reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 173, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana także do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których występuje uprawa wyki kosmatej z rośliną podporową, wyki siewnej z rośliną podporową lub soczewicy jadalnej z rośliną podporową.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana także do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których występuje:

1) uprawa wyki kosmatej z rośliną podporową lub wyki siewnej z rośliną podporową – w przypadku wariantu pierwszego i drugiego;

2) uprawa soczewicy jadalnej z rośliną podporową – w przypadku wariantu piątego i szóstego.”;

2) w § 23 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy, we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny.”.

§ 2. [Postępowania]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanej dalej „płatnością rolnośrodowiskową”, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2016 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia 15 marca 2016 r.

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Płatności rolnośrodowiskowe przyznawane począwszy od 2016 r.]

Do płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych począwszy od 2016 r. za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.3)), niezależnie od tego, kiedy zostało ono podjęte, stosuje się § 12 ust. 1a i ust. 2a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Oświadczenie w 2016 r.]

W 2016 r. oświadczenie, o którym mowa w § 23 ust. 1a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, rolnik składa, w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1312, z 2014 r. poz. 324 i 1487, z 2015 r. poz. 350 i 908 oraz z 2016 r. poz. 344.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 277 z 09.10.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 22.12.2006, str. 23, Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 8, Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 67 z 11.03.2008, str. 22, Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 100, Dz. Urz. UE L 144 z 09.06.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 339 z 21.12.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 206 z 02.08.2012, str. 23 oraz Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama