reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory znaków opłaty sądowej.

§ 2. [Forma uiszczania opłat sądowych]

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie:

1) bezgotówkowej:

a) na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej,

b) za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty oraz identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący płatności, z zastrzeżeniem § 5;

2) wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za pośrednictwem którego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej;

3) znaków opłaty sądowej.

§ 3. [Numery rachunków bieżących dochodów sądów]

Numery rachunków bieżących dochodów sądów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia i aktualizuje na swojej stronie internetowej. Numer rachunku bieżącego dochodów sądu udostępnia się także na tablicy ogłoszeń w budynku sądowym oraz na stronie internetowej sądu.

§ 4. [Zgoda na pobranie należności z tytułu prowizji lub obsługi płatności za pomocą karty płatniczej]

1. Osoba uiszczająca opłatę sądową w sposób określony w § 2 pkt 1 lit. b, przez akceptację regulaminu funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującego płatności, wyraża zgodę na pobranie od niej, określonych w tym regulaminie, należności z tytułu prowizji lub obsługi płatności za pomocą karty płatniczej.

2. Uiszczenie opłaty sądowej w sposób określony w § 2 pkt 1 lit. b następuje w chwili przekazania do systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującego płatności potwierdzenia dokonania nieodwołalnego zainicjowania procedury wniesienia opłaty sądowej.

§ 5. [Opłaty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym]

1. W elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty sądowe uiszcza się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący to postępowanie.

2. W postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego opłatę sądową od wniosku składanego drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych lub wzorców dokumentów udostępnionych w systemie teleinformatycznym uiszcza się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący to postępowanie.

3. Jeżeli w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wszczętym na skutek wniosku składanego drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych lub wzorców dokumentów udostępnionych w systemie teleinformatycznym osoba składająca pozew lub wniosek równocześnie składa więcej niż jedno pismo podlegające opłacie sądowej, jest dopuszczalne jednoczesne uiszczenie sumy opłat sądowych od poszczególnych pism podlegających opłacie sądowej.

§ 6. [Opłata sądowa w formie bezgotówkowej przed wniesieniem pisma do sądu]

1. Jeżeli opłata sądowa została uiszczona w formie bezgotówkowej przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał, kopię albo wydruk dowodu wniesienia należnej opłaty sądowej.

2. Jeżeli opłata sądowa została uiszczona w formie bezgotówkowej po wniesieniu pisma do sądu, ale przed wezwaniem do jej uiszczenia, oryginał, kopię albo wydruk dowodu wniesienia należnej opłaty sądowej należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu, w ślad za złożonym pismem.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, na dowodzie wpłaty, jego kopii albo wydruku zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę sądową za wnoszone albo złożone pismo, oraz wskazuje się sygnaturę akt sprawy, o ile została nadana, chyba że wynikają one wprost z tytułu wpłaty oznaczonego w treści dowodu wpłaty.

4. W przypadku wnoszenia opłaty sądowej w formie bezgotówkowej na wezwanie sądu lub przewodniczącego, w tytule wpłaty należy wpisać sygnaturę akt sprawy, o ile została nadana.

5. Dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie kopii lub wydruku nie zwraca się uiszczającemu opłatę sądową.

6. W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wszczętym na skutek wniosku składanego drogą elektroniczną przy wykorzystaniu formularzy elektronicznych lub wzorów dokumentów udostępnionych w systemie teleinformatycznym, nie stosuje się ust. 1–5.

§ 7. [Potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w formie gotówkowej w kasie sądu]

1. Uiszczenie opłaty sądowej w formie gotówkowej w kasie sądu, przed wniesieniem pisma do sądu, jest potwierdzane przez pracownika kasy sądu stosowną adnotacją na oryginale pisma, o ile zostanie mu ono przedłożone, oraz wydaniem uiszczającemu opłatę sądową kopii dowodu wpłaty. W przypadku nieprzedłożenia pracownikowi kasy sądu oryginału pisma podlegającego opłacie kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej należy załączyć do oryginału pisma wnoszonego do sądu.

2. Uiszczenie opłaty sądowej w kasie sądu po wniesieniu pisma do sądu, lecz przed wezwaniem do jej uiszczenia, pracownik sądu potwierdza, wydając kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej, którą należy przekazać do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.

§ 8. [Znak opłaty sądowej wygenerowany w systemie teleinformatycznym]

1. Uiszczający opłatę sądową znakami opłaty sądowej załącza do pisma podlegającego opłacie sądowej lub wniosku o dokonanie czynności sądowej albo przedstawia pracownikowi przyjmującemu pismo lub wniosek znak opłaty sądowej wygenerowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej.

2. W treści pisma, do którego załączono znaki opłaty sądowej, należy oznaczyć sygnaturę akt sprawy, a w przypadku jej braku inne dane identyfikujące sprawę, chyba że jest to pozew lub wniosek wszczynający postępowanie. W przypadku spraw dotyczących wielu osób lub roszczeń należy wskazać, na rzecz której osoby uiszczono opłatę sądową i w jakiej wysokości lub odpowiednio którego z roszczeń dotyczy uiszczana opłata sądowa.

3. Uiszczający opłatę sądową znakami opłaty sądowej jednorazowo może w danej sprawie wykorzystać nie więcej niż dziesięć znaków opłaty sądowej.

§ 9. [Kasowanie znaku opłaty sądowej w systemie teleinformatycznym]

1. Pracownik przyjmujący pismo kasuje znak opłaty sądowej w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej poprzez nadanie znakowi opłaty sądowej zapisanemu w tym systemie statusu „wykorzystany”. Znak jest kasowany niezwłocznie po wpływie pisma do sądu.

2. Jeżeli uiszczenie opłaty sądowej znakami opłaty sądowej następuje w związku z ustnym zgłoszeniem do protokołu wniosku, pozwu lub środka odwoławczego, pracownik sądu niezwłocznie kasuje znak opłaty sądowej w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej.

3. Znak opłaty sądowej może być skasowany jeden raz.

§ 10. [Poświadczenie wysokości opłaty uiszczonej znakami opłaty sądowej]

Na żądanie osoby zainteresowanej wydaje się jej bezpłatnie poświadczenie wysokości opłaty uiszczonej znakami opłaty sądowej.

§ 11. [Wzór znaku opłaty sądowej]

Ustala się wzór znaku opłaty sądowej, który jest prostokątem, w którego górnej części znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej napis „Ministerstwo Sprawiedliwości”, pod którym jest umieszczony napis „Znak opłaty sądowej” oraz nominał znaku wyrażony w złotych polskich. W dolnej części znaku znajduje się kod kreskowy i kod numeryczny składający się z 14 cyfr arabskich, zapisanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej, z których 2 pierwsze cyfry oznaczają rok wygenerowania kodu, a pozostałe 12 cyfr jest losowo wygenerowane.

§ 12. [Przepis przejściowy]

1. [1] Znaki opłaty sądowej wydane na podstawie wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r., mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r.

2. Do uiszczania opłat sądowych znakami opłaty sądowej, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 199, z 2008 r. poz. 517, z 2009 r. poz. 1747, z 2011 r. poz. 1775 oraz z 2015 r. poz. 66).

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. [2]

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1296 i 1306 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 238, 539, 957, 978, 1045, 1137, 1348, 1418, 1587, 1595 i 1854.

[1] § 12 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 948). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2016 r.

[2] § 14 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 948). Zmiana weszła w życie 1 lipca 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama