REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 524

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i środków ze źródeł zagranicznych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w dziale „852 – Pomoc społeczna” po rozdziale „85206 Wspieranie rodziny” dodaje się rozdział 85211 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

„85211 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na:

– świadczenie wychowawcze,

– koszty obsługi,

– rejestr centralny.

W rozdziale tym nie ujmuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które ujmować należy odpowiednio w rozdziałach „85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze” i „85204 Rodziny zastępcze”.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) zdanie „Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628–633, 641–643, 651–653, 656, 661–666 i 668.” otrzymuje brzmienie:

„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy, zalicza się paragrafy: 076–078, 080, 087, 618, 620, 625, 626, 628–634, 641–645, 651–653, 656, 661–666 i 668.”,

b) po paragrafie „205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” dodaje się paragraf 206 w brzmieniu:

„206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,

c) po paragrafie „213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” dodaje się paragraf 216 w brzmieniu:

„216 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,

d) po paragrafie „237 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego” dodaje się paragraf 238 w brzmieniu:

„238 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,

e) po paragrafie „633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” dodaje się paragraf 634 w brzmieniu:

„634 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,

f) po paragrafie „643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” dodaje się paragrafy 644 i 645 w brzmieniu:

„644 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

645 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) grupy wydatków:

– „Dotacje i subwencje 200 do 205, 211 do 213, 219 do 233, 236, 237, 239 do 265, 268 do 277, 279 do 294 i 296 do 299” otrzymują brzmienie:

„Dotacje i subwencje 200 do 206, 211 do 213, 216, 219 do 233, 236 do 265, 268 do 277, 279 do 294 i 296 do 299”,

– „Wydatki majątkowe 601 do 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680” otrzymują brzmienie:

„Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 634, 641 do 645, 651 do 658, 661 do 667 i 680”,

b) po paragrafie „205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” dodaje się paragraf 206 w brzmieniu:

„206 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,

c) po paragrafie „213 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” dodaje się paragraf 216 w brzmieniu:

„216 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,

d) po paragrafie „237 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy” dodaje się paragraf 238 w brzmieniu:

„238 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,

e) po paragrafie „633 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” dodaje się paragraf 634 w brzmieniu:

„634 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”,

f) po paragrafie „643 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” dodaje się paragrafy 644 i 645 w brzmieniu:

„644 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

645 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”.

§ 2. [Termin dostosowania uchwał budżetowych na rok 2016]

W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego dostosują uchwały budżetowe na rok 2016 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 17 lutego 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1382 i 1952, z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978 oraz z 2016 r. poz. 242.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-15
  • Data wejścia w życie: 2016-04-16
  • Data obowiązywania: 2016-04-16
  • Z mocą od: 2016-02-17

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA