reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „Programem”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy finansowej oraz wnioski o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. [Pomoc finansowa na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”]

1. Pomoc finansową na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem, zwaną dalej „pomocą”, przyznaje się:

1) rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,

c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

d) nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, albo

2) beneficjentowi poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem oraz spełniającemu warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. d

– który przedłożył biznesplan dotyczący podjęcia działalności pozarolniczej oraz zobowiązał się do jego realizacji.

2. Pomoc przyznaje się, jeżeli:

1) gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:

a) ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro,

b) jest położone w miejscowości znajdującej się na terenie:

– gminy wiejskiej lub

– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub

– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców;

2) w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano rolnikowi albo jego małżonkowi, albo współposiadaczowi gospodarstwa, o którym mowa w pkt 1, jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, do użytków rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

3. W przypadku gdy gospodarstwo rolne, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest położone na obszarze więcej niż jednej gminy, za gminę, na obszarze której jest położone gospodarstwo, uznaje się tę gminę, w której jest położona największa część gruntów rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa.

§ 3. [Zawartość biznesplanu]

1. Biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawiera:

1) opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, obejmujący informacje dotyczące:

a) źródeł finansowych i zasobów materialnych, jakie podmiot ten posiada do podjęcia działalności pozarolniczej, w tym gruntów, budynków i budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia, które będą wykorzystywane w ramach prowadzenia tej działalności,

b) kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej, o ile podmiot ten takie kwalifikacje posiada,

c) wielkości ekonomicznej gospodarstwa podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) wskazanie celów pośrednich i końcowych, dotyczących rozwoju działalności pozarolniczej;

3) wskazanie planowanej do utworzenia liczby miejsc pracy;

4) informacje dotyczące działań mających na celu rozwój działalności pozarolniczej, w tym:

a) opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe i inne środki związane z działalnością pozarolniczą oraz wskazanie, czy mają one charakter innowacyjny w obrębie gminy, na obszarze której będzie się znajdować główne miejsce wykonywania działalności w zakresie produktu lub procesu (technologii), lub marketingu, lub organizacji,

b) informacje o planowanym udziale w szkoleniach lub korzystaniu z usług doradczych, w tym szacunkową wartość tych działań lub innych przedsięwzięć, wymaganych do rozwoju działalności pozarolniczej – jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy planuje realizację tych działań;

5) charakterystykę podejmowanej działalności pozarolniczej, w tym określenie przedmiotu tej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

6) uzasadnienie ekonomiczne operacji.

2. Pomoc przyznaje się, jeżeli biznesplan, o którym mowa w ust. 1:

1) zapewnia zgodność szacunkowych wartości planowanych inwestycji w środki trwałe z cenami rynkowymi;

2) przewiduje:

a) wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy,

b) zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia – w ramach inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a,

c) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy;

3) zakłada, że:

a) miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz główne miejsce wykonywania działalności pozarolniczej, które zostanie wskazane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku inwestycji niezwiązanych z nieruchomością, znajduje się w miejscowości należącej do:

– gminy wiejskiej lub

– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub

– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

b) jeżeli operacja, którą zamierza realizować podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, jest związana z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją, miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości, o której mowa w lit. a,

c) miejscem realizacji operacji, o której mowa w lit. b, jest miejsce położenia nieruchomości.

3. W przypadku gdy biznesplan, o którym mowa w § 2 ust. 1, przewiduje inwestycję związaną z budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją, inwestycja ta może zostać zrealizowana wyłącznie na gruntach stanowiących własność lub współwłasność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot dzierżawy, lub przedmiot posiadania na podstawie innej umowy, podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

4. Inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, nie finansuje się z innych środków publicznych.

5. Za kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, uważa się:

1) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub

2) wykształcenie średnie, lub

3) kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie związanym z rozpoczęciem określonej działalności pozarolniczej, wymienionej w załączniku do rozporządzenia, lub

4) tytuł wykwalifikowanego robotnika, mistrza lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie związanym z rozpoczęciem działalności pozarolniczej wymienionej w załączniku do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych.

6. Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 5, są w szczególności świadectwo, certyfikat lub dyplom.

§ 4. [Podstawa ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa]

1. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w euro.

2. Całkowita roczna standardowa produkcja gospodarstwa, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie współczynników standardowej produkcji obliczonych zgodnie z metodologią Unii Europejskiej zawartą w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającym wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, str. 3 i Dz. Urz. UE L 248 z 01.01.2010, str. 17).

3. Przy ustalaniu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, bierze się po uwagę:

1) uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, przy czym za plon główny uznaje się uprawę, której okres wegetacji jest najdłuższy – w przypadku produkcji roślinnej;

2) stan średni zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy – w przypadku produkcji zwierzęcej.

§ 5. [Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych]

Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. [Wysokość pomocy, wyłączenia]

1. Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 zł.

2. Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do podmiotów, którym przyznano pomoc, jeżeli:

1) zostało stwierdzone wygaśnięcie decyzji o przyznaniu pomocy – w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 2 i 3, albo

2) została uchylona decyzja o przyznaniu pomocy – w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 4.

4. Pomocy nie przyznaje się podmiotowi, który uzyskał pomoc finansową:

1) na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, objętych Programem lub

2) na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, objętych Programem, lub

3) w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, lub

4) w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

§ 7. [Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy]

1. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

3. Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2, powinien przypadać w pierwszym albo drugim kwartale roku kalendarzowego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni.

4. Agencja udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, wzór biznesplanu oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o przyznanie pomocy oraz do wniosku o płatność nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 8. [Właściwość organu w sprawie wniosku o przyznanie pomocy]

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

§ 9. [Zawartość w wniosku]

1. Wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy:

a) imię i nazwisko,

b) miejsce zamieszkania i adres,

c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a jeżeli podmiot ten nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, serię i numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o ile został mu nadany, albo numer identyfikacyjny:

a) małżonka – w przypadku gdy wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru albo

b) współposiadacza gospodarstwa – w przypadku gdy wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru lub

c) rolnika – w przypadku gdy wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru;

3) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o:

a) spełnieniu warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d,

b) niepodleganiu zakazowi dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)),

c) wielkości uzyskanej pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

4) dane małżonka, o których mowa w pkt 1 – w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim;

5) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;

6) charakterystykę podejmowanej działalności pozarolniczej;

7) informacje dotyczące gospodarstwa – w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

8) plan finansowy operacji;

9) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

10) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się:

1) kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy, małżonkowi albo współposiadaczowi gospodarstwa nie został nadany numer identyfikacyjny, a w przypadku składania wniosku o wpis tego podmiotu do ewidencji łącznie z wnioskiem o przyznanie pomocy – oryginał wniosku;

2) kopię dokumentu tożsamości podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

3) biznesplan na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD), opracowany na formularzu udostępnionym przez Agencję, oraz wydruk podsumowania biznesplanu;

4) zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy oraz zakresie tego ubezpieczenia, wydane nie wcześniej niż dwa miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy – w przypadku osoby fizycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

5) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zawierający informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543);

6) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w okresie 2 poprzedzających go lat;

7) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w § 3 ust. 6;

8) numer księgi wieczystej potwierdzający własność lub współwłasność nieruchomości, na której będzie realizowana operacja;

9) kopię umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości, lub innej umowy, na podstawie której wnioskodawca posiada nieruchomość, na której będzie realizowana operacja, zawartej na okres co najmniej 6 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;

10) oświadczenie właściciela albo współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji związanej z budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję – w przypadku gdy operacja będzie realizowana na nieruchomości niestanowiącej własności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy albo stanowiącej współwłasność tego podmiotu.

3. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, albo poświadczonych przez notariusza.

4. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz w dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 10. [Kolejność przysługiwania pomocy]

1. Pomoc przysługuje w kolejności ustalonej dla województwa na podstawie kryteriów wyboru.

2. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat – przyznaje się 3 punkty;

2) jeżeli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.3)), w zakresie innowacyjności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a, w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy – przyznaje się 2 punkty;

3) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem – przyznaje się 2 punkty;

4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 7 ust. 1, było:

a) najwyższe w województwie – przyznaje się 2 punkty,

b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a – przyznaje się liczbę punktów, proporcjonalnie mniejszą od liczby punktów określonej w lit. a, zgodnie z wartością bezrobocia w powiecie, w którym jest planowana realizacja operacji;

5) jeżeli biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, utworzenie:

a) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – przyznaje się 3 punkty,

b) co najmniej 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – przyznaje się 4 punkty;

6) posiadanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy kwalifikacji zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej przewidzianej w biznesplanie, wymienionych w § 3 ust. 5 – przyznaje się 1 punkt.

3. Punkty na podstawie kryteriów wyboru, o których mowa w ust. 2, przyznaje się, biorąc pod uwagę informacje, zobowiązania i oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w biznesplanie.

§ 11. [Ustalanie kolejności przysługiwania pomocy]

1. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych i informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i dołączonych do niego dokumentach oraz kontroli administracyjnej. Dokonanie przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zmian we wniosku o przyznanie pomocy lub w dołączonych do niego dokumentach po upływie 20 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie wpływa na kolejność przysługiwania pomocy, z wyłączeniem przypadku, gdy zmiana taka powoduje zmniejszenie liczby punktów.

2. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy uzyskał co najmniej 4 punkty. W przypadku podmiotów, które uzyskały mniej niż 4 punkty, przyznania pomocy odmawia się w drodze decyzji.

3. W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, które uzyskały taką samą liczbę punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje podmiotowi, którego biznesplan przewiduje wyższy udział inwestycji w środki trwałe.

4. W przypadku podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy, które uzyskały taką samą liczbę punktów i których biznesplan przewiduje taki sam udział inwestycji w środki trwałe, o kolejności przysługiwania pomocy decyduje wiek tego podmiotu, przy czym pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy ma operacja realizowana przez młodszy podmiot.

5. Jeżeli dane lub informacje zawarte we wniosku lub biznesplanie, mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy, ulegną zmianie w wyniku kontroli administracyjnej, aktualizacji kolejności przysługiwania pomocy dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z danych uzyskanych w wyniku kontroli wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona.

§ 12. [Kompetencje dyrektora oddziału regionalnego Agencji]

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, niezwłocznie po przyznaniu punktów, o których mowa w § 10 ust. 2, oraz – w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 5 – po dokonaniu aktualizacji, ustala:

1) kolejność przysługiwania pomocy w województwie;

2) które z wniosków o przyznanie pomocy uzyskały co najmniej 4 punkty;

3) który wniosek o przyznanie pomocy jako pierwszy uzyskał mniej niż 4 punkty.

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, niezwłocznie po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 1, przekazuje informację w tym zakresie oraz każdą aktualizację tej informacji do Prezesa Agencji.

3. Prezes Agencji niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach.

§ 13. [Decyzja w sprawie przyznania pomocy]

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 180 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

2. Decyzję o przyznaniu pomocy wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

1) rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

2) zarejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej w ewidencji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d;

3) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w § 5;

4) zaprzestania podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników – w przypadku osoby fizycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

5) złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

3. Decyzja o przyznaniu pomocy zawiera pouczenie o:

1) konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, i przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 3 i § 17 ust. 4, oraz

2) konieczności zwrotu pomocy – w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, lub nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 3 i § 17 ust. 4.

4. Uznaje się, że rozpoczęcie realizacji biznesplanu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, następuje przez dokonanie czynności mającej na celu realizację określonych w nim działań, zwłaszcza przez:

1) rozpoczęcie prac związanych z inwestycją, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 lit. b;

2) zawarcie umowy, w wyniku której ma nastąpić przeniesienie własności lub posiadania maszyny, urządzenia lub wyposażenia;

3) utworzenie co najmniej jednego ze wskazanych w biznesplanie miejsc pracy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3;

4) prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

§ 14. [Wniosek o płatność]

1. Pierwszą ratę pomocy w wysokości 80 000 zł wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

2. Wniosek o płatność, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane beneficjenta, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1–4;

2) numer rachunku bankowego beneficjenta.

3. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokument potwierdzający rozpoczęcie realizacji biznesplanu;

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych albo kopię zezwolenia wydanego na podstawie art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), jeżeli beneficjent jest wpisany do takiej ewidencji albo posiada takie zezwolenie;

3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z tytułu prowadzenia działalności, o której mowa w § 5.

4. Beneficjent informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych i informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz w dołączonych do niego dokumentach, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia lub od dnia, w którym beneficjent mógł dokonać tej czynności.

§ 15. [Wypłata pierwszej raty, wygaśnięcie decyzji, uchylenie decyzji]

1. Wypłata pierwszej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w § 14 ust. 3. Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.

2. W przypadku niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie wydanej decyzji o przyznaniu pomocy.

3. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 14 ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie, jako bezprzedmiotowej, wydanej decyzji o przyznaniu pomocy.

4. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji uchyla decyzję o przyznaniu pomocy w przypadku złożenia przez beneficjenta, przed upływem terminu określonego w § 14 ust. 1, pisemnego wniosku o uchylenie tej decyzji zawierającego oświadczenie o rezygnacji z przyznanej pomocy.

§ 16. [Obowiązki beneficjenta]

Beneficjent powinien:

1) prowadzić działalność, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz w § 5, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

2) zrealizować biznesplan w terminie w nim przewidzianym, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w tym:

a) utworzyć przewidziane w biznesplanie miejsca pracy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem że zatrudnienie powinno nastąpić w okresie od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy, a utrzymanie miejsca pracy powinno nastąpić w okresie co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,

b) zrealizować działania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4,

c) osiągnąć cele, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

3) podlegać ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

4) nie podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy – w przypadku osoby fizycznej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

5) prowadzić działania, z tytułu których przyznano punkty, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5;

6) umożliwiać przeprowadzenie przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;

7) udostępniać uprawnionym podmiotom informacje niezbędne do monitorowania i ewaluacji Programu;

8) przechowywać dokumenty związane z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

§ 17. [Wypłaty drugiej raty pomocy]

1. Drugą ratę pomocy w wysokości 20 000 zł wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 1 – nie później niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Pomoc jest wypłacana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany we wniosku o płatność.

2. Wypłaty drugiej raty pomocy dokonuje się, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w § 16 pkt 2, a warunki, o których mowa w § 16 pkt 1 i 5, są spełnione od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy.

3. Wniosek o płatność drugiej raty pomocy oprócz danych, o których mowa w § 14 ust. 2, zawiera oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 4.

4. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 16 pkt 2, oraz spełnianie warunków, o których mowa w § 16 pkt 1 i 5, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy:

1) sprawozdanie z realizacji biznesplanu, sporządzone zgodnie z wzorem udostępnionym przez Agencję, oraz kopie dokumentów potwierdzających realizację działań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, który był podstawą wyboru operacji, określonego w § 10 ust. 2 pkt 5.

5. Kopie dokumentów załącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza.

6. Beneficjent informuje Agencję o wszelkich zmianach w zakresie danych i informacji objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

§ 18. [Decyzja o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy]

1. Wypłata drugiej raty pomocy następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami, o których mowa w § 17 ust. 4.

2. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 16 pkt 2, lub niespełniania warunków, o których mowa w § 16 pkt 1 i 5, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy lub niezłożenia wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 1, lub dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 4, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o odmowie wypłaty drugiej raty pomocy.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w § 16 pkt 2, lub niespełniania warunków, o których mowa w § 16 pkt 1 i 5, od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy, pierwsza rata pomocy podlega zwrotowi w całości lub w części.

4. W przypadku niespełnienia warunków, o którym mowa w § 16:

1) pkt 2:

a) lit. a – w zakresie utrzymania miejsc pracy – zwrotowi podlega do 100% kwoty pierwszej raty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku,

b) lit. b – w zakresie niezrealizowania przewidzianych w biznesplanie inwestycji w środki trwałe, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a – zwrotowi podlega procent kwoty pomocy równy udziałowi szacunkowych kosztów tych inwestycji w kwocie pomocy, jednak nie więcej niż 100% kwoty pierwszej raty pomocy,

c) lit. b – w zakresie niezrealizowania działań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b – zwrotowi podlega 1,25% kwoty pierwszej raty pomocy;

2) pkt 5 – gdy beneficjentowi nie przysługiwałaby pomoc na podstawie sumy punktów pomniejszonej o liczbę punktów przyznanych z tytułu niezrealizowanego działania, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 – zwrotowi podlega 100% kwoty pierwszej raty pomocy.

5. W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 4, zwrotowi podlega 2% kwoty pierwszej raty pomocy za nieprzedłożenie każdego z dokumentów określonych w tym przepisie.

§ 19. [Zwrot pomocy w całości lub części]

1. Jeżeli beneficjent, który otrzymał drugą ratę pomocy, nie spełniał do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy warunków, o których mowa w § 16 pkt 1, pkt 2 lit. a oraz pkt 3–8, pomoc podlega zwrotowi w całości lub części.

2. W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 16:

1) pkt 1 – zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy;

2) pkt 2 lit. a – w zakresie utrzymania miejsc pracy – zwrotowi podlega do 100% kwoty pomocy, proporcjonalnie do okresu niespełnienia tego warunku;

3) pkt 3 – zwrotowi podlega 30% kwoty pomocy za każdy rozpoczęty rok niespełnienia warunku w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;

4) pkt 4 – zwrotowi podlega 30% kwoty pomocy za każdy rozpoczęty rok niespełnienia warunku w zakresie niepodlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

5) pkt 5 – gdy beneficjentowi nie przysługiwałaby pomoc na podstawie sumy punktów pomniejszonej o liczbę punktów przyznanych z tytułu niezrealizowanego działania, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 – zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy;

6) pkt 6 – zwrotowi podlega 100% kwoty pomocy;

7) pkt 7 – zwrotowi podlega 0,5% kwoty pomocy;

8) pkt 8 – zwrotowi podlega 3% kwoty pomocy.

3. W przypadku ustalenia zwrotu części kwoty pomocy, beneficjent powinien nadal spełniać pozostałe warunki, o których mowa w § 16 pkt 1 i 3–7.

4. W przypadku ustalenia zwrotu 100% kwoty pomocy decyzja o przyznaniu pomocy wygasa.

§ 20. [Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji]

1. Beneficjent może wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu w trakcie jego realizacji, w zakresie warunków, o których mowa w § 16, w tym wydłużenie okresu jego realizacji.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadniających planowane zmiany.

3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 4 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, pod warunkiem że zmieniony biznesplan spełnia warunki określone w § 3, a beneficjentowi przysługiwałaby pomoc na podstawie liczby punktów, które zostałyby przyznane na podstawie zmienionych założeń biznesplanu.

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji.

5. Wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 21. [Ograniczenie w sprawach o przyznanie pomocy]

W sprawach o przyznanie pomocy, z uwagi na istotę i cel poddziałania, nie jest możliwe:

1) wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy przez następcę prawnego tego podmiotu albo nabywcę przedsiębiorstwa lub jego części ani przejmującego posiadanie przedsiębiorstwa lub jego części;

2) przyznanie pomocy nabywcy gospodarstwa lub jego części ani przejmującemu posiadanie przedsiębiorstwa lub jego części.

§ 22. [Postępowanie w razie śmierci beneficjenta]

1. W razie śmierci beneficjenta następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli:

1) są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

2) na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne jego prawa niezbędne do jej zrealizowania.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się:

1) na formularzu udostępnionym przez Agencję;

2) w oddziale regionalnym Agencji, w którym został złożony, zgodnie z właściwością, wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 9;

3) w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.

7. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, Agencja nie przyznaje pomocy.

8. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku następcy w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące.

10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 23. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1 i Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 lipca 2016 r. (poz. 1196)

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rodzaj działalności

1

2

01.70.Z

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

02.20.Z

Pozyskiwanie drewna

02.40.Z

Działalność usługowa związana z leśnictwem

08.11.Z

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

08.12.Z

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

08.92.Z

Wydobywanie torfu

08.99.Z

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

10.52.Z

Produkcja lodów

10.71.Z

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.72.Z

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.73.Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

10.82.Z

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

10.84.Z

Produkcja przypraw

10.85.Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.86.Z

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

11.05.Z

Produkcja piwa

11.07.Z

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód

butelkowanych

13.10.A

Produkcja przędzy bawełnianej

13.10.B

Produkcja przędzy wełnianej

13.10.C

Produkcja przędzy z włókien chemicznych

13.20.A

Produkcja tkanin bawełnianych

13.20.B

Produkcja tkanin wełnianych

13.20.C

Produkcja tkanin z włókien chemicznych

13.20.D

Produkcja pozostałych tkanin

13.30.Z

Wykończanie wyrobów włókienniczych

13.91.Z

Produkcja dzianin metrażowych

13.92.Z

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

13.93.Z

Produkcja dywanów i chodników

13.94.Z

Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

13.95.Z

Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

13.96.Z

Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

13.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

14.11.Z

Produkcja odzieży skórzanej

14.12.Z

Produkcja odzieży roboczej

14.13.Z

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

14.14.Z

Produkcja bielizny

14.19.Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

14.20.Z

Produkcja wyrobów futrzarskich

14.31.Z

Produkcja wyrobów pończoszniczych

14.39.Z

Produkcja pozostałej odzieży dzianej

15.11.Z

Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych

15.12.Z

Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

15.20.Z

Produkcja obuwia

16.10.Z

Produkcja wyrobów tartacznych

16.21.Z

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

16.22.Z

Produkcja gotowych parkietów podłogowych

16.23.Z

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

16.24.Z

Produkcja opakowań drewnianych

16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

17.11.Z

Produkcja masy włóknistej

17.12.Z

Produkcja papieru i tektury

17.21.Z

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

17.22.Z

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

17.23.Z

Produkcja artykułów piśmiennych

17.24.Z

Produkcja tapet

17.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

18.12.Z

Pozostałe drukowanie

18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi

19.20.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20.41.Z

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.42.Z

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.53.Z

Produkcja olejków eterycznych

22.11.Z

Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

22.19.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

22.21.Z

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

22.22.Z

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

22.23.Z

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

22.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

23.11.Z

Produkcja szkła płaskiego

23.12.Z

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

23.13.Z

Produkcja szkła gospodarczego

23.31.Z

Produkcja ceramicznych kafli i płytek

23.32.Z

Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

23.41.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

23.42.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

23.43.Z

Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

23.44.Z

Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

23.49.Z

Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

23.61.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.62.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

23.63.Z

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

23.64.Z

Produkcja zaprawy murarskiej

23.65.Z

Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

23.69.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

23.70.Z

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

23.91.Z

Produkcja wyrobów ściernych

23.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

24.31.Z

Produkcja prętów ciągnionych na zimno

24.32.Z

Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

24.33.Z

Produkcja wyrobów formowanych na zimno

24.34.Z

Produkcja drutu

24.44.Z

Produkcja miedzi

24.51.Z

Odlewnictwo żeliwa

24.52.Z

Odlewnictwo staliwa

24.53.Z

Odlewnictwo metali lekkich

24.54.A

Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

24.54.B

Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

25.11.Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.12.Z

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

25.21.Z

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

25.29.Z

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.30.Z

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

25.50.Z

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

25.61.Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

25.62.Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.71.Z

Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

25.72.Z

Produkcja zamków i zawiasów

25.73.Z

Produkcja narzędzi

25.91.Z

Produkcja pojemników metalowych

25.92.Z

Produkcja opakowań z metali

25.93.Z

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

25.94.Z

Produkcja złączy i śrub

25.99.Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

26.11.Z

Produkcja elementów elektronicznych

26.40.Z

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

26.51.Z

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

26.52.Z

Produkcja zegarków i zegarów

26.70.Z

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

27.12.Z

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.31.Z

Produkcja kabli światłowodowych

27.32.Z

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

27.33.Z

Produkcja sprzętu instalacyjnego

27.40.Z

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

27.51.Z

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.52.Z

Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

27.90.Z

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28.11.Z

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

28.12.Z

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

28.14.Z

Produkcja pozostałych kurków i zaworów

28.21.Z

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

28.22.Z

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

28.23.Z

Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

28.24.Z

Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

28.29.Z

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

28.30.Z

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

28.41.Z

Produkcja maszyn do obróbki metalu

28.49.Z

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

28.93.Z

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

28.94.Z

Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

28.95.Z

Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

28.96.Z

Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

28.99.Z

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

29.32.Z

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem

motocykli

30.11.Z

Produkcja statków i konstrukcji pływających

30.12.Z

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

30.20.Z

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

30.30.Z

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

30.92.Z

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

30.99.Z

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

31.01.Z

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

31.02.Z

Produkcja mebli kuchennych

31.03.Z

Produkcja materaców

31.09.Z

Produkcja pozostałych mebli

32.11.Z

Produkcja monet

32.12.Z

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

32.13.Z

Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

32.20.Z

Produkcja instrumentów muzycznych

32.30.Z

Produkcja sprzętu sportowego

32.40.Z

Produkcja gier i zabawek

32.50.Z

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

32.91.Z

Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

32.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z

Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.15.Z

Naprawa i konserwacja statków i łodzi

33.16.Z

Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

33.17.Z

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

33.19.Z

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.20.Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z

Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z

Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z

Handel energią elektryczną

35.21.Z

Wytwarzanie paliw gazowych

35.30.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

37.00.Z

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.31.Z

Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z

Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

41.10.Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

42.11.Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.99.Z

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z

Przygotowanie terenu pod budowę

43.13.Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z

Tynkowanie

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z

Malowanie i szklenie

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.91.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

45.11.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

45.19.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.20.Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.31.Z

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.32.Z

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

45.40.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

46.12.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

46.13.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

46.14.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.15.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.16.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

46.18.Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.24.Z

Sprzedaż hurtowa skór

46.41.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

46.42.Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

46.43.Z

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

46.44.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków

czyszczących

46.45.Z

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

46.46.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.47.Z

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

46.48.Z

Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

46.49.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

46.51.Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

46.52.Z

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

46.61.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

46.62.Z

Sprzedaż hurtowa obrabiarek

46.63.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

46.64.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

46.65.Z

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

46.66.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

46.69.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.71.Z

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

46.72.Z

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

46.73.Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.74.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.75.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.76.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.77.Z

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.24.Z

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.30.Z

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.63.Z

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.73.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.74.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.31.Z

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

49.32.Z

Działalność taksówek osobowych

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

49.41.Z

Transport drogowy towarów

49.42.Z

Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

50.10.Z

Transport morski i przybrzeżny pasażerski

50.20.Z

Transport morski i przybrzeżny towarów

50.30.Z

Transport wodny śródlądowy pasażerski

50.40.Z

Transport wodny śródlądowy towarów

52.10.A

Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

52.21.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.29.B

Działalność śródlądowych agencji transportowych

52.29.C

Działalność pozostałych agencji transportowych

53.20.Z

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza

58.29.Z

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

62.01.Z

Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.11.Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

66.21.Z

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.22.Z

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.29.Z

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.31.Z

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

69.10.Z

Działalność prawnicza

69.20.Z

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

70.21.Z

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

70.22.Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

71.11.Z

Działalność w zakresie architektury

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.A

Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20.B

Pozostałe badania i analizy techniczne

73.11.Z

Działalność agencji reklamowych

73.12.A

Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.20.Z

Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z

Działalność fotograficzna

74.30.Z

Działalność związana z tłumaczeniami

74.90.Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

75.00.Z

Działalność weterynaryjna

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.22.Z

Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

77.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.32.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

77.34.Z

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

77.35.Z

Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

78.10.Z

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z

Działalność agencji pracy tymczasowej

78.30.Z

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

79.11.B

Działalność pośredników turystycznych

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.B

Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.10.Z

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

80.20.Z

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

80.30.Z

Działalność detektywistyczna

81.21.Z

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.22.Z

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

81.29.Z

Pozostałe sprzątanie

81.30.Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

82.11.Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z

Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.20.Z

Działalność centrów telefonicznych (callcenter)

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

82.91.Z

Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem

82.99.Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.10.Z

Wychowanie przedszkolne

85.32.A

Technika

85.32.B

Zasadnicze szkoły zawodowe

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

Nauka języków obcych

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.21.Z

Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z

Praktyka lekarska specjalistyczna

86.23.Z

Praktyka lekarska dentystyczna

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.B

Działalność pogotowia ratunkowego

86.90.C

Praktyka pielęgniarek i położnych

86.90.D

Działalność paramedyczna

87.10.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.20.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.30.Z

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

87.90.Z

Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

91.01.A

Działalność bibliotek

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

93.12.Z

Działalność klubów sportowych

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

95.11.Z

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

95.12.Z

Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

95.21.Z

Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

95.22.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

95.23.Z

Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

95.24.Z

Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

95.25.Z

Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

95.29.Z

Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.03.Z

Pogrzeby i działalność pokrewna

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama