reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r. poz. 337) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415 i 765 oraz z 2016 r. poz. 326 i 589) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednego wariantu, a w przypadku wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 – jednej rasy lokalnej zwierząt albo”;

2) w § 5 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zwierzęta ras lokalnych zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej rasy lokalnej objętej wariantem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7, będące zwierzętami zatwierdzonymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 18 lit. b rozporządzenia nr 640/2014.”;

3) w § 7 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 zmiana zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach danej rasy lokalnej zwierząt może polegać jedynie na:”;

4) w § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach wariantu 6.1. i wariantu 6.2. do powierzchni uprawy rośliny danego gatunku lub danej odmiany większej niż 5 ha, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w danym roku jest przyznawana w pierwszej kolejności do powierzchni uprawy zadeklarowanej w ramach wariantu 6.2., jednak nie większej niż powierzchnia uprawy określona w ust. 2, a następnie do powierzchni uprawy zadeklarowanej w ramach wariantu 6.1., jednak nie większej niż powierzchnia uprawy, która stanowi różnicę między powierzchnią uprawy określoną w ust. 2 a powierzchnią uprawy zadeklarowaną w ramach wariantu 6.2.”;

5) w § 19 w ust. 1 w pkt 3 w lit. b:

a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– roślin uprawnych uprawianych na danej działce – w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, oraz wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a,”,

b) po tiret pierwszym dodaje się tiret w brzmieniu:

„– roślin uprawnych uprawianych na danej działce, a w przypadku uprawy rośliny danego gatunku na powierzchni większej niż 5 ha również jego odmiany – w przypadku realizacji pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6,”;

6) w § 21:

a) po ust. 4b dodaje się ust. 4c i 4d w brzmieniu:

„4c. Rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym podjął zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.

4d. W przypadku zmiany w planie działalności rolnośrodowiskowej informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik lub zarządca składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku gdy rolnik lub zarządca nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 1, 2, 4, 4b, 4c, 4d lub 5, w terminie określonym w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.”,

c) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Czynność, o której mowa w ust. 1, 2, 4, 4b, 4c, 4d lub 5, dokonana:”;

7) w § 34 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) rolnik zmniejszył liczbę zwierząt danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 do poziomu niższego niż liczba zwierząt danej rasy lokalnej objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w pierwszym roku jego realizacji, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do zwierząt objętych zmniejszeniem oraz zwierząt, które zostały zastąpione przez te zwierzęta na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2;”;

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części I ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Niestosowanie w danym roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych

– art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późn. zm.).

1. Stwierdzono zastosowanie w danym roku dawki nawozu naturalnego zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach pakietu 1., 4. i 5.

80%

1,25

100%

 

b) w części III ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Utrzymywanie czystości i porządku na obszarze gospodarstwa rolnego przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych

– art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.).

3. Stwierdzono brak utrzymywania czystości i porządku na obszarze gospodarstwa rolnego przez brak wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych.

Obszar objęty zobowiązaniem w ramach wariantów 4.6.1., 4.6.2., 5.6.1. lub 5.6.2.

10%

1,25

12,5%

 

9) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7

0607025

Annopol

kraśnicki

 

b) lp. 58 otrzymuje brzmienie:

58

1430055

Szydłowiec

szydłowiecki

 

§ 2. [Pomoc finansowa w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „płatnością rolno-środowiskowo-klimatyczną”, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2016 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia 15 marca 2016 r.

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów części I ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Sprawy objęte postępowaniami wszczętymi po 14 marca 2016 r.]

Do przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2016 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że § 19 ust. 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze i drugie rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się od dnia 15 marca 2017 r.

§ 4. [Kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej]

1. W przypadku zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, o którym mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.2)), podjętego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kopie stron planu działalności rolnośrodowiskowej, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 30 września 2016 r., z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.

2. W przypadku gdy rolnik lub zarządca nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 1, w określonym terminie, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Czynność, o której mowa w ust. 1, dokonana:

1) w terminie określonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2,

2) po terminie określonym w tym przepisie, a przed doręczeniem wezwania, o którym mowa w ust. 2

– uważa się za dokonaną w terminie.

§ 5. [Podjęcie w 2017 r. nowego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w ramach innej rasy lokalnej]

1. Rolnik, który przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podjął zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.3)), w ramach danego wariantu pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, może w 2017 r. podjąć nowe zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach innej rasy lokalnej niż rasa zwierząt zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej lub drugiej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach realizowanego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

2. W przypadku rolnika, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że realizowane przez tego rolnika zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantów pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia zmienianego w § 1, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest zobowiązaniem podjętym w ramach danej rasy lokalnej zwierząt.

§ 6. [Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za 2015 r. i 2016 r.]

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna za 2015 r. i 2016 r. w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, może zostać przyznana również do gruntów położonych na obszarach, które są wymienione w lp. 7 i 58 załącznika nr 5 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8 i Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 211 z 08.08.2015, str. 7.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama