REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 931

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz rent wyrównawczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego oraz rent wyrównawczych, zwanej dalej „dotacją”;

2) tryb rozliczania dotacji;

3) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) emerytach lub rencistach – należy przez to rozumieć:

a) byłych pracowników, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zwanej dalej „ustawą”, oraz wdowy, wdowców i sieroty, mających ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych pracownikach kopalń,

b) osoby, o których mowa w art. 12 ust. 2, 4, 5 i 7 ustawy,

c) osoby, którym został przyznany i wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „ZUS”, ekwiwalent pieniężny na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. poz. 1112, z 2001 r. poz. 41 i 1802, z 2002 r. poz. 1826 i 2020 oraz z 2003 r. poz. 844) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006 (Dz. U. poz. 2037, z 2005 r. poz. 1250, z 2006 r. poz. 1835 oraz z 2007 r. poz. 227);

2) ekwiwalencie – należy przez to rozumieć należny emerytom i rencistom ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

§ 3. [Przeznaczenie dotacji]

Dotację przeznacza się na finansowanie przysługujących emerytom i rencistom:

1) ekwiwalentów;

2) rent wyrównawczych.

§ 4. [Wniosek do ZUS o wypłatę ekwiwalentu dla emeryta lub rencisty]

1. Przedsiębiorstwo górnicze, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, zwane dalej „przedsiębiorstwem”, występuje z wnioskiem do ZUS o wypłatę ekwiwalentu dla emeryta lub rencisty, po ustaleniu jego uprawnienia do bezpłatnego węgla w naturze.

2. Przedsiębiorstwo we wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa wysokość ekwiwalentu i okres, za jaki ekwiwalent przysługuje.

§ 5. [Sposób wypłaty ekwiwalentu]

1. Ekwiwalent wypłaca się wraz z wypłatą emerytury lub renty.

2. W przypadku przyznania emerytury lub renty po raz pierwszy, ekwiwalent wypłaca się za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstało prawo do emerytury lub renty.

3. W przypadku przekazania wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, po terminie płatności emerytury lub renty, ekwiwalent wypłaca się:

1) w terminie płatności emerytury lub renty, przypadającym po dniu przekazania wniosku, albo

2) w następnym terminie płatności emerytury lub renty, jeżeli okres pomiędzy datą przekazania wniosku a terminem płatności, o którym mowa w pkt 1, jest krótszy niż 30 dni.

4. W przypadku przyznania renty rodzinnej po emerycie lub renciście, ekwiwalent przysługuje po upływie okresu, za który został wypłacony emerytowi lub renciście.

5. W przypadku zbiegu prawa do ekwiwalentu na podstawie ustawy wypłaca się tylko jeden ekwiwalent.

6. Wstrzymanie wypłaty emerytury lub renty nie powoduje zawieszenia wypłaty ekwiwalentu, chyba że ustało prawo do emerytury lub renty. W razie wstrzymania wypłaty emerytury lub renty wskutek zawieszenia prawa do tych świadczeń, ekwiwalent wypłaca się kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.

7. Jeżeli zawieszeniu podlega część renty rodzinnej przyznanej więcej niż jednej osobie, część ekwiwalentu przysługującą pozostałym osobom pobierającym rentę rodzinną wypłaca się wraz z tą rentą.

§ 6. [Zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu]

Przy dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczące dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, stosuje się odpowiednio.

§ 7. [Rozliczenie środków z dotacji]

1. Minister właściwy do spraw energii przekazuje ZUS środki z dotacji w ratach miesięcznych na wypłatę ekwiwalentu.

2. ZUS dokonuje rozliczenia środków z dotacji miesięcznie i rocznie i wraz z takimi rozliczeniami przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorcze rozliczenie wypłaconych ekwiwalentów i wykorzystania rat środków z dotacji.

§ 8. [Dotacja na finansowanie rent wyrównawczych]

1. Dotację na finansowanie rent wyrównawczych, o których mowa w art. 14 ustawy, przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa, które przejęło obowiązek wypłacania rent wyrównawczych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorstwa ubiegającego się o dotację na finansowanie rent wyrównawczych;

2) liczbę osób uprawnionych do renty wyrównawczej;

3) kwotę dotacji.

3. Przedsiębiorstwo sporządza rozliczenia miesięczne i roczne przyznanej dotacji, a następnie przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw energii.

4. Rozliczenie miesięczne powinno zawierać rozliczenie wypłaconych w danym miesiącu kwot dotacji na cele określone we wniosku oraz rozliczenie kwot dotacji narastająco od dnia 1 stycznia danego roku.

§ 9. [Ewidencjonowanie dotacji]

1. Środki z dotacji przyznane na finansowanie rent wyrównawczych są przekazywane na rachunek bankowy wyodrębniony specjalnie w tym celu przez przedsiębiorstwo i są odrębnie ewidencjonowane.

2. Środki z dotacji przyznane ZUS na wypłatę ekwiwalentu są przekazywane na rachunek bankowy i odrębnie ewidencjonowane.

§ 10. [Termin przekazania rozliczeń miesięcznych i rocznych]

Rozliczenia miesięczne i roczne, o których mowa w § 7 ust. 2 i w § 8 ust. 3, są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw energii, do:

1) 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – rozliczenie miesięczne;

2) dnia 20 lutego roku następującego po rozliczanym roku budżetowym – rozliczenie roczne.

§ 11. [Cofnięcie dotacji]

Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli przedsiębiorstwo wykorzystało dotację niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 12. [Czasowe wstrzymanie dotacji]

Czasowe wstrzymanie dotacji następuje w przypadku, gdy ZUS lub przedsiębiorstwo nie przedłoży ministrowi właściwemu do spraw energii, w wyznaczonym terminie, rozliczeń, o których mowa w § 7 ust. 2 i w § 8 ust. 3.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla w naturze oraz rent wyrównawczych (Dz. U. poz. 753), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. poz. 2300).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-06-29
  • Data wejścia w życie: 2016-06-30
  • Data obowiązywania: 2016-06-30
  • Dokument traci ważność: 2022-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA