reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres rozporządzenia]

Rozporządzenie określa w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obszarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej „ustawą”:

1) wymiary i okresy ochronne organizmów morskich,

2) szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:

a) rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,

b) sposób prowadzenia połowów,

c) sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

d) wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego,

e) szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,

f) miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

– w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej.

§ 2. [Wymiary ochronne określonych gatunków ryb]

1. Określa się wymiary ochronne dla ryb następujących gatunków:

1) certy (Vimba vimba) – 30 cm;

2) leszcza (Abramis brama) – 40 cm;

3) miętusa (Lota lota) – 40 cm;

4) okonia (Perca fluviatilis) – 17 cm;

5) płoci (Rutilus rutilus) – 20 cm;

6) sandacza (Sander lucioperca) – 45 cm;

7) siei (Coregonus lavaretus) – 40 cm;

8) szczupaka (Esox lucius) – 45 cm;

9) węgorza (Anguilla anguilla) – 50 cm;

10) węgorzycy (Zoarces viviparus) – 28 cm;

11) zimnicy (Limanda limanda) – 25 cm.

2. Pomiaru długości ryb, o których mowa w ust. 1, dokonuje się, mierząc rybę, w stanie świeżym, od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

§ 3. [Okresy ochronne dla określonych gatunków ryb]

Określa się okresy ochronne, jako środki ochrony, o których mowa w art. 7 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22 i 86, z późn. zm.2)), dla ryb następujących gatunków:

1) łososia i troci – od dnia 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu;

2) sandacza – od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40'00" długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40'00" a 19°21'00" długości geograficznej wschodniej,

c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21'00" długości geograficznej wschodniej;

3) jesiotra ostronosego – od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

4) węgorza – od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;

5) siei – od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia oraz od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia;

6) dorsza – od dnia:

a) 15 lutego do dnia 31 marca na podobszarach 22–243) Morza Bałtyckiego,

b) 1 lipca do dnia 31 sierpnia na podobszarach 25–323) Morza Bałtyckiego.

§ 4. [Narzędzia połowowe]

1. Określa się następujące rodzaje narzędzi połowowych, które mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego:

1) ciągnione lub włóczone, w tym:

a) niewody duńskie (SDN) lub niewody dobrzeżne (SB),

b) włoki denne (OTB),

c) włoki pelagiczne (OTM),

d) tuki denne (PTB),

e) tuki pelagiczne (PTM);

2) usidlające lub oplątujące, w tym:

a) wontony (GNS),

b) mance (GNS),

c) nety (GNS),

d) drygawice (GTR);

3) pułapkowe, w tym:

a) niewody stawne (FPO),

b) żaki (FPO),

c) mieroża (FPO),

d) klatki do połowu dorsza (FPO);

4) haczykowe, w tym:

a) wędy ręczne (LHP) lub zmechanizowane (LHM),

b) wędy ciągnione (LTL),

c) sznury haczykowe stawne (LLS),

d) sznury haczykowe dryfujące – takle (LLD).

2. Do połowów organizmów morskich przeznaczonych do użycia jako przynęty przy wykonywaniu rybołówstwa komercyjnego w danym rejsie połowowym, prowadzonych statkami rybackimi o długości całkowitej do 12 m w pasie wód o szerokości 2 Mm od brzegu, dopuszcza się stosowanie włoczka żywcowego (MIS) o długości nie większej niż 5 m między środkowym punktem nadbory a sznurówką worka włoka.

§ 5. [Najmniejsze rozmiary prześwitu oczka narzędzi połowowych]

Określa się najmniejsze rozmiary prześwitu oczka narzędzi połowowych w milimetrach do prowadzenia połowów ryb następujących gatunków:

1) troci – rozmiar prześwitu oczka 140 mm;

2) leszcza – rozmiar prześwitu oczka 120 mm;

3) sandacza, siei, szczupaka – rozmiar prześwitu oczka 110 mm;

4) płoci, okonia – rozmiar prześwitu oczka 60 mm;

5) węgorza – rozmiar prześwitu oczka 32 mm.

§ 6. [Długość zestawu sieci]

1. Określa się długość zestawu sieci mierzoną wzdłuż nadbory, która nie może przekroczyć dla:

1) wontonów (GNS) lub drygawic (GTR) – 500 m;

2) manc (GNS) – 300 m.

2. Długość:

1) pojedynczego wontonu (GNS) lub mancy (GNS) – nie może przekroczyć 50 m;

2) pojedynczej nety (GNS) – nie może przekroczyć 75 m.

3. W przypadku stosowania takli (LLD):

1) liczba haczyków użytych do połowu – nie może przekraczać 2000 sztuk;

2) liczba haczyków zapasowych znajdujących się na statku rybackim – nie może przekroczyć 200 sztuk.

§ 7. [Długość skrzydła naprowadzającego niewodu stawnego (FPO)]

Określa się, że długość skrzydła naprowadzającego niewodu stawnego (FPO) do prowadzenia połowów śledzi nie może przekroczyć 600 m.

§ 8. [Odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami narzędzi połowowych usidlających, oplątujących, pułapkowych lub haczykowych]

Określa się odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami narzędzi połowowych usidlających, oplątujących, pułapkowych lub haczykowych, które nie mogą być mniejsze niż 100 m, z tym że odległości boczne i frontalne pomiędzy zestawami następujących narzędzi połowowych:

1) takli (LLD) – nie mogą być mniejsze niż 500 m;

2) manc (GNS) – nie mogą być mniejsze niż 50 m.

§ 9. [Rybołówstwo komercyjne wykonywane przy użyciu statków rybackich]

Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego przy użyciu statków rybackich prowadzących połowy przy użyciu narzędzi połowowych włóczonych lub ciągnionych prowadzi się:

1) w pasie wód o szerokości co najmniej 6 Mm od brzegu – od zachodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej do południka 18°00 E;

2) w pasie wód o szerokości co najmniej 3 Mm od brzegu – od południka 18°00 E do trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony otwartego Morza Bałtyckiego;

3) na głębokościach większych niż 25 m – od trawersu latarni morskiej w Jastarni od strony Morza Bałtyckiego do trawersu latarni morskiej w Helu od strony Morza Bałtyckiego;

4) na wschód od linii łączącej trawers latarni morskiej w Helu (54° 36,0' N 18° 48, 8' E) z pławą ZS (54° 26,5' N 18° 57, 6' E) i głowicą wschodniego falochronu ujścia Wisły w rejonie Świbna (54° 21,7' N 18° 57, 3' E);

5) w pasie wód o szerokości co najmniej 4 Mm od brzegu – od ujścia Wisły w rejonie Świbna do wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10. [Wybieranie narzędzi połowowych usidlających, oplątujących, pułapkowych i haczykowych]

Wystawione narzędzia połowowe usidlające, oplątujące, pułapkowe i haczykowe należy wybierać co najmniej raz na 48 godzin.

§ 11. [Narzędzia do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarze morza terytorialnego oraz Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej]

Przy wykonywaniu rybołówstwa komercyjnego na obszarze morza terytorialnego oraz Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej do prowadzenia połowów używa się:

1) narzędzi połowowych ciągnionych lub włóczonych, z tym że narzędzi tych nie używa się jednocześnie z narzędziami połowowymi usidlającymi, oplątującymi, pułapkowymi lub haczykowymi, z wyjątkiem sznurów haczykowych stawnych (LLS);

2) niewodów stawnych (FPO), z tym że narzędzi tych nie używa się jednocześnie z mancami (GNS), wontonami (GNS) lub netami (GNS).

§ 12. [Odległość minimalna połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych lub włóczonych]

1. Połowy przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych lub włóczonych prowadzi się w odległości co najmniej 150 m od narzędzi połowowych usidlających, oplątujących, pułapkowych lub haczykowych.

2. Narzędzia połowowe ciągnione lub włóczone wydaje się przed innym statkiem znajdującym się na tym samym kursie w odległości większej niż 1000 m.

3. Pomiędzy statkami rybackimi trałującymi równolegle albo statkami rybackimi, których kursy przecinają się, zachowuje się taką odległość, żeby jeden statek nie zaczepił o narzędzia połowowe drugiego statku.

§ 13. [Prowadzenie połowów przez dwa statki jednocześnie]

Prowadzenie połowów jednocześnie przez dwa statki – połowy w tukę – odbywa się przy jednoczesnym użyciu dwóch statków rybackich różniących się między sobą długością całkowitą o nie więcej niż 5 m.

§ 14. [Postępowanie z taklami znajdującymi się na kursie statku rybackiego]

Jeżeli na kursie statku rybackiego znajdują się takle (LLD), należy je ominąć; jeżeli jest to niemożliwe, podnosi się takle (LLD) na dziobie statku rybackiego, przecina, a następnie zawiązuje starannie za rufą.

§ 15. [Postępowanie z narzędziami połowowymi po zakończeniu połowów]

Na łowisku po zakończeniu połowów nie pozostawia się części narzędzi połowowych lub części oznakowania narzędzi połowowych.

§ 16. [Połowy dorszy lub śledzi podczas jednego rejsu połowowego]

1. Podczas jednego rejsu połowowego armator statku rybackiego prowadzi połowy dorszy lub śledzi na podobszarach Morza Bałtyckiego:

1) 25–323) albo

2) 22–243).

2. Ukierunkowane połowy szprota prowadzi się od dnia 11 września do dnia 9 czerwca.

3. Ukierunkowane połowy dorszy w okresach, o których mowa w § 3 pkt 6, prowadzi się nie dłużej niż przez 5 dni w danym miesiącu okresu ochronnego przy użyciu statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 m.

§ 17. [Obowiązki armatora statku rybackiego w przypadku dokonania połowu oznakowanych ryb]

1. Armator statku rybackiego w przypadku dokonania połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej przesyła do okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce połowu znaczek oraz następujące informacje dotyczące oznakowanej ryby:

1) miejsce złowienia ryby;

2) długość ryby z dokładnością do 1 cm mierzoną:

a) od końca zamkniętego pyska do końca najkrótszych promieni w płetwie ogonowej – w przypadku ryb łososiowatych,

b) od końca zamkniętego pyska do końca najdłuższych promieni płetwy ogonowej – w przypadku ryb innych niż łososiowate;

3) masę ryby.

2. Do znaczka i informacji, o których mowa w ust. 1, dołącza się w miarę możliwości fotografię oraz łuski pobrane z oznakowanej ryby, przy czym łuski pobiera się z ryb:

1) łososiowatych – z miejsc ponad linią boczną, między płetwą grzbietową a płetwą tłuszczową;

2) innych niż łososiowate – z miejsc ponad linią boczną, na wysokości środka płetwy grzbietowej.

3. Znaczek oraz informacje, o których mowa w ust. 1, okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego przekazuje do ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

§ 18. [Przyłowy w przypadku braku kwoty połowowej w specjalnym zezwoleniu połowowym]

1. Armatorzy statków rybackich, dla których w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany statek rybacki nie została określona kwota połowowa:

1) dorsza lub

2) łososia, lub

3) śledzia w podobszarach 22–243) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej „śledziem zachodnim”, lub

4) śledzia w podobszarach 25–27, 28.2, 29 i 323) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej „śledziem centralnym”, lub

5) szprota

– prowadzą przyłowy tego gatunku w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej dla tego gatunku na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy, do wysokości określonej dla danego gatunku w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy, zwanych dalej „przepisami o podziale kwot”.

2. Prowadzenie połowów w ramach kwot połowowych dorsza lub łososia, lub śledzia zachodniego, lub śledzia centralnego, lub szprota, wyodrębnionych na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy przez armatorów, o których mowa w ust. 1, odbywa się do wyczerpania wyodrębnionej kwoty połowowej danego gatunku.

§ 19. [Zatrzymanie przyłowu podczas prowadzenia ukierunkowanych połowów okoni i płoci narzędziami ciągnionymi]

1. Podczas prowadzenia ukierunkowanych połowów okoni i płoci narzędziami ciągnionymi jest dozwolone zatrzymanie przyłowu certy, leszcza, sandacza, siei lub szczupaka.

2. Przyłów gatunków, o których mowa w ust. 1, oraz gatunków objętych obowiązkiem wyładunkowym, który nastąpił w danej operacji połowowej, nie może przekroczyć łącznie 20% masy okoni i płoci, będących celem połowów ukierunkowanych.

3. Jeżeli po wybraniu narzędzia połowowego stwierdzi się, że ilość ryb z gatunków niebędących celem połowów ukierunkowanych przekracza dopuszczalną wielkość przyłowu określonego w ust. 2, należy natychmiast zaprzestać używania tego narzędzia połowowego lub zmienić łowisko.

4. Zmiana łowiska, o której mowa w ust. 3, polega na zmianie głębokości trałowania o 20 m albo zmianie dotychczasowego obszaru prowadzenia połowów o nie mniej niż 0,5 Mm.

§ 20. [Postępowanie w przypadku wystąpienia w przyłowie ryb jesiotra ostronosego lub gatunku ptaków lub ssaków morskich objętych ochroną]

W przypadku wystąpienia w przyłowie ryb gatunku, o którym mowa w § 3 pkt 3, lub gatunku ptaków lub ssaków morskich objętych ochroną ścisłą lub częściową na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422), należy niezwłocznie wypuścić go do środowiska oraz wpisać przyłów do dziennika połowowego albo miesięcznego raportu połowowego, a w przypadku gatunku, o którym mowa w § 3 pkt 3, zgłosić również ten fakt do okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na port macierzysty statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano przyłowu.

§ 21. [Sposób oznakowanie niewodów duńskich lub dobrzeżnych]

Określa się następujący sposób oznakowania niewodów duńskich (SDN) lub dobrzeżnych (SB) używanych do połowów na obszarze morza terytorialnego oraz Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej:

1) matnię niewodu oznacza się:

a) pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm w porze dnia,

b) bojką świetlną ze światłem białym umieszczonym na wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią wody – w przypadku złej widoczności oraz w porze nocy;

2) skrzydła niewodu oznacza się:

a) pływakiem koloru czerwonego o średnicy nie mniejszej niż 30 cm – w porze dnia,

b) bojką świetlną ze światłem białym umieszczonym na wysokości co najmniej 30 cm nad powierzchnią wody – w przypadku złej widoczności oraz w porze nocy

– umieszczonymi w połowie długości skrzydeł.

§ 22. [Sposób oznakowania narzędzi połowowych usidlających, oplątujących, pułapkowych oraz haczykowych]

1. Określa się następujący sposób oznakowania narzędzi połowowych usidlających, oplątujących, pułapkowych oraz haczykowych, używanych do połowów na obszarze morza terytorialnego oraz Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej:

1) na końcu zestawu w sektorze zachodnim, licząc od południa przez zachód i obejmując północ, mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki oraz 2 pasy taśmy odblaskowej;

2) na końcu zestawu w sektorze wschodnim, licząc od północy przez wschód i obejmując południe, mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odblaskowej;

3) zestaw wystawiony przy powierzchni wody na tyczce bojki znakuje się dodatkowo, mocując znak topowy z pasem taśmy odblaskowej lub reflektorem radarowym;

4) zestaw wystawiony przy powierzchni wody w porze nocy, z wyłączeniem manc służących do połowu śledzia, na tyczce bojki przymocowanej w:

a) sektorze zachodnim zestawu – znakuje się dodatkowo, mocując 2 latarnie,

b) sektorze wschodnim zestawu – znakuje się dodatkowo, mocując latarnię;

5) do zestawu, którego długość przekracza 1 Mm, mocuje się dodatkowo w równych odstępach nie większych niż 1 Mm bojki pośrednie z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę oraz pas taśmy odblaskowej, a jeżeli zestaw jest wystawiony przy powierzchni wody w porze nocy, do tyczek bojek pośrednich mocuje się dodatkowo latarnię;

6) zestaw wystawiony przy dnie w wodach o głębokości nie większej niż 10 m oznacza się w sposób określony dla zestawu wystawionego przy powierzchni wody;

7) do każdego końca zestawu takli (LLD) mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę, pas taśmy odblaskowej oraz w porze nocy w latarnię; jeżeli zestaw takli (LLD) jest przymocowany jednym końcem do statku rybackiego dryfującego wraz z zestawem, oznakowanie tego końca nie jest obowiązkowe;

8) do każdego końca zestawu sznurów haczykowych (LLS) mocuje się bojkę z tyczką zaopatrzoną w 2 chorągiewki, a ponadto do zestawu przymocowuje się w odstępach co 500 haków bojki pośrednie z tyczką zaopatrzoną w chorągiewkę;

9) do każdego końca niewodu stawnego (FPO) oraz po jego obu stronach mocuje się w odstępach nie mniejszych niż 75 m bojki z tyczką zaopatrzoną w 3 chorągiewki, 2 pasy taśmy odblaskowej oraz reflektor radarowy.

2. W przypadku narzędzi połowowych usidlających, oplątujących, pułapkowych oraz haczykowych używanych na obszarach, na których jest dozwolone używanie narzędzi połowowych ciągnionych lub włóczonych, do każdej bojki z tyczką mocuje się reflektor radarowy.

3. Oznakowanie narzędzi połowowych lub ich części, o których mowa w ust. 1, powinno w przypadku:

1) chorągiewki – mieć kształt prostokąta o długości boku nie mniejszej niż 40 cm;

2) chorągiewki – być zamocowane do tyczki bojki dłuższym bokiem;

3) chorągiewki – być zamocowane do tyczki bojki w odległości nie mniejszej niż 80 cm od powierzchni wody;

4) chorągiewki – być zamocowane do tyczki bojki, zachowując pomiędzy nimi odległość nie mniejszą niż 20 cm, jeżeli do tyczki bojki mają być przymocowane 2 chorągiewki;

5) chorągiewki użytej do oznakowania tego samego zestawu – mieć jednakowe wymiary;

6) chorągiewki użytej do oznakowania końców tego samego zestawu – być takiego samego koloru;

7) chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy powierzchni wody – być koloru czerwonego;

8) chorągiewki bojek przymocowanych do zestawu wystawionego przy dnie – być koloru czarnego;

9) chorągiewki bojek pośrednich, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – być koloru białego;

10) pasa taśmy odblaskowej – mieć szerokość co najmniej 5 cm;

11) znaku topowego oraz reflektora radarowego – mieć kształt kuli o średnicy co najmniej 25 cm;

12) bojki oraz znaku topowego – być koloru innego niż czerwony i zielony;

13) długości linki, za której pomocą bojka jest przymocowana do zestawu wystawionego przy dnie – nie może przekraczać 1,5-krotności głębokości wody w miejscu wystawienia narzędzia połowowego;

14) linki, o której mowa w pkt 13 – być wykonane z tworzywa samotonącego albo obciążone;

15) latarni – świecić jasnym światłem błyskowym o częstotliwości błysku co najmniej raz na 5 sekund (F 1 Y 5s), które jest widoczne z odległości nie mniejszej niż 2 Mm;

16) echa reflektora radarowego – być odbierane z odległości nie mniejszej niż 2 Mm.

§ 23. [Oznaczanie narzędzi połowowych]

Narzędzia połowowe oznacza się oznaką rybacką:

1) ciągnione lub włóczone:

a) na deskach trałowych i orczykach lub

b) na prawym skraju nadbory lub na tulejce zaciskowej – przez przymocowanie identyfikatora z oznaką rybacką;

2) usidlające lub oplątujące – na skrajnych pływakach każdej sieci i wszystkich bojkach;

3) pułapkowe – na skrajnych tyczkach lub bojkach, a mieroże – na górnej części kabłąka;

4) haczykowe – na pływakach i wszystkich bojkach.

§ 24. [Wyładunek dorszy w ilości większej niż 750 kg]

Jeżeli na pokładzie statku rybackiego znajdują się dorsze w ilości większej niż 750 kg – wyładunku dorszy dokonuje się w portach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 25. [Wyładunek ryb niesortowanych]

1. W przypadku prowadzenia połowów ryb niesortowanych wyładunku dokonuje się w portach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Kapitan statku rybackiego co najmniej na godzinę przed przewidywaną godziną przybycia do portu zgłasza do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, o którym mowa w art. 62 ust. 2 ustawy, zamiar wyładunku ryb niesortowanych, podając następujące informacje:

1) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, jeżeli została nadana;

2) nazwę portu wyładunku;

3) daty rejsu połowowego oraz obszary połowowe, na których dokonywano połowów;

4) przewidywaną datę i godzinę przybycia do portu;

5) przewidywaną ilość poszczególnych gatunków organizmów morskich znajdujących się na statku rybackim.

§ 26. [Przyjmowanie zgłoszeń]

1. Do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w:

1) art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1), oraz

2) art. 28 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 1224/2009”

– jest właściwe Centrum Monitorowania Rybołówstwa, o którym mowa w art. 62 ust. 2 ustawy.

2. Powiadomienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009, przekazuje się najpóźniej na godzinę przed przewidywaną godziną przybycia statku rybackiego do portu.

§ 27. [Najmniejszy rozmiar prześwitu oczka narzędzi połowowych dla troci]

Do dnia 31 grudnia 2017 r. do prowadzenia połowów troci najmniejszy rozmiar prześwitu oczka narzędzi połowowych wynosi 130 milimetrów.

§ 28. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.5)

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1.

3) Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1).

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, 22 i 86, Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1 i Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. poz. 260, 407, 538, 663 i 1498, z 2009 r. poz. 549, z 2010 r. poz. 460 i 550, z 2011 r. poz. 1305, z 2013 r. poz. 1545 oraz z 2014 r. poz. 646), które na podstawie art. 143 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222) utraciło moc z dniem 4 marca 2015 r.

Załącznik 1. [PORTY, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU DORSZY, W PRZYPADKU GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJĄ SIĘ DORSZE W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KILOGRAMÓW ŻYWEJ WAGI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 16 września 2016 r. (poz. 1494)

Załącznik nr 1

PORTY, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU DORSZY, W PRZYPADKU GDY NA STATKU RYBACKIM ZNAJDUJĄ SIĘ DORSZE W ILOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 750 KILOGRAMÓW ŻYWEJ WAGI

1. Chłopy

2. Darłowo

3. Dziwnów

4. Gdańsk (nabrzeże Pleniewo)

5. Hel

6. Jastarnia

7. Kołobrzeg

8. Krynica Morska (przystań morska)

9. Łeba

10. Mrzeżyno

11. Świnoujście

12. Ustka

13. Władysławowo

Załącznik 2. [PORTY, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU RYB NIESORTOWANYCH]

Załącznik nr 2

PORTY, W KTÓRYCH NALEŻY DOKONAĆ WYŁADUNKU RYB NIESORTOWANYCH

1. Darłowo

2. Dziwnów

3. Gdynia

4. Hel

5. Kołobrzeg

6. Mrzeżyno

7. Świnoujście

8. Ustka

9. Władysławowo

10. Jastarnia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Nogacki

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama