznik pastewny

Helianthus annuus L.

R

UR

113

soja zwyczajna

Glycine max (L.) Merrill

R

UR

114

sorgo

Sorghum spp.

R

UR

115

sparceta piaskowa

Onobrychis arenaria (Kit.) Ser

R*)

UW

116

stulisz miotłowy

Sisymbrium polymorphum (Murr.) Roth

R*)

UW

117

szałwia okręgowa

Salvia verticillata L.

R*)

UW

118

szarłat z wyjątkiem A. retroflexus

Amaranthus spp.

R

UR

119

szczeć leśna

Dipsacus silvester Huds.

R*)

UD

120

szczeć sukiennicza

Dipsacus fullonum L.

R*)

UD

121

ślaz maurytański

Malva mauritiana L.

R*)

UD

122

ślazówka ogrodowa

Lavatera trimestris L.

R*)

UR

123

ślazówka turyngska

Lavatera thuringiaca L.

R*)

UW

124

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UR

125

topinambur

Helianthus tuberosus L.

R

UW

126

trędownik bulwiasty

Scrophularia nodosa L.

R*)

UW

127

trojeść krwista

Asclepias incarnata L.

R*)

UD

128

wyka kosmata

Vicia villosa L.

R*)

UD

129

wyka siewna

Vicia sativa L.

R

UR

130

żyto jare

Secale cereale L.

R

UR

131

żyto ozime

Secale cereale L.

R

UR

132

żyto krzyca

Secate cereale var multicaule Metzg. ex Alef.

R

UD

 

Wariant 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

arbuz (kawon)

Citrullus vulgaris (Thunb.)Matsum et Nakai

W

UR

2

bób

Vicia faba L.

W

UR

3

brokuł włoski

Brassica oleracea var. italica Plenck

W

UR

4

brukiew jadalna

Brassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.

W

UR

5

burak ćwikłowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.

W

UR

6

burak liściowy

Beta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.

W

UR

7

cebula kartoflanka

Allium cepa var. aggregatum

W

UR

8

cebula perłowa

Allium ampeloprasum L.

W

UR

9

cebula siedmiolatka

Allium fistulosum L.

W

UW

10

cebula wielopiętrowa

Allium cepa var. proliferum

W

UW

11

cebula zwyczajna

Allium cepa L.

W

UR

12

chrzan pospolity

Armoracia rusticana

W

UW

13

cukinia

Cucurbita pepo var. giromontina

W

UR

14

cykoria siewna

Cichorium intybus var. sativum Lam. et DC.

W

UR

15

cykoria warzywna

Cichorium intybus L.

W

UR

16

czosnek

Allium sativum L.

W

UR

17

dynia olbrzymia

Cucurbita maxima Duch.

W

UR

18

dynia zwyczajna

Cucurbita pepo L.

W

UR

19

endywia

Cichorium endivia L.

W

UR

20

fasola wielokwiatowa

Phaseolus coccineus L.

W

UR

21

fasola zwykła

Phaseolus vulgaris L.

W

UR

22

groch cukrowy

Pisum sativum var. saccharatum

W

UR

23

groch łuskowy

Pisum sativum var. pachylobum

W

UR

24

jarmuż

Brassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.

W

UR

25

kabaczek

Cucurbita pepo

W

UR

26

kalafior

Brasica oleracea var. botrytis L.

W

UR

27

kalarepa

Brassica oleracea var. Gongylodes L.

W

UR

28

kapusta brukselska

Brassica oleracea var. gemmifera (DC.) Schwarz

W

UR

29

kapusta chińska

Brassica rapa var. chinensis

W

UR

30

kapusta głowiasta biała

Brassica oleracea var. capitata f. alba (L.) Duchesene

W

UR

31

kapusta głowiasta czerwona

Brassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) Duchesene

W

UR

32

kapusta pekińska

Brassica rapa var. pekinensis

W

UR

33

kapusta włoska

Brassica oleracea var. Italica Plenck

W

UR

34

karczoch

Cynara scolymus L.

W

UR

35

kard

Cynara cardunculus L.

W

UR

36

kminek zwyczajny

Carum carvi L.

W

UD

37

koper ogrodowy

Anethum graveolens L.

W

UR

38

koper włoski

Foeniculum vulgare Mill.

W

UR

39

kukurydza cukrowa

Zea mays var. Saccharata (Sturtev.) Zhuk.

W

UR

40

marchew jadalna

Daucus carota L.

W

UR

41

melon

Cucumis melo L.

W

UR

42

oberżyna (bakłażan)

Solanum melongera L.

W

UR

43

ogórek

Cucumis sativus L.

W

UR

44

papryka

Capsicum annuum L.

W

UR

45

pasternak

Pastinaca sativa L.

W

UR

46

patison

Cucurbita pepo var. patissonina

W

UR

47

pieczarka

Agaricus

W

P

48

pietruszka korzeniowa

Petroselinum sativum ssp. tuberosum

W

UR

49

pietruszka naciowa

Petroselinum sativum ssp. crispum

W

UR

50

pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

W

UR

51

pomidor skórzasty

Physalis ixocarpa

W

UR

52

por

Allium porrum L.

W

UR

53

rabarbar

Rheum rhaponticum L.

W

UW

54

rodzynek brazylijski

Physalis peruviana

W

UR

55

rokambuł

Allium ophioscorodon Don

W

UR

56

roszponka

Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. Betcke

W

UR

57

rzepa jadalna

Brassica rapa subsp. rapa

W

UR

58

rzeżucha ogrodowa

Lepidium sativum L.

W

UR

59

rzodkiew

Raphanus sativus var. niger Kerner

W

UR

60

rzodkiewka

Raphanus sativus var. sativus

W

UR

61

salsefia

Tragopogon porrifolius L.

W

UR

62

sałata głowiasta

Lactuca sativa var. capitata

W

UR

63

sałata listkowa

Lactuca sativa var. Foliosa Brehmer

W

UR

64

sałata kędzierzawa

Lactuca sativa var. crispa L.

W

UR

65

sałata łodygowa

Lactuca sativa var. angustana Hort.

W

UR

66

sałata rzymska

Lactuca sativa var. longifolia Lam. Helm

W

UR

67

seler korzeniowy

Apium graveolens var. rapaceum

W

UR

68

seler naciowy

Apium graveolens var. dulce

W

UR

69

siedmiolatka

Allium fistulosum L.

W

UW

70

skorzonera

Scorzonera hispanica L.

W

UR

71

soczewica jadalna

Lens culinaris Medik.

W

UR

72

szalotka

Allium ascalonicum

W

UR

73

szczaw

Rumex acetosa L.

W

UW

74

szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

W

UW

75

szparag

Asparagus officinalis L.

W

UW

76

szpinak nowozelandzki

Tetragonia expansa Murr.

W

UR

77

szpinak zwyczajny

Spinacia oleracea L.

W

UR

78

ziemniak

Solanum tuberosum L.

W

UR

 

Wariant 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)

 

 

 

1

arcydzięgiel litwor

Archangelica officinalis L.

Z

UR

2

babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Z

UW

3

bazylia pospolita

Ocimum basilicum L.

Z

UR

4

bylica estragon

Artemisia dracunculus L.

Z

UW

5

bylica piołun

Artemisia absinthium L.

Z

UW

6

czarnuszka siewna

Nigella sativa L.

Z

UR

7

cząber ogrodowy

Satureja hortensis L.

Z

UR

8

czosnek niedźwiedzi

Allium ursinum L.

Z

UW

9

drapacz lekarski

Cnicus benedictus L.

Z

UR

10

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Z

UW

11

fiołek trójbarwny

Viola tricolor L.

Z

UR

12

hyzop lekarski

Hyssopus officinalis L.

Z

UW

13

jeżówka purpurowa

Echinacea purpurea

Z

UW

14

kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium Moench.

Z

UW

15

kolendra siewna

Coriandrum sativum L.

Z

UR

16

kozieradka pospolita

Trigonella foenum graecum L.

Z

UR

17

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UR

18

kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

Z

UD

19

krokosz barwierski

Carthamus tinctorius L.

Z

UR

20

krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Z

UW

21

lawenda wąskolistna

Lavandula angustifolia Mill.

Z

UW

22

lebiodka pospolita

Origanum vulgare L.

Z

UW

23

lnianka (lnica) pospolita

Linaria vulgaris (L.) Mill.

Z

UR

24

lubczyk ogrodowy

Levisticum officinalis L.

Z

UW

25

lulek czarny

Hyoscyamus niger L.

Z

UR

26

łopian większy

Arctium lappa L.

Z

UR

27

majeranek ogrodowy

Origanum maiorana L.

Z

UR

28

malwa czarna

Althea rosea (L.) Cav.

Z

UD

29

melisa lekarska

Melissa officinalis L.

Z

UW

30

mięta kędzierzawa

Mentha crispa L.

Z

UW

31

mięta pieprzowa

Mentha piperita L.

Z

UW

32

mniszek lekarski

Taraxacum officinalis L.

Z

UW

33

mydlnica lekarska

Saponaria officinalis L.

Z

UW

34

nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

Z

UR

35

ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

Z

UR

36

orlik pospolity

Aquilegia vulgaris L.

Z

UW

37

ostropest plamisty

Silybum marianum L.

Z

UR

38

pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica L.

Z

UW

39

prawoślaz lekarski

Althea officinalis L.

Z

UW

40

różeniec górski

Rhodiola rosea L.

Z

UW

41

rumian rzymski (szlachetny)

Anthemis nobilis L.

Z

UW

42

rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) Rauch.

Z

UR

43

ruta zwyczajna

Ruta graveolens L.

Z

UW

44

rutwica lekarska

Galega officinalis L.

Z

UW

45

rzewień dłoniasty

Rheum palmatum L.

Z

UW

46

serdecznik pospolity

Leonurus cardiaca L.

Z

UW

47

szałwia lekarska

Salvia officinalis L.

Z

UW

48

szanta zwyczajna

Marrubium vulgare L.

Z

UW

49

ślaz dziki

Malva sylvestris L.

Z

UW

50

turówka leśna

Hierochloë australis (Shrad)Roem et Shult.

Z

UW

51

turówka wonna

Hierochloë odorata (L.) Wahlbg.

Z

UW

52

tymianek pospolity

Thymus

Z

UW

53

tymianek właściwy

Thymus vulgaris L.

Z

UW

54

wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L.

Z

UD

55

złocień dalmatyński

Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.

Z

UW

56

żeń-szeń prawdziwy

Panax ginseng C.A.Mey

Z

UW

 

*) Roślina miododajna sklasyfikowana, jako uprawa rolnicza.

**) Łąka przemienna i pastwisko przemienne – uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż 5 lat.

Załącznik 4. [WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIENIA W PRZESTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKA WYMOGÓW W RAMACH PAKIETU 3. EKSTENSYWNE TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE]

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIENIA W PRZESTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKA WYMOGÓW W RAMACH PAKIETU 3. EKSTENSYWNE TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone

Wapnowanie niezgodne z planem działalności rolnośrodowiskowej

20%

Nawożenie azotem na obszarach nawożonych przez namuły rzeczne lub przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia azotem

30%

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew oraz włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września

20%

Zastosowanie ścieków i osadów ściekowych

20%

Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych)

30%

Budowa i rozbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyjątkiem urządzeń mających na celu utrzymanie lub poprawę wartości przyrodniczej (nie dotyczy bieżącej konserwacji)

50%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

50%

Wykonanie więcej niż 2 pokosów w roku

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wykoszenie całej powierzchni działki rolnej

50%

Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

40%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

5%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

10%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

20%

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

50%

Przekroczenie limitu obsady zwierząt i obciążenia pastwiska

20%

Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie

5%

 

Załącznik 5. [WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIENIA W PRZESTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKA WYMOGÓW W RAMACH WARIANTU PIERWSZEGO PAKIETU 4. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POZA OBSZARAMI NATURA 2000]

Załącznik nr 5

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIENIA W PRZESTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKA WYMOGÓW W RAMACH WARIANTU PIERWSZEGO PAKIETU 4. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POZA OBSZARAMI NATURA 2000

Wariant 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew, włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września

20%

Zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych

20%

Budowa lub rozbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyłączeniem bieżącej konserwacji tych urządzeń oraz budowy lub rozbudowy urządzeń mających na celu poprawę lub utrzymanie wartości przyrodniczej

50%

Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 2 ust. 2

30%

Zastosowanie wapnowania, które wpłynie negatywnie na realizację celu pakietu

20%

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia

30%

Prowadzenie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 sierpnia

30%

Niewykoszenie całej powierzchni działki rolnej lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

50%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wykoszenie całej powierzchni

50%

Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki – mniejszej niż 30% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki – większej niż 50%, lecz mniejszej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki – większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

40%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

5%

Niezłożenie ściętej biomasy na łące w stogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie

10%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

20%

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

50%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

20%

Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie

5%

Nawożenie

30%

 

Załącznik 6. [WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ STOSOWANYCH W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIENIA W PRZESTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKA WYMOGÓW W RAMACH PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE, PAKIETU 4. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POZA OBSZARAMI NATURA 2000, Z WYJĄTKIEM WARIANTU PIERWSZEGO TEGO PAKIETU, PAKIETU 5. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH NATURA 2000, PAKIETU 6. ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ROŚLIN W ROLNICTWIE, PAKIETU 7. ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT W ROLNICTWIE I PAKIETU 9. STREFY BUFOROWE, MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO ZOBOWIĄZAŃ ROLNOŚRODOWISKOWYCH PODJĘTYCH PRZED DNIEM 15 MARCA 2014 R.]

Załącznik nr 6

WYSOKOŚĆ ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ STOSOWANYCH W PRZYPADKU STWIERDZENIA UCHYBIENIA W PRZESTRZEGANIU PRZEZ ROLNIKA WYMOGÓW W RAMACH PAKIETU 2. ROLNICTWO EKOLOGICZNE, PAKIETU 4. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH POZA OBSZARAMI NATURA 2000, Z WYJĄTKIEM WARIANTU PIERWSZEGO TEGO PAKIETU, PAKIETU 5. OCHRONA ZAGROŻONYCH GATUNKÓW PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH NATURA 2000, PAKIETU 6. ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ROŚLIN W ROLNICTWIE, PAKIETU 7. ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT W ROLNICTWIE I PAKIETU 9. STREFY BUFOROWE, MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO ZOBOWIĄZAŃ ROLNOŚRODOWISKOWYCH PODJĘTYCH PRZED DNIEM 15 MARCA 2014 R.

Rodzaj uchybienia Wysokość zmniejszenia

I. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

Wszystkie warianty

Nieodpowiednie przeznaczenie plonu

30% płatności rolnośrodowiskowej w części dotyczącej danego wariantu

Wszystkie warianty z wyjątkiem wariantu 2.3. Trwałe użytki zielone (dla których zakończono okres przestawiania) i wariantu 2.4. Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)

Prowadzenie produkcji rolnej niezgodnie z najlepszą wiedzą i kulturą rolną i niezachowanie należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochronę gleby

25%

Wariant 2.9. Uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania), wariant 2.10. Uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania), wariant 2.11. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (dla których zakończono okres przestawiania) i wariant 2.12. Pozostałe uprawy sadownicze i jagodowe (w okresie przestawiania)

Nieutrzymywanie minimalnej obsady drzew, a liczba tych drzew jest co najmniej o 5%, lecz nie więcej niż o 50% mniejsza niż wymagana

70%

Nieutrzymywanie minimalnej obsady drzew, a liczba tych drzew jest o co najmniej 50% mniejsza niż wymagana

100%

Nieutrzymywanie minimalnej obsady krzewów, a liczba tych krzewów jest co najmniej o 5%, lecz nie więcej niż o 50% mniejsza niż wymagana

70%

Nieutrzymywanie minimalnej obsady krzewów, a liczba tych krzewów jest o co najmniej 50% mniejsza niż wymagana

100%

Brak wykonywania zabiegów uprawowych lub pielęgnacyjnych na plantacji

20%

III. Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

Wszystkie warianty

Zastosowanie przynajmniej jednego z następujących zabiegów: przeorywanie, wałowanie, podsiew, włókowanie w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 września

20%

Zastosowanie ścieków lub osadów ściekowych

20%

Budowa lub rozbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych tworzących system melioracji wodnych, z wyłączeniem bieżącej konserwacji tych urządzeń oraz budowy lub rozbudowy urządzeń mających na celu poprawę lub utrzymanie wartości przyrodniczej

50%

Zastosowanie środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych chwastów z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (np. mazaczy herbicydowych), po uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w § 2 ust. 2

30%

5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

Zastosowanie wapnowania, które wpłynie negatywnie na realizację celu pakietu

20%

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia

30%

Prowadzenie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 sierpnia

30%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

50%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wykoszenie całej powierzchni

50%

Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki – mniejszej niż 30% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki – większej niż 50%, lecz mniejszej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej, a w przypadku występowania wodniczki – większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

40%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

5%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

10%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

20%

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

50%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

20%

Wykaszanie niedojadów w nieodpowiednim terminie

5%

Nawożenie

30%

Wariant 4.2. Mechowiska i wariant 5.2. Mechowiska

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

50%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

5%

Skoszenie lub pozostawienie nieskoszonej całości albo części powierzchni działki rolnej niezgodnie ze stosowanym schematem koszenia

40%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

10%

Wypasanie

30%

Nawożenie

30%

Wariant 4.3. Szuwary wielkoturzycowe i wariant 5.3. Szuwary wielkoturzycowe

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

50%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej

50%

Pozostawienie większej niż 80% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

5%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

10%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

30%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

20%

Nawożenie

30%

Wariant 4.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe i wariant 5.4. Łąki trzęślicowe i selernicowe

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

50%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wykoszenie całej powierzchni niezgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej

50%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

40%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

5%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

10%

Wypasanie

30%

Nawożenie

30%

Wariant 4.5. Murawy ciepłolubne i wariant 5.5. Murawy ciepłolubne

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

50%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

20%

Wykonanie więcej niż 1 pokosu

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wykoszenie całej powierzchni

50%

Pozostawienie mniejszej niż 15% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

Pozostawienie większej niż 20%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

40%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

5%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

10%

Nawożenie

30%

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

50%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt i obciążenia pastwiska

20%

Wariant 4.6. Półnaturalne łąki wilgotne i wariant 5.6. Półnaturalne łąki wilgotne oraz wariant 4.7. Półnaturalne łąki świeże i wariant 5.7. Półnaturalne łąki świeże

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

50%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

20%

Wykonanie więcej niż 2 pokosów

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Wykoszenie całej powierzchni

50%

Pozostawienie mniejszej niż 5% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

10%

Pozostawienie większej niż 10%, lecz mniejszej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

30%

Pozostawienie większej niż 50% nieskoszonej powierzchni działki rolnej

40%

Pozostawienie nieskoszonej niewłaściwej części działki rolnej, w szczególności innej niż zaznaczona na materiale graficznym

5%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

10%

Wypasanie w nieodpowiednim terminie

30%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

20%

Przekroczenie dopuszczalnego limitu nawożenia

30%

Wariant 4.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe i wariant 5.8. Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

50%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

40%

Nawożenie

30%

Wariant 4.9. Słonorośla i wariant 5.9. Słonorośla

Niewypasanie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie

50%

Nieprzestrzeganie wymaganego poziomu obsady zwierząt lub obciążenia pastwiska

20%

Niezastosowanie wypasu kwaterowego w przypadku licznego występowania trzciny

10%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

50%

Zastosowanie niewłaściwej techniki koszenia

20%

Wykonanie więcej niż 1 pokosu

20%

Zastosowanie niewłaściwej wysokości koszenia

10%

Niezłożenie w stogi lub nieusunięcie ściętej biomasy na łące w odpowiednim terminie

10%

Nawożenie

30%

Wariant 4.10. Użytki przyrodnicze i wariant 5.10. Użytki przyrodnicze

Brak zachowania użytków przyrodniczych w stanie niepogorszonym

50%

Nieusunięcie odpadów

10%

Niestosowanie zabiegów pielęgnacyjnych

20%

Nawożenie

30%

Odwadnianie i wydobywania torfu – w przypadku torfowisk, wydobywanie piasku i zalesienie – w przypadku muraw napiaskowych lub usunięcie kęp i odwadnianie – w przypadku szuwarów kępowych

50%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

30%

IV. Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

Wariant 6.1. Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych

Uprawa odmian roślin innych niż dopuszczone

100%

Wariant 6.2. Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych

Uprawa odmian roślin innych niż dopuszczone

100%

Niewłaściwa jakość materiału siewnego

40% płatności rolnośrodowiskowej w części dotyczącej wariantu

Wariant 6.3. Produkcja nasienna na zlecenie banku genów

 

Rozmnażanie nasion roślin niezgodnie z umową

100%

Nieprowadzenie dokumentacji uprawy

40%

Wariant 6.4. Sady tradycyjne

Prowadzenie sadu niezgodnie z wymogami

100%

Niewykonanie przynajmniej jednego z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych

20%

Niewykoszenie lub nieusunięcie ściętej biomasy lub niewypasanie

10%

V. Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Przekroczenie liczby 30 maciorek na 1 tryka

20%

VII. Pakiet 9. Strefy buforowe

Wszystkie warianty

Utrzymanie miedzy śródpolnej o szerokości mniejszej co najmniej o 10% od wymaganej szerokości

30%

Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie

30%

Nieusunięcie biomasy w odpowiednim terminie

10%

Niepielęgnowanie żywopłotów

15%

Zastosowanie nawozów lub środków ochrony roślin

20%

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama