reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 lipca 2016 r.

o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Art. 1. [Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego]
W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. n oraz o otrzymują brzmienie:

„n) efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – inwestycje na statkach rybackich, o których mowa w art. 41 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

o) efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014,”,

b) dodaje się lit. p w brzmieniu:

„p) propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 508/2014;”;

2) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działań lub pomocy technicznej objętych programem operacyjnym wykonuje, jako instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 123 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013:

1) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją” – w zakresie priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3 oraz 5 i 6, oraz pomocy technicznej;

2) samorząd województwa – w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, które zostały określone w rozporządzeniu nr 1303/2013 oraz w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zadania, o których mowa w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1303/2013, w przypadku priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, są zadaniami instytucji zarządzającej, które może wykonywać, jako delegowane Agencja.”,

c) uchyla się ust. 3–5,

d) w ust. 8 wyrazy „Instytucje pośredniczące, o których mowa w ust. 1 i 3” zastępuje się wyrazami „Instytucje pośredniczące, o których mowa w ust. 1”;

3) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc w ramach programu operacyjnego jest przyznawana do wysokości limitu środków stanowiącej równowartość w złotych określonej w programie operacyjnym kwoty środków EFMR przeznaczonych na pomoc, powiększonej o wysokość kwoty krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tej pomocy lub do wysokości limitu środków wyrażonego w złotych określonego w ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, podział środków finansowych na realizację programu operacyjnego w ramach określonych działań, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz na pomoc techniczną, ustalając limity na poszczególne działania oraz na pomoc techniczną i na beneficjentów pomocy technicznej, mając na względzie wysokość limitu środków wynikającą z programu operacyjnego, zapewnienie efektywności wdrażania programu operacyjnego oraz wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.”;

4) w art. 13:

a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 6 ust. 1 lub 3” zastępuje się wyrazami „instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 6 ust. 1”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pomocy technicznej, jeżeli wnioskodawcą jest instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – wniosek o dofinansowanie składa się do instytucji zarządzającej.”,

c) w ust. 5 wyrazy „instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 ust. 1 lub ust. 3” zastępuje się wyrazami „instytucja pośrednicząca, o której mowa w art. 6 ust. 1”,

d) w ust. 6 w pkt 3 w lit. a wyrazy „instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3” zastępuje się wyrazami „instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1”;

5) w art. 17:

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. b tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„– warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna, została pobrana w nadmiernej wysokości lub została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.”,

b) w ust. 2 w pkt 2 w lit. a wyrazy „instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3” zastępuje się wyrazami „instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1”;

6) w art. 18 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zlecenia płatności przekazanego przez:

a) instytucję pośredniczącą, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 – w przypadku operacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4,

b) instytucję zarządzającą – w przypadku operacji w ramach pomocy technicznej, jeżeli wnioskodawcą jest Agencja.”;

7) użyte w art. 20 w ust. 2 w pkt 3 w lit. a, w art. 25 w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyrazy „instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3” zastępuje się wyrazami „instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 6 ust. 1”;

8) w art. 24:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach priorytetów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–5, lub wysokość stawek tej pomocy, uwzględniając koszty kwalifikowalne oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu operacyjnego, w szczególności przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu operacyjnego, oraz biorąc pod uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tych priorytetów.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy na realizację operacji w ramach priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6, uwzględniając koszty kwalifikowalne oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu operacyjnego, w szczególności przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu operacyjnego, oraz biorąc pod uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tego priorytetu.”,

b) w ust. 3:

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) katalog beneficjentów;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie;”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, może wskazać:

1) szkoły wyższe, instytuty badawcze, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079), instytuty naukowe, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572), lub fundacje, posiadające niezbędne kompetencje w zakresie realizacji operacji lub zatwierdzania wyników operacji lub określi kryteria w zakresie uznawania tych podmiotów lub

2) osoby prawne i osoby fizyczne, a także podmioty zapewniające doradztwo prawne lub ekonomiczne, posiadające niezbędne kompetencje w zakresie usług doradczych lub określi kryteria w zakresie uznawania tych podmiotów

– w zależności od charakteru i zakresu operacji, o których mowa w art. 39, art. 47 i art. 49 rozporządzenia nr 508/2014.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty lub zwrotu pomocy technicznej, w tym katalog beneficjentów, tryb i termin składania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać te wnioski oraz umowa o dofinansowanie, uwzględniając koszty kwalifikowalne oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu operacyjnego, w szczególności przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu operacyjnego, oraz biorąc pod uwagę specyfikę pomocy technicznej.”;

9) w art. 26:

a) w ust. 1 wyrazy „instytucjami pośredniczącymi, o których mowa w art. 6 ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „instytucjami pośredniczącymi, o których mowa w art. 6 ust. 1–2a”,

b) w ust. 4 wyrazy „instytucji pośredniczących, o których mowa w art. 6 ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „instytucji pośredniczących, o których mowa w art. 6 ust. 1–2a”;

10) w art. 30 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Podmiot kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) swobodny wstęp i poruszanie się po terenie podmiotu kontrolowanego;

2) w miarę możliwości, samodzielne zamykane pomieszczenie, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia kontroli;

3) wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów;

4) środki ochrony indywidualnej.”;

11) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach realizowanych operacji programu operacyjnego stanowiące podstawę wniosku o płatność okresową, o którym mowa w art. 135 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, oraz zestawienia wydatków, o których mowa w art. 137 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, instytucja zarządzająca przekazuje instytucji certyfikującej w celu ich przedłożenia Komisji Europejskiej.”;

12) w art. 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc i pomoc techniczna pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, chyba że przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub przepisy o finansach publicznych stanowią inaczej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W sprawach dotyczących dochodzenia zwrotu pomocy i pomocy technicznej pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dla środków finansowych wypłaconych w ramach programu operacyjnego organem właściwym jest Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dochodzenie zwrotu pomocy i pomocy technicznej pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z odsetkami, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Właściwość i tryb ustalania kwoty pomocy i pomocy technicznej pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości określają przepisy o finansach publicznych.”.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama