REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1896

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 73),

2) ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978),

3) ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1260),

4) ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1357 i 1830),

5) ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634),

6) ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844),

7) ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 615),

8) ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904),

9) ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 19 października 2016 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) odnośnika nr 1 oraz art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 73), które stanowią:

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.).”

„Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 13 i 14, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

2) art. 456 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978), który stanowi:

„Art. 456. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.;

2) art. 148 i art. 149, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;

3) art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 10 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1260), który stanowi:

„Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”;

4) art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1357 i 1830), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 7 pkt 2 lit. b, pkt 4, 5 i 6, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 7 pkt 7 w zakresie dodawanego art. 59e, który wchodzi w życie po upływie 7 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) art. 4 pkt 3 lit. b w zakresie dodawanego ust. 4i, art. 4 pkt 6 lit. b oraz art. 7 pkt 7 w zakresie dodawanego art. 59b ust. 3 i art. 59g, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

5) odnośnika nr 1 oraz art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634), które stanowią:

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz. Urz. WE L 95 z 21.04.1993, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 288);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz. Urz. UE L 110 z 01.05.2009, str. 30, z późn. zm.).”

„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 2 w zakresie uchylanego art. 47945 oraz art. 3, które wchodzą w życie po upływie 10 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”;

6) odnośnika nr 1 oraz art. 504 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844), które stanowią:

1) Niniejsza ustawa:

1) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s. 1, z późn. zm.);

2) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2013, s. 1);

3) służy stosowaniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz. Urz. UE L 12 z 17.01.2015, s. 1);

4) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz. Urz. UE L 352 z 09.12.2014, s. 1, z późn. zm.).”

„Art. 504. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 478, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 3 ust. 1 pkt 4, 5, 12, 17, 21, 23–25, 29, 32, 44 i 48 oraz ust. 6 i 7, art. 44, art. 374–377, art. 387, art. 390, art. 395, art. 397, art. 398, art. 404, art. 405, art. 416–418, art. 464 pkt 1 lit. a – w zakresie art. 3 pkt 2a lit. c, oraz art. 500, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 18, art. 19 i art. 21, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.;

4) art. 4 ust. 11 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.;

5) art. 291, art. 335 ust. 7 i 8, art. 410 ust. 5 i 6 oraz art. 412 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”;

7) odnośnika nr 1 oraz art. 47–57, art. 61, art. 62 i art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 615), które stanowią:

1) Niniejsza ustawa:

1) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 1, z późn. zm.), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2013, str. 1), dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE (Dz. Urz. UE L 294 z 06.11.2013, str. 13, z późn. zm.) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 186);

2) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 18).

„Art. 47. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jest uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w tym – po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 264–265a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – do zarządzania unijnymi AFI.

2. Udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zezwolenie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w części, w jakiej uprawnia ono do wykonywania działalności określonej w art. 45 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uznaje się za zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu tej ustawy.

3. Do cofnięcia i wygaśnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz ich skutków stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczące cofnięcia i wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

4. Jeżeli towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w ust. 1, w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie zarządza żadnym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym ani funduszem inwestycyjnym zamkniętym, termin określony w art. 67 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zezwolenia, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, uznaje się za zezwolenia, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 48. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 47 ust. 1, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zarządza specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym, jest obowiązane w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) dostosować prowadzoną działalność do wymogów wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi określonych w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przy czym przepis art. 48b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio;

2) przekazać Komisji Nadzoru Finansowego informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 222a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz:

a) informacje i dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 1–3, 7 i 9–12a oraz art. 58a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – uwzględniające wykonywanie działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w art. 58 ust. 1 pkt 20 tej ustawy – w zakresie dotyczącym powiązań z zarządzającym z UE i w art. 58a ust. 3 tej ustawy – odpowiednio do wykonywanej lub zamierzonej działalności albo

b) oświadczenie, że uprzednio złożone Komisji Nadzoru Finansowego informacje i dokumenty są aktualne i uwzględniają wykonywanie działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 47 ust. 1, które nie zarządza specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym ani funduszem inwestycyjnym zamkniętym i nie zamierza utworzyć takiego funduszu, może dostosować prowadzoną działalność do wymogów wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi określonych w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i wykonać obowiązek określony w ust. 1 po upływie terminu określonego w ust. 1, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo zawiadomienia o zamiarze prowadzenia działalności na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie zarządzania unijnymi AFI, albo nie później niż w dniu nadania statutu funduszowi, o którym mowa w art. 15 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1. W takim przypadku terminy określone dla rozpatrzenia złożonego wniosku i przekazania złożonego zawiadomienia ulegają wydłużeniu o czas niezbędny do oceny złożonych dokumentów i informacji, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w ust. 1 Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, cofnąć zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

4. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane dostosować statuty do art. 18 ust. 2 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. W zakresie zwiększenia kapitału własnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 47 ust. 1, do poziomu wymaganego zgodnie z art. 50 ust. 4a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin określony w art. 50 ust. 6 tej ustawy wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 47 ust. 1, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zarządza wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183 lub art. 196 ustawy zmienianej w art. 1, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, jest obowiązane do zwiększenia kapitału własnego do wysokości wynikającej z przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

7. Do czasu dostosowania działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych do wymogów wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, określonych w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest obowiązane do powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego o planowanej istotnej zmianie warunków wykonywania działalności, zgodnie z art. 61b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

8. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego jest obowiązany dostosować prowadzoną działalność do wymogów wynikających z przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 49. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 47 ust. 1, jest obowiązane w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) dokonać oceny umów zawartych na podstawie art. 45a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie spełniania warunków określonych w art. 45a i art. 46 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a w przypadku gdy warunki te nie są spełnione – rozwiązać umowę nie później niż w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) dostosować prowadzoną działalność do wymogów w zakresie polityki wynagrodzeń oraz przekazać Komisji Nadzoru Finansowego opis polityki wynagrodzeń, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

3) dostosować prowadzoną działalność do wymogów w zakresie wyznaczania depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Art. 50. 1. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196 ustawy zmienianej w art. 1, które zawarło umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, niepodlegającym nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i nieposiadającym zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, obowiązane jest w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w art. 46 ust. 3a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku podmiot, któremu to towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, może wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach. W okresie tym podmiot ten nie może powierzać dalszych czynności innemu podmiotowi.

2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zawarło umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, w zakresie zarządzania ryzykiem funduszu inwestycyjnego, z podmiotem niepodlegającym nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i nieposiadającym zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, obowiązane jest w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w art. 46b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku podmiot, któremu to towarzystwo powierzyło zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego, może wykonywać umowę na dotychczasowych zasadach. W okresie tym podmiot ten nie może powierzać dalszych czynności innemu podmiotowi.

Art. 51. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które, wykonując działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zainwestowało przekazane do zarządzania środki klientów w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych, którymi zarządza, jest obowiązane w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) uzyskać zgodę klienta, w formie określonej w art. 47 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na kontynuowanie takiego sposobu inwestowania albo

2) dostosować sposób inwestowania środków klientów do ograniczeń określonych w art. 47 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 52. Do przejęcia zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych niebędące organem tego funduszu stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została zawarta umowa, o której mowa w art. 238 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 53. 1. W odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego sprawozdania roczne AFI oraz sprawozdania z działalności jednostki sporządza się po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do czasu sporządzenia sprawozdań rocznych AFI zgodnie z ust. 1 nie stosuje się przepisu art. 222a ust. 2 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego zawiera ostatnie roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego albo informację o miejscu, w którym jest udostępnione.

Art. 54. 1. Podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują działalność w zakresie zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną i nie są funduszami inwestycyjnymi, są obowiązane dostosować działalność do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Podmioty, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonują działalność, o której mowa w ust. 1, w formie innej niż fundusz inwestycyjny albo alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 8a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą wykonywać działalność na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:

1) alternatywnej spółki inwestycyjnej będącej spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, niespełniającej wymogu co do formy, o którym mowa w art. 8a ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) alternatywnej spółki inwestycyjnej, w której niektórzy wspólnicy, w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie spełniają warunków pozwalających uznać ich za klientów profesjonalnych.

4. Jeżeli alternatywna spółka inwestycyjna będąca spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełnia wymogu co do formy, o którym mowa w art. 8a ust. 2 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, powinna dokonać zmiany umowy spółki przed złożeniem przez zarządzającego ASI wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI lub wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI.

5. Jeżeli w celu kontynuowania działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo wniosek o wpis do rejestru zarządzających ASI, w terminie, o którym mowa w ust. 1, działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej może być prowadzona przez spółkę na dotychczasowych zasadach do dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie złożonego wniosku.

6. W przypadku podmiotów, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzą działalność, o której mowa w ust. 1, w formach określonych w art. 8a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo wniosek o wpis do rejestru zarządzających ASI może obejmować już powstałą spółkę.

7. W odniesieniu do alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez podmioty, o których mowa w ust. 6, przepis art. 53 ust. 2 stosuje się odpowiednio, przy czym w odniesieniu do tych spółek:

1) sprawozdania roczne AFI,

2) sprawozdania z działalności jednostki,

3) roczne sprawozdania finansowe sporządzane na zasadach określonych dla alternatywnych spółek inwestycyjnych

– sporządza się po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się nie wcześniej niż od dnia uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI.

Art. 55. W przypadku członków zarządu zarządzającego ASI do stażu pracy, o którym mowa w art. 70d ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zalicza się również okres zajmowania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stanowisk kierowniczych lub samodzielnych stanowisk w innych podmiotach niż instytucje rynku finansowego, prowadzących działalność w zakresie lokowania aktywów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną lub w zakresie strategii inwestycyjnych stosowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub okres pełnienia funkcji członków organów, komplementariuszy lub wspólników prowadzących sprawy tych podmiotów.

Art. 56. Podmiot zarządzający funduszem kapitałowym w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 29, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy korzysta ze wsparcia na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego zawartej z Krajowym Funduszem Kapitałowym, może prowadzić tę działalność na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 oraz ustawie zmienianej w art. 29, w ich brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia albo rozwiązania tej umowy.

Art. 57. 1. Do postępowań wszczętych zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Za zachowania zaistniałe przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowiące naruszenie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, sankcję administracyjną wymierza się według przepisów dotychczasowych, chyba że sankcja administracyjna wymierzona według przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, byłaby względniejsza dla strony postępowania.”

„Art. 61. Podmiot, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył zawiadomienie, o którym mowa w:

1) art. 54 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, niezwłocznie uzupełnia zawiadomienie o informacje albo oświadczenie, o których mowa w art. 54a ust. 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2) art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, niezwłocznie uzupełnia zawiadomienie o informacje albo oświadczenie, o których mowa w art. 25a ust. 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

3) art. 106 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 32, niezwłocznie uzupełnia zawiadomienie o informacje albo oświadczenie, o których mowa w art. 106a ust. 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

4) art. 82 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, niezwłocznie uzupełnia zawiadomienie o informacje albo oświadczenie, o których mowa w art. 83 ust. 3 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

– w zakresie odnoszącym się do zarządzającego z UE, chyba że do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nastąpiło nabycie lub objęcie akcji lub praw z akcji albo uzyskanie pozycji dominującej będące przedmiotem zawiadomienia.

Art. 62. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32a ust. 9, art. 48a i art. 225 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie odpowiednio art. 32a ust. 9, art. 48a i art. 225 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

„Art. 65. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), który stanowi:

„Art. 65. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 43, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) odnośnika nr 1 oraz art. 389 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), które stanowią:

1) Niniejsza ustawa wdraża:

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190),

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 149).”

„Art. 389. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 351 pkt 2, art. 361 pkt 1 i art. 363 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 106, który wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2017 r.”.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 października 2016 r. (poz. 1896)

USTAWA

z dnia 27 maja 2004 r.

o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi1)

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez fundusze zagraniczne i spółki zarządzające.

Art. 1a.2) 1. Ustawa określa również zasady działania podmiotów zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności przez podmioty zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mające siedzibę w państwie członkowskim albo w państwie trzecim.

2. Nie stanowi działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi działalność:

1) zakładów ubezpieczeń prowadzona w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), w szczególności zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi;

2) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w zakresie zarządzania funduszami tworzącymi lub wspierającymi system zabezpieczenia społecznego, oraz działalność innych jednostek sektora finansów publicznych prowadzona w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;

3) funduszy emerytalnych i towarzystw emerytalnych prowadzona w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615);

4) pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449);

5) kościelnych osób prawnych oraz osób prawnych innych związków wyznaniowych w odniesieniu do działalności inwestycyjnej w ramach struktury organizacyjnej kościoła lub związku wyznaniowego;

6) banków centralnych;

7) Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz innych instytucji międzynarodowych lub ponadnarodowych – jeżeli działalność zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest wykonywana w celu realizacji interesu publicznego;

8) spółek holdingowych;

9) spółek kapitałowych w zakresie prowadzenia działalności jako podmioty emisyjne, o których mowa w art. 92a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.3));

10) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółki Akcyjnej oraz spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

11) izb rozliczeniowych, o których mowa w art. 68a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w zakresie prowadzenia funduszy zabezpieczających płynność rozliczeń transakcji lub systemu gwarantującego prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji;

12) giełdowych izb rozrachunkowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719, 831 i 904) – w zakresie organizowania i zarządzania systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji;

13) kontrahenta centralnego (CCP) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.) – w zakresie prowadzenia funduszy na wypadek niewykonania zobowiązania, o których mowa w art. 42 tego rozporządzenia;

14) banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, firm inwestycyjnych i zakładów reasekuracji – prowadzona w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) (uchylony)

1a) ustawie o obrocie instrumentami finansowymi – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636);

1b) ustawie o ofercie publicznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639);

1c)4) ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289);

2) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);

2a) rozporządzeniu 584/2010 – rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (UE) nr 584/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie formatu i treści standardowego powiadomienia w formie pisemnej i zaświadczenia dotyczącego UCITS, wykorzystania łączności elektronicznej przez właściwe organy do celów powiadamiania oraz w zakresie procedur dotyczących kontroli na miejscu i dochodzeń oraz wymiany informacji między właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 16);

2b)5) rozporządzeniu 231/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1);

2c)5) rozporządzeniu 345/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 1);

2d)5) rozporządzeniu 346/2013 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 18);

3) towarzystwie – rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna;

3a)6) zarządzającym ASI – rozumie się przez to zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną;

4) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;

5) EEA – rozumie się przez to Europejski Obszar Gospodarczy;

6) OECD – rozumie się przez to Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;

7) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii Europejskiej;

8)7) państwie goszczącym – rozumie się przez to państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, na terytorium którego towarzystwo albo zarządzający ASI zamierza wykonywać lub wykonuje działalność, lub na terytorium którego fundusz inwestycyjny zamierza zbywać lub zbywa jednostki uczestnictwa lub zamierza oferować lub oferuje certyfikaty inwestycyjne albo zarządzający ASI zamierza wprowadzać lub wprowadza alternatywną spółkę inwestycyjną do obrotu;

9) funduszu zagranicznym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę inwestycyjną, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

10) spółce zarządzającej – rozumie się przez to podmiot lub spółkę z siedzibą w państwie członkowskim, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

10a)8) alternatywnym funduszu inwestycyjnym – rozumie się przez to instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;

10b)8) unijnym AFI – rozumie się przez to alternatywny fundusz inwestycyjny, który został zarejestrowany jako alternatywny fundusz inwestycyjny przez właściwy organ w państwie członkowskim lub uzyskał zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na prowadzenie działalności jako alternatywny fundusz inwestycyjny, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji – prowadząc taką działalność, ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;

10c)8) zarządzającym z UE – rozumie się przez to osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

10d)8) spółce holdingowej – rozumie się przez to spółkę kapitałową, w tym spółkę europejską, która realizuje określoną branżową strategię biznesową przez spółki, w których posiada udziały lub akcje, lub jednostki zależne lub powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości tej spółki lub jednostki, i która:

a) wykonuje tę działalność w imieniu własnym i na własny rachunek, a jej akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub

b) nie została utworzona głównie w celu uzyskiwania przychodów dla inwestorów w drodze zbycia akcji lub udziałów w takich spółkach, jeżeli okoliczność ta jest wykazana w jej rocznym sprawozdaniu finansowym;

11)9) państwie macierzystym – rozumie się przez to państwo członkowskie, na terytorium którego, w przypadku:

a) spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE – podmiot ten ma siedzibę,

b) funduszu zagranicznego – podmiot ten uzyskał zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności,

c) unijnego AFI – podmiot ten uzyskał po raz pierwszy zezwolenie lub został po raz pierwszy zarejestrowany, a w przypadku braku wymogu uzyskania zezwolenia lub rejestracji – ma siedzibę;

12) prawie wspólnotowym – rozumie się przez to akty prawne wydawane przez instytucje i organy Unii Europejskiej;

13)10) oddziale – rozumie się przez to oddział, o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.11)), przy czym za jeden oddział uważa się wszystkie jednostki organizacyjne:

a) spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) towarzystwa albo zarządzającego ASI zlokalizowane na terytorium państwa goszczącego;

13a)12) kliencie profesjonalnym – rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, posiadający doświadczenie i wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, który jest:

a) bankiem krajowym, bankiem zagranicznym lub instytucją kredytową,

b) firmą inwestycyjną,

c) krajowym zakładem ubezpieczeń albo zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji albo zagranicznym zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną lub inną instytucją wspólnego inwestowania, towarzystwem funduszy inwestycyjnych, zarządzającym ASI, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE,

e) funduszem emerytalnym albo towarzystwem emerytalnym w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

f) towarowym domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,

g) podmiotem, o którym mowa w art. 70 ust. 1 pkt 13 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

h) instytucją finansową inną niż wskazane w lit. a–g,

i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazany w lit. a–h, prowadzącym działalność regulowaną na rynku finansowym,

j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność na warunkach równoważnych z działalnością prowadzoną przez podmioty wskazane w lit. a–i,

k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:

– suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 20 000 000 euro,

– osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej równowartość w złotych 40 000 000 euro,

– kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro,

l) jednostką administracji rządowej lub samorządowej, organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,

m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego podstawowym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym podmiotem zajmującym się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,

n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a–m, który został uznany za klienta profesjonalnego na podstawie art. 47b ust. 1 albo art. 70k ust. 1;

13b)12) kliencie detalicznym – rozumie się przez to podmiot, na którego rzecz jest lub ma być świadczona usługa, albo któremu proponowane jest nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, niebędący klientem profesjonalnym albo będący klientem profesjonalnym, którego traktuje się, świadcząc na jego rzecz usługi, albo proponując nabycie jednostek uczestnictwa, objęcie certyfikatów inwestycyjnych albo nabycie lub objęcie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jak klienta detalicznego;

14) firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

15) banku krajowym – rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

16) banku zagranicznym – rozumie się przez to bank, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

17) instytucji kredytowej – rozumie się przez to instytucję kredytową, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

17a) instrumentach finansowych – rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

18) instrumentach pochodnych – rozumie się przez to prawa majątkowe, których cena rynkowa zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz inne prawa majątkowe, których cena rynkowa bezpośrednio lub pośrednio zależy od kształtowania się ceny rynkowej walut obcych lub od zmiany wysokości stóp procentowych;

19) niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych – rozumie się przez to instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem negocjacji między stronami;

20) bazie instrumentów pochodnych – rozumie się przez to papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, a także określone indeksy, kursy walut, stopy procentowe, stanowiące podstawę do ustalenia ceny instrumentu pochodnego lub niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego;

20a)13) instrumentach pochodnych właściwych AFI – rozumie się przez to instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będące przedmiotem umów zawieranych przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI zarządzany przez towarzystwo lub zarządzającego ASI;

21) instrumentach rynku pieniężnego – rozumie się przez to papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:

a) o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub

b) które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub

c) których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b

– oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego;

21a)14) krótkiej sprzedaży – rozumie się przez to technikę inwestycyjną, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wyniku spadku cen określonych instrumentów finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli zostały one pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek inwestora zlecenie sprzedaży albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych instrumentów finansowych, do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finansowych, albo jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa odpowiednio w art. 12 lub art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1);

22) rynku zorganizowanym – rozumie się przez to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;

22a) rynku regulowanym – rozumie się przez to rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

22b) alternatywnym systemie obrotu – rozumie się przez to alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

23) bliskich powiązaniach – rozumie się przez to posiadanie bezpośrednio lub pośrednio ponad 20% kapitału innego podmiotu lub prawa do wykonywania co najmniej 20% głosów w organach innego podmiotu, lub sprawowanie przez podmiot kontroli, lub współkontroli nad innym podmiotem w zakresie określonym w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości;

24) grupie kapitałowej – rozumie się przez to podmiot dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi;

25) podmiocie dominującym – rozumie się przez to podmiot dominujący w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;

26) podmiocie zależnym – rozumie się przez to podmiot zależny w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej;

27) zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych – rozumie się przez to zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w rozumieniu art. 75 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

28)15) doradztwie inwestycyjnym – rozumie się przez to doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

28a)16) wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu – rozumie się przez to:

a) proponowanie objęcia nowych lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących udziałów – w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) proponowanie objęcia akcji nowej emisji oraz sprzedaż akcji własnych – w przypadku spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej,

c) podejmowanie czynności związanych z przystąpieniem do spółki nowych komandytariuszy lub zwiększeniem wkładu dotychczasowych komandytariuszy – w przypadku spółki komandytowej;

28b)16) prime brokerze – rozumie się przez to bank krajowy, instytucję kredytową, firmę inwestycyjną lub inny podmiot podlegający wymogom ostrożnościowym wynikającym z przepisów prawa oraz nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, które oferują klientom profesjonalnym usługi polegające na:

a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

b) wykonywaniu zleceń, o których mowa w lit. a, na rachunek dającego zlecenie,

c) udzielaniu pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem banku krajowego, instytucji kredytowej lub firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki

– i które jednocześnie mogą świadczyć inne usługi, takie jak prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych lub usługi udzielania pożyczek papierów wartościowych lub rozliczania i dokonywania rozrachunku transakcji;

29) (uchylony)

30) puli wierzytelności – rozumie się przez to przynoszącą regularny dopływ kapitału grupę jednolitych rodzajowo wierzytelności, posiadanych i wyodrębnionych przez inicjatora sekurytyzacji, z których każda z wierzytelności stanowiących łącznie co najmniej 75% grupy przynosi regularny dopływ kapitału oraz każda wierzytelność spełnia kryteria określone w statucie funduszu;

31) inicjatorze sekurytyzacji – rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zbywające funduszowi sekurytyzacyjnemu pulę wierzytelności albo zobowiązujące się do przekazywania funduszowi sekurytyzacyjnemu wszystkich świadczeń otrzymanych przez nie z określonej puli wierzytelności;

32) sekurytyzowanych wierzytelnościach – rozumie się przez to wierzytelności stanowiące przedmiot lokat funduszu sekurytyzacyjnego oraz wierzytelności wyodrębnione przez inicjatora sekurytyzacji albo inny podmiot, który zawarł z funduszem umowę zobowiązującą go do przekazywania funduszowi świadczeń uzyskanych w związku z tymi wierzytelnościami;

33) danych osobowych – rozumie się przez to imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej także numer PESEL;

33a)17) danych kontaktowych – rozumie się przez to adres korespondencyjny, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

34) papierach wartościowych – rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z wyłączeniem instrumentów pochodnych;

35)18) zdematerializowanych papierach wartościowych – rozumie się przez to papiery wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

36) (uchylony)

37) (uchylony)

38) ofercie publicznej – rozumie się przez to ofertę publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy o ofercie publicznej;

39) publicznym funduszu inwestycyjnym zamkniętym – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne zostały objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej, lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu;

40) dniu roboczym – rozumie się przez to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

41) trwałym nośniku informacji – rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;

42)19) całkowitej ekspozycji – rozumie się przez to obliczoną uznanymi metodami, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu inwestycyjnego otwartego, kwotę zaangażowania tego funduszu powstałego na skutek zawierania umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, lub innych umów stosowanych w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego otwartego;

42a)20) ekspozycji AFI – rozumie się przez to obliczoną z uwzględnieniem art. 6–11 rozporządzenia 231/2013, wyrażoną w walucie, w której wyceniane są aktywa alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kwotę zaangażowania tego funduszu uwzględniającą wszystkie aktywa i zobowiązania funduszu, instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania funduszu, gdy ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą tego funduszu;

42b)20) dźwigni finansowej AFI – rozumie się przez to każdą metodę zwiększania ekspozycji AFI, w szczególności przez pożyczanie środków pieniężnych lub papierów wartościowych lub przez inwestycje w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, albo instrumenty pochodne właściwe AFI;

42c)20) sprawozdaniu rocznym AFI – rozumie się przez to sprawozdanie roczne alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

43) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

44) przedsiębiorcy zagranicznym – rozumie się przez to przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

45)21) rejestrze zarządzających EuVECA – rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, zgodnie z art. 14 rozporządzenia 345/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi się nazwą „EuVECA”;

46)21) rejestrze zarządzających EuSEF – rozumie się przez to prowadzony przez Komisję, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 346/2013, rejestr towarzystw i zarządzających ASI, uprawnionych do zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi posługującymi się nazwą „EuSEF”.

Art. 3. 1. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

2. Przez publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w ust. 1, rozumie się proponowanie nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w dowolnej formie i w dowolny sposób, jeżeli propozycja jest skierowana do co najmniej 150 osób lub do nieoznaczonego adresata.

3. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.

4.22) Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako:

1) fundusz inwestycyjny otwarty;

2) alternatywny fundusz inwestycyjny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty.

Art. 4. 1. Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.

1a. Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może przekazać spółce zarządzającej prowadzącej działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenie jego spraw.

1b.23) Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może przekazać zarządzającemu z UE prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowadzenie jego spraw.

1c.23) Zarządzanie specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem inwestycyjnym zamkniętym obejmuje co najmniej zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu i ryzykiem.

2. Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo, utworzone zgodnie z przepisami ustawy.

3. W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie w funduszu inwestycyjnym, jako jego organ, działają również rada inwestorów, zgromadzenie inwestorów lub zgromadzenie uczestników.

4. Fundusz nie jest podmiotem zależnym od towarzystwa, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników.

Art. 5. Siedzibą i adresem funduszu inwestycyjnego jest siedziba i adres towarzystwa będącego jego organem.

Art. 6. 1. Uczestnikami funduszu inwestycyjnego są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

1) na rzecz których w rejestrze uczestników funduszu są zapisane jednostki uczestnictwa lub ich ułamkowe części albo

2) będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym są zapisane certyfikaty inwestycyjne, albo będące osobami uprawnionymi z certyfikatów inwestycyjnych zapisanych na rachunku zbiorczym, albo

3) uprawnione z certyfikatów inwestycyjnych w formie dokumentu, albo

4) wskazane w ewidencji uczestników funduszu jako posiadacze certyfikatów inwestycyjnych, które nie mają formy dokumentu.

2. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego.

3. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za zobowiązania funduszu.

Art. 7. 1. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej.

2. Do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

1) zdematerializowane papiery wartościowe – jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub

2) inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 – jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu praw majątkowych, o których mowa w ust. 2.

Art. 8. 1. Fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny.

2. Wartość aktywów netto funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów funduszu o jego zobowiązania.

Art. 8a.24) 1. Alternatywna spółka inwestycyjna jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2.

2. Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:

1) spółki kapitałowej, w tym spółki europejskiej;

2) spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa, w tym spółka europejska.

3. Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Art. 8b.24) 1. Zarządzający ASI zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, w tym co najmniej portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem.

2. Zarządzającym ASI może być wyłącznie:

1) w przypadku określonym w art. 8a ust. 2 pkt 1 – spółka kapitałowa będąca alternatywną spółką inwestycyjną, prowadząca działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;

2) w przypadku określonym w art. 8a ust. 2 pkt 2 – spółka kapitałowa będąca komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, prowadząca działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.

3. Nie uznaje się za zarządzającego ASI osoby prawnej zarządzającej alternatywną spółką inwestycyjną, której jedynymi inwestorami są ta osoba prawna lub podmioty należące do tej samej, co ta osoba prawna, grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że żaden z tych inwestorów sam nie jest alternatywną spółką inwestycyjną ani unijnym AFI.

4. Zarządzający z UE, który prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną od zewnętrznie zarządzającego ASI. Przejęcie zarządzania następuje w drodze zmiany umowy albo statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej, w której zarządzający ASI jest komplementariuszem.

Art. 8c.24) 1. Inwestorem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który posiada prawa uczestnictwa tej spółki.

2. Prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej są odpowiednio udział w spółce oraz akcja.

3. Przez udział w spółce w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce.

4. Wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego. W przypadku zawiązywania spółki w drodze oferty publicznej wkład do alternatywnej spółki inwestycyjnej w zamian za prawa uczestnictwa tej spółki może wnieść także podmiot niespełniający kryteriów klienta profesjonalnego.

5. Przedmiotem wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej działalność w formie spółki komandytowej nie może być prawo niezbywalne ani świadczenie pracy lub usług.

6. Oznaczenia „alternatywna spółka inwestycyjna” lub skrótu tego oznaczenia „asi” ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana przez zarządzającego ASI uprawnionego do wykonywania tej działalności zgodnie z ustawą.

Art. 9.25) 1. Depozytariusz wykonuje obowiązki określone w ustawie, w szczególności polegające na przechowywaniu aktywów oraz prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także na zapewnieniu właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych tych podmiotów.

2. Depozytariusz jest obowiązany przy wykonywaniu swoich obowiązków działać w sposób rzetelny, dochowując najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, a także zgodnie z zasadami uczciwego obrotu.

Art. 10.25) Wykonując swoje zadania, towarzystwo i depozytariusz oraz zarządzający ASI i depozytariusz działają niezależnie i w interesie odpowiednio uczestników funduszu inwestycyjnego i inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Art. 11. W przypadku papierów wartościowych emitowanych za granicą pojęcie „papiery wartościowe” ma w ustawie takie znaczenie, jakie nadają mu przepisy państwa, w którym zostały wyemitowane, lub państwa, w którym emitent ma siedzibę.

Art. 12.26) Do instrumentów pochodnych będących przedmiotem umów zawartych przez fundusz inwestycyjny lub alternatywną spółkę inwestycyjną nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz art. 413 Kodeksu cywilnego.

Art. 13. 1. Aktywa funduszu inwestycyjnego mogą być wyceniane, a zobowiązania ustalane w walucie obcej, określonej w statucie funduszu, jeżeli zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną fundusz lokuje co najmniej 50% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub w instrumenty rynku pieniężnego:

1) nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za tę walutę obcą lub

2) denominowane w tej walucie obcej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do funduszu nie mają zastosowania przepisy art. 9 oraz art. 45 ustawy o rachunkowości w zakresie odnoszącym się do waluty obcej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wpłaty do funduszu i wypłaty kwot należnych uczestnikom z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa mogą być dokonywane w tej walucie obcej.

Art. 13a.27) 1. Odmowa przez Komisję wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI do rejestru zarządzających EuVECA, w przypadku gdy nie są spełnione kryteria, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia 345/2013, następuje w drodze decyzji.

2. Odmowa przez Komisję wpisu towarzystwa lub zarządzającego ASI do rejestru zarządzających EuSEF, w przypadku gdy nie są spełnione kryteria, o których mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia 346/2013, następuje w drodze decyzji.

DZIAŁ II

Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych

Art. 14. 1. Fundusz inwestycyjny może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo.

2. Towarzystwo może utworzyć więcej niż jeden fundusz inwestycyjny.

3. Fundusz inwestycyjny może być utworzony jako:

1) fundusz inwestycyjny otwarty;

2) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;

3) fundusz inwestycyjny zamknięty.

3a.28) Fundusz inwestycyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, może być utworzony wyłącznie przez towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1a.

4. Oznaczenia „fundusz inwestycyjny”, skrótu tego oznaczenia lub skrótów, o których mowa w ust. 6, ma prawo i obowiązek używać w nazwie, reklamie lub informacji reklamowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej jedynie fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z ustawą.

5. Nazwa funduszu inwestycyjnego powinna zawierać określenie rodzaju funduszu inwestycyjnego, zgodnie z ust. 3.

6. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi, fundusz inwestycyjny może zamiast oznaczenia rodzaju funduszu, zgodnie z ust. 3, używać w nazwie następującego skrótu:

1) „fio” – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;

2) „sfio” – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

3) „fiz” – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Art. 15. 1. Utworzenie funduszu inwestycyjnego wymaga:

1) nadania funduszowi inwestycyjnemu statutu przez towarzystwo;

2)29) zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

3) wydania zezwolenia przez Komisję;

4) zebrania wpłat do funduszu inwestycyjnego w wysokości określonej w jego statucie;

5) wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

1a. Utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, nie wymaga wydania zezwolenia przez Komisję.

2. Łączna wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie może być niższa niż 4 000 000 zł.

3. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są zbierane w drodze zapisów.

4. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w ust. 1a, łączną minimalną wysokość wpłat do funduszu oraz sposób zbierania wpłat określa statut tego funduszu.

5.30) Towarzystwo, tworząc fundusz inwestycyjny, może przeprowadzić zapisy, o których mowa w ust. 3, przez dokonanie wpłat przez towarzystwo, spółkę zarządzającą, z którą zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, albo zarządzającego z UE, z którym zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b, lub ich akcjonariuszy.

6. Fundusz inwestycyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Z tą chwilą towarzystwo staje się organem funduszu inwestycyjnego.

7. Towarzystwo zawiadamia Komisję o utworzeniu funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1a, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych, załączając statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu.

Art. 16. 1. Rejestr funduszy inwestycyjnych prowadzi Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej „sądem rejestrowym”.

2. Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych, mając na względzie konieczność zapewnienia zgodności danych ujawnionych w rejestrze ze stanem faktycznym i prawnym. Rejestr powinien zawierać aktualne informacje dotyczące w szczególności rodzaju funduszu inwestycyjnego, jego organów i statutu oraz celu inwestycyjnego, a także zmian sytuacji prawnej i organizacyjnej funduszu inwestycyjnego.

Art. 17. 1. Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych obejmuje:

1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;

2) cel inwestycyjny;

3) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;

4)31) firmę, siedzibę i adres towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny, sposób reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr, a w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, dodatkowo firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE;

5) listę członków zarządu towarzystwa oraz pełnomocników, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu inwestycyjnego;

6) firmę, siedzibę i adres depozytariusza;

7)32) wzmiankę o złożonym rocznym sprawozdaniu finansowym funduszu.

2. W razie zmiany danych wymienionych w ust. 1, fundusz inwestycyjny składa niezwłocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy inwestycyjnych.

3.33) Wpisanie zmian związanych z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo oraz z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE może nastąpić po okazaniu:

1) zezwolenia Komisji, o którym mowa odpowiednio w art. 238a ust. 2, art. 272b ust. 2 albo art. 276d ust. 2;

2) decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym albo przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenie jego spraw albo oświadczenia towarzystwa o braku konieczności uzyskania takiej zgody – w przypadku gdy zamiar takiego przejęcia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 18. 1. Statut funduszu inwestycyjnego sporządza się w formie aktu notarialnego.

2. Statut określa:

1) nazwę i rodzaj funduszu inwestycyjnego;

2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa;

3) organy funduszu inwestycyjnego i sposób jego reprezentacji;

3a)34) zasady i tryb działania zgromadzenia uczestników – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

3b)34) firmę, siedzibę i adres spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE – w przypadku gdy towarzystwo zawarło umowę, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b;

4) firmę, siedzibę i adres depozytariusza;

4a) (uchylony)

5)35) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b;

6) czas trwania funduszu inwestycyjnego, jeżeli jest ograniczony;

7) łączną wysokość wpłat do funduszu inwestycyjnego, ustaloną zgodnie z art. 15 ust. 2 lub ust. 4;

8) rodzaje zdematerializowanych papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat oraz terminy przyjmowania wpłat papierami wartościowymi;

9) rodzaje innych niż zdematerializowane papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych oraz wskazuje, czy udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

10) cel inwestycyjny funduszu inwestycyjnego albo subfunduszy;

11) zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego;

12) zasady wypłacania dochodów funduszu inwestycyjnego uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa;

13) zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego dochodów funduszu – w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów;

14) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz inwestycyjny, w tym w szczególności wynagrodzenie towarzystwa, oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów;

15) częstotliwość dokonywania wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, ustalania wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny;

15a) metody i zasady dokonywania wyceny aktywów – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

15b) wskazanie, że metody i zasady dokonywania wyceny aktywów funduszu opisane w prospekcie informacyjnym są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego;

16) minimalną wysokość wpłaty do funduszu inwestycyjnego otwartego;

17) inne niż wynikające z ustawy prawa uczestników funduszu inwestycyjnego;

18) sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości;

19) sposób ogłaszania zmian statutu;

20) inne niż wynikające z ustawy przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

Art. 19. 1. Celami inwestycyjnymi funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, mogą być wyłącznie:36)

1) ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub

2) osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub

3) wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat.

2. Przy określaniu celu inwestycyjnego należy w statucie zastrzec, że fundusz inwestycyjny nie gwarantuje jego osiągnięcia.

Art. 20. 1. Zasady polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określają sposoby osiągania celu inwestycyjnego, a w szczególności:

1) typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat funduszu;

2) kryteria doboru lokat;

3) zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne;

4) dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz.

1a. Statut funduszu inwestycyjnego w części dotyczącej zasad polityki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego określa szczegółowe, niewynikające z przepisów ustawy, zasady dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych.

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie, jest obowiązany do niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie, uwzględniając interes uczestników funduszu.

Art. 21. Dochodami funduszu inwestycyjnego są przychody z lokat netto funduszu inwestycyjnego lub zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat.

Art. 22. 1. Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego załącza się:

1) statut funduszu inwestycyjnego;

2)37) umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

3) (uchylony)

4) (uchylony)

5)38) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;

6)38) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu;

7) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;

8) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 6, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

9) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;

10) prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego oraz kluczowe informacje dla inwestorów;

10a)39) informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przy czym przepisy art. 222a ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio;

11) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji – w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego;

12) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

13)40) oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości i zgodności z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie, przyjętych metod pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz systemu limitów wewnętrznych przyjętego dla funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy towarzystwo nie zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej jak fundusz, którego dotyczy wniosek, albo oświadczenie towarzystwa, że towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej.

2. W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, załącza się dokumenty i informacje, określone w ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7 i 10, a ponadto:

1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką zarządzającą;

2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a spółką zarządzającą;

3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1.

Art. 23. 1. Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

1a. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu;

2)41) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2, nie uwzględniają należycie interesu uczestników funduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego – statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) towarzystwo nie zapewnia zarządzania w sposób należyty funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny, którego dotyczy wniosek;

4)42) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym.

2a. W przypadku wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, Komisja odmawia wydania zezwolenia także, jeżeli:

1) (uchylony)43)

2) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5–9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 1–3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a;

3) właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek;

4) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

3. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, także wybór spółki zarządzającej.

Art. 24. 1. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu nie stosuje zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w zakresie:

1) o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;

2)44) wskazania rynku zorganizowanego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, art. 94 ust. 1 lub art. 116a;

3) wskazania lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2;

4) wskazania podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d;

5) dotyczącym możliwości zwiększenia limitu inwestycyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 96 ust. 3 oraz w art. 98 ust. 2 i 4;

6) możliwości odstąpienia od stosowania ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2, oraz wskazania emitenta, poręczyciela lub gwaranta, w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 3;

7) dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu albo utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego.

2. Zezwolenia Komisji wymaga zmiana statutu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, który przy dokonywaniu lokat funduszu stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zakresie:

1) o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 14;

2) o którym mowa w art. 139 ust. 3;

3) o którym mowa w art. 198 ust. 2;

4) dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu.

2a. Z zastrzeżeniem art. 117a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, nie wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2.

3. (uchylony)

4. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana statutu jest sprzeczna z prawem lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.

5. O zmianie statutu funduszu inwestycyjnego towarzystwo ogłasza w sposób określony w statucie.

6. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w życie:

1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu lub od dnia ostatniego ogłoszenia, jeżeli statut przewiduje więcej niż jedno ogłoszenie – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–6 lub ust. 2 pkt 1–3;

2) z dniem ogłoszenia – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 lub ust. 2 pkt 4;

3) z dniem wykreślenia z rejestru funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 241 ust. 2 pkt 1.

7. Komisja może zezwolić na skrócenie terminu określonego w ust. 6, jeżeli nie naruszy to interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

8. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, która nie wymaga zezwolenia Komisji, wchodzi w życie:

1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o zmianie statutu – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11, oraz w zakresie opłat manipulacyjnych, o których mowa w art. 86 ust. 2, jeżeli pobierane są przy odkupieniu jednostek uczestnictwa;

1a) z dniem ogłoszenia lub innym określonym przez zgromadzenie inwestorów – w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, na którą zgromadzenie inwestorów wyraziło zgodę;

1b)45) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o zmianie statutu – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3b, w związku z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym albo przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw;

2) z dniem ogłoszenia – w pozostałych przypadkach.

8a. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 8 pkt 1, mająca bezpośredni związek ze zmianami statutu funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji, o których mowa w ust. 1 lub 2, może wejść w życie w terminie wejścia w życie zmian statutu wymagających uzyskania zezwolenia Komisji, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od dnia jej ogłoszenia.

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, ogłoszenie może być dokonanie z zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie zmian statutu, o których mowa w ust. 8 pkt 1, jest uzyskanie zezwolenia Komisji, o którym mowa w ust. 1 lub 2, z jednoczesnym wskazaniem, że wejście w życie tych zmian będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji. W takim przypadku ogłoszenie dotyczące zmian wymagających uzyskania zezwolenia Komisji powinno zawierać informacje o wejściu w życie zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1.

8c. W przypadku nieudzielenia przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmian statutu powiązanych ze zmianami, o których mowa w ust. 8 pkt 1, fundusz niezwłocznie dokonuje ogłoszenia o tym fakcie wraz z podaniem informacji o nieziszczeniu się warunku wejścia w życie uprzednio ogłoszonych zmian.

8d.46) W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 1b, może zostać skrócony, o ile wszyscy uczestnicy takiego funduszu wyrazili na to zgodę w formie uchwały zgromadzenia inwestorów.

9.47) Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz o treści ogłoszeń, załączając do zawiadomienia jednolity tekst statutu oraz wypis aktu notarialnego zawierającego zmiany statutu, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania, a w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1a i ust. 8d – wraz z uchwałą zgromadzenia inwestorów.

Art. 25. (uchylony)

Art. 26. 1. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu, a w przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a – w terminie określonym w statucie funduszu. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

2. Osoby zapisujące się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne dokonują wpłat do funduszu inwestycyjnego i otrzymują pisemne potwierdzenie wpłat.

3. Zapis na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być złożony z zastrzeżeniem terminu.

Art. 27. 1. Towarzystwo prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych, a na jednostki uczestnictwa – bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

2. Przy prowadzeniu zapisów na jednostki uczestnictwa towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego i kluczowe informacje dla inwestorów.

3. Za zgodą Komisji towarzystwo może prowadzić zapisy na jednostki uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2. W takim przypadku do wniosku, o którym mowa w art. 22, towarzystwo załącza umowę zawartą z tym podmiotem oraz dokumenty, o których mowa w art. 32 ust. 4, dotyczące tego podmiotu.

4. Komisja odmawia zgody, o której mowa w ust. 3, jeżeli podmiot pośredniczący w prowadzeniu zapisów nie zapewnia wykonywania tych czynności z zachowaniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa.

Art. 28. 1. Wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych towarzystwa prowadzony przez depozytariusza, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

2a. Dokonanie wpłaty w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wymaga dokonania wyceny tych praw przez towarzystwo nie później niż miesiąc przed zawarciem z towarzystwem umowy, o której mowa w ust. 2, i nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu. Koszty związane z wyceną i zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, ponosi towarzystwo lub osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne, zależnie od postanowień prospektu emisyjnego albo warunków emisji.

3. Towarzystwo nie może rozporządzać, przed zarejestrowaniem funduszu inwestycyjnego, wpłatami do funduszu, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą.

4.48) Wpłaty, o których mowa w ust. 1–2a, nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko towarzystwu i nie wchodzą do masy upadłości towarzystwa oraz nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Art. 29. 1. Jeżeli w terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne dokonano wpłat w wysokości określonej w statucie, towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów, przydziela jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne.

2. W przypadku gdy z wyceny wniesionych do funduszu inwestycyjnego papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonanej w dniu następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, lub z wyceny praw, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, dokonanej zgodnie z art. 28 ust. 2a, wynika, że wartość tych papierów wartościowych, udziałów lub praw przewyższa cenę emisyjną certyfikatu albo wielokrotność tej ceny, sposób postępowania określa statut funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zwrot nadpłaty ponad cenę emisyjną albo wielokrotność tej ceny w środkach pieniężnych jest możliwy tylko w przypadku, gdy nadpłata nie przekracza 10% odpowiednio ceny emisyjnej certyfikatu albo wielokrotności ceny emisyjnej certyfikatu.

4. Przydział jednostek uczestnictwa następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego liczby jednostek uczestnictwa przypadającej na dokonaną wpłatę do funduszu inwestycyjnego, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału.

5. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

6. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo składa do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, należy dołączyć:

1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego – w przypadku funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga wydania przez Komisję zezwolenia;

2) statut funduszu inwestycyjnego;

3) statut towarzystwa tworzącego fundusz inwestycyjny oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców;

4) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję;

5) oświadczenie depozytariusza o zebraniu wymaganych statutem wpłat oraz o zgodności sposobu ich zebrania z ustawą, statutem funduszu inwestycyjnego oraz – w przypadku funduszu inwestycyjnego, którego utworzenie wymaga wydania przez Komisję zezwolenia – z tym zezwoleniem.

7a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

8. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

9. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.

10. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne, na warunkach i w sposób określony w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji, oraz doręcza Komisji wypis z tego rejestru.

Art. 30. 1. Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych Komisja może cofnąć zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, jeżeli przy zbieraniu wpłat towarzystwo naruszyło przepisy ustawy, statut funduszu inwestycyjnego lub warunki zezwolenia.

2. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego wygasa, jeżeli:

1) w określonym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości określonej w statucie;

2) przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie, towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

3. Towarzystwo, w terminie 14 dni od dnia:

1) w którym postanowienie sądu o odmowie wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych stało się prawomocne lub

2) w którym decyzja Komisji o cofnięciu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego stała się ostateczna, lub

3) upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, lub

4) upływu 3 miesięcy od zakończenia terminu określonego w statucie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, na dokonanie zapisów na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli towarzystwo zebrało wpłaty w wysokości określonej w statucie i nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, lub

5) upływu terminu określonego w statucie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, na zebranie wpłat na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości i terminie określonych w statucie

– zwraca wpłaty do funduszu inwestycyjnego, w tym przenosi prawa z papierów wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przenosi prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek wymienionych w pkt 1–5, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.

Art. 31. 1. Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych towarzystwo dokonuje czynności prawnych, mających na celu utworzenie funduszu, we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. Z chwilą wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru fundusz inwestycyjny wstępuje w prawa i obowiązki z tytułu:

1) wpłat;

2)49) umowy z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

3) umowy z podmiotem prowadzącym rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego;

4) umowy o subemisję inwestycyjną;

5) umowy o subemisję usługową;

6) umowy, o której mowa w art. 169c ust. 1, z funduszem podstawowym.

Art. 32. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa bezpośrednio lub za pośrednictwem:

1)50) towarzystwa będącego organem tego funduszu lub zarządzających tym funduszem i prowadzących jego sprawy: spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE;

2) towarzystwa niebędącego organem tego funduszu;

3) firmy inwestycyjnej, banku krajowego wykonującego działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub krajowego oddziału instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

2.51) Za zezwoleniem Komisji jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż podmioty, o których mowa w ust. 1.

2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2:

1) nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie przechowuje jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych osób nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa za pośrednictwem tego podmiotu;

2) nie wykonuje żadnych czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, poza czynnościami, o których mowa w ust. 2, lub czynnościami nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w zakresie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, w których zbywaniu i odkupywaniu pośredniczy;

3) prowadzi działalność, o której mowa w ust. 2, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, innej instytucji wspólnego inwestowania, firmy inwestycyjnej, banku lub instytucji kredytowej lub oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie trzecim lub oddziału banku zagranicznego.

2b. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest uprawniony także do świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 2.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:

1) statut, umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru;

2) schemat i opis powiązań kapitałowych;

3) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania, inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;

4) wskazanie funduszy, których jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa będą zbywane i odkupywane za pośrednictwem wnioskodawcy;

5) dokumenty określające sposób i warunki prowadzenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

6) dokumenty określające szczegółowo sposób dokonywania wpłat i wypłat związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

7) wskazanie miejsc, w których będzie prowadzone zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

8) opis warunków technicznych i organizacyjnych wykonywania działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

9) wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonywanie działalności w zakresie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

10) informacje o przeszkoleniu pracowników w zakresie procedur zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

11) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz procedury kontroli wewnętrznej;

12) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z prowadzeniem zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa;

13) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

14) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.52)).

4a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się odpowiednio.

5. (uchylony)

6. Komisja odmawia zezwolenia, w przypadku gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4;

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) wnioskodawca może wykonywać czynności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy osób zapisujących się na jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa lub interesy uczestników funduszy.

7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu.

8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

9. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 13, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 5 i 6, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości.

9a.53) Podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazywać Komisji, w terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3, przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA.

10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu.

Art. 32a. 1.54) Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesu klientów i uczestników tych funduszy.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany stosować w prowadzonej działalności rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające jej bezpieczeństwo i ciągłość oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesów klientów i uczestników funduszu inwestycyjnego oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.

3. W podmiocie, o którym mowa w art. 32 ust. 2, działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie zgodności działalności podmiotu oraz osób działających na jego rzecz z przepisami prawa oraz wszelkimi regulaminami i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w podmiocie.

4. Informacje upowszechniane przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez ten podmiot powinny być rzetelne i zrozumiałe.

5. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami klientów tego podmiotu.

6. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w art. 32 ust. 2 i 2b, przez 5 lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

7. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, może wyłącznie przyjmować lub przekazywać, w związku ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA:55)

1) opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne przyjmowane od klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo przekazywane klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;

2) opłaty lub prowizje niezbędne dla świadczonej usługi na rzecz klienta;

3) opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne inne niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem że:

a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi przed świadczeniem usługi oraz

b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez ten podmiot na rzecz klienta.

8.56) Przepisu ust. 7 pkt 3 lit. a nie stosuje się do podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który przekazuje klientowi, przed rozpoczęciem świadczenia usługi w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 7 pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych, o których mowa w ust. 7 pkt 3 lit. a.

9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1)57) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów,

2) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1, w tym funkcjonowania kontroli wewnętrznej

– przy zapewnieniu zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości prowadzonej działalności.

Art. 33. 1.58) Oświadczenia woli związane z przystąpieniem lub uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym, funduszu zagranicznym oraz funduszu inwestycyjnym otwartym z siedzibą w państwie należącym do EEA, w tym zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, mogą być składane za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z towarzystwem lub podmiotem, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Osoba fizyczna nie może przyjmować wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.

2. Za czynności dokonane przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, odpowiadają, jak za działania własne, odpowiednio:

1)59) towarzystwo – w trybie art. 228 ust. 1, 1c i 1d;

2) (uchylony)

3) podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 – w trybie art. 233 ust. 1.

3. Za szkody poniesione przez osoby nabywające lub odkupujące jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2, podmiot ten odpowiada solidarnie z towarzystwem będącym organem funduszu albo ze spółką zarządzającą, jeżeli zarządza ona tym funduszem i prowadzi jego sprawy, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmiot ten nie ponosi odpowiedzialności.

4. (uchylony)

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 3, nie może być wyłączona, ograniczona lub w inny sposób zmieniona w drodze umowy. Umowy wyłączające odpowiedzialność są nieważne.

Art. 34. 1.60) Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2, mają obowiązek prowadzić rejestr pełnomocnictw udzielonych przez uczestników tych funduszy pracownikom tych podmiotów oraz osobom fizycznym, o których mowa w art. 33 ust. 1.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane osobowe pracowników lub osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o zakresie pełnomocnictwa.

Art. 35. 1. Oświadczenia woli składane w związku z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być wyrażone w postaci elektronicznej z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność i wiarygodność oświadczenia woli.

2. Dokumenty związane z nabywaniem i żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa mogą być sporządzane w formie elektronicznej, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.

3. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, uznaje się, że czynność dokonana w formie, o której mowa w ust. 1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma pisemna została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

4. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zasady tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów, o których mowa w ust. 2, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poufności i integralności przechowywanych dokumentów, w szczególności zabezpieczenia ich przed odczytaniem, modyfikowaniem lub usunięciem przez osoby nieupoważnione, a ponadto zasad zabezpieczenia urządzeń i systemów informatycznych przed utratą danych spowodowaną awarią lub zdarzeniem losowym.

Art. 36. 1. Fundusz inwestycyjny może dokonać podziału jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego na to zezwala. Podział jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego jest dokonywany na równe części, tak aby ich całkowita wartość odpowiadała wartości jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego przed podziałem.

2. Statut funduszu inwestycyjnego określa sposób podziału jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych oraz sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania podziału.

3. Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia jednostek uczestnictwa tej samej kategorii w przypadku znacznego spadku ich wartości, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi.

4. Fundusz inwestycyjny może dokonać łączenia certyfikatów inwestycyjnych reprezentujących jednakowe prawa majątkowe, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

5. W przypadku gdy z zasad łączenia wynika, że przydzielona uczestnikowi liczba certyfikatów nie byłaby liczbą całkowitą, fundusz inwestycyjny zwraca uczestnikowi w środkach pieniężnych kwotę wynikającą z iloczynu nadwyżki ponad całkowitą liczbę certyfikatów oraz wartości aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny po połączeniu certyfikatów.

6. Statut funduszu inwestycyjnego określa warunki i sposób łączenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, sposób dokonywania ogłoszeń o zamiarze dokonania łączenia, sposób poinformowania uczestników o liczbie jednostek uczestnictwa, które uczestnik będzie posiadał po połączeniu, a także tryb i termin zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 5.

Art. 36a.61) 1. Czynności wyceny aktywów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego przeprowadza:

1) towarzystwo będące organem funduszu, pod warunkiem że zapewniona jest niezależność przeprowadzania wyceny od zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu oraz rzetelność jej przeprowadzania, a dodatkowo polityka wynagrodzeń ogranicza występowanie konfliktów interesów, w tym wywieranie wpływu na decyzje pracownika;

2) zewnętrzny podmiot wyceniający wyznaczony przez fundusz, niezależny od funduszu, towarzystwa, zarządzającego tym funduszem zarządzającego z UE i podmiotów pozostających z tymi podmiotami w bliskich powiązaniach oraz zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonanie czynności wyceny.

2. Przez niezależność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć brak bezpośrednich powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy podmiotami.

3. Zewnętrznym podmiotem wyceniającym może być, z uwzględnieniem art. 73 rozporządzenia 231/2013:

1) podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych;

2) podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

3) podmiot wymieniony w art. 71 ust. 2 i 3;

4) inny podmiot, którego wyspecjalizowany zakres działalności gwarantuje prawidłowe wykonywanie czynności wyceny.

4. Przy wyznaczaniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego do wykonywania czynności wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2, zapewnia się, aby były one wykonywane przez zespół co najmniej trzech rzeczoznawców majątkowych uprawnionych do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

5. Zewnętrznym podmiotem wyceniającym nie może być podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu wyznaczającego, towarzystwa będącego jego organem lub zarządzającego tym funduszem zarządzającego z UE, depozytariusz tego funduszu ani inny podmiot, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem tego funduszu, towarzystwa lub zarządzającego z UE lub interesem uczestników funduszu.

6. Do zewnętrznego podmiotu wyceniającego oraz do jego wyznaczania stosuje się odpowiednio przepis art. 45a ust. 4. Zewnętrzny podmiot wyceniający nie może przekazać innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z wyceną aktywów funduszu.

7. Do odpowiedzialności zewnętrznego podmiotu wyceniającego za szkody spowodowane niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umowy, której przedmiotem jest wykonanie czynności wyceny, stosuje się odpowiednio przepis art. 45a ust. 6.

8. Fundusz inwestycyjny niezwłocznie powiadamia Komisję i depozytariusza o wyznaczeniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego. Komisja może nakazać funduszowi zmianę zewnętrznego podmiotu wyceniającego, jeżeli nie są spełnione warunki określone w ust. 3–5 oraz w art. 45a ust. 4 lub zewnętrzny podmiot wyceniający nie zapewnia prawidłowego i obiektywnego wykonywania czynności wyceny.

9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do czynności wyceny aktywów unijnego AFI, którym zarządza towarzystwo.

Art. 37. 1. Rachunkowość funduszy inwestycyjnych oraz terminy sporządzania, badania, przeglądu i składania do ogłoszenia rocznych lub półrocznych sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy regulują odrębne przepisy.

2. Roczne sprawozdania finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy zatwierdza, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 6, walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.

2a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 144 ust. 6, pomimo prawidłowo zwołanego zgromadzenia inwestorów nie zostanie osiągnięta wymagana większość, roczne sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego, roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszy zatwierdza walne zgromadzenie akcjonariuszy towarzystwa.

3. Półroczne sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych, w tym półroczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają przeglądowi.

DZIAŁ III

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Art. 38.62) 1. Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1 (zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo).

2. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, wraz z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia, składa jednocześnie wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego.

3. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1a (zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi).

4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, spółka składa wniosek o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, chyba że zamierza:

1) utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a;

2) wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA.

5. W przypadku gdy spółka:

1) wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, składa wniosek o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo

2) zamierza utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, albo zamierza wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA

– nie stosuje się przepisu ust. 2.

6. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1 (zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych), a wraz z tym wnioskiem – wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 2 (zezwolenie na doradztwo inwestycyjne).

7. Spółka ubiegająca się o uzyskanie wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, może jednocześnie złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 45 ust. 2a (zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych).

Art. 39. 1. Siedziba zarządu towarzystwa powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do towarzystw stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Art. 40. Jednoosobowym założycielem towarzystwa może być wyłącznie osoba prawna.

Art. 41. 1. Firma towarzystwa zawiera dodatkowe oznaczenie „towarzystwo funduszy inwestycyjnych”. Jeżeli statut towarzystwa tak stanowi, towarzystwo może zamiast tego dodatkowego oznaczenia używać w firmie skrótu „tfi”.

2. Oznaczenia „towarzystwo funduszy inwestycyjnych” lub skrótu tego oznaczenia może używać wyłącznie towarzystwo działające na podstawie ustawy.

Art. 42. 1. Zarząd towarzystwa składa się z co najmniej dwóch członków.

2. Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

3) posiada dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.

3. Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, oprócz wymogów, o których mowa w ust. 2, musi spełniać następujące warunki:

1) posiada wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.

4. (uchylony)

Art. 43. O powołaniu nowego członka zarządu oraz o zmianach w składzie zarządu przewodniczący rady nadzorczej towarzystwa lub inna osoba wskazana w uchwale rady nadzorczej niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Art. 44. 1. Członkiem rady nadzorczej towarzystwa może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 42 ust. 2.

2. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej towarzystwa powinna posiadać wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

3. O powołaniu nowego członka rady nadzorczej towarzystwo niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Art. 45. 1.63) Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

1a.64) Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu.

2. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o:

1) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

2) doradztwo inwestycyjne, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w pkt 1, lub prowadzi taką działalność.

2a.65) Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności również o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, pod warunkiem że towarzystwo jednocześnie wystąpiło o zezwolenie na prowadzenie działalności, o których mowa w ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1, lub prowadzi działalność w tych zakresach.

3. Towarzystwo bez zezwolenia Komisji może rozszerzyć przedmiot działalności o:

1)66) pośrednictwo:

a) w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA,

b) w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa – w przypadku gdy rozszerzyło przedmiot działalności zgodnie z ust. 1a;

1a)67) doradztwo inwestycyjne w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1;

2) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 3 pkt 2.

4. Towarzystwo jest obowiązane zatrudniać co najmniej:

1) dwóch doradców inwestycyjnych – do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 5;

2) jednego doradcę inwestycyjnego – do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego;

3)68) jednego maklera papierów wartościowych – do wykonywania czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

5. Towarzystwo nie musi zatrudniać doradców inwestycyjnych, jeżeli zarządza wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183 lub 196.

6.69) Wyłącznym przedmiotem działalności towarzystwa nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 2 i 2a, oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

7. O rozszerzeniu przedmiotu działalności, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję.

Art. 45a. 1.70) Z zastrzeżeniem art. 47 ust. 6 oraz z uwzględnieniem art. 75–82 rozporządzenia 231/2013, towarzystwo może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez to towarzystwo.

2. Powierzenie wykonywania czynności nie może prowadzić do zaprzestania faktycznego wykonywania działalności, o której mowa w art. 45, przez towarzystwo.

3. Towarzystwo niezwłocznie informuje Komisję o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz zamiarze zmiany umowy co do zakresu powierzenia wykonywanych czynności, a następnie przekazuje Komisji informacje o jej zawarciu, zmianie jej zakresu i rozwiązaniu.71) W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem zagranicznym, Komisja informuje właściwe organy państwa macierzystego funduszu o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od towarzystwa.

4. Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na sprawowanie przez Komisję efektywnego nadzoru nad towarzystwem;

1a)72) towarzystwo jest w stanie obiektywnie uzasadnić powierzenie wykonywania danej czynności oraz zakres tego powierzenia, a także wykazać zachowanie należytej staranności w wyborze przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu powierzane jest wykonywanie czynności;

2) powierzenie wykonywania czynności nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez towarzystwo działalności zgodnie z interesem uczestników funduszu inwestycyjnego;

3) nie jest wyłączona możliwość przekazywania przez towarzystwo w każdym czasie dalszych poleceń przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, jeżeli leży to w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego;

4) nie jest wyłączona możliwość rozwiązania umowy przez towarzystwo ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli leży to w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego;

5) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zapewnia warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym umową;

6) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie umowy;

7) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi skuteczne nadzorowanie przez towarzystwo wykonywania powierzonych mu czynności oraz zarządzanie ryzykiem związanym z powierzeniem czynności, a towarzystwo posiada wiedzę umożliwiającą skuteczne nadzorowanie wykonywania powierzonych czynności i zarządzanie ryzykiem;

8)73) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny umożliwi w każdym czasie skuteczne wykonywanie przez depozytariusza obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu.

4a.74) Towarzystwo jest obowiązane do bieżącego nadzorowania wykonywania powierzonych czynności, bez względu na podmiot je wykonujący.

4b.74) Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w ust. 1, w zakresie czynności dotyczących specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, wyłącznie:

1) za zgodą towarzystwa i po uprzednim poinformowaniu przez towarzystwo Komisji o zamiarze takiego przekazania zgodnie z ust. 3 oraz

2) jeżeli w odniesieniu do przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu ma być przekazane wykonywanie czynności, spełnione są warunki określone w ust. 4.

4c.74) Przepis ust. 4b stosuje się odpowiednio do dalszego przekazywania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo.

4d.74) W przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany do bieżącego nadzorowania ich wykonywania przez podmiot, któremu przekazał ich wykonywanie.

5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności, o której mowa w art. 64 ust. 1.

6.75) Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w ust. 1, towarzystwo odpowiada wobec uczestników funduszu solidarnie z podmiotem, z którym zawarło umowę, a w przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo innemu podmiotowi – również z tym podmiotem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmioty te nie ponoszą odpowiedzialności.

7.75) Do umów, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez towarzystwo obowiązków określonych przepisami prawa, sytuacji finansowej towarzystwa, ciągłości lub stabilności prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45, nie stosuje się przepisów ust. 6 oraz:

1) ust. 3 i 4 – w przypadku umów zawieranych przez towarzystwo;

2) ust. 4b i 4c – w przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo.

8.76) Za umowy, których przedmiotem są czynności niemające istotnego znaczenia dla prawidłowego wykonywania przez towarzystwo obowiązków określonych przepisami prawa, sytuacji finansowej towarzystwa, ciągłości lub stabilności prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45, uznaje się w szczególności umowy, których przedmiotem jest:

1) świadczenie na rzecz towarzystwa doradztwa lub innych usług niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez towarzystwo działalnością, o której mowa w art. 45, w tym usług:

a) doradztwa prawnego,

b) szkolenia pracowników,

c) prowadzenia ksiąg rachunkowych towarzystwa,

d) ochrony osób lub mienia;

2) świadczenie na rzecz towarzystwa usług wystandaryzowanych, w tym usług polegających na dostarczaniu informacji rynkowych lub informacji o notowaniach instrumentów finansowych.

Art. 46. 1. Umowa, o której mowa w art. 45a ust. 1, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, może być, z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zawarta wyłącznie z:77)

1) podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, lub innym towarzystwem posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1;

2) podmiotem prowadzącym działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mającym siedzibę w innym państwie członkowskim;

3) podmiotem prowadzącym działalność maklerską z siedzibą w państwie należącym do OECD niebędącym państwem członkowskim, jeżeli:

a) do portfela inwestycyjnego funduszu lub jego części mogą być nabywane papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego zgodnie z ustawą i statutem funduszu,

b)78) podmiot prowadzący działalność maklerską podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym w tym państwie i uzyskał zezwolenie tego organu równoważne zezwoleniu na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

c) jest zapewniona, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem nadzoru.

2. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, który lokuje aktywa w nieruchomości, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie czynności związanych z:

1)79) zarządzaniem nieruchomościami wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem, o którym mowa w przepisach działu V rozdziału 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579), a w przypadku nieruchomości położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej również z wyspecjalizowanym podmiotem z siedzibą za granicą, o ile podmioty te lub osoby kierujące ich działalnością posiadają doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami;

2)79) gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności realizacją procesów inwestycyjnych, wyłącznie z wyspecjalizowanym podmiotem, o ile podmiot ten lub osoby kierujące jego działalnością posiadają doświadczenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

2a. W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 183, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania całością lub częścią portfela inwestycyjnego obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności wyłącznie z podmiotem, o którym mowa w art. 192.

3.80) W przypadku gdy towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1, jeżeli podmiot ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i posiada zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia 231/2013.

3a.81) Zawarcie przez towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 196, umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, wymaga zgody Komisji.

4.82) W skład portfela przekazanego do zarządzania podmiotowi, o którym mowa w ust. 3a, lub części tego portfela nie mogą wchodzić zdematerializowane papiery wartościowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

5.82) Przepis ust. 4 nie wyłącza możliwości zlecenia podmiotom, o których mowa w ust. 3a, w drodze umowy, podejmowania decyzji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, jak również zbywania i nabywania akcji spółki, której akcje wchodziły w skład przekazanego do zarządzania portfela inwestycyjnego funduszu lub części tego portfela przed dniem rozpoczęcia oferty publicznej dotyczącej tych papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8.83) Przepisu art. 45 ust. 4 pkt 1 nie stosuje się, w przypadku gdy na podstawie umowy lub umów, o których mowa w ust. 1, 2, 2a, 3 i 3a, towarzystwo zleciło zarządzanie całością portfeli inwestycyjnych wszystkich zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych oraz nie wykonuje czynności zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych i zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

9.83) Towarzystwo nie może zlecić zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub częścią takiego portfela:

1) depozytariuszowi funduszu ani podmiotowi, któremu depozytariusz powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną przez niego działalnością – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

2) podmiotowi, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem towarzystwa lub interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.

10.84) Przepisy ust. 1–3a oraz ust. 9 stosuje się odpowiednio do przekazywania, o którym mowa w art. 45a ust. 4b, i dalszego przekazywania, o którym mowa w art. 45a ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego albo funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub częścią tego portfela lub czynności, o których mowa w ust. 2.

Art. 46a.85) 1. Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w art. 46 ust. 3a, towarzystwo załącza:

1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, wraz z odpisem z właściwego rejestru;

2) projekt umowy, o której mowa w art. 46 ust. 3a;

3) opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a;

4) schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a;

5) opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;

6) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46 ust. 3a;

7) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46 ust. 3a;

8) dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

9) dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, mających istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

10) wskazanie funduszu inwestycyjnego, którego dotyczy umowa, wraz z informacjami obejmującymi:

a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu,

b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej funduszu,

c) profil ryzyka funduszu;

11) uzasadnienie zawarcia przez towarzystwo umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 46 ust. 3a.

2. Komisja odmawia zgody w przypadku, gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 1;

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami;

4) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 3a, może wykonywać powierzone przez towarzystwo czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu inwestycyjnego.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w art. 46 ust. 3a.

4. O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

5. Podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 46 ust. 3a, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.

Art. 46b.85) 1. Towarzystwo może zawrzeć umowę, o której mowa w art. 45a ust. 1, której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego, z podmiotem podlegającym nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i posiadającym zezwolenie w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Przepisy art. 46 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

2. Zawarcie przez towarzystwo umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, której przedmiotem jest zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego, z wyspecjalizowanym podmiotem innym niż podmiot, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Komisji.

3. Przekazanie, o którym mowa w art. 45a ust. 4b, i dalsze przekazanie, o którym mowa w art. 45a ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania ryzykiem specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego wymaga uzyskania przez towarzystwo zgody Komisji.

Art. 46c.85) 1. Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w art. 46b ust. 2, towarzystwo załącza:

1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2, wraz z odpisem z właściwego rejestru;

2) projekt umowy, o której mowa w art. 46b ust. 2;

3) opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2;

4) schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2;

5) opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w art. 46b ust. 2, warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;

6) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46b ust. 2;

7) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w art. 46b ust. 2;

8) dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w art. 46b ust. 2, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

9) dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o którym mowa w art. 46b ust. 2, mających istotny wpływ na działalność funduszu wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

10) wskazanie funduszu inwestycyjnego, którego dotyczy umowa, wraz z informacjami obejmującymi:

a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu,

b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej funduszu,

c) profil ryzyka funduszu;

11) uzasadnienie zawarcia przez towarzystwo umowy z podmiotem, o którym mowa w art. 46b ust. 2.

2. Komisja odmawia zgody w przypadku, gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 1;

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46b ust. 2, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem;

4) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w art. 46b ust. 2, może wykonywać powierzone przez towarzystwo czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu inwestycyjnego.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w art. 46b ust. 2.

4. O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

5. Podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 46b ust. 2, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4–6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.

Art. 47. 1.86) Towarzystwo, wykonując działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, nie może inwestować przekazanych do zarządzania środków klientów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne ani tytuły uczestnictwa odpowiednio funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych i unijnych AFI, którymi zarządza, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.

1a.86) Umowa o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych powinny być zawarte w formie pisemnej, a w przypadku umowy zawieranej z klientem detalicznym – w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Towarzystwo wycenia aktywa wchodzące w skład przekazanego do zarządzania portfela, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami określającymi zasady i metody dokonywania wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba że umowa z klientem stanowi inaczej.

3. Towarzystwo, wykonując działalność, o której mowa w ust. 1, jest obowiązane do prowadzenia odrębnej ewidencji zawartych transakcji.

4. Towarzystwo, które prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, lub działalność przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, podlega obowiązkowi uczestnictwa w systemie rekompensat, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w takim samym zakresie jak dom maklerski prowadzący działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.87) Przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o obowiązkowym systemie rekompensat stosuje się odpowiednio.

5. (uchylony)

6.88) W zakresie powierzenia przez towarzystwo innym podmiotom wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez towarzystwo działalnością w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 81a–81g ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

6a. (uchylony)

6b. (uchylony)

6c. (uchylony)

7. (uchylony)

Art. 47a.89) 1. Towarzystwo jest obowiązane opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka towarzystwa lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych, w tym:

1) członków zarządu;

2) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego funduszu;

3) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem;

4) osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności towarzystwa z prawem.

2. Polityka wynagrodzeń nie powinna negatywnie wpływać na prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem funduszu inwestycyjnego ani stwarzać zachęt do zachowań niezgodnych ze statutem funduszu lub ze strategiami, procedurami i innymi regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w towarzystwie lub funduszu.

3. Polityka wynagrodzeń powinna być dostosowana do wielkości i struktury organizacyjnej towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych oraz do charakteru, zakresu i stopnia złożoności działalności towarzystwa i zapewniać prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników, w tym możliwość ich niewypłacenia, wstrzymania i zwrotu.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie, uwzględniając, aby pozwalała ona na skuteczne i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka inwestycyjnego i statutami zarządzanych funduszy inwestycyjnych, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie towarzystwa w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich uczestników albo inwestorów.

Art. 47b.89) 1. Towarzystwo na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku może uznać go za klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku towarzystwo ustala wiedzę klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

2. Towarzystwo na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku może uznać go za klienta detalicznego. Towarzystwo może uznać klienta profesjonalnego za klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku.

Art. 48. 1. W towarzystwie działa system kontroli wewnętrznej.90) System kontroli wewnętrznej sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne.

2.91) Członkowie zarządu, rady nadzorczej towarzystwa, pracownicy towarzystwa oraz inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, albo transakcji zawieranych na rzecz klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, są obowiązani, przy prowadzeniu działalności inwestycyjnej na własny rachunek lub na rachunek innych osób, do powstrzymywania się od zawierania transakcji, które mogłyby powodować wystąpienie konfliktu interesów z funduszem inwestycyjnym lub interesem klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego, zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, albo przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

2a.91) Towarzystwo jest obowiązane prowadzić działalność w zakresie:

1) zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi,

2) zarządzania specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi oraz funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi,

3) zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych,

4) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

5) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA,

6) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,

7) wprowadzania do obrotu unijnych AFI,

8) pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych

– w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych funduszy, uczestników tych funduszy oraz klientów towarzystwa oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

2b. Towarzystwo, prowadząc działalność, o której mowa w ust. 2a, jest obowiązane w szczególności:

1) stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie przez towarzystwo;

2)92) zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, wykrywać takie konflikty, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnić ochronę interesu zarządzanego funduszu inwestycyjnego, uczestników tego funduszu i klientów towarzystwa oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową;

3) posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych, w tym w ramach systemu kontroli wewnętrznej posiadać system nadzoru zgodności działalności z prawem, system zarządzania ryzykiem oraz system audytu wewnętrznego;

4) zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;

5) opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami uczestników funduszu inwestycyjnego i klientów towarzystwa;

6)93) ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, ewidencjonować zlecenia nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa, ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz ewidencjonować transakcje zawierane w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

7) posiadać strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszy;

8) opracować i wdrożyć odrębne procedury działania w najlepiej pojętym interesie klienta towarzystwa oraz w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszu, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo;

9) przeprowadzać należytą analizę przy doborze przedmiotu lokat funduszu inwestycyjnego;

10) dokumentować źródła będące podstawą decyzji inwestycyjnych podejmowanych w toku zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

2c. Towarzystwo, z uwzględnieniem art. 24 rozporządzenia 231/2013, nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku z prowadzeniem działalności, o której mowa w ust. 2a, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:94)

1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od klientów, potencjalnych uczestników, uczestników lub osób działających w ich imieniu albo przekazywanych klientowi, potencjalnemu uczestnikowi, uczestnikowi lub osobie działającej w ich imieniu;

2) opłat lub prowizji niezbędnych dla wykonywania działalności, o której mowa w ust. 2a;

3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem że:

a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi, potencjalnemu uczestnikowi lub uczestnikowi przed rozpoczęciem wykonywania działalności na jego rzecz,

b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości działalności wykonywanej przez towarzystwo na rzecz klienta lub uczestnika.

2d.95) Przepisu ust. 2c pkt 3 lit. a nie stosuje się do towarzystwa, które przed rozpoczęciem świadczenia usługi w zakresie określonym w ust. 2a pkt 5 i 6 lub przed zawarciem umowy o świadczenie usługi w zakresie określonym w ust. 2a pkt 4 przekazuje klientowi ogólne zasady przyjmowania lub przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w ust. 2c pkt 1 i 2, pod warunkiem że informuje klienta o możliwości przekazania na jego żądanie danych, o których mowa w ust. 2c pkt 3 lit. a.

2e. Przepisy ust. 2c pkt 3 oraz ust. 2d stosuje się odpowiednio do opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, których możliwość przyjęcia lub przekazania zaistniała po zawarciu umowy o świadczenie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego.

2f. Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien uwzględniać zakres i rozmiar prowadzonej przez towarzystwo działalności, o której mowa w ust. 2a, a także profil inwestycyjny, cel inwestycyjny i politykę inwestycyjną funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo. W celu ograniczenia koncentracji ryzyka towarzystwo powinno w przyjętym systemie zarządzania ryzykiem ustanowić system limitów wewnętrznych dla każdego zarządzanego funduszu inwestycyjnego, w tym dotyczących stosowania dźwigni finansowej AFI.96) W przyjętym systemie zarządzania ryzykiem towarzystwo określa także zasady wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI, w tym wskazuje metody ich obliczania.96)

2fa.97) Przyjęty w towarzystwie system zarządzania ryzykiem powinien zapewniać, aby ocena wiarygodności kredytowej aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo nie była oparta wyłącznie ani w sposób automatyczny na ratingach wystawianych przez agencje ratingowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

2g. Co najmniej raz na 12 miesięcy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlega ocenie biegłego rewidenta, który wydaje oświadczenie. Oświadczenie biegłego rewidenta wydawane jest w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie jest adekwatny do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego zarządzanego przez towarzystwo funduszu inwestycyjnego są prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną.98) Oświadczenie to towarzystwo niezwłocznie przekazuje Komisji. W przypadku gdy system zarządzania ryzykiem przyjęty w towarzystwie podlegał już ocenie biegłego rewidenta, w następnych latach ocenie biegłego rewidenta podlegają zmiany w systemie, w tym również zmiany parametrów stosowanych w systemie nieskutkujące zmianami samego systemu, aktualność i adekwatność systemu, w szczególności w odniesieniu do zmian w politykach inwestycyjnych oraz profilach ryzyka inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, z uwzględnieniem zmian w zakresie i rozmiarze działalności prowadzonej przez towarzystwo.

3. (uchylony)

Art. 48a. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, warunki i szczegółowy zakres działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym systemu nadzoru zgodności działalności z prawem, systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu audytu wewnętrznego w towarzystwie,

2)99) sposób prowadzenia ewidencji transakcji zawartych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz transakcji zawartych na rachunek własny towarzystwa lub rachunek własny towarzystwa prowadzony dla zbiorczego portfela papierów wartościowych, ewidencji zleceń składanych przez uczestników funduszy inwestycyjnych otwartych, a także ewidencji transakcji zawartych przez towarzystwo w ramach wykonywania usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

3) pojęcie konfliktu interesów oraz szczegółowe wymagania dotyczące postępowania w zakresie konfliktów interesów, w tym zawierania transakcji przez pracowników, członków zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa albo przez inne osoby fizyczne pozostające z towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych lokat funduszy inwestycyjnych oraz aktywów nabywanych do portfeli klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

4) sposób dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych oraz przechowywania i archiwizowania dokumentów i innych nośników informacji związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i towarzystwa,

5)100) szczegółowe wymagania w zakresie działania towarzystwa w najlepiej pojętym interesie funduszu inwestycyjnego otwartego oraz uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym w zakresie wykonywania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz w zakresie składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych łącznie dla różnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo oraz łącznie z innymi zleceniami składanymi przez towarzystwo, oraz przeprowadzania analiz przy doborze lokat funduszu inwestycyjnego,

6)100) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami,

7)100) tryb i warunki postępowania towarzystwa w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów finansowych, w tym w zakresie świadczenia usług, promowania świadczonych usług oraz kontaktów z klientami,

8) warunki techniczne i organizacyjne prowadzenia przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 48 ust. 2a

– w celu zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszy inwestycyjnych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego albo przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oraz dla zapewnienia prowadzenia przez towarzystwo stabilnej działalności.101)

Art. 48b.102) Towarzystwo wykonujące działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi, które zamierza rozszerzyć przedmiot swojej działalności o działalność określoną w art. 45 ust. 1a, jest obowiązane, w celu spełnienia warunków prowadzenia tej działalności, dostosować rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz regulacje wewnętrzne przyjęte w związku z wykonywaniem działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi do wymogów ustawy oraz rozporządzenia 231/2013 w zakresie, w jakim dotyczą one działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Art. 48c.102) 1. System zarządzania ryzykiem w towarzystwie prowadzącym działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi zapewnia, aby w żadnym momencie ekspozycja AFI, w przypadku:

1) specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego,

2) specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego,

3) funduszu inwestycyjnego zamkniętego

– wyliczona przy zastosowaniu metody określonej w art. 8 rozporządzenia 231/2013, nie przekraczała określonego w procedurach obowiązujących w towarzystwie limitu ekspozycji AFI.

2. Towarzystwo, odrębnie dla każdego zarządzanego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oblicza wartość ekspozycji AFI, w każdym dniu roboczym, co najmniej raz dziennie.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, maksymalny limit ekspozycji AFI specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego, mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony interesu uczestników funduszu inwestycyjnego.

Art. 49. 1. Kapitał początkowy towarzystwa na wykonywanie działalności wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków, o których mowa w art. 38 ust. 2.

2.103) Jeżeli towarzystwo wykonuje działalność, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1, kapitał początkowy ulega zwiększeniu do wyrażonej w złotych równowartości 730 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

2a. (uchylony)

3. Przez kapitał początkowy rozumie się sumę kapitału zakładowego, w wielkości, w jakiej został wpłacony łącznie z premią emisyjną, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, a także zysku netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, oraz kapitału rezerwowego, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.

Art. 50. 1. Towarzystwo ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1, a jeżeli towarzystwo nie prowadziło działalności lub prowadziło ją krócej niż rok – na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji określonych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Towarzystwo jest zobowiązane utrzymywać kapitały własne na poziomie nie niższym niż określony w art. 49.

3. Od chwili, gdy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych oraz wartość aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych zarządzanych przez towarzystwo przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 000 000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia, towarzystwo ma obowiązek niezwłocznie zwiększać poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową, stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250 000 000 euro.

4. Towarzystwo nie ma obowiązku zwiększania poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego towarzystwa i kwoty dodatkowej, o której mowa w ust. 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 10 000 000 euro.

4a.104) Towarzystwo prowadzące działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ma obowiązek, z uwzględnieniem art. 12–15 rozporządzenia 231/2013:

1) zwiększać kapitał własny ustalony zgodnie z ust. 1–4 o kwotę dodatkową – odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo

2) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

5.105) O zmniejszeniu wartości kapitałów własnych poniżej poziomu określonego w ust. 1 i 4a oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 towarzystwo zawiadamia niezwłocznie Komisję.

6.105) Jeżeli wartość kapitałów własnych towarzystwa nie zostanie w terminie 3 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 7, uzupełniona:

1) do poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1–3 – Komisja może cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo;

2) do poziomu wymaganego zgodnie z ust. 4a – Komisja może cofnąć zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

7.105) Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego towarzystwa ulegnie obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1–3 oraz ust. 4a, towarzystwo jest obowiązane zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w terminie 6 miesięcy.

8. Do kosztów towarzystwa zarządzającego wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi nie zalicza się kosztów związanych z umową pożyczki lub kredytu, o której mowa w art. 65 ust. 5, w takiej proporcji, w jakiej odpowiadają one określonej w tej umowie części kredytu lub pożyczki, która może być zaspokajana wyłącznie z certyfikatów podporządkowanych, nabytych za środki pochodzące z tego kredytu lub pożyczki.

9. (uchylony)106)

10. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą ochronę interesów uczestników funduszy, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, które muszą spełniać koszty dystrybucji, aby można było zaliczyć je do kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 50a. 1.107) Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym i prowadzenie jego spraw, może w odniesieniu do tego funduszu nie spełniać wymogów, o których mowa odpowiednio w art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 48 ust. 1, ust. 2b pkt 3 i 6–9 i ust. 2f–2g oraz art. 50 ust. 3 i 4a.

2.107) Towarzystwo, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b, przekazało zarządzanie wszystkimi funduszami inwestycyjnymi i prowadzenie ich spraw i równocześnie nie zarządza funduszem zagranicznym, unijnym AFI ani zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz nie posiada zezwolenia Komisji na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 48 ust. 1 i 2b–2g, art. 49 ust. 1 oraz art. 50.

3.107) W przypadku gdy spółce zarządzającej albo zarządzającemu z UE, którzy na podstawie umowy, o której mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1a albo 1b, zarządzają funduszem inwestycyjnym i prowadzą jego sprawy, zostanie odebrane zezwolenie na wykonywanie działalności albo Komisja zakaże im wykonywania działalności w zakresie zarządzania tym funduszem inwestycyjnym i prowadzenia jego spraw, towarzystwo, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia tego zdarzenia, dostosować zasady wykonywania działalności do przepisów ustawy.

4. 107) W okresie dostosowania, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny, którego organem jest towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz ten nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.

4a.108) Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może wznowić odkupywanie jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

4b.108) Jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu oraz o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

5. Jeżeli towarzystwo, o którym mowa w ust. 2, nie dostosuje zasad wykonywania działalności do przepisów ustawy w terminie, o którym mowa w ust. 3, Komisja, w drodze decyzji, nakazuje rozwiązanie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 4.

Art. 51. 1. Towarzystwo, które prowadzi działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jest obowiązane do spełniania wymogów kapitałowych uwzględniających ryzyko związane z tą działalnością.

2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i zasady ustalania wymogów kapitałowych dla towarzystw zarządzających portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz tryb, formę, zakres i terminy dostarczania informacji ujawnianych przez towarzystwa w związku z wyznaczaniem wymogów kapitałowych, w celu umożliwienia Komisji wykonywania nadzoru nad sytuacją finansową towarzystw oraz ochrony interesów klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w szczególności przez określenie rodzajów ryzyk związanych z działalnością inwestycyjną towarzystwa.

Art. 52. 1. Kapitał zakładowy towarzystwa może pochodzić wyłącznie ze źródeł udokumentowanych. Środki na pokrycie kapitału zakładowego lub na nabycie akcji nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.

2. Osoby obejmujące lub nabywające akcje towarzystwa są obowiązane do udokumentowania źródeł pochodzenia kwot wpłacanych na pokrycie kapitału zakładowego towarzystwa lub tytułem zapłaty ceny nabycia oraz do złożenia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzającego stan zaległości, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14. W przypadku nierezydentów niepodlegających obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednie zaświadczenie powinno być wydane przez właściwy organ kontroli skarbowej państwa miejsca zamieszkania lub siedziby tych osób.

Art. 53. Akcje towarzystwa mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane.

Art. 54. 1. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie odpowiednio 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, jest obowiązany każdorazowo zawiadomić Komisję o zamiarze ich nabycia albo objęcia. Podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, stać się podmiotem dominującym towarzystwa w sposób inny niż przez nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej większość ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, obowiązany jest każdorazowo zawiadomić o tym zamiarze Komisję.

2. Za pośrednio stającego się podmiotem dominującym towarzystwa albo pośrednio nabywającego lub obejmującego akcje lub prawa z akcji towarzystwa uważa się podmiot dominujący w stosunku do podmiotu, który nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji towarzystwa bezpośrednio, jak również podmiot, który podejmuje działania powodujące, że stanie się on podmiotem dominującym w stosunku do podmiotu, który jest podmiotem dominującym towarzystwa albo posiada akcje lub prawa z akcji towarzystwa.

3. W przypadku gdy podmiot, który zamierza:

1) bezpośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko ten podmiot łącznie z jego pierwotnym podmiotem dominującym;

2) pośrednio nabyć albo objąć akcje lub prawa z akcji towarzystwa lub stać się podmiotem dominującym towarzystwa, jest podmiotem zależnym, zawiadomienie składa tylko jego pierwotny podmiot dominujący.

4. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także:

1) zastawnika i użytkownika akcji, jeżeli zgodnie z art. 340 § 1 Kodeksu spółek handlowych są oni uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji;

2) podmiotu, który uzyskał prawo głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w ust. 1 w wyniku zdarzeń innych niż objęcie lub nabycie akcji lub praw z akcji towarzystwa, w szczególności w wyniku zmiany statutu lub w następstwie wygaśnięcia uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu, a także nabycia akcji lub praw z akcji towarzystwa w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie poziomów określonych w ust. 1 w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym w wyniku dziedziczenia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, obowiązek złożenia zawiadomienia powstaje przed przystąpieniem do wykonywania prawa głosu z akcji albo wykonywania uprawnień podmiotu dominującego wobec towarzystwa. Przepisy art. 54a–54n stosuje się odpowiednio.

6. Do podmiotów, o których mowa w ust. 4, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

7. Przepisy ust. 1–6 i 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym dwa lub więcej podmiotów działa w porozumieniu, którego przedmiotem jest wykonywanie prawa głosu z akcji na poziomach określonych w ust. 1 lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.

8. W przypadku działania w porozumieniu, o którym mowa w ust. 7, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

9. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy nabycie albo objęcie akcji towarzystwa dokonywane jest przez bank krajowy, instytucję kredytową, dom maklerski lub firmę inwestycyjną mającą siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej, jeżeli:

1) prawa z akcji nie są wykonywane w celu ingerencji w zarządzanie towarzystwem oraz

2) akcje towarzystwa zostaną zbyte w ciągu roku od dnia ich nabycia albo objęcia.

Art. 54a. 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, przekazuje wraz z zawiadomieniem informację o posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcjach lub prawach z akcji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1, jak również o podmiotach dominujących tego podmiotu i zawartych przez ten podmiot porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach faktycznych lub prawnych pozwalających innym podmiotom na wykonywanie praw z akcji towarzystwa lub wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wskazuje w zawiadomieniu sposób realizacji zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie oraz przedkłada dowody wskazujące na istnienie zamiaru objętego zawiadomieniem, w szczególności stosowną umowę lub porozumienie, a w przypadku gdy zamiar ma zostać zrealizowany na rynku regulowanym – stosowne oświadczenie w tym zakresie.

3.109) W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie jest:

1) zagranicznym zakładem ubezpieczeń lub zagranicznym zakładem reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, instytucją kredytową, zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego, lub

2) podmiotem dominującym lub podmiotem pozostającym w podobnym stosunku do zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, instytucji kredytowej, zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności na terytorium państwa członkowskiego

– zawiadomienie zawiera odpowiednią informację w tym zakresie, wskazującą w szczególności nazwę i siedzibę zagranicznego zakładu ubezpieczeń, zagranicznego zakładu reasekuracji, instytucji kredytowej, firmy inwestycyjnej, spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, o których mowa w pkt 2; jeżeli nie zachodzą okoliczności wymienione w pkt 1 i 2, zawiadomienie zawiera stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Art. 54b. 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, przedstawia wraz z zawiadomieniem informacje dotyczące:

1) identyfikacji podmiotu składającego zawiadomienie, osób zarządzających jego działalnością oraz osób przewidzianych do objęcia funkcji członków zarządu towarzystwa – o ile podmiot składający zawiadomienie planuje zmiany w tym zakresie;

2) identyfikacji towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1;

3) działalności zawodowej, gospodarczej lub statutowej podmiotu składającego zawiadomienie i osób, o których mowa w pkt 1, a w szczególności przedmiotu tej działalności, zakresu i miejsca jej prowadzenia oraz dotychczasowego jej przebiegu, a także wykształcenia posiadanego przez podmiot składający zawiadomienie, będący osobą fizyczną, i osób, o których mowa w pkt 1;

4) grupy, do której należy podmiot składający zawiadomienie, a w szczególności jej struktury, należących do niej podmiotów, prawnych i faktycznych powiązań kapitałowych, finansowych i osobowych z innymi podmiotami;

5) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu składającego zawiadomienie;

6) skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, postępowań warunkowo umorzonych oraz zakończonych ukaraniem postępowań dyscyplinarnych jak również innych zakończonych postępowań administracyjnych i cywilnych, dotyczących podmiotu składającego zawiadomienie lub osób, o których mowa w pkt 1, mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 54h ust. 2;

7) toczących się postępowań karnych o przestępstwo umyślne – z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego – lub postępowań w sprawie o przestępstwo skarbowe, jak również innych toczących się postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych i cywilnych, mogących mieć wpływ na ocenę podmiotu składającego zawiadomienie w świetle kryteriów określonych w art. 54h ust. 2, a prowadzonych przeciwko podmiotowi składającemu zawiadomienie lub osobom, o których mowa w pkt 1, lub postępowań związanych z działalnością tego podmiotu lub tych osób;

8) działań zmierzających do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie lub przekroczenie poziomów określonych w art. 54 ust. 1 albo stania się podmiotem dominującym towarzystwa, a w szczególności docelowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu towarzystwa, związanych z tym udziałem uprawnień, sposobu i źródeł finansowania nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji, zawartych w związku z tymi działaniami umów oraz działania w porozumieniu z innymi podmiotami;

9) zamiarów podmiotu składającego zawiadomienie w odniesieniu do przyszłej działalności towarzystwa, w szczególności w zakresie planów marketingowych, operacyjnych, finansowych oraz dotyczących organizacji i zarządzania, z uwzględnieniem zobowiązań, o których mowa w art. 54h ust. 3.

2.110) Informacje w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, a także informacje w zakresie określonym w ust. 1 pkt 6 i 7, nie są wymagane w odniesieniu do podmiotu składającego zawiadomienie i osób zarządzających jego działalnością, jeżeli podmiot składający zawiadomienie jest bankiem krajowym, instytucją kredytową, zakładem ubezpieczeń, zakładem reasekuracji, firmą inwestycyjną, zagraniczną firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, spółką zarządzającą lub zarządzającym z UE, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, o ile okoliczność ta zostanie wykazana w zawiadomieniu.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu przedstawienia informacji określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie proporcjonalności wymaganych informacji w zależności od zamierzonego wpływu podmiotu składającego zawiadomienie na zarządzanie towarzystwem.

Art. 54c. 1. Zawiadomienie i załączane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Art. 54d. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy prawo kraju właściwego nie przewiduje sporządzania wymaganych dokumentów podmiot składający zawiadomienie lub osoba, której sprawa dotyczy, może, w miejsce tych dokumentów, złożyć stosowne oświadczenie, zawierające wymagane informacje.

Art. 54e. 1. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązany jest ustanowić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń w toku postępowania w przedmiocie zawiadomienia.

2. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pisma w toku postępowania pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, z wyłączeniem decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia. O skutku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Komisja informuje pisemnie podmiot składający zawiadomienie.

Art. 54f. W przypadku gdy podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, jest podmiotem, o którym mowa w art. 54a ust. 3 pkt 1 lub 2, Komisja występuje na piśmie do właściwych organów nadzoru o przekazanie informacji w zakresie określonym w art. 54h ust. 2, w celu ustalenia, czy zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 54h ust. 1 pkt 3.

Art. 54g. 1. Komisja niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej jego otrzymanie.

2. W przypadku stwierdzenia braków w zawiadomieniu lub gdy nie zostały załączone do niego wymagane informacje lub dokumenty, Komisja wzywa podmiot składający zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie.

3. Komisja niezwłocznie po otrzymaniu informacji lub dokumentów stanowiących uzupełnienie zawiadomienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, potwierdza w formie pisemnej ich otrzymanie.

4. Komisja, wraz z potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, informuje podmiot składający zawiadomienie o dacie upływu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, o której mowa w art. 54h ust. 1.

5. Komisja może, przed upływem 50. dnia roboczego terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, pisemnie wezwać podmiot składający zawiadomienie do przekazania dodatkowych niezbędnych informacji lub dokumentów w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku gdy:

1) miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu składającego zawiadomienie znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim lub nadzór nad nim sprawują władze nadzorcze państwa niebędącego państwem członkowskim lub

2) podmiot składający zawiadomienie nie jest podmiotem podlegającym nadzorowi ubezpieczeniowemu, nadzorowi nad rynkiem kapitałowym lub nadzorowi bankowemu sprawowanemu przez władze nadzorcze państwa członkowskiego

– w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 20 i nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wskazując zakres żądanych informacji lub dokumentów.

6. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 5, następuje zawieszenie biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu, od dnia wysłania wezwania do dnia otrzymania informacji lub dokumentów, nie dłużej jednak niż do upływu terminu na przekazanie informacji lub dokumentów.

7. Komisja w formie pisemnej potwierdza otrzymanie informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 5, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia ich otrzymania.

8. W przypadku kolejnych wezwań Komisji do przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów nie stosuje się terminów przekazania informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 5. Wezwania te nie powodują zawieszenia biegu terminu na doręczenie decyzji w przedmiocie sprzeciwu.

Art. 54h. 1. Komisja zgłasza, w drodze decyzji, sprzeciw co do nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji lub co do stania się podmiotem dominującym towarzystwa, jeżeli:

1) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów i informacji;

2) podmiot składający zawiadomienie nie przekazał w terminie dodatkowych informacji lub dokumentów żądanych przez Komisję;

3) uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego zawiadomienie na towarzystwo lub z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu składającego zawiadomienie.

2. W ramach oceny istnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja bada, czy podmiot składający zawiadomienie wykazał, że:

1) daje rękojmię wykonywania swoich praw i obowiązków w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

2) osoby, które będą kierować działalnością towarzystwa dają rękojmię prowadzenia spraw towarzystwa w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe;

3) jest w dobrej kondycji finansowej, w szczególności w odniesieniu do aktualnego zakresu prowadzonej działalności, jak również wpływu realizacji planów inwestycyjnych na przyszłą sytuację finansową podmiotu składającego zawiadomienie i przyszłą sytuację finansową towarzystwa;

4) zapewni przestrzeganie przez towarzystwo wymogów ostrożnościowych wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów kapitałowych, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a w szczególności, że struktura grupy, której towarzystwo stanie się częścią, umożliwiać będzie sprawowanie efektywnego nadzoru oraz skuteczną wymianę informacji pomiędzy właściwymi organami nadzorczymi i ustalenie zakresów właściwości tych organów;

5) środki finansowe związane z nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym, powodujących, że towarzystwo stanie się podmiotem zależnym, nie pochodzą z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz nie mają związku z finansowaniem terroryzmu ani w związku z zamierzonym nabyciem albo objęciem akcji lub praw z akcji lub podjęciem innych działań zmierzających do stania się podmiotem dominującym nie zachodzi zwiększone ryzyko popełnienia przestępstwa, a także wystąpienia innych działań, związanych z wprowadzaniem do obrotu środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniem terroryzmu.

3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3, Komisja uwzględnia w szczególności, złożone w związku z postępowaniem, zobowiązania podmiotu dotyczące towarzystwa lub ostrożnego i stabilnego nim zarządzania.

4. Komisja może, w terminie określonym w art. 54i ust. 1, wydać decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, jeżeli stwierdzi, że nie zachodzą okoliczności wskazane w ust. 1.

5. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 4, Komisja może ustalić termin nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji albo uzyskania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może być wydłużony z urzędu lub na wniosek podmiotu składającego zawiadomienie.

Art. 54i. 1. Komisja doręcza decyzję w przedmiocie sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, w terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia i wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej wydania.

2. Terminy przewidziane dla doręczenia decyzji kończącej postępowanie w przedmiocie zawiadomienia uważa się za zachowane, jeżeli przed ich upływem decyzja została nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250).

Art. 54j. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, może zrealizować zamiar objęty zawiadomieniem, jeżeli Komisja nie doręczy decyzji w przedmiocie sprzeciwu w terminie 60 dni roboczych, o którym mowa w art. 54i ust. 1, albo jeżeli przed upływem tego terminu Komisja wyda decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu.

Art. 54k. W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji w przedmiocie sprzeciwu termin, o którym mowa w art. 54i ust. 1, biegnie od dnia, w którym Komisji doręczono prawomocny wyrok sądu administracyjnego.

Art. 54l. 1. W przypadku nabycia albo objęcia akcji lub praw z akcji:

1) z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo

2) pomimo zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo

3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo

4) po wyznaczonym przez Komisję terminie na nabycie albo objęcie akcji lub praw z akcji, o którym mowa w art. 54h ust. 5

– z akcji tych nie może być wykonywane prawo głosu, z zastrzeżeniem art. 54m.

2. W przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa:

1) z naruszeniem przepisu art. 54 ust. 1 albo

2) w przypadku zgłoszenia przez Komisję sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo

3) przed upływem terminu uprawniającego Komisję do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1, albo

4) uzyskanych po upływie terminu, o którym mowa w art. 54h ust. 5

– członkowie zarządu towarzystwa powołani przez podmiot dominujący lub będący członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi kierownicze funkcje w podmiocie dominującym nie mogą uczestniczyć w czynnościach z zakresu reprezentacji towarzystwa; w przypadku gdy nie można ustalić, którzy członkowie zarządu zostali powołani przez podmiot dominujący, powołanie zarządu jest bezskuteczne od dnia uzyskania przez ten podmiot uprawnień podmiotu dominującego towarzystwa, z zastrzeżeniem art. 54m.

3. Uchwały walnego zgromadzenia towarzystwa podjęte z naruszeniem przepisu ust. 1 są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

4. Czynności z zakresu reprezentacji towarzystwa podejmowane z udziałem członków zarządu z naruszeniem przepisu ust. 2, są nieważne. Przepis art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.

6. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 5, Komisja może nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie przez towarzystwo działalności, o której mowa w art. 45 ust. 1.

Art. 54m. W przypadku gdy wymagają tego interesy uczestników funduszy inwestycyjnych, zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów, dla których towarzystwo wykonuje usługi doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a wnioskodawca wykaże, że nie zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 54h ust. 1 pkt 3, Komisja może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze decyzji wydanej na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego towarzystwa, uchylić zakazy, o których mowa w art. 54l ust. 1 lub 2. Do wniosku wnioskodawca dołącza informacje, o których mowa w art. 54b ust. 1.

Art. 54n. Podmiot nabywający albo obejmujący akcje lub prawa z akcji towarzystwa, w trybie art. 54 ust. 1, jest obowiązany poinformować o nabyciu lub objęciu towarzystwo, którego akcji nabycie albo objęcie dotyczy, w terminie 14 dni od dnia nabycia albo objęcia.

Art. 55. (uchylony)

Art. 56. 1. Jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania towarzystwem, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał bezpośrednio lub pośrednio prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w art. 54 ust. 1 albo stał się bezpośrednio lub pośrednio podmiotem dominującym towarzystwa lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na towarzystwo, a w szczególności w przypadku stwierdzenia, że podmiot ten nie dochowuje zobowiązań, o których mowa w art. 54h ust. 3, Komisja może, w drodze decyzji:

1) nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności lub

2) zakazać wykonywania prawa głosu z akcji towarzystwa posiadanych przez ten podmiot lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego przysługujących temu podmiotowi. Dokonując oceny czy zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu przepisy art. 54h ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są natychmiast wykonalne.

3. W przypadku wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, wykonywanie przez akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji towarzystwa jest bezskuteczne.

4. Uchwała walnego zgromadzenia towarzystwa jest nieważna, jeżeli przy jej podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu, chyba że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli Komisja wydała na podstawie ust. 1 decyzję w przedmiocie zakazu wykonywania uprawnień podmiotu dominującego, przepisy art. 54l ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wydania na podstawie ust. 1 decyzji w przedmiocie zakazu wykonywania prawa głosu lub uprawnień podmiotu dominującego, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać zbycie akcji w wyznaczonym terminie.

7. Jeżeli akcje nie zostaną zbyte w terminie, o którym mowa w ust. 6, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na akcjonariusza towarzystwa karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł lub cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

8. Na wniosek akcjonariusza lub podmiotu dominującego Komisja uchyla decyzję w przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 1, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.

9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 54 ust. 7, do podmiotów będących stronami porozumienia.

Art. 57. 1. Podmiot, który zamierza zbyć bezpośrednio lub pośrednio akcje lub prawa z akcji towarzystwa ma obowiązek każdorazowo powiadomić o zamiarze ich zbycia Komisję, nie później niż na 14 dni przed planowanym zbyciem, jeżeli w wyniku zbycia:

1) jego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym spadłby odpowiednio poniżej 10%, 20%, jednej trzeciej, 50% lub

2) towarzystwo przestałoby być jego podmiotem zależnym.

2. Zamiar zbycia lub zbycie akcji lub praw z akcji towarzystwa przez podmiot zależny uważa się za zamiar ich zbycia lub zbycie przez podmiot dominujący.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do akcji towarzystwa dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

4. Podmiot zbywający akcje lub prawa z akcji towarzystwa, jest obowiązany poinformować o zbyciu towarzystwo, którego akcji zbycie dotyczy w terminie 14 dni od zbycia.

Art. 58. 1. Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo załącza się:111)

1) statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców;

2) schemat organizacji towarzystwa oraz regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

3) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku;

3a)112) opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 47a ust. 1;

4) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej towarzystwa wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 42 ust. 3;

5) (uchylony)113)

6) (uchylony)113)

7) dane osobowe doradców inwestycyjnych, którzy zostaną zatrudnieni przez towarzystwo, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego, a także oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na zatrudnienie;

8) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania w przypadku, gdy wnioskodawca wykonywał działalność w innej dziedzinie przed złożeniem wniosku;

9) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej;

10) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;

10a) w przypadku akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy – informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;

11) informacje o podmiotach dominujących i zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opisu wykonywanej działalności gospodarczej;

12) odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym towarzystwo zamierza powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;

12a)114) oświadczenie biegłego rewidenta w przedmiocie, czy system zarządzania ryzykiem w towarzystwie będzie adekwatny do rozmiaru i charakteru prowadzonej działalności, zgodny z przepisami prawa, czy obejmuje cały zakres działalności towarzystwa oraz czy przyjęte metody pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz system limitów wewnętrznych przyjęte dla każdego funduszu inwestycyjnego będą prawidłowe oraz zgodne z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną danego funduszu;

13) (uchylony)115)

14) (uchylony)115)

15) (uchylony)115)

16) (uchylony) 115)

17) (uchylony)

18) (uchylony)116)

19) (uchylony)116)

20)117) oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których mowa w art. 61 ust. 2, a w przypadku występowania takich powiązań – informację o powiązaniach obejmującą:

a) firmy (nazwy), siedziby i adresy spółek zarządzających, zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim oraz podmiotów prowadzących działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim, z którymi spółka jest powiązana,

b) określenie rodzaju powiązań,

c) wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia podmiotom, o których mowa w lit. a, oraz organów państw członkowskich, które nadzorują ich działalność.

1a. (uchylony)118)

2. W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej osoby.

Art. 58a.119) 1. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, która składa jednocześnie wniosek o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oprócz dokumentów i informacji określonych w art. 58 ust. 1 załącza do tego wniosku:

1) plan działalności obejmujący:

a) wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać,

b) opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności kapitałów własnych towarzystwa, polityki wynagrodzeń, konfliktów interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów zarządzanych funduszy, powierzania wykonywania czynności innym podmiotom oraz obowiązków informacyjnych, publikacyjnych i sprawozdawczych,

c) opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków lokalowych, systemów informatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych;

2) informacje o funduszach, jakimi spółka zamierza zarządzać, obejmujące:

a) strategie inwestycyjne funduszu,

b) wskazanie funduszy bazowych – w przypadku zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem funduszy,

c) opis polityki towarzystwa w zakresie korzystania przez fundusz z dźwigni finansowej AFI,

d) profil ryzyka funduszu,

e) wskazanie funduszu podstawowego oraz jego siedziby – w przypadku zamiaru zarządzania funduszem, który jest funduszem powiązanym,

f) wskazanie państwa macierzystego – w przypadku zamiaru zarządzania unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA;

3) informacje o związanych z zarządzaniem funduszami czynnościach, których wykonywanie jest lub zostanie powierzone przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące:

a) opis powierzanych czynności,

b) opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie czynności,

c) zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności,

d) uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności.

2. Załączane do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1–3a, 12 i 12a, powinny uwzględniać również zakres działalności objęty wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a oświadczenie albo informacja, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 20, powinny odnosić się również do powiązań z zarządzającym z UE.

3. Wraz z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi spółka przekazuje:

1) w przypadku gdy spółka zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA:

a) statut lub inny dokument założycielski unijnego AFI lub funduszu,

b) umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza unijnego AFI lub funduszu oraz odpowiednio informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5 i 7,

c) informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dotyczącą unijnego AFI lub funduszu, przy czym przepisy art. 222a ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio,

d) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b, które mają istotny wpływ na działalność unijnego AFI lub funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne unijnego AFI lub funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;

2) w przypadku gdy spółka zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a – statut funduszu i warunki emisji oraz dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego.

Art. 58b.119) Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego składanego jednocześnie z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi załącza się informacje i dokumenty wymienione w art. 22 ust. 1 pkt 1–12.

Art. 59. 1.120) Przepisy art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 31, art. 41–49, art. 52 i art. 53 stosuje się odpowiednio do spółki akcyjnej ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisu art. 52 nie stosuje się do spółki ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, jeżeli przed dniem złożenia wniosku spółka ta wykonywała działalność w innej dziedzinie. W takim przypadku do wniosku należy załączyć zaświadczenia wydane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14, o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości akcjonariuszy tej spółki.

Art. 59a.121) 1. Do wniosku towarzystwa o uzyskanie zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi towarzystwo załącza:

1) dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 1, 2 i 3a, uwzględniające wykonywanie wnioskowanej działalności albo oświadczenie towarzystwa, że uprzednio złożone Komisji dokumenty uwzględniają jej wykonywanie;

2) dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 12 – w zakresie wnioskowanej działalności;

3) informacje i dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 4, 7 i 9–11 albo oświadczenie towarzystwa, że uprzednio złożone Komisji informacje i dokumenty są aktualne;

4) oświadczenie albo informację, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 20, odnoszące się do powiązań z zarządzającym z UE;

5) informacje i dokumenty określone w art. 58 ust. 1 pkt 12a i art. 58a ust. 1.

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo:

1) składa wniosek o zezwolenie na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w art. 22 ust. 1, chyba że zamierza utworzyć wyłącznie fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, lub wyłącznie zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA;

2) przekazuje informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58a ust. 3, jeżeli zamierza utworzyć fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, lub zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA.

Art. 59b.121) Towarzystwo, które zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA, w odniesieniu do których nie przekazało informacji zgodnie z art. 58a ust. 3 lub art. 59a ust. 2 pkt 2 przy ubieganiu się o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, niezwłocznie przekazuje Komisji informacje i dokumenty, o których mowa w art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. a–c.

Art. 60. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych odpowiednio towarzystwo albo spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia załącza:122)

1) regulamin wykonywania działalności;

2) schemat oraz regulamin, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2, uwzględniające wykonywanie wnioskowanej działalności;

3) informację o liczbie doradców zatrudnionych do wykonywania wnioskowanej działalności;

4)123) kopię umowy o uczestnictwo w systemie rekompensat zawartej pod warunkiem uzyskania zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.

Art. 61. 1.124) Komisja wydaje:

1) zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo;

2) zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

3) zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

4) zezwolenie na doradztwo inwestycyjne;

5) zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

1a.125) Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą być udzielone wyłącznie towarzystwu albo wydane wraz z zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

1b.125) Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być udzielone wyłącznie towarzystwu posiadającemu zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo wydane wraz z takim zezwoleniem.

1c.125) Wraz z zezwoleniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego wskazanego we wniosku spółki zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4.

1d.125) Rozpoczęcie przez towarzystwo działalności na terytorium państw członkowskich oraz wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przepisach działu XII.

2. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo byłoby:126)

1) spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim.

2a.127) Przed wydaniem zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, również jeżeli określone w ust. 2 powiązania występują w odniesieniu do zarządzającego z UE.

3. (uchylony)

4. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy:

1)128) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2)128) wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy inwestycyjni, którzy są lub zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu, lub członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2, lub nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 44 ust. 2;

3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy;

4) pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu.

5) (uchylony)

4a. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 2, jest negatywna.

4b.129) Komisja odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej, doradcy inwestycyjni, którzy zostaną zatrudnieni w towarzystwie, lub osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6 oraz art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2, mogą wykonywać działalność objętą wnioskiem z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu;

3) w odniesieniu do działalności objętej wnioskiem występują okoliczności określone w ust. 4 pkt 3 lub 4.

4c.129) Komisja może odmówić wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w przypadku gdy opinia dotycząca zarządzającego z UE, o której mowa w ust. 2a, jest negatywna.

4d.129) Komisja odmawia wydania zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenia na doradztwo inwestycyjne lub zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) wnioskodawca może wykonywać działalność objętą wnioskiem z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes klientów.

5.130) Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest równoznaczna z odmową wydania:

1) zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

2) zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego;

3) zezwolenia na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz zezwolenia na doradztwo inwestycyjne.

5a.131) Odmowa wydania zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest równoznaczna z odmową wydania:

1) zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

2) zezwolenia na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

6.132) Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy:

1) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu;

2) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesu uczestników funduszu;

3) statut funduszu inwestycyjnego zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego;

4) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym.

6a.133) W przypadku odmowy wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego Komisja może wydać zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

7. (uchylony)

8. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu.

Art. 61a. 1.134) Spółka ubiegająca się o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, która wraz z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia składa wyłącznie wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego zawarła umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, oraz która nie będzie zarządzać innymi funduszami inwestycyjnymi, może nie spełniać wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 3, art. 44 ust. 2, art. 45 ust. 4, art. 45a ust. 3 i 4, art. 47a, art. 48 ust. 1 i 2b–2g, art. 49 ust. 1, art. 50 oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a.

2. Do wniosków, o których mowa w ust. 1, załącza się informacje i dokumenty, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2, 5–7 i 10 oraz art. 58 ust. 1 pkt 1, 2, 8–11 i 20, a ponadto:135)

1) umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, zawartą między towarzystwem a spółką zarządzającą;

2) umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji zawartą między depozytariuszem a spółką zarządzającą;

3) informację o zleconych przez spółkę zarządzającą innym podmiotom na podstawie umowy czynnościach z zakresu zarządzania funduszem i prowadzenia jego spraw, należącego do kompetencji spółki zarządzającej zgodnie z art. 272c ust. 1.

3. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, o których mowa w ust. 1.

4. Komisja, przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli towarzystwo byłoby:136)

1) spółką zależną od spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

2) spółką zależną od podmiotu dominującego wobec spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

3) kontrolowane przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim.

5. Przed wydaniem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego Komisja może zwrócić się do właściwych organów państwa macierzystego spółki zarządzającej o przedstawienie wyjaśnień i informacji, czy spółka zarządzająca jest uprawniona do zarządzania funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek.

6. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1, 2 i 8–11, nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2)137) wnioskodawca może wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu lub członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2;

3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje towarzystwa w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszu przez towarzystwo;

4) pozostawanie towarzystwa w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad towarzystwem lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu.

7. Komisja może odmówić wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 4, jest negatywna.

8. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, w przypadku gdy:

1) statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)138) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu;

3) spółka zarządzająca nie zapewnia przestrzegania obowiązków, o których mowa w art. 10, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 2b pkt 2 i 5–9 oraz ust. 2c, art. 272 ust. 3, art. 272a ust. 1–3 i 5, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 48a;

4) właściwe organy państwa macierzystego spółki zarządzającej nie zezwoliły jej na zarządzanie funduszem inwestycyjnym o takiej polityce inwestycyjnej i celach inwestycyjnych jak fundusz inwestycyjny otwarty, którego dotyczy wniosek;

5) spółka zarządzająca nie posiada zezwolenia właściwego organu państwa macierzystego spółki na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania funduszami prowadzącymi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

9. Wydając zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza funduszu, a także wybór spółki zarządzającej, z którą towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a.

10.139) Odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo jest równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, a odmowa wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego jest równoznaczna z odmową wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

Art. 61b.140) 1. Towarzystwo powiadamia Komisję o planowanej istotnej zmianie warunków wykonywania działalności, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3a oraz art. 58a ust. 1. Do powiadomienia załącza się szczegółowy opis planowanej zmiany.

2. Towarzystwo może wprowadzić zmiany wskazane w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Komisja w terminie miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia nie zgłosi sprzeciwu wobec wprowadzenia zmiany albo wobec jej zakresu.

3. Komisja zgłasza sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, w drodze decyzji, w przypadku gdy planowana zmiana byłaby sprzeczna z przepisami prawa, prowadziłaby do wykonywania przez towarzystwo działalności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu, w sposób nienależycie zabezpieczający interes uczestników funduszu lub w sposób niezapewniający ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest natychmiast wykonalna.

5. W przypadkach uzasadnionych zakresem lub stopniem złożoności planowanej zmiany termin określony w ust. 2 może być przedłużony, jeżeli przed jego upływem Komisja powiadomi towarzystwo o przedłużeniu, nie więcej jednak niż o miesiąc.

6. Przepisów ust. 2–5 nie stosuje się do zmian związanych z zamiarem utworzenia przez towarzystwo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego innego niż fundusz, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, albo subfunduszu takich funduszy. W takim przypadku:

1) powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, załącza się do wniosku towarzystwa o zezwolenie odpowiednio na utworzenie danego funduszu inwestycyjnego albo na zmianę statutu danego funduszu inwestycyjnego w zakresie dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu;

2) towarzystwo może wprowadzić zmiany wskazane w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, związane z utworzeniem danego funduszu lub subfunduszu w przypadku udzielenia zezwolenia odpowiednio na utworzenie funduszu albo zmianę statutu.

Art. 62. (uchylony)141)

Art. 63. (uchylony)

Art. 64. 1. Towarzystwo odpowiada wobec uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz uczestników funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych lub funduszem i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi.

2. Za szkody z przyczyn, o których mowa w ust. 1, fundusz inwestycyjny nie ponosi odpowiedzialności.

3. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności towarzystwa.

4.142) W przypadku zawarcia przez towarzystwo umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, w odniesieniu do funduszu, którego dotyczy ta umowa, przepisy ust. 1–3 stosuje się w zakresie czynności, o których mowa odpowiednio w art. 272c ust. 1 albo art. 276e ust. 1.

Art. 65. 1. Towarzystwo nie może:

1) nabywać lub obejmować udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, ani być wspólnikiem w spółkach nieposiadających osobowości prawnej;

2) udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z wyjątkiem pożyczek z funduszu utworzonego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800), z zastrzeżeniem ust. 4;

3) zaciągać pożyczek i kredytów, w tym także dokonywać emisji obligacji, w wysokości przekraczającej łącznie 10% wartości kapitałów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do:

1) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;

2) jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych nabywanych w drodze zapisów, o których mowa w art. 15 ust. 3;

3) jednostek uczestnictwa nabywanych w celu zwiększenia wartości aktywów netto funduszu, w przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2 500 000 zł;

4) jednostek uczestnictwa zarządzanych przez dane towarzystwo:

a) funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego,

b) funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego;

5) certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny, o którym mowa w art. 183, zarządzany przez dane towarzystwo, jeżeli towarzystwo zarządza wyłącznie funduszami sekurytyzacyjnymi;

6) udziałów lub akcji spółek:

a) prowadzących rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, zarządzanych przez dane towarzystwo,

b) rozliczających transakcje zawierane na rynku regulowanym, jeżeli na skutek nabycia towarzystwo nie stanie się podmiotem dominującym wobec tych spółek,

c) będących podmiotami, o których mowa w art. 32 ust. 2 – do wartości nieprzekraczającej łącznie 10% kapitałów własnych towarzystwa;

7) akcji spółek prowadzących giełdę lub rynek pozagiełdowy w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

8) papierów wartościowych, walut, instrumentów pochodnych, praw majątkowych, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6, instrumentów rynku pieniężnego, jednostek uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – nabywanych do zbiorczego portfela papierów wartościowych;

9) akcji własnych towarzystwa nabywanych w celu umorzenia lub nabywanych w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a, towarzystwo nie może dokonać umorzenia albo zamiany jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego w sposób powodujący spadek wartości aktywów funduszu poniżej wartości 2 000 000 zł.

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, towarzystwo nie może być jedynym uczestnikiem funduszu inwestycyjnego dłużej niż przez okres 6 miesięcy.

4. Towarzystwo zarządzające wyłącznie funduszami, o których mowa w art. 183, może zaciągać pożyczki i kredyty oraz dokonywać emisji obligacji do wysokości kapitałów własnych tego towarzystwa, a także może udzielać poręczeń za zobowiązania funduszu sekurytyzacyjnego zarządzanego przez to towarzystwo oraz udzielać pożyczek takiemu funduszowi.

5. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli zgodnie z warunkami umowy pożyczki lub kredytu, zawartej z bankiem krajowym, instytucją kredytową, uzyskana kwota pieniężna może być wykorzystana przez towarzystwo wyłącznie na nabycie certyfikatów podporządkowanych emitowanych przez fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez to towarzystwo.

6. Towarzystwo może nabyć pulę wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu puli wierzytelności, w celu ich wniesienia do funduszu sekurytyzacyjnego, albo prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1, w celu ich wniesienia do funduszu zamkniętego, pod warunkiem że:

1) zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie fundusz inwestycyjny może lokować swoje aktywa w wierzytelności lub prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności albo w prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1;

2) umowa nabycia przez towarzystwo wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu wierzytelności albo umowa zobowiązująca do nabycia praw, o których mowa w art. 147 ust. 1, będzie zawarta pod warunkiem, że fundusz inwestycyjny zostanie zarejestrowany;

3) towarzystwo zamieści w prospekcie emisyjnym lub w warunkach emisji informację o zawarciu lub zamiarze zawarcia, przed rejestracją funduszu, umowy zobowiązującej do nabycia takich wierzytelności lub praw.

7. Wniesienie przez towarzystwo do funduszu puli wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu puli wierzytelności albo praw, o których mowa w art. 147 ust. 1, następuje za zwrotem uiszczonej przez towarzystwo ceny nabycia tych wierzytelności lub praw, w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu.

8. Towarzystwo nie może zawierać umów, o których mowa w ust. 6 pkt 2, z podmiotami, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 3 lit. b–e. Przepis art. 107 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 65a. (uchylony)

Art. 66. Jeżeli umowa, o której mowa w art. 65 ust. 5, stanowi, że roszczenia z tytułu określonej w tej umowie części kredytu lub pożyczki mogą być zaspokajane z majątku towarzystwa innego niż certyfikaty podporządkowane nabyte za środki pochodzące z tego kredytu lub pożyczki, wówczas do tej części kredytu lub pożyczki nie stosuje się art. 65 ust. 5.

Art. 67.143) 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo wygasa:

1) z chwilą ogłoszenia upadłości towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji;

2) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym;

3) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia zaprzestania zarządzania funduszami inwestycyjnymi otwartymi nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym;

4) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie rozpocznie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym.

2. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo nie wygasa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli towarzystwo zarządza innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub unijnym AFI lub jest organem funduszu, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE.

3. W przypadku rozwiązania funduszu inwestycyjnego otwartego w wyniku połączenia transgranicznego, o którym mowa w art. 208zk ust. 1, jeżeli towarzystwo nie zarządza innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub unijnym AFI ani nie zawarło umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b, termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ulega wydłużeniu do czasu zaspokojenia wszystkich zobowiązań funduszu przejmowanego. Jeżeli towarzystwo przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie rozpocznie zarządzania innym funduszem inwestycyjnym, funduszem zagranicznym lub unijnym AFI ani nie zawrze umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b, to po upływie tego terminu nie może rozpocząć zarządzania takimi funduszami ani zawrzeć umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a lub 1b.

4. Zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wygasa:

1) w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo;

2) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub unijnym AFI;

3) gdy towarzystwo przez 12 miesięcy od dnia zaprzestania zarządzania specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi lub unijnymi AFI nie rozpocznie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub unijnym AFI.

5. Zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi nie wygasa z przyczyn określonych w ust. 4 pkt 2 i 3, jeżeli towarzystwo jest organem funduszu, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE.

6. Zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, oraz zezwolenie na doradztwo inwestycyjne wygasają w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

7. Zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wygasa w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo oraz wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Art. 68. 1.144) Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub od dnia wygaśnięcia takiego zezwolenia fundusz inwestycyjny jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie zbywa i nie odkupuje jednostek uczestnictwa ani nie emituje oraz nie wykupuje certyfikatów inwestycyjnych.

1a.145) Jeżeli płynność aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na to pozwala, fundusz może wznowić odkupywanie jednostek uczestnictwa. O dniu wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

1b.145) Jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

1c.145) W przypadku cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przepisy ust. 1–1b stosuje się w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

2. Fundusz inwestycyjny ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia lub od dnia wygaśnięcia zezwolenia inne towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

3. Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo wymaga dokonania przez depozytariusza tego funduszu zmiany statutu funduszu przejmowanego w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki organu funduszu z chwilą wejścia w życie zmian statutu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.

4.146) Zmiany statutu, o których mowa w ust. 3, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

5.146) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 1c, towarzystwo, podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 1–3a oraz w art. 46b, lub podmiot, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE – także spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, są obowiązane niezwłocznie wydać depozytariuszowi reprezentującemu fundusz dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego.

6.146) Depozytariusz, reprezentując fundusz inwestycyjny w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 1c, jest obowiązany do wykonywania czynności związanych z reprezentacją funduszu inwestycyjnego z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu, w tym do niezwłocznego przejęcia dokumentów oraz innych nośników informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego od towarzystwa lub innych podmiotów, w których posiadaniu takie dokumenty lub nośniki informacji się znajdują, do podejmowania niezwłocznie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu ściągnięcie należności funduszu inwestycyjnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu inwestycyjnego względem uczestników funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego oraz do zapewnienia, aby fundusz inwestycyjny realizował w terminie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o ile nastąpiło wznowienie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu lub została podjęta decyzja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych.

7.146) Depozytariusz w okresie wykonywania funkcji, o której mowa w ust. 1 lub 1c, obowiązany jest do jej oddzielenia pod względem organizacyjnym i technicznym od wykonywania funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 72.

Art. 69. 1. Towarzystwo przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne nośniki informacji dotyczące:

1) funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza,

2) działalności w zakresie zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych,

3) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,

4) doradztwa inwestycyjnego,

4a)147) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

5) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych,

6) pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 3 pkt 2

– przez pięć lat od zakończenia roku, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają ich dłuższego przechowywania.

2. W przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego towarzystwo ma obowiązek przechowywać dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 1, przez pięć lat od dnia rozwiązania funduszu.

3.148) W przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo depozytariusz przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne nośniki informacji funduszy przez 5 lat od dnia rozwiązania funduszu.

4. W przypadku upadłości lub likwidacji depozytariusza do dokumentów i innych nośników informacji, związanych z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym, stosuje się przepis art. 476 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Właściwy sąd niezwłocznie zawiadamia Komisję o wyznaczonym przechowawcy.

Art. 70. 1. Towarzystwa, a także domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w liczbie co najmniej 10, mogą utworzyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, izbę gospodarczą o nazwie „Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami”, zwaną dalej „izbą”.

2. Do zadań izby należy w szczególności:

1) określanie i kodyfikacja zasad uczciwego obrotu oraz przyjętych w obrocie zwyczajów w działalności funduszy inwestycyjnych;

2) określanie standardów prezentacji wyników funduszy inwestycyjnych;

2a)149) określanie standardów prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych;

3) określanie standardów reklamy funduszy inwestycyjnych;

4) określanie standardów dokumentów informacyjnych funduszy inwestycyjnych;

5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem standardów określonych przez izbę oraz zasad uczciwej konkurencji na rynku funduszy inwestycyjnych;

6) reprezentowanie towarzystw, a także domów maklerskich prowadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych w odpowiednich organizacjach międzynarodowych.

3. Organizację władz izby, tryb ich powoływania, zakres kompetencji oraz zadania izby określa statut izby.

DZIAŁ IIIA150)

Alternatywna spółka inwestycyjna i zarządzający ASI

Rozdział 1

Wykonywanie działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i zarządzającego ASI

Art. 70a. 1. Zarządzającym ASI może być wyłącznie spółka kapitałowa, o której mowa w art. 8b ust. 2, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie działalności określonej w art. 70e ust. 1 (zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI).

2. Na warunkach określonych w rozdziale 3, w przypadku zarządzania portfelami inwestycyjnymi o niskiej wartości, spółka kapitałowa, o której mowa w art. 8b ust. 2, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać działalność określoną w art. 70e ust. 1 jako zarządzający ASI bez zezwolenia Komisji, po uzyskaniu wpisu do rejestru zarządzających ASI.

3. W przypadkach i na warunkach określonych w rozdziale 4 działalność określoną w art. 70e ust. 1 jako zewnętrznie zarządzający ASI może wykonywać również spółka kapitałowa, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA.

4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do alternatywnych spółek inwestycyjnych i zarządzających ASI stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

5. Przepisy dotyczące:

1) akcji zarządzającego ASI stosuje się odpowiednio również do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) akcjonariuszy zarządzającego ASI stosuje się odpowiednio również do wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

3) walnego zgromadzenia zarządzającego ASI i głosów na tym zgromadzeniu stosuje się odpowiednio również do zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i głosów na tym zgromadzeniu.

Art. 70b. 1. Polityka inwestycyjna alternatywnej spółki inwestycyjnej określa sposób lokowania jej aktywów.

2. Polityka inwestycyjna oraz strategie inwestycyjne są określane w dokumentach założycielskich alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz w dokumentach, w tym regulaminach, przyjętych przez zarządzającego ASI dotyczących działalności prowadzonej przez alternatywną spółkę inwestycyjną, zwanych dalej „regulacjami wewnętrznymi ASI”.

Art. 70c. 1. Alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w:

1) prawa uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI lub

2) prawa uczestnictwa więcej niż jednej innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub więcej niż jednego innego unijnego AFI, o ile stosują one identyczne strategie inwestycyjne, lub

3) inne niż określone w pkt 1 i 2 aktywa, których wartość odzwierciedla wartość praw uczestnictwa innej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innego unijnego AFI

– uznaje się za alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI działające jako AFI powiązany.

2. Alternatywną spółkę inwestycyjną lub unijny AFI, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, uznaje się za AFI podstawowe.

Art. 70d. 1. Zarząd zarządzającego ASI składa się co najmniej z dwóch członków.

2. Członkiem zarządu zarządzającego ASI może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 42 ust. 2.

3. Co najmniej dwóch członków zarządu zarządzającego ASI, w tym prezes zarządu, oprócz wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2, musi spełniać następujące warunki:

1) posiadać wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w art. 126 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub innych podmiotach, prowadzących działalność w zakresie lokowania aktywów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną lub w zakresie strategii inwestycyjnych stosowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną lub pełnieniem przez ten okres funkcji członka organu, komplementariusza lub wspólnika prowadzącego sprawy tych instytucji lub podmiotów.

4. W zarządzającym ASI ustanawia się radę nadzorczą.

5. Członkiem rady nadzorczej może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 42 ust. 2. Co najmniej połowa członków rady nadzorczej musi spełniać dodatkowo warunek określony w art. 44 ust. 2.

6. O zmianach w składzie zarządu lub rady nadzorczej zarządzający ASI niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając w przypadku powołania nowego członka tych organów dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku zmian w składzie zarządu powiadomienia dokonuje przewodniczący rady nadzorczej lub inna osoba wskazana przez ten organ.

7. Zarządzający ASI jest obowiązany zatrudniać co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego – do wykonywania czynności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, jeżeli prawa uczestnictwa co najmniej jednej takiej spółki mogą być wprowadzane do obrotu wśród klientów detalicznych.

Art. 70e. 1. Przedmiotem działalności zarządzającego ASI może być wyłącznie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu, oraz, z zastrzeżeniem ust. 2, zarządzanie unijnym AFI, w tym wprowadzanie tych AFI do obrotu.

2. Zarządzanie unijnym AFI może być przedmiotem działalności wyłącznie zewnętrznie zarządzającego ASI, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.

3. Zewnętrznie zarządzający ASI może zarządzać więcej niż jedną alternatywną spółką inwestycyjną prowadzącą działalność w formie określonej w art. 8a ust. 2 pkt 2 lub więcej niż jednym unijnym AFI. Wewnętrznie zarządzający ASI może zarządzać wyłącznie daną spółką będącą alternatywną spółką inwestycyjną.

Art. 70f. 1. Alternatywna spółka inwestycyjna może być wprowadzana do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) wśród klientów profesjonalnych;

2) wśród klientów detalicznych – wyłącznie jeżeli prawa uczestnictwa tej spółki są papierami wartościowymi i informacje o nich oraz warunkach ich nabycia, stanowiące wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych, udostępniane są, w dowolnej formie i w dowolny sposób, co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu następuje na zasadach określonych w ustawie o ofercie publicznej.

3. Jeżeli alternatywna spółka inwestycyjna działa jako AFI powiązany, może być wprowadzana do obrotu, pod warunkiem że AFI podstawowym jest alternatywna spółka inwestycyjna albo unijny AFI, które są zarządzane przez towarzystwo, zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo zarządzającego z UE.

4. O zamiarze wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzający ASI jest obowiązany zawiadomić, w formie pisemnej, Komisję.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) list notyfikacyjny określający planowane działania zarządzającego ASI, w tym firmę (nazwę) alternatywnej spółki inwestycyjnej, która ma być wprowadzana do obrotu, ze wskazaniem jej siedziby;

2) firmę, siedzibę oraz adres depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej;

3) opis alternatywnej spółki inwestycyjnej lub informacje na jej temat, które zostały udostępnione jej inwestorom;

4) wskazanie siedziby AFI podstawowego, jeżeli alternatywna spółka inwestycyjna działa jako AFI powiązany;

5) w przypadku gdy prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej nie są papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – informacje o procedurach ustanowionych w celu zapobiegania wprowadzaniu jej przez zarządzającego ASI lub podmioty działające na jego zlecenie do obrotu wśród klientów detalicznych;

6) informacje, o których mowa w art. 222a ust. 2, w zakresie, w jakim nie są objęte informacjami, o których mowa w pkt 1–5 i w ust. 6.

6. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, załącza się regulacje wewnętrzne ASI.

7. Komisja może zgłosić, w drodze decyzji, sprzeciw wobec zamierzonego wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu, jeżeli:

1) zarządzanie tą spółką przez zarządzającego ASI nie jest zgodne z przepisami prawa lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że nie będzie zgodne z przepisami prawa, lub

2) zarządzający ASI narusza określone w przepisach prawa warunki dotyczące podjęcia i prowadzenia swojej działalności lub działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej lub zachodzi uzasadnione podejrzenie takiego naruszenia.

8. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 5 i 6, Komisja wydaje decyzję, o której mowa w ust. 7, oraz informuje o jej wydaniu na swojej stronie internetowej, albo informuje o możliwości wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu.

9. Zarządzający ASI może rozpocząć wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż z dniem doręczenia mu informacji, o której mowa w ust. 8.

10. Zarządzający ASI jest obowiązany informować Komisję o istotnych zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, i dołączonych do niego dokumentach:

1) w przypadku zmian planowanych – co najmniej na miesiąc przed dokonaniem zmian;

2) w przypadku zmian nieplanowanych – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, po powzięciu wiadomości o ich wystąpieniu.

11. Komisja bez zbędnej zwłoki informuje zarządzającego ASI, jeżeli wskutek wprowadzenia planowanej zmiany zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną nie będzie zgodne z przepisami prawa.

12. W przypadku wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 10 pkt 1, bez wymaganego zawiadomienia Komisji lub w przypadku gdy wskutek wprowadzonej zmiany zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną nie jest zgodne z przepisami prawa lub zarządzający ASI narusza przepisy prawa w pozostałym zakresie, Komisja może, bez względu na zastosowanie sankcji określonych w art. 229a ust. 1 i 3, zakazać dalszego wprowadzania tej spółki do obrotu.

13. Przepisów ust. 5–12 nie stosuje się, w przypadku gdy wprowadzenie alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu następuje w trybie oferty publicznej, wymagającym złożenia do Komisji prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

Art. 70g. 1. Zarządzający ASI może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, z uwzględnieniem art. 75–82 rozporządzenia 231/2013, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez tego zarządzającego.

2. Powierzenie wykonywania czynności nie może prowadzić do zaprzestania faktycznego wykonywania działalności, o której mowa w art. 70e, przez zarządzającego ASI.

3. Zarządzający ASI niezwłocznie informuje Komisję o zamiarze zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz zamiarze zmiany jej zakresu, a następnie przekazuje Komisji informację o jej zawarciu, zmianie jej zakresu i rozwiązaniu.

4. Do powierzania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez zarządzającego ASI oraz przekazywania i dalszego przekazywania ich wykonywania stosuje się odpowiednio przepisy art. 45a ust. 4–4d i 7 oraz art. 46 ust. 9.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią albo zlecenie zarządzania ryzykiem, może być, z uwzględnieniem art. 78 rozporządzenia 231/2013, zawarta wyłącznie z podmiotem podlegającym nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym i posiadającym zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

6. Zawarcie przez zarządzającego ASI umowy, o której mowa w ust. 1, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią albo zlecenie zarządzania ryzykiem, z podmiotem innym niż określony w ust. 5, wymaga zgody Komisji.

7. Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 6, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią, zarządzający ASI załącza:

1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o którym mowa w ust. 6, wraz z odpisem z właściwego rejestru;

2) projekt umowy, o której mowa w ust. 6;

3) opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o którym mowa w ust. 6, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w ust. 6;

4) schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w ust. 6;

5) opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;

6) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6;

7) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6;

8) dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 6, lub prowadzących sprawy tego podmiotu, oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

9) dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o którym mowa w ust. 6, mających istotny wpływ na działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym osób mających wpływ na decyzje inwestycyjne alternatywnej spółki inwestycyjnej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

10) wskazanie alternatywnej spółki inwestycyjnej, której dotyczy umowa, wraz z informacjami obejmującymi:

a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej,

b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej,

c) profil ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej;

11) uzasadnienie zawarcia przez zarządzającego ASI umowy z podmiotem, o którym mowa w ust. 6.

8. Komisja odmawia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 7, w przypadku gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 7;

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w ust. 6, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania aktywami;

4) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w ust. 6, może wykonywać powierzone przez zarządzającego ASI czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

9. Do wniosku o uzyskanie zgody Komisji na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 6, której przedmiotem jest zlecenie zarządzania ryzykiem alternatywnej spółki inwestycyjnej, zarządzający ASI załącza:

1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną podmiotu, o którym mowa w ust. 6, wraz z odpisem z właściwego rejestru;

2) projekt umowy, o której mowa w ust. 6;

3) opis prowadzonej działalności oraz ostatnie sprawozdanie finansowe podmiotu, o którym mowa w ust. 6, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową podmiotu, o którym mowa w ust. 6;

4) schemat i opis powiązań kapitałowych podmiotu, o którym mowa w ust. 6;

5) opis posiadanych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania umowy;

6) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6;

7) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, obowiązujące w podmiocie, o którym mowa w ust. 6;

8) dane osobowe osób zarządzających podmiotem, o którym mowa w ust. 6, lub prowadzących sprawy tego podmiotu oraz osób nadzorujących działalność tego podmiotu wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

9) dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonywanie umowy w podmiocie, o którym mowa w ust. 6, mających istotny wpływ na działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją z Krajowego Rejestru Karnego;

10) wskazanie alternatywnej spółki inwestycyjnej, której dotyczy umowa, wraz z informacjami obejmującymi:

a) łączną wartość oraz opis aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej,

b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej,

c) profil ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej;

11) uzasadnienie zawarcia przez zarządzającego ASI umowy z podmiotem, o którym mowa w ust. 6.

10. Komisja odmawia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 9, w przypadku gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 9;

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w ust. 6, lub osoby kierujące jego działalnością nie posiadają wystarczającego doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem;

4) z analizy wniosku i załączonych do niego dokumentów wynika, że podmiot, o którym mowa w ust. 6, może wykonywać powierzone przez zarządzającego ASI czynności z naruszeniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

11. Zgoda, o której mowa w ust. 7 lub 9, wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji, połączenia lub podziału podmiotu, o którym mowa w ust. 6.

12. O ogłoszeniu połączenia, podziału, upadłości lub otwarciu likwidacji podmiotu, o którym mowa w ust. 6, podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

13. Podmiot, o którym mowa w ust. 5 i 6, jest obowiązany poinformować Komisję o zmianie danych, o których mowa w ust. 7 pkt 8 i 9 lub w ust. 9 pkt 8 i 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4–6 lub w ust. 9 pkt 1, 2 i 4–6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia o nich wiadomości.

14. Przekazanie, o którym mowa w art. 45a ust. 4b, i dalsze przekazanie, o którym mowa w art. 45a ust. 4c, wykonywania czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią lub ryzykiem alternatywnej spółki inwestycyjnej wymaga uzyskania przez zarządzającego ASI zgody Komisji.

15. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, lub umowy, o której mowa w ust. 5 i 6, nie zwalnia zarządzającego ASI z odpowiedzialności wobec alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej inwestorów.

16. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w ust. 1, zarządzający ASI odpowiada wobec inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej solidarnie z podmiotem, z którym zawarł umowę, a w przypadku przekazania lub dalszego przekazania wykonywania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez zarządzającego ASI innemu podmiotowi – również z tym podmiotem, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za które podmioty te nie ponoszą odpowiedzialności.

Art. 70h. 1. Zarządzający ASI dokonuje wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej i ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na prawo uczestnictwa, zgodnie z przepisami o rachunkowości, z częstotliwością określoną w regulacjach wewnętrznych ASI, nie rzadziej jednak niż raz w roku, a także w każdym dniu wprowadzania alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu lub odkupywania praw uczestnictwa tej spółki oraz w przypadku istotnej zmiany wartości jej aktywów. Wycena aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej obejmuje jej aktywa w całości.

2. Zarządzający ASI opracowuje i wdraża zasady i procedury dokonywania wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z uwzględnieniem art. 67–72 i art. 74 rozporządzenia 231/2013 oraz zapewnia informowanie inwestorów tej spółki o dokonanych wycenach zgodnie z regulacjami wewnętrznymi ASI.

3. Czynności wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej przeprowadza:

1) zarządzający ASI, pod warunkiem że zapewniona jest niezależność przeprowadzania wyceny od zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz rzetelność jej przeprowadzania, a dodatkowo polityka wynagrodzeń ogranicza występowanie konfliktów interesów, w tym wywieranie wpływu na decyzje pracownika;

2) zewnętrzny podmiot wyceniający wyznaczony przez zarządzającego ASI, niezależny od alternatywnej spółki inwestycyjnej, zarządzającego ASI i podmiotów pozostających z tymi podmiotami w bliskich powiązaniach oraz zapewniający prawidłowe i rzetelne wykonanie czynności wyceny.

4. Przez niezależność, o której mowa w ust. 3 pkt 2, należy rozumieć brak bezpośrednich powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy podmiotami.

5. Zewnętrznym podmiotem wyceniającym może być, z uwzględnieniem art. 73 rozporządzenia 231/2013:

1) podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych;

2) podmiot uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

3) podmiot wymieniony w art. 81b ust. 2;

4) inny podmiot, którego wyspecjalizowany zakres działalności gwarantuje prawidłowe wykonywanie czynności wyceny.

6. Przy wyznaczaniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego do wykonywania czynności wyceny aktywów, o których mowa w art. 147 ust. 1 i 2, zapewnia się, aby były one wykonywane przez zespół co najmniej trzech rzeczoznawców majątkowych uprawnionych do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

7. Zewnętrznym podmiotem wyceniającym nie może być podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych alternatywnej spółki inwestycyjnej lub zarządzającego ASI, depozytariusz tej spółki ani inny podmiot, którego interesy mogą być sprzeczne z interesem tej spółki, jej inwestorów lub zarządzającego ASI.

8. Do zewnętrznego podmiotu wyceniającego oraz do jego wyznaczania stosuje się odpowiednio przepis art. 45a ust. 4. Zewnętrzny podmiot wyceniający nie może przekazać innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z wyceną aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

9. Zarządzający ASI odpowiada wobec alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej inwestorów za szkody spowodowane niedokonaniem lub nienależytym dokonaniem wyceny jej aktywów. Do odpowiedzialności zewnętrznego podmiotu wyceniającego za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, której przedmiotem jest wykonanie czynności wyceny, stosuje się odpowiednio przepis art. 70g ust. 16.

10. Zarządzający ASI niezwłocznie powiadamia Komisję i depozytariusza o wyznaczeniu zewnętrznego podmiotu wyceniającego. Komisja może nakazać zmianę zewnętrznego podmiotu wyceniającego, jeżeli nie są spełnione warunki określone w ust. 5–7 oraz w art. 45a ust. 4, lub zewnętrzny podmiot wyceniający nie zapewnia prawidłowego lub obiektywnego wykonywania czynności wyceny.

11. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do wyceny aktywów unijnego AFI, którym zarządza zarządzający ASI.

Art. 70i. Alternatywna spółka inwestycyjna dokonuje odkupienia praw uczestnictwa, jeżeli regulacje wewnętrzne ASI tak stanowią. W takim przypadku regulacje wewnętrzne ASI określają warunki, w jakich inwestor alternatywnej spółki inwestycyjnej może żądać odkupienia praw uczestnictwa, w tym termin, w którym powinien zgłosić żądanie odkupienia praw uczestnictwa, oraz termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu odkupienia tych praw.

Art. 70j. 1. Zarządzający ASI jest obowiązany opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń ustanawiającą zasady wynagradzania osób, do których zadań należą czynności istotnie wpływające na profil ryzyka zarządzającego ASI lub zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych, w tym:

1) członków zarządu;

2) osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfela inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej;

3) osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem;

4) osób wykonujących czynności nadzoru zgodności działalności zarządzającego ASI z prawem.

2. Do polityki wynagrodzeń, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 47a ust. 2 i 3.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń zarządzającego ASI, uwzględniając, aby pozwalała ona na skuteczne i rozsądne zarządzanie ryzykiem oraz zniechęcała do podejmowania ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka inwestycyjnego i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz unijnych AFI, a także nie wpływała niekorzystnie na działanie zarządzającego ASI w najlepiej pojętym interesie tych podmiotów oraz ich inwestorów.

Art. 70k. 1. Zarządzający ASI na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a–m oraz w zakresie określonym w takim wniosku może uznać ten podmiot za klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

2. Zarządzający ASI na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku może uznać tego klienta za klienta detalicznego. Zarządzający ASI może uznać klienta profesjonalnego za klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku.

Art. 70l. 1. Zarządzający ASI jest obowiązany prowadzić działalność w zakresie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną i unijnym AFI w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych i ich inwestorów, a także w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

2. Zarządzający ASI jest obowiązany w szczególności:

1) zapewnić warunki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ciągłość prowadzonej działalności oraz właściwe jej wykonywanie;

2) zapobiegać powstawaniu konfliktów interesów, wykrywać takie konflikty, a w przypadku powstania takiego konfliktu – zapewnić ochronę interesu inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI oraz ochronę informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową;

3) opracować i wdrożyć procedurę zapobiegającą ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową w celu zapobieżenia wykorzystywaniu lub ujawnianiu takich informacji przez osoby posiadające dostęp do tych informacji, w tym osoby kierujące działalnością zarządzającego ASI i uczestniczące w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI;

4) posiadać odpowiednią strukturę organizacyjną z wyraźnym podziałem funkcji, zadań i odpowiedzialności oraz obowiązków informacyjnych;

5) zatrudniać do wykonywania czynności z zakresu swojej działalności osoby posiadające niezbędną wiedzę i kwalifikacje;

6) opracować i wdrożyć procedury postępowania z reklamacjami inwestorów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI;

7) w odniesieniu do każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI stosujących dźwignię finansową AFI stosować odpowiednie procedury zarządzania płynnością oraz opracować i wdrożyć procedury umożliwiające monitorowanie ryzyka utraty płynności, a także regularnie przeprowadzać testy warunków skrajnych obszaru płynności alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI w warunkach normalnej płynności oraz sytuacji nadzwyczajnych w zakresie płynności;

8) ewidencjonować transakcje zawierane w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI, zlecenia nabycia lub odkupienia ich praw uczestnictwa, jak również ewidencjonować transakcje zawarte na rachunek własny;

9) przeprowadzać analizę przy doborze przedmiotu lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI i zapewniać zgodność decyzji inwestycyjnych ze strategią inwestycyjną, celami i profilem ryzyka danej spółki lub unijnego AFI.

3. Struktura organizacyjna zarządzającego ASI i przyjęte u niego systemy, procedury i zasady wykonywania działalności powinny być dostosowane do jej rozmiarów, charakteru, zakresu i stopnia złożoności.

Art. 70m. 1. U zarządzającego ASI działa system kontroli wewnętrznej, który sprawdza legalność i prawidłowość wykonywanej działalności oraz prawidłowość sprawozdań i informacji sporządzanych przez zarządzającego ASI oraz zarządzane przez niego alternatywne spółki inwestycyjne i unijne AFI.

2. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1) system zarządzania ryzykiem zapewniający prawidłowe identyfikowanie, monitorowanie i pomiar wszelkich rodzajów ryzyka, na które są lub mogą być narażone każda zarządzana alternatywna spółka inwestycyjna i każdy zarządzany unijny AFI, i obejmujący procedury umożliwiające zarządzanie ich płynnością;

2) system nadzoru zgodności działalności z prawem służący zapewnieniu zgodności działalności zarządzającego ASI z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u tego zarządzającego, regulacjami wewnętrznymi ASI alternatywnej spółki inwestycyjnej albo regulacjami wewnętrznymi unijnego AFI, którymi zarządza;

3) system audytu wewnętrznego służący weryfikacji systemów oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących u tego zarządzającego i regulacji wewnętrznych ASI według kryterium prawidłowości i skuteczności wypełniania obowiązków zarządzającego ASI oraz eliminacji nieprawidłowości w tych systemach i regulacjach.

3. Przyjęty u zarządzającego ASI system zarządzania ryzykiem powinien:

1) zapewniać, aby ocena wiarygodności kredytowej aktywów zarządzanych przez niego alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI nie była oparta wyłącznie ani w sposób automatyczny na ratingach wystawianych przez agencje ratingowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych;

2) ustanawiać system limitów wewnętrznych dla każdej zarządzanej alternatywnej spółki inwestycyjnej i każdego zarządzanego unijnego AFI, w tym dotyczących stosowania dźwigni finansowej AFI;

3) zapewniać dostosowanie profilu ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej i unijnego AFI do ich wielkości i struktury ich portfela oraz do ich strategii i celów inwestycyjnych;

4) zapewniać spójność profilu płynności i polityki odkupywania praw uczestnictwa oraz strategii inwestycyjnej danej alternatywnej spółki inwestycyjnej i danego unijnego AFI.

Art. 70n. 1. Kapitał początkowy na wykonywanie działalności:

1) zewnętrznie zarządzającego ASI wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 euro,

2) wewnętrznie zarządzającego ASI wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 300 000 euro

– przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień złożenia wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.

2. Przez kapitał początkowy rozumie się sumę kapitału zakładowego w wielkości, w jakiej został wpłacony łącznie z premią emisyjną, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, a także zysku netto w trakcie zatwierdzania, o ile zysk ten wynika ze zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego, oraz kapitału rezerwowego, pomniejszoną o niepokrytą stratę z lat ubiegłych.

Art. 70o. 1. Zarządzający ASI jest obowiązany do utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością niektórych kosztów zmiennych poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 2a, a jeżeli zarządzający ASI nie prowadził działalności lub prowadził ją krócej niż rok – na poziomie nie niższym niż 25% różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością niektórych kosztów zmiennych określonych w analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 70s ust. 3 pkt 7.

2. Zarządzający ASI jest obowiązany do utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż określony w art. 70n ust. 1.

3. Od chwili, gdy wartość aktywów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 250 000 000 euro na dzień wystąpienia zdarzenia, zarządzający ASI jest obowiązany niezwłocznie zwiększyć poziom kapitału własnego o kwotę dodatkową stanowiącą 0,02% różnicy między sumą wartości aktywów tych spółek a kwotą stanowiącą równowartość w złotych 250 000 000 euro.

4. Zarządzający ASI nie ma obowiązku zwiększenia poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 3, jeżeli suma kapitału początkowego i kwoty dodatkowej, o których mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyrażoną w złotych równowartość 10 000 000 euro.

5. Równowartość w złotych kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 3 i 4, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystąpienia zdarzenia.

6. Zarządzający ASI jest obowiązany, z uwzględnieniem art. 12–15 rozporządzenia 231/2013:

1) zwiększać kapitał własny ustalony zgodnie z ust. 1–4 o kwotę dodatkową – odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec zarządzającego ASI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną, albo

2) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków związanych z zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną.

7. O zmniejszeniu wartości kapitału własnego poniżej poziomu określonego w ust. 1 zarządzający ASI zawiadamia niezwłocznie Komisję. Komisja może cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, jeżeli wartość jego kapitału własnego nie zostanie, w terminie 3 miesięcy, uzupełniona do wymaganego poziomu.

8. Jeżeli w wyniku zmiany kursu euro wartość kapitału własnego zarządzającego ASI ulegnie obniżeniu poniżej poziomu wymaganego zgodnie z ust. 1–3 lub 6, zarządzający ASI jest obowiązany zwiększyć wartość kapitału własnego do wymaganego poziomu w terminie 6 miesięcy.

9. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, uwzględniając należytą ochronę interesu inwestorów alternatywnych spółek inwestycyjnych, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego, o którym mowa w ust. 1.

Art. 70p. 1. Aktywa zarządzającego ASI stanowiące pokrycie kapitału własnego, w wysokości określonej zgodnie z art. 70o, są lokowane w sposób zapewniający odpowiednią płynność i bezpieczeństwo.

2. W przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej – do wysokości określonej zgodnie z art. 70o.

Art. 70q. 1. Kapitał zakładowy zarządzającego ASI może pochodzić wyłącznie ze źródeł udokumentowanych.

2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego zewnętrznie zarządzającego ASI lub na nabycie akcji nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.

3. Środki na pokrycie kapitału zakładowego wewnętrznie zarządzającego ASI, do wysokości określonej w art. 70o ust. 1, lub na nabycie akcji nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu.

4. Akcje zarządzającego ASI mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane.

Art. 70r. 1. Zarządzający ASI zawiadamia Komisję o istotnych zmianach w strukturze akcjonariuszy.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wskazanie firmy (nazwy), siedziby i adresu albo danych osobowych podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, w związku z nabyciem lub objęciem akcji, przekroczył odpowiednio 10%, 33% lub 50% albo, w związku ze zbyciem akcji, spadł poniżej takiego progu.

3. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania zarządzającym ASI, z uwagi na ocenę sytuacji finansowej podmiotu, który uzyskał prawo wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu na poziomach określonych w ust. 2, lub z uwagi na możliwy wpływ tego podmiotu na zarządzającego ASI, Komisja może, w drodze decyzji:

1) nakazać zaprzestanie wywierania takiego wpływu, wskazując termin oraz warunki i zakres podjęcia stosownych czynności, lub

2) zakazać wykonywania prawa głosu z akcji posiadanych przez ten podmiot, przy czym przy dokonywaniu oceny, czy zachodzi przesłanka do wydania tego zakazu, przepisy art. 54h ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 3, są natychmiast wykonalne.

5. W przypadku wydania zakazu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wykonywanie przez akcjonariusza prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji zarządzającego ASI jest bezskuteczne.

6. Uchwała walnego zgromadzenia zarządzającego ASI jest nieważna, jeżeli przy jej podejmowaniu wykonano prawo głosu z akcji, w stosunku do których Komisja wydała decyzję w przedmiocie zakazu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że uchwała spełnia wymogi kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje również Komisji. Przepis art. 425 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.

7. Na wniosek akcjonariusza Komisja uchyla decyzję w przedmiocie zakazu wydaną na podstawie ust. 3, jeżeli ustały okoliczności uzasadniające wydanie tej decyzji.

Rozdział 2

Zezwolenia

Art. 70s. 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI może złożyć:

1) spółka kapitałowa w organizacji – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;

2) spółka kapitałowa, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki do sądu rejestrowego – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.

2. Bieg terminów określonych w art. 169 i art. 325 § 1 Kodeksu spółek handlowych do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Do wniosku spółki o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI załącza się:

1) statut lub umowę spółki;

2) odpis z rejestru przedsiębiorców – w przypadku spółki kapitałowej, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2;

3) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego, ze wskazaniem dwóch członków zarządu, którzy spełniają warunki określone w art. 42 ust. 3;

4) w przypadku akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, będących:

a) osobami fizycznymi – dane osobowe tych osób, informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej lub wykonywanej działalności gospodarczej,

b) osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – informację na temat wykonywanej działalności gospodarczej, aktualny odpis z właściwego rejestru oraz ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania, jeżeli badanie jest wymagane przepisami prawa, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie ich aktualną sytuację finansową;

5) informacje o podmiotach dominujących i podmiotach zależnych wobec akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy, obejmujące wskazanie ich firmy (nazwy) lub imienia i nazwiska, siedziby i adresu lub miejsca zamieszkania oraz opis wykonywanej działalności gospodarczej;

6) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i raportem z badania – w przypadku spółki, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, jeżeli wykonywała inną działalność przed złożeniem wniosku;

7) analizę ekonomiczno-finansową możliwości prowadzenia działalności przez okres roku;

8) regulamin zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub interes nabywców papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym;

9) opis polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 70j ust. 1;

10) dane osobowe osób, które mają istotny wpływ na działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, zatrudnionych u wnioskodawcy lub w podmiotach, którym na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, wnioskodawca zlecił zarządzanie portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią lub zarządzanie ryzykiem, wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych tych osób oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;

11) plan działalności obejmujący:

a) wskazanie zakresu czynności, które wnioskodawca zamierza wykonywać,

b) schemat oraz opis organizacji przedsiębiorstwa, ze wskazaniem adresów centrali i oddziałów, jeżeli jest planowane ich otwarcie,

c) opis sposobu wykonywania czynności związanych z zarządzaniem alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, dotyczący w szczególności kapitałów własnych zarządzającego ASI, polityki wynagrodzeń, konfliktów interesów, zarządzania ryzykiem oraz płynnością, wyceny aktywów zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych, powierzania wykonywania czynności innym podmiotom, obowiązków informacyjnych, publikacyjnych i sprawozdawczych,

d) opis warunków technicznych wykonywania działalności, w tym warunków lokalowych, systemów informatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych;

12) informacje o alternatywnych spółkach inwestycyjnych, jakimi wnioskodawca zamierza zarządzać, obejmujące:

a) strategie inwestycyjne alternatywnej spółki inwestycyjnej,

b) wskazanie funduszy bazowych – w przypadku zamiaru zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną, która jest funduszem funduszy,

c) opis polityki zarządzającego ASI w zakresie korzystania przez alternatywną spółkę inwestycyjną z dźwigni finansowej AFI,

d) profile ryzyka alternatywnej spółki inwestycyjnej,

e) wskazanie AFI podstawowego oraz jego siedziby – w przypadku zamiaru zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną, która działa jako AFI powiązany,

f) wskazanie państwa macierzystego – w przypadku zamiaru zarządzania unijnym AFI lub alternatywną spółką inwestycyjną z siedzibą w państwie należącym do EEA;

13) informacje o związanych z zarządzaniem alternatywną spółką inwestycyjną czynnościach, których wykonywanie jest lub zostanie powierzone przedsiębiorcom lub przedsiębiorcom zagranicznym, obejmujące:

a) opis powierzanych czynności,

b) opis działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego, którym jest lub zostanie powierzone wykonywanie czynności,

c) zasady przekazywania i dalszego przekazywania przez przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych wykonywania powierzonych czynności,

d) uzasadnienie powierzenia wykonywania czynności;

14) odpisy z właściwych rejestrów podmiotów, którym wnioskodawca zamierza powierzyć wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1;

15) informacje i dokumenty dotyczące danej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą wnioskodawca będzie zarządzać po uzyskaniu zezwolenia, obejmujące:

a) umowę lub statut spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną – w przypadku gdy prowadzi ona działalność w formie określonej w art. 8a ust. 2 pkt 2,

b) regulacje wewnętrzne ASI,

c) informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, przy czym przepisy art. 222a ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio,

d) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności przyjętych w regulacjach wewnętrznych ASI metod i zasad wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z przepisami dotyczącymi rachunkowości, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą dla danej spółki strategią inwestycyjną – w przypadku gdy zamierzone jest wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu wśród klientów detalicznych,

e) umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej,

f) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

g) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie.

4. Do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI spółka załącza dodatkowo oświadczenie o niewystępowaniu powiązań, o których mowa w art. 70t ust. 3, a w przypadku występowania takich powiązań – informację o powiązaniach obejmującą:

1) firmy (nazwy), siedziby i adresy zarządzających z UE, spółek zarządzających, zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych, podmiotów prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim oraz podmiotów prowadzących działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim, z którymi spółka jest powiązana;

2) określenie rodzaju powiązań;

3) wskazanie organów państw członkowskich, które udzieliły zezwolenia podmiotom, o których mowa w pkt 1, oraz organów państw członkowskich, które nadzorują ich działalność.

5. Opisy, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 10, powinny uwzględniać kwalifikacje i doświadczenia zawodowe w zakresie poszczególnych strategii inwestycyjnych alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w ust. 3 pkt 12 lit. a.

6. W celu ustalenia, czy wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje wnioskodawcy w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym wnioskodawcy nie będzie niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez zarządzającego ASI, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki, Komisja może żądać przedstawienia innych danych dotyczących sytuacji finansowej tej osoby.

Art. 70t. 1. Komisja wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.

2. Rozpoczęcie przez zarządzającego ASI działalności na terytorium państw członkowskich oraz wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej unijnego AFI może nastąpić po spełnieniu wymagań określonych w przepisach działu XII.

3. Przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa członkowskiego, jeżeli zarządzający ASI byłby:

1) podmiotem zależnym od zarządzającego z UE, spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

2) podmiotem zależnym od podmiotu dominującego wobec zarządzającego z UE, spółki zarządzającej, zagranicznej firmy inwestycyjnej, instytucji kredytowej, podmiotu prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim lub podmiotu prowadzącego działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim;

3) kontrolowany przez te same osoby fizyczne lub prawne, które kontrolują zarządzającego z UE, spółkę zarządzającą, zagraniczną firmę inwestycyjną, instytucję kredytową, podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową posiadający zezwolenie w państwie członkowskim lub podmiot prowadzący działalność reasekuracyjną na podstawie zezwolenia w państwie członkowskim.

4. Komisja odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) wnioskodawca, członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej lub osoby, o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 10, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także gdy członkowie zarządu lub rady nadzorczej nie spełniają wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 2, lub nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 42 ust. 3 lub w art. 44 ust. 2;

3) wpływ osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio akcje zarządzającego ASI w liczbie zapewniającej co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub 10% udziału w kapitale zakładowym mógłby okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesu inwestorów tej spółki;

4) pozostawanie zarządzającego ASI w bliskich powiązaniach z innym podmiotem mogłoby uniemożliwić Komisji skuteczne sprawowanie nadzoru nad zarządzającym ASI lub gdy sprawowanie takiego nadzoru byłoby utrudnione lub niemożliwe ze względu na przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania tego podmiotu.

5. Komisja może odmówić wydania zezwolenia, w przypadku gdy opinia, o której mowa w ust. 3, jest negatywna.

Art. 70u. 1. Przepisy art. 70d, art. 70e, art. 70g, art. 70h, art. 70j, art. 70l, art. 70m, art. 70n, art. 70p i art. 70q stosuje się odpowiednio do spółki ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.

2. Przepisu art. 70q nie stosuje się do spółki, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, jeżeli przed dniem złożenia wniosku spółka ta wykonywała działalność w innej dziedzinie. W takim przypadku do wniosku należy załączyć zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości akcjonariuszy, wydane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Art. 70v. 1. Zarządzający ASI powiadamia Komisję o planowanej istotnej zmianie warunków wykonywania działalności określonych w dokumentach, o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 1, 9 i 11–13.

2. Zarządzający ASI może wprowadzić zmiany wskazane w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli Komisja w terminie miesiąca od otrzymania powiadomienia nie zgłosi sprzeciwu wobec wprowadzenia zmiany albo wobec jej zakresu.

3. Komisja zgłasza sprzeciw, o którym mowa w ust. 2, w drodze decyzji, w przypadku gdy planowana zmiana byłaby sprzeczna z przepisami prawa lub prowadziłaby do wykonywania przez zarządzającego ASI działalności z naruszeniem zasad uczciwego obrotu, w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub w sposób niezapewniający ostrożnego i stabilnego zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi przez zarządzającego ASI.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, jest natychmiast wykonalna.

5. W przypadkach uzasadnionych zakresem lub stopniem złożoności planowanej zmiany termin określony w ust. 2 może być przedłużony, jeżeli przed jego upływem Komisja powiadomi zarządzającego ASI o przedłużeniu, nie więcej jednak niż o miesiąc.

Art. 70w. 1. Z zastrzeżeniem art. 238b, zewnętrznie zarządzający ASI powiadamia Komisję o każdej alternatywnej spółce inwestycyjnej, którą zamierza zarządzać, dołączając do powiadomienia dotyczące tej spółki informacje i dokumenty, o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 14 i 15, a w przypadku gdy byłyby one tożsame z dokumentem lub informacją uprzednio przekazanymi Komisji – oświadczenie o aktualności danego dokumentu lub informacji.

2. Zarządzający ASI może rozpocząć zarządzanie daną spółką po upływie miesiąca od dnia otrzymania przez Komisję kompletnego powiadomienia.

Art. 70x. 1. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI wygasa:

1) z chwilą ogłoszenia upadłości zarządzającego ASI lub otwarcia jego likwidacji;

2) gdy zarządzający ASI przez 12 miesięcy od dnia wydania zezwolenia nie rozpocznie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI;

3) gdy zarządzający ASI przez okres co najmniej 6 miesięcy nie prowadził działalności objętej tym zezwoleniem.

2. Od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zewnętrznie zarządzającego ASI lub od dnia wydania decyzji o cofnięciu tego zezwolenia alternatywna spółka inwestycyjna jest reprezentowana przez depozytariusza. W tym czasie spółka ta nie może być wprowadzana do obrotu, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI powoduje rozwiązanie alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej działalność w formie określonej w art. 8a ust. 2 pkt 1, chyba że w terminie 3 miesięcy od dnia cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia zostanie dokonana zmiana statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej w zakresie przedmiotu jej działalności, w wyniku której spółka ta nie będzie wypełniać definicji alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

4. Cofnięcie lub wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI powoduje rozwiązanie alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzącej działalność w formie określonej w art. 8a ust. 2 pkt 2, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI lub od dnia cofnięcia takiego zezwolenia inny zarządzający ASI lub zarządzający z UE nie przejmie zarządzania tą spółką.

Art. 70y. 1. Do rozwiązania alternatywnej spółki inwestycyjnej stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z tym że:

1) rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji;

2) likwidatorem spółki jest depozytariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej;

3) o złożeniu do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie alternatywnej spółki inwestycyjnej z rejestru likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

2. Komisja może wyznaczyć innego likwidatora.

3. Przepisów art. 273 i art. 460 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

Art. 70z. Zarządzający ASI przechowuje i archiwizuje dokumenty oraz inne nośniki informacji dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą zarządza. Przepisy art. 69 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI dokumenty oraz inne nośniki informacji dotyczące takiej spółki przechowuje i archiwizuje jej depozytariusz.

Art. 70za. Zarządzający ASI mogą być członkami izby, o której mowa w art. 70, jeżeli statut izby tak stanowi. W takim przypadku zadania izby określone w art. 70 ust. 2 odnoszą się również do alternatywnych spółek inwestycyjnych i zarządzających ASI.

Rozdział 3

Zarejestrowani zarządzający ASI

Art. 70zb. 1. Działalność określona w art. 70e ust. 1 nie wymaga uzyskania zezwolenia Komisji i może być wykonywana na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, jeżeli łączna wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zamierza zarządzać lub zarządza zarządzający ASI, nie przekracza, z uwzględnieniem art. 2 rozporządzenia 231/2013, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 000 euro, a w przypadku gdy zarządzający ASI zarządza wyłącznie spółkami, które nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia – równowartości kwoty 500 000 000 euro.

2. Równowartość w złotych kwot określonych w ust. 1 ustala się przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający:

1) dzień złożenia wniosku – w przypadku podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru zarządzających ASI;

2) dzień przyjęty jako dzień obliczenia łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza – w przypadku zarządzającego ASI wpisanego do rejestru zarządzających ASI.

3. Zarządzający ASI niezwłocznie informuje Komisję o przyjętym dniu obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego alternatywnej spółki inwestycyjnej, którym zarządza, jak również o jego zmianie.

4. Do zarządzającego ASI, który wykonuje działalność określoną w art. 70e ust. 1 bez zezwolenia Komisji, po uzyskaniu wpisu do rejestru zarządzających ASI nie stosuje się przepisów art. 70d, art. 70f ust. 3–12, art. 70g–70j, art. 70l–70r oraz przepisów działów IIIb, IV, XII i XIII.

5. Działalność określona w art. 70e ust. 1 może być wykonywana przez zarządzającego ASI, który spełnia warunki określone w ust. 1, na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI, jeżeli wystąpi on o takie zezwolenie. W takim przypadku przepisu ust. 4 nie stosuje się.

6. Rejestr zarządzających ASI prowadzi Komisja.

Art. 70zc. 1. Komisja dokonuje wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI na wniosek:

1) spółki kapitałowej w organizacji – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI;

2) spółki kapitałowej, która ma być komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z jej umową albo statutem, przed zgłoszeniem tej spółki do sądu rejestrowego – w przypadku gdy zamierza ona prowadzić działalność jako zewnętrznie zarządzający ASI.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem art. 5 rozporządzenia 231/2013, załącza się:

1) statut lub umowę spółki;

2) odpis z rejestru przedsiębiorców – w przypadku spółki kapitałowej, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2;

3) dane osobowe członków zarządu lub rady nadzorczej wnioskodawcy, jak również innych osób, które odpowiadają za wykonywaną przez wnioskodawcę działalność lub nią kierują, wraz z odpisem informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

4) opis alternatywnych spółek inwestycyjnych wraz ze wskazaniem nazw tych spółek, którymi wnioskodawca zamierza zarządzać, obejmujący:

a) planowaną łączną wartość aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych tych spółek,

b) opis polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej każdej z tych spółek;

5) adres siedziby zarządzającego ASI.

3. Komisja, w drodze decyzji, odmawia wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami ust. 2 oraz art. 5 rozporządzenia 231/2013 lub ze stanem faktycznym albo wniosek został złożony przez podmiot nieuprawniony;

2) z analizy wniosku lub załączonych do niego dokumentów wynika, że wnioskodawca lub osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 3, mogą wykonywać działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

4. Bieg terminów określonych w art. 169 i art. 325 § 1 Kodeksu spółek handlowych do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 70zd. 1. Wpisowi do rejestru zarządzających ASI podlega:

1) firma (nazwa) i adres siedziby zarządzającego ASI;

2) w przypadku zewnętrznie zarządzającego ASI – firma (nazwa) i adres siedziby każdej zarządzanej przez niego alternatywnej spółki inwestycyjnej.

2. Rejestr zarządzających ASI jest jawny.

3. Zewnętrznie zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI zgłasza do tego rejestru każdą alternatywną spółkę inwestycyjną, którą zamierza zarządzać, przekazując Komisji informację o jej firmie (nazwie) wraz z opisem jej polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnej albo oświadczeniem, że polityka ta oraz strategia są zgodne z opisem, o którym mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 4 lit. b.

4. Zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI niezwłocznie informuje Komisję o zmianie danych określonych w ust. 1, w tym o zaprzestaniu zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną wpisaną do tego rejestru, a w przypadku gdy jest ono związane z przejęciem zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną przez inny podmiot – wskazuje równocześnie firmę (nazwę) i adres siedziby tego podmiotu.

Art. 70ze. 1. Zarządzający ASI wpisany do rejestru zarządzających ASI zapewnia, z uwzględnieniem art. 2 ust. 6 oraz art. 3 rozporządzenia 231/2013, monitorowanie łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, którymi zarządza, oraz jej obliczanie co najmniej raz na 12 miesięcy.

2. W przypadku gdy łączna wartość aktywów, o której mowa w ust. 1, przekroczy próg określony w art. 70zb ust. 1 i przekroczenie to nie będzie miało charakteru tymczasowego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 231/2013, zarządzający ASI:

1) niezwłocznie informuje Komisję o przekroczeniu;

2) w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przekroczenia:

a) składa wniosek o zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI zgodnie z art. 70s albo

b) zaprzestaje wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi i informuje o tym niezwłocznie Komisję, wskazując datę zaprzestania wykonywania tej działalności.

3. W przypadku niezłożenia w terminie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, Komisja wydaje decyzję o wykreśleniu zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI.

Art. 70zf. 1. Komisja wykreśla zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI z urzędu w przypadku:

1) ogłoszenia upadłości zarządzającego ASI lub otwarcia jego likwidacji;

2) niewykonywania działalności zarządzania ASI przez okres kolejnych 12 miesięcy;

3) wydania zgodnie z art. 70ze ust. 3 albo art. 229a ust. 2 ostatecznej decyzji o wykreśleniu zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI;

4) uzyskania przez zarządzającego ASI zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI;

5) poinformowania Komisji przez zarządzającego ASI o zaprzestaniu wykonywania działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w związku z niemającym charakteru tymczasowego przekroczeniem progu, o którym mowa w art. 70ze ust. 2.

2. Na wniosek zarządzającego ASI, który nie zarządza żadną alternatywną spółką inwestycyjną, Komisja wykreśla go z rejestru zarządzających ASI przed upływem terminu określonego w ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku wykreślenia zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI zgodnie z ust. 1 pkt 1–3 przepisy art. 70x ust. 3 i 4 oraz art. 70y stosuje się odpowiednio.

Art. 70zg. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru zarządzających ASI przez Komisję, w tym sposób dokonywania wpisów oraz tryb jego udostępniania, uwzględniając zapewnienie sprawności postępowania.

Rozdział 4

Zarządzający ASI z państw trzecich

Art. 70zh. 1. Spółka z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, posiadająca formę prawną równoważną spółce, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, może wykonywać działalność określoną w art. 70e ust. 1 jako zewnętrznie zarządzający ASI na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI albo na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, w przypadku gdy alternatywna spółka inwestycyjna, którą zarządza, jest funduszem kapitałowym prowadzącym działalność w formie spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, któremu Krajowy Fundusz Kapitałowy udzielił wsparcia finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 901).

2. Zarządzający ASI, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „zarządzającym z państwa trzeciego”, może wykonywać działalność określoną w art. 70e ust. 1 wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zarządzający z państwa trzeciego może zarządzać więcej niż jedną alternatywną spółką inwestycyjną spełniającą warunki określone w ust. 1.

4. O ile ustawa nie stanowi inaczej, do spółki z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA ubiegającej się o zezwolenie albo wpis, o których mowa w ust. 1, oraz do zarządzającego z państwa trzeciego stosuje się przepisy dotyczące odpowiednio spółki ubiegającej się o takie zezwolenie albo wpis oraz zarządzającego ASI z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 70zi. 1. Spółka, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA załącza dodatkowo do wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI oraz do wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI informację wskazującą organ sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w państwie swojej siedziby oraz oświadczenie o podleganiu nadzorowi tego organu. Przepisu art. 70u ust. 2 nie stosuje się.

2. Komisja odmawia spółce, o której mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2, z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI oraz wpisu zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI, również w przypadku gdy:

1) wnioskodawca nie podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w państwie swojej siedziby lub nie jest zapewnione, na zasadzie wzajemności, przekazywanie informacji dotyczących sytuacji finansowej i działalności wnioskodawcy między tym organem nadzoru a Komisją;

2) państwo siedziby wnioskodawcy nie zapewnia, na zasadzie wzajemności, równego dostępu do wykonywania działalności na swoim terytorium, w tym tworzenia oddziałów, zarządzającym ASI z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) państwo siedziby wnioskodawcy jest sklasyfikowane jako kraj lub terytorium odmawiające współpracy przez Grupę Specjalną do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force – FATF).

3. Wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI oraz dokonanie wpisu do rejestru zarządzających ASI nie może nastąpić przed wyłonieniem oferty zarządzającego z państwa trzeciego w drodze konkursu, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo do wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI wnioskodawca załącza oświadczenie Krajowego Funduszu Kapitałowego o wyłonieniu w drodze tego konkursu oferty wnioskodawcy.

4. Zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI oraz wpis do rejestru zarządzających ASI są odpowiednio wydawane albo dokonywane, pod warunkiem że zarządzający z państwa trzeciego i Krajowy Fundusz Kapitałowy zawrą umowę o udzielenie wsparcia finansowego, o której mowa w art. 13 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

5. Zarządzający z państwa trzeciego może rozpocząć zarządzanie portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz wprowadzanie jej do obrotu po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 4.

DZIAŁ IIIB150)

Przejęcie kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym i notowanymi emitentami

Art. 70zj. 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w przypadku przejęcia przez fundusz kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanym emitentem, z wyjątkiem przejęcia kontroli nad:

1) mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

2) spółką celową specjalnego przeznaczenia, której przeważającym przedmiotem działalności jest nabywanie nieruchomości w celach inwestycyjnych i zarządzanie nimi.

2. Przez użyte w niniejszym dziale określenia:

1) spółka nienotowana na rynku regulowanym – rozumie się spółkę, której papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2) notowany emitent – rozumie się podmiot emitujący we własnym imieniu akcje lub inne papiery wartościowe o charakterze udziałowym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

3) fundusz – rozumie się specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty, alternatywną spółkę inwestycyjną oraz unijny AFI, które są zarządzane przez odpowiednio towarzystwo albo zarządzającego ASI;

4) porozumienie – rozumie się pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania, zbywania lub posiadania praw udziałowych w innym podmiocie, zgodnego wykonywania prawa głosu z posiadanych w nim praw udziałowych lub prowadzenia w nim trwałej polityki finansowej i operacyjnej;

5) kontrola – rozumie się w odniesieniu do:

a) spółki nienotowanej na rynku regulowanym – posiadanie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w takiej spółce,

b) notowanego emitenta – bycie podmiotem dominującym wobec takiego emitenta;

6) przejęcie kontroli – rozumie się doprowadzenie do uzyskania kontroli:

a) indywidualnie przez fundusz,

b) wspólnie przez więcej niż jeden fundusz zarządzany przez to samo towarzystwo albo tego samego zarządzającego ASI, gdy fundusze te łączy porozumienie,

c) przez fundusz na podstawie porozumienia między towarzystwem lub zarządzającym ASI, które nim zarządzają, i co najmniej jednym innym towarzystwem, zarządzającym ASI lub zarządzającym z UE.

3. Do ustalenia udziału głosów, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a, przyjmuje się wszystkie udziały, z którymi jest związane prawo głosu w spółce, znajdujące się w posiadaniu funduszu oraz podmiotu, nad którym sprawuje on kontrolę, lub podmiotów posiadających akcje w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz funduszu lub podmiotu, nad którym fundusz sprawuje kontrolę.

Art. 70zk. 1. Towarzystwo i zarządzający ASI każdorazowo zawiadamiają Komisję o osiągnięciu lub przekroczeniu przez zarządzany fundusz, który posiada, nabywa lub zbywa udziały lub akcje w spółce nienotowanej na rynku regulowanym, progu odpowiednio 10%, 20%, 30%, 50% lub 75% głosów w ogólnej liczbie głosów w tej spółce oraz o obniżeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej tych progów.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, składa się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym towarzystwo albo zarządzający ASI dowiedzieli się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.

Art. 70zl. 1. O przejęciu przez fundusz kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym towarzystwo albo zarządzający ASI, którzy zarządzają tym funduszem, zawiadamiają w terminie 10 dni roboczych od dnia przejęcia kontroli:

1) Komisję;

2) spółkę nienotowaną na rynku regulowanym, nad którą fundusz przejął kontrolę;

3) wspólników lub akcjonariuszy spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą fundusz przejął kontrolę – w zakresie, w jakim dane o nich są dostępne towarzystwu albo zarządzającemu ASI.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje o liczbie udziałów w kapitale zakładowym spółki nienotowanej na rynku regulowanym posiadanych po przejęciu kontroli oraz o liczbie głosów wynikającej z posiadania akcji lub udziałów i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

2) informacje o warunkach, na jakich przejęto kontrolę, w tym informacje o podmiotach, które w wyniku czynności prawnej dokonanej z przejmującym kontrolę będą uprawnione do wykonywania prawa głosu w spółce nienotowanej na rynku regulowanym;

3) datę przejęcia kontroli;

4) dane o towarzystwie albo zarządzającym ASI, które zarządzają funduszem przejmującym kontrolę;

5) opis sposobów zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy towarzystwem, zarządzającym ASI oraz funduszem a spółką nienotowaną na rynku regulowanym albo wskazanie miejsca jego udostępnienia;

6) opis zasad udostępniania informacji spółce nienotowanej na rynku regulowanym oraz innym podmiotom albo wskazanie miejsca jego udostępnienia.

3. Towarzystwo oraz zarządzający ASI, o których mowa w ust. 1, dodatkowo przekazują:

1) Komisji, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz uczestnikom albo inwestorom funduszu – informacje dotyczące źródeł pochodzenia środków finansowania działań, których skutkiem jest przejęcie kontroli;

2) spółce nienotowanej na rynku regulowanym i wspólnikom albo akcjonariuszom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 – informacje o zamiarach dotyczących dalszego prowadzenia działalności tej spółki, w tym informacje mające istotny wpływ na stan zatrudnienia oraz warunki pracy i płacy w tej spółce.

4. Towarzystwo oraz zarządzający ASI występują w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, skierowanym do spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą fundusz przejął kontrolę, o niezwłoczne:

1) poinformowanie przedstawicieli pracowników spółki nienotowanej na rynku regulowanym, a w przypadku ich braku, pracowników tej spółki o przejęciu kontroli nad tą spółką,

2) przekazanie przedstawicielom pracowników spółki nienotowanej na rynku regulowanym, a w przypadku ich braku, pracownikom tej spółki informacji, o których mowa w ust. 2, i udostępnienie im informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2, o ile z odrębnych przepisów nie wynikają ograniczenia w tym zakresie

– zgodnie z przepisami prawa pracy i w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Art. 70zm. 1. Towarzystwo albo zarządzający ASI, którzy zarządzają funduszem przejmującym kontrolę nad notowanym emitentem, niezwłocznie przekazują:

1) Komisji,

2) notowanemu emitentowi, nad którym fundusz przejął kontrolę,

3) wspólnikom albo akcjonariuszom notowanego emitenta, nad którym fundusz przejął kontrolę – w zakresie, w jakim dane o nich są dostępne towarzystwu lub zarządzającemu ASI

– informacje związane z przejęciem kontroli.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) dane o towarzystwie albo zarządzającym ASI, którzy zarządzają funduszem przejmującym kontrolę;

2) opis sposobów zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy towarzystwem, zarządzającym ASI oraz funduszem a notowanym emitentem, albo wskazanie miejsca jego udostępnienia;

3) opis zasad udostępniania informacji notowanemu emitentowi oraz innym podmiotom albo wskazanie miejsca jego udostępnienia.

3. Towarzystwo albo zarządzający ASI, przekazując notowanemu emitentowi informacje, o których mowa w ust. 1, występują o niezwłoczne przekazanie tych informacji pracownikom tego emitenta lub ich przedstawicielom, zgodnie z przepisami prawa pracy i w sposób przyjęty u danego pracodawcy, o ile z odrębnych przepisów nie wynikają ograniczenia w tym zakresie.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do towarzystwa ani zarządzającego ASI, którzy zarządzają funduszem przejmującym kontrolę nad notowanym emitentem, w zakresie, w jakim informacje określone w ust. 2 zostały ujawnione wraz z zawiadomieniem składanym zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Art. 70zn. 1. Towarzystwo oraz zarządzający ASI, którzy zarządzają funduszem przejmującym kontrolę nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym lub nad notowanym emitentem, są obowiązani, w okresie 24 miesięcy od dnia przejęcia kontroli, zapobiegać wyprzedaży aktywów odpowiednio tej spółki albo tego emitenta.

2. Zapobieganie wyprzedaży aktywów, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) zakaz wykonywania praw z akcji lub udziałów w spółce nienotowanej na rynku regulowanym lub w notowanym emitencie oraz innych czynności prawnych, w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio dokonaniem:

a) wypłat wynikających z prawa do udziału w zysku spółki nienotowanej na rynku regulowanym lub notowanego emitenta, w szczególności wypłat kwot wynikających z podziału zysku, odsetek od akcji, oraz zaliczek na poczet takich wypłat,

b) obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji, nabycia udziałów lub akcji własnych spółki nienotowanej na rynku regulowanym lub notowanego emitenta,

c) zwrotu dopłat, o których mowa w art. 179 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) obowiązek podejmowania z zachowaniem należytej staranności działań mających na celu zapobieżenie skutkom określonym w pkt 1.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą:

1) wypłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, dokonywanych przez spółkę nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanego emitenta – w kwocie przekraczającej wartość różnicy między wartością aktywów netto z ostatniego rocznego sprawozdania finansowego tej spółki lub tego emitenta a wartością stanowiącą sumę wartości wpłaconej części kapitału zakładowego oraz wartości kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych, w zakresie, w jakim ustawa, statut albo umowa tej spółki lub tego emitenta pozwalają na użycie tych kapitałów;

2) wypłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, dokonywanych przez spółkę nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanego emitenta – w zakresie, w jakim kwota przeznaczona do podziału między wspólników albo akcjonariuszy nie przekracza zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału, oraz pomniejszonego o kwotę niepokrytych strat z lat ubiegłych, wartości bilansowej udziałów albo akcji własnych oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą, statutem albo umową tej spółki lub tego emitenta powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe;

3) nabycia przez spółkę nienotowaną na rynku regulowanym lub notowanego emitenta lub na rzecz tej spółki lub tego emitenta udziałów albo akcji własnych – w zakresie, w jakim takie nabycie jest dopuszczalne na podstawie odrębnych przepisów, o ile wartość nabywanych udziałów albo akcji łącznie z wartością udziałów albo akcji uprzednio nabytych przez tę spółkę lub tego emitenta lub nabytych na jej rzecz lub na jego rzecz nie będzie przekraczać wartości różnicy pomiędzy wartością aktywów netto z ostatniego rocznego sprawozdania finansowego tej spółki lub tego emitenta a wartością stanowiącą sumę wartości wpłaconej części kapitału zakładowego oraz wartości kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych w zakresie, w jakim ustawa, statut albo umowa tej spółki pozwalają na użycie tych kapitałów;

4) obniżenia kapitału zakładowego w granicach dozwolonych ustawą – jeżeli obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych strat lub przeniesienie określonych kwot do kapitałów rezerwowych, pod warunkiem że w wyniku tej operacji wartość kapitałów rezerwowych nie przekroczy 10% obniżonego kapitału zakładowego.

DZIAŁ IV

Depozytariusz

Rozdział 1151)

Depozytariusz funduszu inwestycyjnego152)

Art. 71.153) 1. Towarzystwo, w drodze zawartej z depozytariuszem pisemnej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, ustanawia jednego depozytariusza dla każdego funduszu inwestycyjnego.

2. Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego można zawrzeć wyłącznie z:

1) bankiem krajowym, którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100 000 000 zł;

2) oddziałem instytucji kredytowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli fundusze przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100 000 000 zł;

3) Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.

3. Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego zamkniętego można zawrzeć również z firmą inwestycyjną uprawnioną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli jej kapitał założycielski, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynosi co najmniej równowartość w złotych 730 000 euro.

4. Równowartość w złotych wyrażonej w euro kwoty, o której mowa w ust. 3, jest ustalana zgodnie z art. 98 ust. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 72.153) 1. Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, z uwzględnieniem art. 83, art. 85–90 i art. 92–97 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obejmują:

1) przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego;

2) prowadzenie rejestru wszystkich aktywów funduszu inwestycyjnego;

3) zapewnienie, aby środki pieniężne funduszu inwestycyjnego były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;

4) zapewnienie monitorowania przepływu środków pieniężnych funduszu inwestycyjnego;

5) zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa oraz emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;

6) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu;

7) zapewnienie, aby wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego;

8) zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego;

9) wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z prawem lub statutem funduszu inwestycyjnego;

10) weryfikowanie zgodności działania funduszu inwestycyjnego z przepisami prawa regulującymi działalność funduszy inwestycyjnych lub ze statutem w zakresie innym niż wynikający z pkt 5–8 oraz z uwzględnieniem interesu uczestników.

2. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 159, depozytariusz oprócz rejestru aktywów funduszu prowadzi subrejestry aktywów każdego z subfunduszy.

3. Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i statutem wykonywanie obowiązków funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 3–8, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i statutem funduszu.

4. Podmiot wykonujący funkcje depozytariusza funduszu inwestycyjnego nie może wykonywać innych czynności dotyczących tego funduszu lub towarzystwa, które mogłyby wywołać konflikt interesów pomiędzy nim, funduszem inwestycyjnym, towarzystwem lub uczestnikami funduszu inwestycyjnego, w szczególności pełnić funkcji prime brokera, chyba że:

1) oddzieli pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego od wykonywania innych czynności, których wykonywanie może powodować powstanie konfliktu interesów, oraz

2) zapewni właściwą identyfikację, monitorowanie oraz zarządzanie konfliktami interesów, a także informowanie uczestników funduszu o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.

Art. 72a.154) 1. Depozytariusz jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko towarzystwu z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE – przeciwko tej spółce albo przeciwko temu zarządzającemu z UE z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania tym funduszem i prowadzenia jego spraw należącym odpowiednio do kompetencji spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE zgodnie z art. 272c ust. 1 albo z art. 276e ust. 1.

2. Depozytariusz wytacza powództwo, o którym mowa w ust. 1, na wniosek uczestnika funduszu.

3. Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu.

4. Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.155)), koszty procesu ponosi uczestnik funduszu, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego uczestnika, które w przypadku przegrania procesu ponosi depozytariusz.

5. W przypadku gdy depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym uczestnika, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez uczestnika.

6. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wystąpiło kilku uczestników funduszu inwestycyjnego, a szkoda każdego z uczestników spowodowana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków towarzystwa, spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE, i w ocenie depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych uczestników funduszu, depozytariusz ogłasza zgodnie z określonym w statucie funduszu sposobem podawania informacji do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej o zamiarze wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1, oraz o możliwości zgłaszania przez uczestników depozytariuszowi wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

7. Depozytariusz może żądać od towarzystwa, a w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, funduszem inwestycyjnym zarządza i prowadzi jego sprawy spółka zarządzająca albo zarządzający z UE – od spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE, podmiotów, o których mowa w art. 45a lub art. 46, podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu lub dokonywanie wyceny aktywów funduszu, biegłego rewidenta funduszu oraz podmiotu prowadzącego rejestr uczestników, ewidencję uczestników albo rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, na których zapisywane są certyfikaty inwestycyjne, informacji niezbędnych do wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1.

Art. 72b.154) 1. Instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi, stanowiące aktywa funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 5 i art. 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są zapisywane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariusza.

2. Aktywa funduszu, w tym instrumenty finansowe, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, są przechowywane przez depozytariusza.

3. Instrumenty finansowe inne niż wskazane w ust. 1 i 2 oraz inne aktywa funduszu inwestycyjnego, które ze względu na ich istotę nie mogą być przechowywane przez depozytariusza, są zapisywane przez depozytariusza w rejestrze aktywów funduszu.

4. Depozytariusz jest obowiązany do weryfikowania uprawnień funduszu inwestycyjnego do aktywów, o których mowa w ust. 3, na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez towarzystwo lub fundusz, a jeżeli jest to możliwe – również na podstawie ksiąg wieczystych, rejestrów publicznych oraz innych ewidencji.

5. W przypadku gdy środki pieniężne funduszu inwestycyjnego są przechowywane przez depozytariusza na rzecz funduszu na rachunku bankowym lub na rachunku pieniężnym służącym obsłudze rachunku papierów wartościowych prowadzonym w imieniu depozytariusza, na rachunkach tych nie mogą być przechowywane inne środki poza tymi, które są należne funduszowi.

6. Depozytariusz nie może wykorzystywać we własnym imieniu i na własny rachunek aktywów, o których mowa w ust. 1–3.

Art. 73. 1. Członkowie organów depozytariusza i jego pracownicy nie mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa.

1a.156) Osoby wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego powinny posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w tym zakresie oraz nie mogą być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

2.156) Depozytariusz nie może być akcjonariuszem towarzystwa będącego organem funduszu inwestycyjnego, którego aktywa rejestruje, ani spółki zarządzającej lub zarządzającego z UE, którzy zarządzają takim funduszem i prowadzą jego sprawy.

3.156) Jeżeli uczestnicy funduszu inwestycyjnego ponieśli szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków towarzystwa w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji, domniemywa się, że depozytariusz będący podmiotem z grupy kapitałowej towarzystwa świadomie zaniechał wykonywania swoich obowiązków wynikających z ustawy oraz umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

Art. 74.157) 1. Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, z uwzględnieniem art. 83 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, określa szczegółowe obowiązki depozytariusza i funduszu inwestycyjnego oraz sposób ich wykonywania, w tym zasady wymiany informacji między funduszem inwestycyjnym a depozytariuszem, niezbędnych depozytariuszowi do wykonywania jego obowiązków, a także wynagrodzenie depozytariusza i sposób kalkulacji kosztów obciążających fundusz.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, nie może wyłączyć albo ograniczyć obowiązków depozytariusza określonych w ustawie.

Art. 75.157) 1. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 72a.

2. Depozytariusz odpowiada wobec funduszu inwestycyjnego za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 72b ust. 1, stanowiących aktywa funduszu inwestycyjnego oraz aktywów funduszu, o których mowa w art. 72b ust. 2.

3. Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego.

4. W przypadku utraty instrumentu finansowego, o którym mowa w art. 72b ust. 1, stanowiącego aktywa funduszu inwestycyjnego lub aktywa funduszu, o którym mowa w art. 72b ust. 2, depozytariusz niezwłocznie zwraca funduszowi inwestycyjnemu taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.

5. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa funduszu nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

6. Uczestnicy funduszu mogą dochodzić roszczeń od depozytariusza bezpośrednio lub po udzieleniu towarzystwu pełnomocnictwa za jego pośrednictwem.

Art. 76.157) Fundusz inwestycyjny lub depozytariusz mogą rozwiązać umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, za wypowiedzeniem, w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy. O wypowiedzeniu umowy wypowiadający zawiadamia niezwłocznie Komisję.

Art. 77.157) Jeżeli depozytariusz nie wykonuje obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego albo wykonuje je nienależycie, fundusz inwestycyjny może rozwiązać umowę, za wypowiedzeniem, w terminie krótszym niż 6 miesięcy. O wypowiedzeniu umowy fundusz zawiadamia niezwłocznie Komisję.

Art. 78.157) W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości depozytariusza, fundusz inwestycyjny niezwłocznie dokonuje zmiany depozytariusza. Przepisu art. 76 nie stosuje się.

Art. 79.157) 1. Zmiana depozytariusza jest dokonywana w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie obowiązków określonych w art. 72 ust. 1.

2. Depozytariusz, z którym rozwiązano umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego, jest obowiązany wydać depozytariuszowi, z którym fundusz inwestycyjny zawarł taką umowę, rejestr aktywów, przechowywane aktywa funduszu inwestycyjnego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 w terminach uzgodnionych przez strony, jednakże bez zbędnej zwłoki.

Art. 80. 1. Zmiana depozytariusza wymaga zgody Komisji.

2. W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana.

Art. 81.158) Przechowywane przez depozytariusza aktywa funduszu inwestycyjnego albo wpłaty dokonane na rachunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i art. 130 ust. 1, nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko depozytariuszowi oraz nie wchodzą do masy upadłości depozytariusza i nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Art. 81a.158) W przypadku gdy towarzystwo będące organem funduszu inwestycyjnego zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, depozytariusz tego funduszu inwestycyjnego i spółka zarządzająca albo zarządzający z UE zawierają w formie pisemnej umowę dotyczącą współpracy i wymiany informacji, która powinna określać w szczególności:

1) opis zasad przechowywania aktywów funduszu w odniesieniu do poszczególnych klas aktywów funduszu inwestycyjnego;

2) opis postępowania w przypadku zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, prospektu informacyjnego, prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego lub warunków emisji, w szczególności w zakresie odnoszącym się do obowiązków depozytariusza;

3) opis zasad wymiany informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania działalności spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE oraz depozytariusza, z uwzględnieniem uprawnień depozytariusza do weryfikowania informacji przekazywanych przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE, w tym przeprowadzania przez depozytariusza wizyt w miejscu wykonywania działalności przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE;

4) opis zasad weryfikacji przez spółkę zarządzającą albo zarządzającego z UE wypełniania obowiązków przez depozytariusza;

5) obowiązki stron w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6) zasady zmiany umowy oraz jej rozwiązania.

Rozdział 2159)

Depozytariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej

Art. 81b. 1. Zarządzający ASI, w drodze zawartej z depozytariuszem pisemnej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, ustanawia jednego depozytariusza dla każdej zarządzanej alternatywnej spółki inwestycyjnej.

2. Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej można zawrzeć wyłącznie z:

1) bankiem krajowym;

2) oddziałem instytucji kredytowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) firmą inwestycyjną uprawnioną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli jej kapitał założycielski, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wynosi co najmniej równowartość w złotych 730 000 euro;

4) Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółką Akcyjną.

3. Umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej można zawrzeć również z prime brokerem działającym w charakterze kontrahenta takiej spółki, jeżeli:

1) oddzieli on pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji depozytariusza od wykonywania swoich funkcji w charakterze prime brokera oraz

2) zapewni on właściwą identyfikację i monitorowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi, a także informowanie inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.

4. Równowartość w złotych wyrażonej w euro kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jest ustalana zgodnie z art. 98 ust. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 81c. 1. Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, z uwzględnieniem art. 83, art. 85–90 i art. 92–97 rozporządzenia 231/2013, obejmują:

1) przechowywanie aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej;

2) prowadzenie rejestru wszystkich aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej;

3) zapewnienie, aby środki pieniężne alternatywnej spółki inwestycyjnej były przechowywane na rachunkach pieniężnych i rachunkach bankowych prowadzonych przez podmioty uprawnione do prowadzenia takich rachunków zgodnie z przepisami prawa polskiego lub spełniające w tym zakresie wymagania określone w prawie wspólnotowym lub równoważne tym wymaganiom;

4) zapewnienie właściwego monitorowania przepływu środków pieniężnych alternatywnej spółki inwestycyjnej;

5) zapewnienie, aby wprowadzanie alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu i odkupywanie praw uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ASI;

6) zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej;

7) zapewnienie, aby wartość aktywów netto i wartość prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej była obliczana zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ASI;

8) zapewnienie, aby dochody alternatywnej spółki inwestycyjnej były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi ASI;

9) wykonywanie poleceń alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzającego ASI, chyba że są sprzeczne z prawem lub regulacjami wewnętrznymi ASI;

10) weryfikowanie zgodności działania alternatywnej spółki inwestycyjnej z przepisami prawa lub regulacjami wewnętrznymi ASI w zakresie innym niż wynikający z pkt 5–8 oraz z uwzględnieniem interesu inwestorów.

2. Depozytariusz zapewnia zgodne z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz regulacjami wewnętrznymi zarządzającego ASI wykonywanie przez alternatywną spółkę inwestycyjną oraz zarządzającego ASI czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3–8 i 10, co najmniej przez stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną oraz zarządzającego ASI, a także nadzorowanie doprowadzania do zgodności tych czynności z prawem i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz regulacjami wewnętrznymi zarządzającego ASI.

3. Podmiot wykonujący funkcje depozytariusza nie może wykonywać innych czynności dotyczących alternatywnej spółki inwestycyjnej lub zarządzającego ASI, które mogłyby wywołać konflikt interesów pomiędzy nim, tą spółką, jej inwestorami lub zarządzającym ASI, chyba że:

1) oddzieli pod względem organizacyjnym i technicznym sprawowanie funkcji depozytariusza od wykonywania innych czynności, których wykonywanie może powodować powstanie konfliktu interesów, oraz

2) zapewni właściwą identyfikację i monitorowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi, a także informowanie inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej o stwierdzonych przypadkach wystąpienia takiego konfliktu.

Art. 81d. 1. Depozytariusz jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz inwestorów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej przeciwko zewnętrznie zarządzającemu ASI albo zarządzającemu z UE z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną.

2. Depozytariusz wytacza powództwo, o którym mowa w ust. 1, na wniosek inwestora detalicznego.

3. Depozytariusz może udzielić pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu.

4. Z uwzględnieniem art. 98 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, koszty procesu ponosi inwestor detaliczny, z wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego inwestora, które w przypadku przegrania procesu ponosi depozytariusz.

5. W przypadku gdy depozytariusz stwierdzi brak podstaw do wytoczenia powództwa, jest obowiązany zawiadomić o tym inwestora detalicznego, nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia złożenia wniosku przez inwestora.

6. Jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wystąpiło kilku inwestorów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej, a szkoda każdego z inwestorów spowodowana jest niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem tych samych obowiązków zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE, i w ocenie depozytariusza zasadne jest wytoczenie powództwa także w imieniu innych inwestorów detalicznych alternatywnej spółki inwestycyjnej, depozytariusz ogłasza na swojej stronie internetowej o zamiarze wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1, oraz o możliwości zgłaszania przez inwestorów detalicznych depozytariuszowi wniosków o wytoczenie takiego powództwa w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

7. Depozytariusz może żądać od zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE, podmiotów, o których mowa w art. 70g, podmiotu, któremu zlecono prowadzenie ksiąg rachunkowych alternatywnej spółki inwestycyjnej lub dokonywanie wyceny aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz biegłego rewidenta alternatywnej spółki inwestycyjnej informacji niezbędnych do wytoczenia powództwa, o którym mowa w ust. 1.

Art. 81e. 1. Instrumenty finansowe będące papierami wartościowymi, stanowiące aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w art. 5 i art. 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, są zapisywane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariusza.

2. Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym instrumenty finansowe, które nie mogą być zapisane na rachunku papierów wartościowych, są przechowywane przez depozytariusza.

3. Instrumenty finansowe inne niż wskazane w ust. 1 i 2 oraz inne aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, które ze względu na ich istotę nie mogą być przechowywane przez depozytariusza, są zapisywane przez depozytariusza w rejestrze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

4. Depozytariusz jest obowiązany do weryfikowania uprawnień alternatywnej spółki inwestycyjnej do aktywów, o których mowa w ust. 3, na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez tę spółkę lub zarządzającego ASI, a jeżeli jest to możliwe – również na podstawie ksiąg wieczystych, rejestrów publicznych oraz innych ewidencji.

5. W przypadku gdy środki pieniężne alternatywnej spółki inwestycyjnej są przechowywane przez depozytariusza na rzecz tej spółki na rachunku bankowym lub na rachunku pieniężnym służącym obsłudze rachunku papierów wartościowych prowadzonym w imieniu depozytariusza, na rachunkach tych nie mogą być przechowywane inne środki poza tymi, które są należne alternatywnej spółce inwestycyjnej.

6. Depozytariusz nie może wykorzystywać we własnym imieniu i na własny rachunek aktywów, o których mowa w ust. 1–3, o ile nie uzyska uprzedniej zgody alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Art. 81f. Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, z uwzględnieniem art. 83 rozporządzenia 231/2013, określa szczegółowe obowiązki depozytariusza i alternatywnej spółki inwestycyjnej lub zarządzającego ASI oraz sposób ich wykonywania, w tym zasady wymiany informacji między tą spółką lub zarządzającym ASI a depozytariuszem, niezbędnych depozytariuszowi do wykonywania jego obowiązków, a także wynagrodzenie depozytariusza i sposób kalkulacji kosztów obciążających alternatywną spółkę inwestycyjną lub zarządzającego ASI związanych z wykonywaniem przez depozytariusza jego działalności. Przepis art. 74 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 81g. 1. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków określonych w art. 81c ust. 1 oraz art. 81d.

2. Depozytariusz odpowiada wobec alternatywnej spółki inwestycyjnej za utratę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 81e ust. 1, stanowiących aktywa tej spółki oraz aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o których mowa w art. 81e ust. 2.

3. Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może być wyłączona albo ograniczona w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej.

4. W przypadku utraty instrumentu finansowego, o którym mowa w art. 81e ust. 1, stanowiącego aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o którym mowa w art. 81e ust. 2, depozytariusz niezwłocznie zwraca tej spółce taki sam instrument finansowy lub takie samo aktywo albo kwotę odpowiadającą wartości utraconego instrumentu finansowego lub aktywa.

5. Depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 101 rozporządzenia 231/2013, że utrata instrumentu finansowego lub aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej nastąpiła z przyczyn od niego niezależnych.

6. Zarządzający ASI jest obowiązany dochodzić od depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez depozytariusza umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej.

7. Zarządzający ASI odpowiada wobec inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej za szkody poniesione przez nich wskutek niewywiązania się przez niego z obowiązku określonego w ust. 6.

Art. 81h. 1. O wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej wypowiadający zawiadamia niezwłocznie Komisję. O rozwiązaniu umowy w inny sposób niezwłocznie zawiadamia Komisję zarządzający ASI.

2. Do depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej i jego zmiany stosuje się odpowiednio przepisy art. 78 i art. 79.

3. Do aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej przechowywanych przez depozytariusza stosuje się odpowiednio przepis art. 81.

Rozdział 3159)

Powierzenie wykonywania obowiązków depozytariusza

Art. 81i. 1. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego lub alternatywnej spółki inwestycyjnej może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu, z uwzględnieniem art. 98 i art. 99 rozporządzenia 231/2013 – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej, wykonywanie czynności w zakresie związanym z realizacją funkcji przechowywania aktywów funduszu albo alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym określonych odpowiednio w art. 72b ust. 1–4 albo w art. 81e ust. 1–4.

2. Depozytariusz może powierzyć wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) powierzenie wykonywania czynności nie prowadzi do faktycznego zaprzestania wykonywania przez depozytariusza obowiązków określonych w art. 72 ust. 1 i art. 81c ust. 1;

2) jest w stanie uzasadnić potrzebę powierzenia wykonywania danej czynności oraz zakres tego powierzenia;

3) wybór przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu powierzył wykonywanie czynności, został dokonany przy zachowaniu należytej staranności;

4) przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu powierzył wykonywanie czynności, stale spełnia następujące warunki:

a) stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, proporcjonalne do charakteru aktywów, które zostały mu powierzone,

b) jeżeli powierzono mu przechowywanie aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 albo art. 81e ust. 1 – posiada zezwolenie na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego – posiada zezwolenie na wykonywanie czynności w zakresie przedmiotu umowy, udzielone przez właściwy organ nadzoru w państwie macierzystym, o ile jest ono wymagane, i podlega w tym zakresie nadzorowi tego organu,

c) przechowuje aktywa odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej odrębnie i w sposób umożliwiający niezwłoczną identyfikację danych aktywów jako aktywów danego funduszu albo spółki,

d) nie wykorzystuje aktywów funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej we własnym imieniu i na własny rachunek,

e) przestrzega zasad działania depozytariusza określonych w art. 9 ust. 2 i art. 10, a także odpowiednio w art. 72 ust. 4 i art. 72b ust. 1–4 oraz w art. 81c ust. 3 i art. 81e ust. 1–4;

5) prawo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w którym przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny będzie przechowywał aktywa funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej, bez względu na sposób tego przechowywania, zapewnia, że:

a) fundusz inwestycyjny albo alternatywna spółka inwestycyjna będą wyłącznie uprawnieni do tych aktywów oraz

b) aktywa funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej:

– nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko podmiotowi innemu niż ten fundusz inwestycyjny albo ta alternatywna spółka inwestycyjna,

– nie mogą być objęte postępowaniem zabezpieczającym kierowanym przeciwko podmiotowi innemu niż ten fundusz inwestycyjny albo ta alternatywna spółka inwestycyjna,

– nie wchodzą do masy upadłości podmiotu przechowującego aktywa funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej,

– nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym lub innym postępowaniem o podobnym charakterze prowadzonym przeciwko podmiotowi przechowującemu aktywa funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej lub innym podmiotom.

3. W przypadku gdy prawo państwa trzeciego wymaga, aby określone instrumenty finansowe były rejestrowane lub przechowywane przez mającego siedzibę w tym państwie trzecim przedsiębiorcę zagranicznego, który nie spełnia wymogów określonych w ust. 2 pkt 4 lit. b ani wymogów im równoważnych określonych w prawie wspólnotowym, depozytariusz może przekazać takiemu przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie czynności w zakresie przechowywania aktywów, o których mowa w art. 72b ust. 1 albo art. 81e ust. 1, jedynie w zakresie, w jakim wymaga tego prawo tego państwa, oraz jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) uczestnicy funduszu inwestycyjnego albo inwestorzy alternatywnej spółki inwestycyjnej zostali poinformowani o tym, że takie powierzenie jest wymagane z uwagi na wymogi określone w prawie państwa trzeciego, oraz o okolicznościach uzasadniających to powierzenie;

2) depozytariusz został upoważniony odpowiednio przez fundusz inwestycyjny albo alternatywną spółkę inwestycyjną do powierzenia takiemu przedsiębiorcy zagranicznemu przechowywania tych instrumentów finansowych.

4. Korzystanie przez depozytariusza z usług świadczonych przez podmioty prowadzące systemy rozrachunku papierów wartościowych nie stanowi powierzenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Depozytariusz jest obowiązany, z zachowaniem należytej staranności, do bieżącego nadzorowania wykonywania przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorcę zagranicznego powierzonych mu czynności i dokonywania okresowych kontroli ich wykonywania.

Art. 81j. 1. Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, z którym depozytariusz zawarł umowę, o której mowa w art. 81i ust. 1, może przekazać wykonywanie powierzonych mu czynności innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wyłącznie:

1) za zgodą odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej;

2) jeżeli w odniesieniu do przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, któremu ma być przekazane wykonywanie czynności, są spełnione warunki określone w art. 81i ust. 2 pkt 4;

3) jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 81i ust. 2 pkt 5.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dalszego przekazywania wykonywania powierzonych czynności.

3. Do przekazywania i dalszego przekazywania wykonywania powierzonych czynności przepisy art. 81i stosuje się odpowiednio.

Art. 81k. 1. Depozytariusz odpowiada wobec odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej za utratę przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 81i ust. 1, instrumentów finansowych stanowiących aktywa tego funduszu albo spółki. Przepisy art. 75 ust. 4 i 5 oraz art. 81g ust. 4 i 5 stosuje się.

2. Odpowiedzialność depozytariusza, o której mowa w ust. 1, nie może być w drodze umowy wyłączona albo ograniczona, z zastrzeżeniem art. 81l.

3. Powierzenie przez depozytariusza wykonywanych czynności innemu podmiotowi nie zwalnia depozytariusza od odpowiedzialności wobec odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Art. 81l. 1. Depozytariusz może uwolnić się od odpowiedzialności wobec odpowiednio specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej za utratę instrumentu finansowego przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 81i ust. 1, jeżeli wykaże, z uwzględnieniem art. 102 rozporządzenia 231/2013, że:

1) dopełnił obowiązków określonych w art. 81i;

2) pisemna umowa między depozytariuszem a tym podmiotem w sposób jednoznaczny przenosi odpowiedzialność depozytariusza na ten podmiot i umożliwia odpowiednio towarzystwu i funduszowi inwestycyjnemu albo zarządzającemu ASI i alternatywnej spółce inwestycyjnej dochodzenie roszczeń od tego podmiotu bezpośrednio lub, po udzieleniu pełnomocnictwa depozytariuszowi, za jego pośrednictwem;

3) pisemna umowa między depozytariuszem a odpowiednio funduszem inwestycyjnym albo alternatywną spółką inwestycyjną dopuszcza możliwość zwolnienia się przez depozytariusza od odpowiedzialności w takiej sytuacji i ustanawia obiektywne warunki zwolnienia się depozytariusza od takiej odpowiedzialności.

2. Jeżeli do utraty instrumentu finansowego doszło w sytuacji, o której mowa w art. 81i ust. 3, depozytariusz może zwolnić się od odpowiedzialności za utratę instrumentu finansowego przez podmiot, któremu powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 81i ust. 1, wyłącznie, jeżeli wykaże, że:

1) statut funduszu inwestycyjnego albo regulacje wewnętrzne ASI zezwalają na takie zwolnienie depozytariusza od odpowiedzialności;

2) uczestnicy funduszu inwestycyjnego albo inwestorzy alternatywnej spółki inwestycyjnej zostali uprzednio poinformowani o możliwości zwolnienia depozytariusza od odpowiedzialności;

3) fundusz inwestycyjny albo alternatywna spółka inwestycyjna zobowiązali depozytariusza do przekazania instrumentów finansowych do przechowywania podmiotowi, o którym mowa w art. 81i ust. 3;

4) pisemna umowa między depozytariuszem a odpowiednio funduszem inwestycyjnym albo alternatywną spółką inwestycyjną dopuszcza możliwość zwolnienia się przez depozytariusza od odpowiedzialności w takiej sytuacji;

5) pisemna umowa między odpowiednio funduszem inwestycyjnym albo alternatywną spółką inwestycyjną a podmiotem, o którym mowa w art. 81i ust. 3, przenosi odpowiedzialność depozytariusza na ten podmiot i umożliwia odpowiednio towarzystwu i funduszowi inwestycyjnemu albo zarządzającemu ASI i alternatywnej spółce inwestycyjnej dochodzenie roszczeń od tego podmiotu bezpośrednio lub umożliwia depozytariuszowi dochodzenie w ich imieniu roszczeń od tego podmiotu.

Art. 81m. W przypadku przekazania i dalszego przekazania wykonywania powierzonych czynności przepisy art. 75 ust. 6 i art. 81g ust. 6 i 7 oraz art. 81k i art. 81l stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności depozytariusza za utratę instrumentów finansowych przez podmiot, któremu wykonywanie czynności depozytariusza zostało przekazane.

Art. 81n. Przechowywane przez przedsiębiorcę, któremu depozytariusz powierzył wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z art. 81i, lub przez przedsiębiorcę, któremu inny przedsiębiorca przekazał wykonywanie powierzonych mu czynności zgodnie z art. 81j, aktywa funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej nie mogą być przedmiotem egzekucji kierowanej przeciwko tym przedsiębiorcom oraz nie wchodzą do masy upadłości tych przedsiębiorców i nie mogą być objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym.

DZIAŁ V

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Rozdział 1

Fundusze inwestycyjne otwarte

Art. 82. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa.

Art. 83. 1. Fundusz nie może różnicować praw majątkowych uczestników funduszu posiadających jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.

2. Jednostka uczestnictwa nie może być zbyta przez uczestnika na rzecz osób trzecich.

3. Jednostka uczestnictwa podlega dziedziczeniu.

4. Jednostki uczestnictwa mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu następuje wyłącznie w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 891). W takim przypadku fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.

5. Ustanowienie zastawu na jednostkach uczestnictwa staje się skuteczne z chwilą dokonania, na wniosek zastawcy lub zastawnika, odpowiedniego zapisu w rejestrze uczestników funduszu, po przedstawieniu funduszowi umowy zastawu.

6. Przed datą wymagalności wierzytelności zabezpieczonej zastawem zastawca nie może bez zgody zastawnika zgłosić funduszowi żądania odkupienia jednostek uczestnictwa obciążonych zastawem.

7. Jeżeli wierzytelność zabezpieczona zastawem stała się wymagalna, zastawca może zgłosić funduszowi żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa obciążonych zastawem, jednakże wypłata na rzecz zastawcy środków pieniężnych z tytułu odkupienia przez fundusz tych jednostek może nastąpić po przedstawieniu pokwitowania wierzyciela, stwierdzającego wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej zastawem.

8. Przepisy ust. 4–7 stosuje się odpowiednio do zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego, którego przedmiotem są jednostki uczestnictwa, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami ustaw regulujących ustanowienie i wygaśnięcie zastawu skarbowego i zastawu rejestrowego.

9. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4–8 do zastawu na jednostkach uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Art. 84. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie funduszu, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni.

2. Statut funduszu inwestycyjnego może określać wartość aktywów netto, po której przekroczeniu fundusz może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa. W takim przypadku statut funduszu określi warunki wznowienia zbywania jednostek uczestnictwa.

3. Fundusz inwestycyjny może zawiesić zbywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję zbywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy.

Art. 85. Z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, fundusz inwestycyjny otwarty dokonuje:

1) wyceny aktywów funduszu;

2) ustalenia wartości aktywów netto funduszu;

3) ustalenia ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;

4) ustalenia wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa.

Art. 86. 1. Jednostki uczestnictwa są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przez liczbę jednostek ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny.

2. Przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość i sposób pobierania tych opłat.

Art. 87. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu.

2. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:

1) dane identyfikujące uczestnika funduszu;

2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika;

3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;

4) datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki;

5) datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;

6) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;

7) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.

3. Rejestr uczestników funduszu jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 87a. 1. W funduszu inwestycyjnym otwartym zwołuje się zgromadzenie uczestników w celu wyrażenia zgody na:

1) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany lub rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz w funduszu z wydzielonymi subfunduszami działalności jako subfundusz powiązany;

2) zmianę funduszu podstawowego;

3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;

4) połączenie krajowe i transgraniczne funduszy;

5) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym przez inne towarzystwo;

6) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez spółkę zarządzającą.

2. Tryb działania zgromadzenia uczestników oraz podejmowania uchwał określa statut funduszu inwestycyjnego otwartego oraz regulamin przyjęty przez to zgromadzenie.

3. Zgromadzenie uczestników odbywa się w miejscu siedziby funduszu albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w statucie.

4. Koszty odbycia zgromadzenia uczestników ponosi zwołujący zgromadzenie.

Art. 87b. 1. Uprawnieni do udziału w zgromadzeniu uczestników są uczestnicy wpisani do rejestru uczestników funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników. W sprawach dotyczących tylko subfunduszu w funduszu z wydzielonymi subfunduszami uprawnieni do udziału w zgromadzeniu uczestników są uczestnicy tego subfunduszu.

2. Listę uczestników uprawnionych do udziału w zgromadzeniu uczestników sporządza podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu i przekazuje ją towarzystwu w dniu roboczym poprzedzającym dzień zgromadzenia uczestników. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych uczestników, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) lub adres do doręczeń, liczbę jednostek uczestnictwa oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista jest sporządzana na podstawie danych zawartych w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego, o których mowa w art. 87 ust. 2.

3. Od dnia poprzedzającego dzień zgromadzenia uczestników do dnia zgromadzenia uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu.

Art. 87c. 1. Zwołujący zgromadzenie uczestników przed przekazaniem uczestnikom zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, ogłasza o zwołaniu zgromadzenia uczestników, w sposób określony w statucie funduszu inwestycyjnego dla ogłaszania zmian statutu tego funduszu.

2. Zgromadzenie uczestników zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem inwestycyjnym otwartym, a jeżeli spółka zarządzająca zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy – spółka zarządzająca, zawiadamiając o tym każdego uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem zgromadzenia uczestników, z zastrzeżeniem art. 222 ust. 4.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) informację o miejscu i terminie zgromadzenia uczestników;

2) wskazanie zdarzenia, o którym mowa w art. 87a ust. 1, co do którego zgromadzenie ma wyrazić zgodę;

3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, o którym mowa w art. 87b ust. 3;

4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista uczestników uprawnionych do udziału w zgromadzeniu uczestników.

4. Zawiadomienie dokonywane w imieniu funduszu inwestycyjnego, który posiada uprawnienie do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, kierowane do uczestników funduszu w tym państwie członkowskim, powinno zostać dokonane w języku urzędowym tego państwa członkowskiego.

Art. 87d. 1. Uczestnik może wziąć udział w zgromadzeniu uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zgromadzenie uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział uczestnicy posiadający co najmniej 50% jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem zgromadzenia uczestników.

3. Przed podjęciem uchwały przez zgromadzenie uczestników zarząd towarzystwa jest obowiązany przedstawić uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w art. 87a ust. 1, w tym odpowiedzieć na zadane przez uczestników pytania.

4. Przed podjęciem uchwały każdy uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1.

5. Każda cała jednostka uczestnictwa upoważnia uczestnika do oddania jednego głosu.

6. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1, zapada większością 2/3 głosów uczestników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu uczestników.

7. Uchwała zgromadzenia uczestników jest protokołowana przez notariusza.

Art. 87e. 1. Uchwała zgromadzenia uczestników sprzeczna z ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

2. Prawo do wytoczenia przeciw funduszowi powództwa, o którym mowa w ust. 1, przysługuje:

1) uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;

2) uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w zgromadzeniu uczestników;

3) uczestnikom, którzy nie byli obecni na zgromadzeniu uczestników, jedynie w przypadku wadliwego zwołania zgromadzenia uczestników.

3.160) Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

4. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały.

5. W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników sąd, na wniosek towarzystwa, może zasądzić od uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Art. 87f. 1. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały zgromadzenia uczestników ma moc obowiązującą w stosunkach między funduszem a wszystkimi uczestnikami oraz między funduszem a towarzystwem.

2. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały towarzystwo powinno niezwłocznie zgłosić sądowi rejestrowemu.

3. Stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 87a ust. 1, jest równoznaczne z niewyrażeniem przez zgromadzenie uczestników funduszu tej zgody.

Art. 88. 1. Osobom, które dokonały wpłaty na jednostki uczestnictwa, fundusz jest obowiązany zbyć liczbę jednostek ustaloną zgodnie z art. 86 ust. 1.

2. Zbycie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby zbytych jednostek uczestnictwa.

3. Statut funduszu inwestycyjnego może określać minimalną kwotę, za jaką jednorazowo można nabyć jednostki uczestnictwa.

Art. 89. 1. Fundusz jest obowiązany odkupić jednostki uczestnictwa od uczestników, którzy zażądali odkupienia tych jednostek, po cenie ustalonej zgodnie z art. 86 ust. 1.

2. Odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek.

3. Fundusz niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 2, w sposób określony w statucie funduszu.

4. Fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli:

1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10% wartości aktywów funduszu albo

2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od funduszu.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję:

1) odkupywanie jednostek uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, nieprzekraczający jednak 2 miesięcy;

2) fundusz może odkupywać jednostki uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa.

6. W przypadku zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są zbywane lub odkupywane również na obszarze państw członkowskich, fundusz ten jest obowiązany poinformować o tym fakcie Komisję, a także właściwe organy tych państw.

7. Komisja zawiadamia właściwe organy państwa członkowskiego, na którego terytorium fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa, o zawieszeniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

Art. 90. 1. Statut funduszu określa terminy, w jakich najpóźniej nastąpi:

1) zbycie przez fundusz jednostek uczestnictwa po dokonaniu wpłaty na te jednostki;

2) odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa po zgłoszeniu żądania ich odkupienia.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być dłuższe niż 7 dni.

3. Do terminów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa.

Art. 91. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie przekazuje uczestnikowi funduszu pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa, chyba że uczestnik wyraził pisemną zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, w innych terminach lub na ich osobisty odbiór.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

1) dane identyfikujące uczestnika funduszu;

2) nazwę funduszu;

3) datę zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa;

4) liczbę zbytych lub odkupionych jednostek uczestnictwa i ich wartość;

5) liczbę jednostek uczestnictwa posiadanych przez uczestnika po zbyciu lub odkupieniu jednostek uczestnictwa.

Art. 92. 1. Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego nie może być niższa niż 2 000 000 zł.

2. O każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2 500 000 zł fundusz ogłasza niezwłocznie w sposób określony w statucie.

3. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, fundusz określa:

1) przyczyny zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego poniżej poziomu, o którym mowa w ust. 2;

2) rodzaj działań, jakie fundusz podejmie w celu zwiększenia wartości aktywów netto funduszu.

Art. 93. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2, 4–7, art. 94 i 94a oraz art. 101, może lokować aktywa funduszu wyłącznie w:

1) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, pod warunkiem, że statut funduszu wskazuje ten rynek;

2) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów, pod warunkiem że statut funduszu przewiduje dokonywanie takich lokat;

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, z zastrzeżeniem ust. 3;

4) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:

a) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub

b) emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub

c) emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w pkt 1, lub

d) emitowane przez inne podmioty określone w statucie funduszu, pod warunkiem że inwestycje w takie papiery wartościowe podlegają ochronie inwestora równoważnej do określonej w lit. a–c oraz emitent spełnia łącznie następujące warunki:

– jest spółką, której kapitał własny wynosi co najmniej 10 000 000 euro,

– publikuje roczne sprawozdania finansowe, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek,

– należy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzi co najmniej jedna spółka, której papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,

– zajmuje się finansowaniem grupy, o której mowa w tiret trzecim, albo finansowaniem mechanizmów przekształcania długu w papiery wartościowe z wykorzystaniem bankowych narzędzi zapewnienia płynności;

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4, z tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości aktywów funduszu.

2. Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.

3. Komisja może udzielić zgody na lokowanie aktywów funduszu w depozyty w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.

4. Papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać następujące kryteria:

1) potencjalna strata funduszu wynikająca z lokaty w papier wartościowy jest ograniczona do zapłaconej za niego ceny;

2) są zbywalne bez ograniczeń oraz ich płynność pozwala na wypełnienie przez fundusz wymogu zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa na żądanie uczestnika funduszu;

3) jest możliwa ich wiarygodna wycena w oparciu o:

a) dokładną, wiarygodną i regularnie ustalaną cenę rynkową lub cenę ustalaną przez niezależny od emitenta system wyceny – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

b) informacje regularnie dostarczane od emitenta lub ustalone na podstawie wiarygodnych badań inwestycyjnych – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

4) informacje na ich temat są dostępne:

a) uczestnikom rynku, w sposób regularny, dokładny i wyczerpujący – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

b) funduszowi, w sposób regularny i dokładny – w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5;

5) ich nabycie jest zgodne z celami inwestycyjnymi i polityką inwestycyjną funduszu;

6) wynikające z nich ryzyko inwestycyjne jest należycie uwzględnione w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu.

5. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniające kryteria określone w ust. 4 pkt 2.

6. Certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego powinny spełniać kryteria określone w ust. 4 oraz następujące kryteria:

1) w przypadku papierów wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, działające w formie spółek inwestycyjnych lub funduszy powierniczych:

a) instytucje te podlegają zasadom ładu korporacyjnego stosowanego w odniesieniu do spółek,

b) w przypadku gdy zarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji zostanie zlecone innemu podmiotowi, podmiot ten podlega, właściwym ze względu na siedzibę, przepisom dotyczącym ochrony interesów inwestorów;

2) w przypadku certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, inne niż spółki inwestycyjne lub fundusze powiernicze:

a) instytucje te podlegają zasadom ładu korporacyjnego równoważnym do stosowanych w odniesieniu do spółek,

b) są zarządzane przez podmiot podlegający regulacjom dotyczącym ochrony interesów inwestorów.

7. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, certyfikaty inwestycyjne uznaje się za spełniające kryteria określone w ust. 6 pkt 2.

8. Papiery wartościowe, których wartość lub cena rynkowa jest oparta lub powiązana z wartością lub ceną rynkową innych praw majątkowych, powinny spełniać kryteria określone w ust. 4. Prawami majątkowymi, na których wartości lub cenie rynkowej są oparte lub z których wartością lub ceną rynkową są powiązane papiery wartościowe, mogą być również prawa majątkowe niewymienione w ust. 1.

Art. 93a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, o ile istnieje możliwość ustalenia w każdym czasie ich wiarygodnej wartości w oparciu o wartość godziwą lub skorygowaną cenę nabycia, o których mowa w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

2. Jeżeli z informacji posiadanych przez fundusz nie wynika inaczej, przyjmuje się, że instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, spełniają kryteria, o których mowa w art. 2 pkt 21 zdanie po tiret, oraz kryteria, o których mowa w ust. 1.

3. Uznaje się, że instrumenty rynku pieniężnego lub ich emitent spełniają kryterium podlegania regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i ich oszczędności, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4, w przypadku gdy:

1) instrumenty te są zbywalne bez ograniczeń;

2) są dostępne odpowiednie informacje na ich temat, w tym informacje umożliwiające właściwą ocenę ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami w takie instrumenty.

4. Za odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, uznaje się:

1) w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. c i d, oraz instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego albo przez organizację międzynarodową, a które nie są poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, państwo członkowskie albo w przypadku państwa federalnego będącego państwem członkowskim – przez jednego z członków federacji:

a) informacje o emisji lub programie emisji, a także o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego, które podlegają aktualizacji w sposób regularny oraz w każdym przypadku, gdy ma miejsce znaczące zdarzenie, oraz które są sprawdzane przez wyspecjalizowany i niezależny od emitenta podmiot, oraz

b) dostępne wiarygodne dane ilościowe dotyczące emisji lub programu emisji;

2) w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. b:

a) informacje o emisji lub programie emisji lub o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego, które podlegają aktualizacji w sposób regularny oraz w każdym przypadku, gdy ma miejsce znaczące zdarzenie, oraz

b) dostępne wiarygodne dane ilościowe dotyczące emisji lub programu emisji lub inne dane umożliwiające właściwą ocenę ryzyka kredytowego związanego z inwestycjami w takie instrumenty;

3) w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. a, z wyjątkiem instrumentów emitowanych przez Narodowy Bank Polski, bank centralny państwa członkowskiego albo przez Europejski Bank Centralny oraz instrumentów rynku pieniężnego, o których mowa w pkt 1 – informacje o emisji lub programie emisji lub informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta przed emisją instrumentu rynku pieniężnego.

5. Za podmiot, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. b, podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne jak określone prawem wspólnotowym, uznaje się podmiot, który:

1) ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Japonii, Kanadzie albo w państwie należącym do EEA lub

2) posiada rating przynajmniej na poziomie inwestycyjnym, lub

3) na podstawie szczegółowej analizy można wykazać, że reguły ostrożności stosowane w odniesieniu do tego podmiotu są co najmniej tak rygorystyczne, jak ustanowione przez prawo wspólnotowe.

6. Przez mechanizm przekształcania długu w papiery wartościowe, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret czwarte, rozumie się ustanowione celem realizacji operacji przekształcenia długu w papiery wartościowe spółki, fundusze powiernicze lub inne instytucje wspólnego inwestowania.

7. Przez bankowe narzędzia zapewnienia płynności, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit. d tiret czwarte, rozumie się czynności bankowe świadczone przez bank krajowy, instytucję kredytową albo bank zagraniczny spełniający kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 lit b.

Art. 94. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, pod warunkiem że statut funduszu wskazuje ten rynek, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

1a. Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym funduszu, określonym w statucie funduszu;

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez fundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,

b) kursów walut w związku z lokatami funduszu,

c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań funduszu;

3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1, lub przez rozliczenie pieniężne.

2. (uchylony)

3. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu, jest obowiązany określić w statucie rodzaje instrumentów pochodnych, kryteria wyboru tych instrumentów oraz warunków ich zastosowania.

4. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 96–100, fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy.

6. (uchylony)

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

2) (uchylony)

3) warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz podmioty będące stroną umowy z funduszem,

4) warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych,

5) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi,

6) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne,

7) (uchylony)

8) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy,

9) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych

– w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego.

Art. 94a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4, a wbudowany instrument pochodny:

1) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny instrument pochodny;

2) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej;

3) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem, że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w ust. 1.

3. Instrumenty finansowe, w przypadku których wbudowany instrument pochodny może zostać również zbyty przez wyłączenie z umowy zasadniczej, nie są uznawane za papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym. W takim przypadku wbudowany instrument pochodny jest traktowany jako odrębny instrument pochodny.

4. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument pochodny, wartość wbudowanego instrumentu pochodnego uwzględnia się przy stosowaniu przez fundusz limitów inwestycyjnych.

Art. 95. (uchylony)

Art. 96. 1. Z zastrzeżeniem art. 97–100, fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 5% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

3. Limit, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony do 10%, jeżeli łączna wartość lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego podmiotów, w których fundusz ulokował ponad 5% wartości aktywów, nie przekroczy 40% wartości aktywów funduszu oraz gdy statut funduszu to przewiduje.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje się do depozytów i transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.

5. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu.

Art. 97. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty, z zastrzeżeniem ust. 2–4, nie może lokować więcej niż 25% wartości aktywów funduszu w:

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1588 oraz z 2016 r. poz. 996) lub

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.

2. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać 80% wartości aktywów funduszu.

3. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35% wartości aktywów funduszu.

4. Lokat w listy zastawne nie uwzględnia się przy ustalaniu limitu, o którym mowa w art. 96 ust. 3.

5. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisję Europejską o ustanowionym w ust. 1 limicie, wskazując papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podmioty uprawnione do ich emisji oraz zabezpieczenia mające na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych.

Art. 98. 1. Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden podmiot.

2. Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1.

4. Limit, o którym mowa w ust. 3, może być zwiększony do 10% wartości aktywów funduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

5. Łączna wartość lokat funduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w których fundusz ulokował ponad 5% wartości aktywów funduszu, nie więcej jednak niż 10%, wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1, oraz inne podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości aktywów funduszu.

Art. 99. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 20% wartości aktywów w akcje lub dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez ten sam podmiot, jeżeli, zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie, fundusz będzie odzwierciedlał skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych, w tym przy zastosowaniu instrumentów pochodnych.

2. Fundusz może zwiększyć limit, o którym mowa w ust. 1, do 35% wartości aktywów funduszu, gdy udział akcji jednego emitenta w indeksie wzrośnie, jeżeli statut funduszu tak stanowi. Limit ten może dotyczyć akcji lub dłużnych papierów wartościowych wyłącznie jednego emitenta.

Art. 100. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości aktywów funduszu.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli statut tak stanowi oraz wskazuje emitenta, poręczyciela lub gwaranta.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie może przekraczać 30% wartości aktywów funduszu.

Art. 101. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może nabywać:

1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;

3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:

a) instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,

b) instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,

c) ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w niniejszym rozdziale,

d) instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych

– pod warunkiem że nie więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 1, a jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną – więcej niż 20% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu. W przypadku lokat w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu, o których mowa w zdaniu poprzednim, prospekt informacyjny funduszu powinien zawierać informację o dodatkowym ryzyku związanym z takimi lokatami funduszu.

3. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości aktywów funduszu.

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje swoje aktywa w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zarządzanych przez to samo towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa, towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa nie może pobierać opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa.

5. Fundusz inwestycyjny otwarty, który lokuje powyżej 50% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 4, ma obowiązek ujawnić maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania, o których mowa w ust. 4, w prospekcie informacyjnym oraz w rocznym i półrocznym sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy.

Art. 102. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe:

1) przy udziale firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, lub

2) w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prowadzonego przez:

a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna,

b) spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

c) izbę rozliczeniową, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

1a. Pożyczka, o której mowa w ust. 1, może zostać udzielona pod warunkiem, że:

1) fundusz otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych, papierach wartościowych lub prawach majątkowych, w które fundusz może lokować zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie;

2) wartość zabezpieczenia, wyceniona według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów funduszu, będzie co najmniej równa wartości pożyczonych papierów wartościowych w każdym dniu wyceny aktywów funduszu do dnia zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;

3) pożyczka zostanie udzielona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;

4) zabezpieczenie mogące być przedmiotem zapisu na rachunkach funduszu będzie ewidencjonowane na rachunkach funduszu, a zabezpieczenie niemogące być przedmiotem zapisu na rachunkach funduszu będzie udokumentowane przez złożenie u depozytariusza prowadzącego rejestr aktywów funduszu odpowiednich dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia; w przypadku pożyczek udzielanych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń zabezpieczenie będzie ewidencjonowane na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w:

a) art. 50 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna,

b) art. 48 ust. 15 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku spółki, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

c) art. 68d ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w przypadku izby rozliczeniowej, o której mowa w art. 68a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości aktywów netto funduszu.

3. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym funduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 3, art. 97 ust. 1, art. 98 ust. 2–4, art. 99 lub art. 100.

Art. 103. Fundusz inwestycyjny może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem zarządzanym przez to samo towarzystwo.

Art. 104. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć papierów wartościowych dających więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w którymkolwiek organie emitenta tych papierów.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 10% wyemitowanych przez jeden podmiot akcji, z którymi nie jest związane prawo głosu.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 25% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub tytułów uczestnictwa jednej instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oferującej publicznie tytuły uczestnictwa i umarzającej je na żądanie uczestnika.

4. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 10% wartości nominalnej instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot.

5. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może nabyć więcej niż 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot.

6. Limitów, o których mowa w ust. 3–5, fundusz może nie stosować w chwili nabycia papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub tytułów uczestnictwa, jeżeli nie można ustalić wartości brutto papierów dłużnych lub instrumentów rynku pieniężnego albo wartości netto papierów wartościowych w emisji.

7. W przypadku gdy papiery wartościowe nabyte przez fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez to samo towarzystwo dawałyby więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w organach emitenta, fundusze te mogą wykonywać prawo głosu z papierów wartościowych dających łącznie 10% ogólnej liczby głosów.

8. Wykonywanie przez fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez to samo towarzystwo prawa głosu z papierów wartościowych powyżej progu, o którym mowa w ust. 7, jest bezskuteczne.

Art. 105. Fundusz inwestycyjny otwarty, nabywając papiery wartościowe w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną, nie może naruszyć ograniczeń, o których mowa w art. 96–100.

Art. 106. 1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń określonych w art. 93 ust. 1 pkt 5, art. 96 ust. 1–3 lub ust. 5, art. 97 ust. 1–3, art. 98, art. 99, art. 100, art. 101 ust. 2 lub ust. 3, art. 102 ust. 2 lub ust. 3, art. 104 ust. 1–5 oraz przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 7 są ważne.

2. Ograniczenia inwestycyjne nie muszą być zachowane w przypadku wykonywania przez fundusz inwestycyjny otwarty prawa poboru z papierów wartościowych będących w portfelu inwestycyjnym funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz statucie funduszu w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, a w przypadku utworzenia nowego subfunduszu w funduszu z wydzielonymi subfunduszami, fundusz ten jest obowiązany dostosować portfel inwestycyjny nowego subfunduszu do wymagań określonych w ustawie oraz statucie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian statutu w zakresie utworzenia tego subfunduszu.

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty przekroczy ograniczenia określone w przepisach wymienionych w ust. 1, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.

Art. 107. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:

1) zobowiązywać się do przeniesienia praw, które w chwili zawarcia umowy jeszcze nie zostały przez fundusz nabyte, chyba że ma roszczenie o nabycie takich praw;

2)161) dokonywać krótkiej sprzedaży;

3) udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z zastrzeżeniem art. 102;

4) nabywać papierów wartościowych lub zbywalnych praw majątkowych, reprezentujących prawa do metali szlachetnych.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może:

1) lokować aktywów funduszu w papiery wartościowe i wierzytelności towarzystwa będącego organem tego funduszu lub spółki zarządzającej, która zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy, ich akcjonariuszy oraz podmiotów będących podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do tego towarzystwa lub spółki zarządzającej lub ich akcjonariuszy;

2) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z:

a) członkami organów towarzystwa lub spółki zarządzającej,

b) osobami zatrudnionymi w towarzystwie lub spółce zarządzającej,

c)162) osobami wyznaczonymi przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego,

d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a–c w związku małżeńskim,

e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a–c łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;

3) zawierać umów, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z:

a) towarzystwem lub spółką zarządzającą,

b) depozytariuszem,

c) podmiotami dominującymi lub zależnymi w stosunku do towarzystwa, spółki zarządzającej lub depozytariusza,

d) akcjonariuszami towarzystwa lub spółki zarządzającej,

e) akcjonariuszami lub wspólnikami podmiotów dominujących lub zależnych w stosunku do towarzystwa, spółki zarządzającej lub depozytariusza.

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

4. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d i e, nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty, o których mowa w tym przepisie, są spółkami publicznymi, a fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

5. Fundusz inwestycyjny może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli dokonanie lokaty lub zawarcie umowy jest w interesie uczestników funduszu i nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów.

6. Fundusz powinien przechowywać dokumenty pozwalające na stwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5, w szczególności dotyczące zasad ustalenia ceny i innych istotnych warunków transakcji.

Art. 108. Fundusz inwestycyjny otwarty może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

Art. 109. Fundusz inwestycyjny otwarty utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu, część swoich aktywów na rachunkach bankowych.

Art. 110. 1. Do celu stosowania limitów inwestycyjnych papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez emitentów z siedzibą za granicą lub notowane na rynku zorganizowanym za granicą zalicza się do typu oraz rodzaju określonych w ustawie papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, które najbardziej odpowiadają treści praw lub obowiązków ich posiadaczy lub emitentów inkorporowanych w tych papierach lub instrumentach.

2. Fundusz niezwłocznie informuje Komisję o każdym przypadku zastosowania przepisu ust. 1 w stosunku do papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego ze wskazaniem danego typu lub rodzaju.

Art. 111. 1. W razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, fundusz jest obowiązany na żądanie:

1) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem uczestnika – odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia;

2) osoby, którą uczestnik wskazał funduszowi w pisemnej dyspozycji – odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze uczestnika, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy jednostek uczestnictwa zapisanych we wspólnym rejestrze uczestnika i innej osoby.

3. Kwoty oraz jednostki uczestnictwa niewykupione przez fundusz, odpowiednio do wartości, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą do spadku po uczestniku.

4. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być w każdym czasie przez uczestnika zmieniona lub odwołana.

Rozdział 2

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Art. 112. 1. Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosuje się przepisy o funduszach inwestycyjnych otwartych, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

2.163) Do specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych nie stosuje się przepisów art. 4 ust. 1a.

Art. 113. 1. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stanowi, że uczestnikami funduszu mogą zostać podmioty określone w statucie lub takie, które spełniają warunki określone w statucie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może także określać warunki, w jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostki uczestnictwa przez fundusz, w tym w szczególności termin, w którym uczestnik powinien zgłosić zamiar żądania odkupienia jednostki uczestnictwa, lub termin, w którym nastąpi wypłata kwoty z tytułu odkupienia tych jednostek.

3. Jeżeli statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego przewiduje, że jego uczestnikami mogą być wyłącznie:

1) osoby prawne,

2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

3) osoby fizyczne, które dokonają jednorazowej wpłaty do funduszu w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski

– fundusz może, przy dokonywaniu lokat aktywów, stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jeżeli statut tak stanowi.

4. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować aktywa funduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą spełniające wymogi określone w art. 101 ust. 1 pkt 3, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują powyżej 10% aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, jeżeli, zgodnie ze statutem funduszu, uczestnikami funduszu nie mogą być fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzane przez towarzystwo zarządzające funduszem lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa.

5. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować powyżej 20% swoich aktywów, nie więcej jednak niż 50% wartości aktywów, w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1, jeżeli statut funduszu to przewiduje i wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania.

6. Jeżeli statut tak stanowi, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może lokować do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1, pod warunkiem że statut:

1) wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania;

2) określa, zgodnie z art. 20 ust. 1, zasady polityki inwestycyjnej tego funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania;

3) wskazuje wysokość opłat za zarządzanie pobieranych przez podmiot zarządzający funduszem inwestycyjnym otwartym, funduszem zagranicznym lub instytucją wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 101 ust. 1.

7. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, dokonującego lokat w sposób określony w ust. 6, dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 253 ust. 4, dotyczące funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa będą przedmiotem lokat funduszu.

8. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany przy zbywaniu jednostek uczestnictwa udostępniać roczne i półroczne sprawozdania finansowe dotyczące funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem jego lokat.

Art. 113a.164) 1. W specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym zwołuje się zgromadzenie uczestników w celu wyrażenia zgody na:

1) przejęcie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym przez inne towarzystwo;

2) przejęcie zarządzania specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE.

2. Zgromadzenie uczestników zwołuje towarzystwo zarządzające specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak stanowi – zarządzający z UE.

Art. 114. 1. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może przewidywać utworzenie rady inwestorów jako organu kontrolnego.

2. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu oraz regulamin przyjęty przez radę.

3. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej oraz stosowanie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu rada inwestorów może przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również od zarządzającego z UE.165)

4. Księgi i dokumenty specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powinny być udostępniane członkom rady inwestorów w sposób uniemożliwiający identyfikację innych uczestników funduszu przez tych członków, z tym że obowiązek udostępnienia nie obejmuje rejestru uczestników funduszu.

5.166) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub stosowaniu ograniczeń inwestycyjnych, rada inwestorów wzywa towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również zarządzającego z UE, do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję.

6. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby jednostek uczestnictwa danego funduszu.

Art. 115. 1. Członkiem rady inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może być wyłącznie:

1) uczestnik funduszu posiadający jednostki uczestnictwa reprezentujące ponad 5% ogólnej liczby jednostek w danym funduszu lub

2) przedstawiciel uczestników funduszu, ustanowiony zgodnie z ust. 2

– jeżeli wyraził pisemną zgodę na udział w radzie.

2. Uczestnicy specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego reprezentujący łącznie ponad 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa tego funduszu mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów, jeżeli statut tak stanowi. O zamiarze dokonania wyboru wspólnego przedstawiciela uczestnicy informują fundusz, który niezwłocznie zawiadamia o spełnieniu przez nich wymagań statutowych, po uprzednim zbadaniu uprawnień tych uczestników.

3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty niezwłocznie zawiadamia uczestnika o posiadaniu przez niego jednostek uczestnictwa reprezentujących ponad 5% ogólnej liczby jednostek w danym funduszu. Rada inwestorów rozpoczyna działalność w przypadku, gdy co najmniej trzy osoby spełnią warunki określone w ust. 1 lub ust. 2.

4. Fundusz niezwłocznie zawiadamia członka rady inwestorów o zmniejszeniu liczby jednostek uczestnictwa poniżej wielkości określonej w ust. 1 lub ust. 2.

5. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji lub z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4.

6. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzy osoby spełniają warunki, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

7. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzy osoby spełnią warunki, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.

8. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów członek rady wykonuje osobiście, a w przypadku członków niebędących osobami fizycznymi – przez osoby uprawnione do jego reprezentacji.

9. Każda jednostka uczestnictwa posiadana przez członka rady lub uczestników, którzy ustanowili przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1, daje prawo do jednego głosu w radzie. Uchwały rady są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych.

Art. 116. Statut specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego może zezwolić na dokonywanie wpłat zdematerializowanymi papierami wartościowymi, które uczestnicy nabyli na zasadach preferencyjnych lub nieodpłatnie, zgodnie z odrębnymi przepisami. W takim przypadku przepisu art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174) nie stosuje się.

Art. 116a.167) 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, pod warunkiem że statut funduszu wskazuje ten rynek, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym funduszu, określonym w statucie funduszu;

2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez fundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,

b) kursów walut w związku z lokatami funduszu,

c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań funduszu;

3) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy;

4) wykonanie umowy nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1, lub przez rozliczenie pieniężne.

3. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, który zamierza zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu, jest obowiązany określić w statucie rodzaje instrumentów pochodnych, kryteria wyboru tych instrumentów oraz warunków ich zastosowania.

4. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 96–100, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy.

Art. 116b.167) 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego może nabywać papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których mowa w art. 93 ust. 4, a wbudowany instrument pochodny:

1) może wpływać na część bądź na wszystkie przepływy pieniężne, wynikające z papieru wartościowego funkcjonującego jako umowa zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp procentowych, cen instrumentów finansowych, kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub innych czynników, i tym samym funkcjonować jak samodzielny instrument pochodny;

2) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami ekonomicznymi z ryzykiem i cechami ekonomicznymi umowy zasadniczej;

3) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę papierów wartościowych.

2. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego może nabywać instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym, pod warunkiem że instrumenty te spełniają kryteria określone w art. 93a, a wbudowany instrument pochodny spełnia odpowiednio kryteria, o których mowa w ust. 1.

3. Instrumenty finansowe, w przypadku których wbudowany instrument pochodny może zostać również zbyty przez wyłączenie z umowy zasadniczej, nie są uznawane za papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym. W takim przypadku wbudowany instrument pochodny jest traktowany jako odrębny instrument pochodny.

4. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument pochodny, wartość wbudowanego instrumentu pochodnego uwzględnia się przy stosowaniu przez fundusz limitów inwestycyjnych.

Art. 116c.167) 1. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 145 ust. 3, 4 lub 7, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub walut stanowiących bazę instrumentów pochodnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy.

3. Jeżeli specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego zamierza dokonywać lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy, indeksy te muszą spełniać warunki w zakresie miarodajnego odwzorowania rynku, którego indeks dotyczy, odpowiedniego rozproszenia ryzyka inwestycyjnego oraz zapewniania dostępnych publicznie informacji o indeksie.

4. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu przez fundusz limitów inwestycyjnych.

5. Jeżeli specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, statut funduszu powinien określać rodzaje ryzyk związanych z tymi lokatami oraz zasady pomiaru tych ryzyk, a w przypadku transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, również warunki, jakie powinny spełniać podmioty będące stroną umowy z funduszem.

6. W przypadku gdy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, w celu innym niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, statut funduszu powinien określać rodzaje instrumentów pochodnych i praw majątkowych, kryteria ich wyboru oraz warunki zastosowania tych instrumentów i praw.

Art. 116d.167) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

2) warunki lokowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów w niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

3) warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz podmioty będące stroną umowy ze specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym stosującym zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego,

4) warunki i zasady zajmowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego pozycji w instrumentach pochodnych,

5) warunki zajmowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego pozycji w lokatach, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,

6) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

7) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego w instrumenty pochodne,

8) sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,

9) warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy,

10) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych

– w celu zapewnienia ochrony interesu uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, mając na względzie możliwość stosowania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty zasad i ograniczeń inwestycyjnych określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego albo funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Rozdział 3

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Art. 117. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne.

2. Certyfikaty inwestycyjne mogą być przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, jeżeli statut funduszu inwestycyjnego tak stanowi.

3. Osoby fizyczne mogą nabyć certyfikaty inwestycyjne funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonywania zapisu.

Art. 117a. 1. W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, zmiana statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie określenia, że certyfikaty inwestycyjne funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu, wymaga uzyskania zezwolenia Komisji.

2. Zmiana statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 1, wymaga również zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.

Art. 117b. 1. Do wniosku funduszu inwestycyjnego o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1, załącza się:

1) statut funduszu inwestycyjnego;

2) prospekt emisyjny albo memorandum informacyjne – jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej;

3)168) umowę z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego;

4)168) dane osobowe członków zarządu depozytariusza odpowiedzialnych za wykonywanie funkcji depozytariusza przez jego jednostkę organizacyjną wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;

5) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub w podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1–3, które mają istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu;

6) dane osobowe osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;

7) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 5, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe stanowiące przedmiot lokat funduszu, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

8) odpisy z właściwego rejestru podmiotów, którym towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;

9) wskazanie inicjatora sekurytyzacji oraz podstawowych warunków umów zawartych przez towarzystwo w związku z procesem sekurytyzacji – w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego;

10) oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w statucie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną;

11) bilans i rachunek wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego sporządzone w zakresie wskazanym w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych, na dzień ostatniej wyceny aktywów funduszu;

12) opis portfela inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego w zakresie nie mniejszym niż wskazany w przepisach dotyczących rachunkowości funduszy inwestycyjnych, sporządzony na dzień przypadający nie później niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku;

13) uchwałę zgromadzenia inwestorów albo rady inwestorów, w przypadku określonym w art. 140 ust. 4a, w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1;

14) informację, czy w funduszu inwestycyjnym miało miejsce niezatwierdzenie przez zgromadzenie inwestorów rocznego sprawozdania finansowego funduszu, wystąpienie przesłanki rozwiązania funduszu lub wszczęcie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności funduszu.

1a.169) W przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE, informacje określone w ust. 1 pkt 5 odnoszą się również do osób zatrudnionych u zarządzającego z UE, a dokumenty określone w ust. 1 pkt 8 i 9 odnoszą się również do umów zawartych przez zarządzającego z UE.

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, jeżeli:

1) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu albo

2) dokumenty załączone do wniosku nie odpowiadają przepisom prawa lub są niezgodne ze stanem faktycznym, albo

3) statut funduszu inwestycyjnego, umowa z depozytariuszem lub portfel inwestycyjny funduszu nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu.

3. Wydając zezwolenie na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, Komisja zatwierdza wybór depozytariusza funduszu. Wydanie zezwolenia jest także równoznaczne z zatwierdzeniem przez Komisję prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.

4. Do wydania zezwolenia na zmianę statutu, o której mowa w art. 117a ust. 1, przepisy art. 118 i art. 119 stosuje się odpowiednio.

5. Niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia towarzystwo ogłasza zmianę statutu funduszu inwestycyjnego. Zmiana statutu funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

6. Od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1, statut funduszu nie podlega zmianom do czasu zarejestrowania certyfikatów inwestycyjnych, które będą oferowane w drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, w depozycie papierów wartościowych.

Art. 118. 1. Do sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego albo udostępnienia memorandum informacyjnego w rozumieniu przepisów rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, dotyczącego certyfikatów inwestycyjnych lub dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. (uchylony)

3. Z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, o których mowa w ust. 1, występuje towarzystwo, a w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 – spółka akcyjna ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo.

Art. 119. 1. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego funduszu lub memorandum informacyjnego funduszu zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia i zatwierdzenia wynika z przepisów tej ustawy.

2. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany do emitowania certyfikatów inwestycyjnych wyłącznie w drodze oferty publicznej.

3. W przypadku gdy wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego obejmuje certyfikaty inwestycyjne więcej niż jednej emisji, statut funduszu powinien określać liczbę emisji, maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych kolejnych emisji oraz termin, przed upływem którego fundusz zaoferuje certyfikaty inwestycyjne kolejnych emisji.

4. W przypadku pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych do zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego nie stosuje się terminów, o których mowa w ustawie o ofercie publicznej.

Art. 120. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty emitujący certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych oraz od dnia zamknięcia każdej kolejnej emisji certyfikatów, do złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.

2. W przypadku zmiany statutu funduszu, o której mowa w art. 117a ust. 1, która nie jest połączona z nową emisją certyfikatów inwestycyjnych, fundusz jest obowiązany do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zezwolenia.

3. Komisja może przedłużyć termin określony w ust. 1 i 2 o 7 dni na uzasadniony wniosek funduszu inwestycyjnego. Komisja odmawia zgody, w przypadku gdy przedłużenie terminu jest sprzeczne z interesem uczestników funduszu inwestycyjnego.

4. W przypadku odmowy dopuszczenia certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym obrót nimi może być prowadzony w alternatywnym systemie obrotu.

5. W przypadku odmowy wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych do alternatywnego systemu obrotu obrót nimi może być prowadzony na rynku regulowanym.

Art. 121. 1. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, z tym że certyfikaty inwestycyjne publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być wyłącznie papierami wartościowymi na okaziciela.

2. Certyfikat inwestycyjny jest niepodzielny.

3. Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela danego funduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe, z zastrzeżeniem art. 163 pkt 2, art. 189 oraz art. 190.

4. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać certyfikatom imiennym różnych serii różne uprawnienia, w szczególności certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii mogą różnić się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających aktywa funduszu, wysokością udziału w dochodach funduszu, wysokością udziału w aktywach netto funduszu w przypadku jego likwidacji.

5. Certyfikaty inwestycyjne umarza się wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

6. Certyfikat inwestycyjny daje na zgromadzeniu inwestorów prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Statut funduszu może określać, że certyfikaty inwestycyjne imienne są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, z tym że jednemu certyfikatowi można przyznać nie więcej niż dwa głosy.

8. Zbycie certyfikatu inwestycyjnego imiennego statut funduszu może:

1) uzależnić od zgody zgromadzenia inwestorów, oznaczając:

a) formę udzielenia zgody,

b) termin do wskazania nabywcy w przypadku odmowy zgody, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia,

c) cenę lub sposób jej określenia oraz termin zapłaty ceny albo

2) w inny sposób ograniczyć, oznaczając termin oraz szczegółowy tryb i warunki stosowania takiego ograniczenia.

9. (uchylony)

10. Statut może uzależnić ustanowienie zastawu na certyfikacie inwestycyjnym imiennym od zgody zgromadzenia inwestorów.

11. Certyfikaty inwestycyjne imienne można przekształcić w certyfikaty inwestycyjne na okaziciela. Przekształcenie wymaga zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, a w przypadku certyfikatów inwestycyjnych imiennych, o których mowa w ust. 4 lub 7, także zgody uczestnika wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 122. 1. Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu powinien zawierać:

1) nazwę funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wskazanie siedziby funduszu;

2) numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych;

3) datę zarejestrowania funduszu i datę wyemitowania certyfikatu inwestycyjnego;

4) czas trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony;

5) serię i numer certyfikatu inwestycyjnego;

6) oznaczenie, czy certyfikat inwestycyjny jest na okaziciela czy imienny;

7) wskazanie, czy certyfikat inwestycyjny imienny jest uprzywilejowany w zakresie prawa głosu, z określeniem zakresu tego uprzywilejowania;

8) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu inwestycyjnego.

2. Certyfikat inwestycyjny jest opatrzony pieczęcią towarzystwa i podpisami członków jego zarządu. Podpisy mogą być mechanicznie odtwarzane.

3. Jeżeli certyfikaty inwestycyjne imienne w formie dokumentu mają ograniczoną zbywalność lub mogą być wydane bez opłacenia w całości ceny emisyjnej, fundusz inwestycyjny jest obowiązany prowadzić księgę certyfikatów inwestycyjnych, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres uczestnika lub adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu certyfikatów inwestycyjnych na inną osobę wraz z datą wpisu.

Art. 123. 1. Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, tak stanowi, certyfikaty inwestycyjne tego funduszu mogą nie mieć formy dokumentu; w takim przypadku wszystkie certyfikaty inwestycyjne tego funduszu nie mają formy dokumentu.

2. Prawa z certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, które nie mają formy dokumentu, powstają z chwilą dokonania wpisu w ewidencji uczestników funduszu i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz certyfikatu inwestycyjnego.

3. Ewidencja uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera w szczególności dane identyfikujące uczestnika funduszu oraz w odniesieniu do certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych emisji należących do uczestnika:

1) liczbę, rodzaj i serię certyfikatów;

2) liczbę głosów przypadających na certyfikat imienny, który jest uprzywilejowany w zakresie prawa głosu;

3) wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu;

4) datę i czas zawarcia transakcji.

4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia ewidencji uczestników funduszu są:

1)170) towarzystwo będące organem funduszu lub zarządzający z UE, który zarządza tym funduszem i prowadzi jego sprawy;

2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;

2a) spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

3) dom maklerski;

4) bank krajowy lub instytucja kredytowa.

5. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego określa jeden podmiot, spośród wymienionych w ust. 4, prowadzący ewidencję uczestników funduszu.

6. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z certyfikatów inwestycyjnych nieposiadających formy dokumentu przenosi te prawa z chwilą dokonania w ewidencji uczestników funduszu wpisu wskazującego nabywcę oraz liczbę, rodzaj i serię nabytych certyfikatów inwestycyjnych.

7. W przypadku gdy nabycie certyfikatów inwestycyjnych nieposiadających formy dokumentu nastąpiło na podstawie zdarzenia powodującego, z mocy prawa, przeniesienie praw z tych certyfikatów, wpis w ewidencji uczestników funduszu jest dokonywany na żądanie nabywcy.

8. Certyfikaty inwestycyjne nieposiadające formy dokumentu mogą być również rejestrowane, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., albo spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami tej ustawy. W takim przypadku do powstawania oraz przenoszenia praw z certyfikatów inwestycyjnych stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych.

Art. 124. (uchylony)

Art. 125. (uchylony)

Art. 126. 1. Do propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, należy dołączyć:

1) informację o miejscach, w których można zapoznać się z treścią statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

2) warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.

2. Warunki emisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres emitenta certyfikatów inwestycyjnych;

2) (uchylony)

3) podstawowe dane o emitencie;

4) podstawowe dane o emisji;

5) wskazanie czynników ryzyka dla nabywców certyfikatów inwestycyjnych;

6) podstawowe dane o depozytariuszu;

7) podstawowe dane o towarzystwie oraz o podmiotach, o których mowa w art. 46 ust. 1–3;

8) zbadane sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy w przypadku drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych.

2a.171) W przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE, informacje określone w ust. 2 pkt 7 odnoszą się również do zarządzającego z UE.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, w celu udostępnienia nabywcom certyfikatów informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty.

Art. 127. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może dopuszczać możliwość jednoczesnego przeprowadzania kilku emisji certyfikatów inwestycyjnych.

Art. 128. 1. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przewidywać dokonywanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne papierami wartościowymi, udziałami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawami, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, będą wyceniane według metody przyjętej przez fundusz dla wyceny aktywów.

Art. 129. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji wymaga zmiany statutu funduszu w zakresie danych wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 7–9, w odniesieniu do każdej z tych emisji, jeżeli statut nie zawiera tych danych w odniesieniu do kolejnych emisji certyfikatów.

Art. 130. 1. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji funduszu inwestycyjnego zamkniętego są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych funduszu prowadzony przez depozytariusza, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wpłat do funduszu dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na fundusz oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych – także te papiery, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

2a. Dokonanie wpłaty w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wymaga dokonania wyceny tych praw przez fundusz nie później niż miesiąc przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2, i nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu.

3. Do dnia przydziału certyfikatów inwestycyjnych, wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powiększają wartości aktywów funduszu.

Art. 131. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny aktywów funduszu i ustala wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące oraz na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, a także w dniu wykupywania certyfikatów.

Art. 132. 1. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych drugiej i następnych emisji nie może być niższa niż wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny według wyceny aktywów dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na certyfikaty kolejnej emisji, chyba że statut funduszu określi maksymalną wysokość różnicy między wartością aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny według tej wyceny a ceną emisyjną certyfikatu kolejnej emisji.

2. Przy zapisach na certyfikaty inwestycyjne mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość i sposób pobierania tych opłat.

3. Opłata manipulacyjna nie może być uwzględniana w cenie emisyjnej.

Art. 133. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może przyznać dotychczasowym posiadaczom certyfikatów inwestycyjnych prawo pierwszeństwa do objęcia nowych certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji w stosunku do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Sposób, tryb i zasady wykonania prawa pierwszeństwa określa statut funduszu.

Art. 134. 1. Emisja certyfikatów inwestycyjnych jest zamknięta po dokonaniu wpłat na certyfikaty w wysokości i terminie określonych w statucie i prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym albo warunkach emisji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

2. Kolejna emisja certyfikatów inwestycyjnych jest możliwa po zamknięciu poprzedniej emisji, z zastrzeżeniem art. 127, albo po dokonaniu zwrotu wpłat do funduszu w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

3. Druga i następne emisje certyfikatów inwestycyjnych nie dochodzą do skutku, jeżeli nie zebrano wpłat na certyfikaty w wysokości i terminie, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedojścia do skutku drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych, fundusz, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, zwraca wpłaty do funduszu, w tym przenosi prawa z papierów wartościowych, udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przenosi prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, oraz pobrane opłaty manipulacyjne.

5. W przypadku drugiej i następnych emisji towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami do funduszu na certyfikaty danej emisji, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą, przed dokonaniem przydziału certyfikatów inwestycyjnych danej emisji.

6.172) W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, przepis ust. 5 stosuje się również do zarządzającego z UE.

Art. 135. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje przydziału certyfikatów inwestycyjnych drugiej i następnych emisji w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.

Art. 136. 1. Osobom, które dokonały wpłaty na certyfikaty inwestycyjne drugiej i następnych emisji, fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany wydać przydzielone certyfikaty na warunkach i w sposób określony w prospekcie emisyjnym, memorandum informacyjnym albo warunkach emisji.

2. Wydanie, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1) w chwili zapisania certyfikatu na rachunku papierów wartościowych uczestnika albo na właściwym rachunku zbiorczym, albo;

2) przez wręczenie dokumentu, albo

3) w chwili wpisania certyfikatu do ewidencji uczestników funduszu.

3. Na żądanie uczestnika podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu wydaje mu zaświadczenie o wpisaniu certyfikatu w tej ewidencji.

Art. 137. 1. Certyfikat inwestycyjny imienny funduszu inwestycyjnego zamkniętego może być wydany uczestnikowi, który nie opłacił w całości ceny emisyjnej certyfikatu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

2. Do zarejestrowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego wymagane jest zebranie wpłat do funduszu w wysokości określonej w statucie.

3. Uczestnik funduszu jest obowiązany do całkowitego opłacenia certyfikatu inwestycyjnego, z wyjątkiem przypadku, w którym otwarcie likwidacji funduszu nastąpi przed dokonaniem wezwania, o którym mowa w ust. 5.

4. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne nieopłacone w całości powinny być dokonywane równomiernie na wszystkie certyfikaty w terminach i w wysokości określonych w statucie funduszu lub uchwałach zgromadzenia inwestorów.

5. Uczestnik jest obowiązany wnieść wpłatę na certyfikaty nieopłacone w całości po otrzymaniu od funduszu, listem poleconym, wezwania do dokonania wpłaty. Statut funduszu może określić inny sposób doręczenia wezwania, w tym przesłanki uznania niedoręczonego wezwania za doręczone, w przypadku niemożności doręczenia wezwania w sposób określony w statucie funduszu. Wezwanie powinno być dokonane na miesiąc przed terminem wpłaty, jeżeli statut nie określi innego terminu.

6. Jeżeli uczestnik nie dokonał wpłaty w terminie, jest on obowiązany do zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie lub odszkodowania, chyba że statut stanowi inaczej. Statut funduszu może określać wysokość odszkodowania lub sposób ustalenia wysokości odszkodowania.

7. Jeżeli uczestnik w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy, po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty wraz z odsetkami lub odszkodowaniem przewidzianym przez statut, fundusz inwestycyjny zamknięty umarza certyfikat inwestycyjny i zwraca uczestnikowi różnicę między wartością aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny z dnia umorzenia certyfikatu a sumą należności funduszu z tytułu nieopłacenia w pełni certyfikatu, odsetek lub odszkodowania, w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż rok od dnia umorzenia certyfikatu inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny zawiadamia uczestnika oraz jego prawnych poprzedników, którzy w okresie ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi certyfikatów inwestycyjnych, o umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych wraz ze wskazaniem serii i numerów tych certyfikatów. Zawiadomienia należy wysyłać listami poleconymi na adresy wskazane w księdze certyfikatów inwestycyjnych.

8. Po upływie terminu płatności uczestnik nie może wykonywać prawa głosu z nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych, chyba że w terminie określonym w statucie funduszu, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy po upływie terminu płatności, uiścił zaległą wpłatę wraz z odsetkami lub odszkodowaniem.

Art. 138. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował, z wyjątkiem wykupu certyfikatów inwestycyjnych, w przypadku określonym w art. 139.

Art. 139. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać certyfikaty inwestycyjne, które wyemitował, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty może wykupywać tylko certyfikaty w pełni opłacone.

3. W statucie funduszu inwestycyjnego zamkniętego należy określić przesłanki, tryb i warunki wykupywania certyfikatów inwestycyjnych oraz terminy i sposób dokonywania ogłoszeń o wykupie certyfikatów. W szczególności należy określić, czy wykup certyfikatów inwestycyjnych następuje na żądanie uczestnika, czy niezależnie od zgłoszenia takiego żądania, oraz przypadki, w których wykup certyfikatów może nastąpić niezależnie od zgłoszenia żądania przez uczestnika funduszu.

4. Cena wykupu certyfikatu inwestycyjnego jest równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia wykupu.

5. Przy wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych mogą być pobierane opłaty manipulacyjne, jeżeli statut funduszu tak stanowi i określa maksymalną wysokość i sposób pobierania tych opłat.

6. Z chwilą wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikaty inwestycyjne są umarzane z mocy prawa.

7. Fundusz inwestycyjny zamknięty niezwłocznie dokonuje wypłaty kwoty, o której mowa w ust. 4, w sposób określony w statucie funduszu.

Art. 140. 1. W funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów, jako organ kontrolny, lub zgromadzenie inwestorów.

2. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz regulamin przyjęty przez radę.

3. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz żądać wyjaśnień od towarzystwa, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również od zarządzającego z UE.173)

4.174) Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego może rozszerzyć uprawnienia rady inwestorów, przy czym statut może przyznawać radzie inwestorów wpływ na politykę inwestycyjną funduszu, w tym w szczególności przyznawać prawo wiążącego dla zarządzającego funduszem towarzystwa albo zarządzającego z UE sprzeciwu wobec przedstawianych projektów inwestycyjnych, jeżeli w skład rady inwestorów wchodzą uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu.

4a. Statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może rozszerzyć uprawnienia rady inwestorów o uprawnienia przysługujące zgromadzeniu inwestorów, jeżeli w skład rady inwestorów wchodzą uczestnicy posiadający łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych funduszu. W takim przypadku uczestnicy reprezentujący łącznie ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu mają prawo wyboru wspólnego przedstawiciela do rady inwestorów.

4b. W przypadku określonym w ust. 4a do podejmowania uchwał przez radę inwestorów stosuje się warunki określone w ustawie lub statucie funduszu inwestycyjnego dotyczące podejmowania uchwał zgromadzenia inwestorów przez uczestników reprezentujących wymaganą minimalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych.

5.175) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub przestrzeganiu ograniczeń inwestycyjnych, rada inwestorów wzywa towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również zarządzającego z UE, do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości oraz zawiadamia o nich Komisję.

6. Rada inwestorów może postanowić o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

7. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196:

1) niebędącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo

2) będącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro

– może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, towarzystwo zarządzające tym funduszem, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również zarządzający z UE, będą uprawnieni do pobrania opłaty dodatkowej celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków, z tym że w przypadku uprawnienia obu tych podmiotów – proporcjonalnie do poniesionych kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków przez każdy z tych podmiotów.176)

8. Jeżeli do dokonania czynności prawnej ustawa wymaga zgody rady inwestorów lub zgromadzenia inwestorów, czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna. Zgoda może być wyrażona przed dokonaniem czynności prawnej albo po jej dokonaniu, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania czynności prawnej. Potwierdzenie wyrażone po dokonaniu czynności prawnej ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

9.177) Czynność prawna dokonana bez zgody rady inwestorów lub zgromadzenia inwestorów, wymaganej wyłącznie przez statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności towarzystwa lub zarządzającego z UE z tytułu naruszenia statutu funduszu.

Art. 141. 1. Członkiem rady inwestorów może być wyłącznie uczestnik funduszu inwestycyjnego zamkniętego reprezentujący ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych w danym funduszu, który wyraził pisemną zgodę na udział w radzie oraz:

1) dokonał blokady certyfikatów inwestycyjnych w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów:

a) na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym,

b) w ewidencji uczestników albo

2) złożył u depozytariusza certyfikaty inwestycyjne w formie dokumentu w liczbie stanowiącej ponad 5% ogólnej liczby certyfikatów.

1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każdy certyfikat inwestycyjny objęty blokadą daje prawo do jednego głosu w radzie inwestorów.

2. Rada inwestorów rozpoczyna działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 1.

3. Członkostwo w radzie inwestorów ustaje z dniem złożenia przez członka rady rezygnacji lub z dniem odwołania blokady, o której mowa w ust. 1.

4. Rada inwestorów zawiesza działalność w przypadku, gdy mniej niż trzech członków rady spełnia warunki, o których mowa w ust. 1.

5. Rada inwestorów wznawia działalność, gdy co najmniej trzech uczestników spełni warunki, o których mowa w ust. 1.

6. Uprawnienia i obowiązki wynikające z członkostwa w radzie inwestorów uczestnik wykonuje:

1) osobiście lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku uczestników będących osobami fizycznymi;

2) przez osoby uprawnione do reprezentacji uczestnika lub przez nie więcej niż jednego pełnomocnika – w przypadku uczestników niebędących osobami fizycznymi.

Art. 142. 1. Zgromadzenie inwestorów odbywa się w miejscu siedziby funduszu albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonym w statucie.

2.178) Zgromadzenie inwestorów zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak stanowi – zarządzający z UE, ogłaszając o tym co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.

2a. Jeżeli statut funduszu zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, tak stanowi, zgromadzenie inwestorów może powziąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowane są wszystkie certyfikaty inwestycyjne danego funduszu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

3.179) Uczestnicy funduszu posiadający co najmniej 10% wyemitowanych przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych mogą domagać się zwołania zgromadzenia inwestorów, składając takie żądanie na piśmie zarządowi towarzystwa, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak stanowi – zarządzającemu z UE.

4.179) Jeżeli towarzystwo albo zarządzający z UE nie zwoła zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania zgromadzenia, na koszt odpowiednio towarzystwa albo zarządzającego z UE, uczestników występujących z tym żądaniem.

Art. 143. 1. Uprawnionymi do udziału w zgromadzeniu inwestorów są:

1) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia złożą towarzystwu świadectwo depozytowe wydane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, najpóźniej w dniu zgromadzenia, złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez depozytariusza o złożeniu certyfikatów w depozycie u depozytariusza;

3) uczestnicy funduszu, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, którzy nie później niż na 7 dni przed dniem odbycia zgromadzenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 142 ust. 2a, nie później niż w dniu zgromadzenia:

a) złożą towarzystwu zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący ewidencję uczestników funduszu o zablokowaniu certyfikatów inwestycyjnych uczestnika w tej ewidencji, zawierające informacje określone w art. 123 ust. 3 pkt 1 i 2, albo

b) zgłoszą towarzystwu zamiar udziału w zgromadzeniu w przypadku, gdy ewidencję uczestników funduszu prowadzi towarzystwo.

1a.180) W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b, jeżeli umowa ta tak stanowi:

1) zaświadczenie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 1, składa się zarządzającemu z UE;

2) zamiar, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, zgłasza się zarządzającemu z UE, jeżeli prowadzi on ewidencję uczestników funduszu.

2. Sposób i warunki zwołania zgromadzenia oraz podejmowania uchwał określa statut funduszu.

3. Do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów uczestnik nie może żądać wydania złożonych u depozytariusza certyfikatów inwestycyjnych.

4.181) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, odpowiednio towarzystwo albo zarządzający z UE blokuje certyfikaty inwestycyjne uczestnika w ewidencji uczestników funduszu do czasu zakończenia zgromadzenia inwestorów.

Art. 144. 1. Zgromadzenie inwestorów może podjąć uchwałę o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podjęta, jeżeli głosy za rozwiązaniem funduszu oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

2. Statut funduszu, o którym mowa w art. 196:

1) niebędącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo

2) będącego publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne o cenie emisyjnej jednego certyfikatu nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 40 000 euro

– może przewidywać, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo zarządzające tym funduszem, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – również zarządzający z UE, będą uprawnieni do pobrania opłaty dodatkowej celem pokrycia kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków, przy czym w przypadku uprawnienia obu tych podmiotów – proporcjonalnie do poniesionych kosztów organizacji funduszu i utraconych zysków przez każdy z tych podmiotów.182)

3. Zgromadzenie inwestorów wyraża zgodę na:

1) zmianę depozytariusza;

1a)183) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym przez inne towarzystwo;

1b)183) przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym i prowadzenia jego spraw przez zarządzającego z UE;

2) emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych;

3) zmiany statutu funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych;

4) emisję obligacji;

5) przekształcenie certyfikatów inwestycyjnych imiennych w certyfikaty na okaziciela;

6) zmianę statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w art. 117a ust. 1.

4. Uchwała w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 4–6, jest podjęta, jeżeli głosy za emisją obligacji, przekształceniem certyfikatów inwestycyjnych lub dokonaniem zmiany statutu funduszu inwestycyjnego oddali uczestnicy reprezentujący łącznie co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu.

5. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, decyzja inwestycyjna dotycząca aktywów funduszu, których wartość przekracza 15% wartości aktywów funduszu, wymaga dla swojej ważności zgody zgromadzenia inwestorów.

6. Zgromadzenie inwestorów, w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe funduszu, połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 159, oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy za ten rok.

7. Statut funduszu może rozszerzyć uprawnienia zgromadzenia inwestorów, przy czym statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może przyznać zgromadzeniu inwestorów uprawnienia rady inwestorów.

8. Uchwały zgromadzenia inwestorów wymagają zaprotokołowania. Jeżeli statut funduszu nie stanowi inaczej, uchwały zgromadzenia inwestorów są protokołowane przez notariusza.

Art. 145. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty, z zastrzeżeniem ust. 2–8, art. 146 oraz art. 147, może lokować aktywa w:

1) papiery wartościowe,

2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych,

3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,

4) waluty,

5) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

6) prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych,

7) instrumenty rynku pieniężnego

– pod warunkiem że są zbywalne.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty, o którym mowa w art. 183 oraz art. 196, może lokować aktywa w zbywalne wierzytelności wobec osób fizycznych.

3. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić, z zastrzeżeniem ust. 4, łącznie więcej niż 20% wartości aktywów funduszu, przy czym w przypadku zawarcia przez fundusz sekurytyzacyjny umowy, o której mowa w art. 183 ust. 5, ograniczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, odnosi się do poszczególnych wierzytelności będących przedmiotem sekurytyzacji.

4. Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości aktywów funduszu.

5. Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować aktywa w depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych.

6. Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.

7. Waluta obca jednego państwa lub euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.

8.184) Ograniczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, co najmniej jedno z państw członkowskich lub państw należących do OECD.

9. Do lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego stosuje się przepisy art. 107 ust. 2–6.

Art. 146. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować nie więcej niż 50% wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.

2. Jeżeli statut tak przewiduje, fundusz inwestycyjny zamknięty może lokować do 100% swoich aktywów w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego lub w tytuły uczestnictwa emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą, pod warunkiem że statut:

1) wskazuje ten fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania;

2) określa, zgodnie z art. 20 ust. 1, zasady polityki inwestycyjnej tego funduszu lub instytucji wspólnego inwestowania;

3) wskazuje wysokość opłat za zarządzanie, pobieranych przez podmiot zarządzający funduszem inwestycyjnym lub instytucją wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.

3. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego, dokonującego lokat w sposób określony w ust. 2, dołącza się:

1) regulamin,

2) prospekt informacyjny albo emisyjny oraz skrót tego prospektu albo kluczowe informacje dla inwestorów,

3) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe, jeżeli zostały sporządzone

– dotyczące instytucji wspólnego inwestowania, mającej siedzibę za granicą, której tytuły uczestnictwa będą przedmiotem lokat funduszu.

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo, gdy możliwość nabywania jednostek uczestnictwa w takich funduszach została określona w statucie funduszu; możliwość ta nie dotyczy nabywania jednostek uczestnictwa w trybie art. 26 ust. 1.

5. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych innego funduszu zamkniętego zarządzanego przez to samo towarzystwo w ramach pierwszej emisji papierów wartościowych tego funduszu.

6. Certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez to samo towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu.

7. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać funduszu kosztami związanymi z lokowaniem aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to towarzystwo.

7a.185) Przepisy ust. 4–7 stosuje się również do innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez zarządzającego z UE, który zarządza funduszem inwestycyjnym zamkniętym, oraz do tego zarządzającego, a także do unijnych AFI zarządzanych przez towarzystwo albo zarządzającego z UE, którzy zarządzają funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

8. Fundusz inwestycyjny zamknięty, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany udostępniać roczne i półroczne sprawozdania finansowe dotyczące instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa są przedmiotem jego lokat:

1) przy prowadzeniu zapisów na certyfikaty inwestycyjne funduszu;

2) niezwłocznie po ich sporządzeniu, nie później jednak niż w terminie podawania do publicznej wiadomości raportów okresowych zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej – w przypadku publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego;

3) na żądanie uczestnika – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

Art. 147. 1. Przedmiotem lokat funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą być:

1) własność lub współwłasność:

a) nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami,

b) budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości,

c) statków morskich;

2) użytkowanie wieczyste.

2. W skład aktywów funduszu wchodzą również przedmioty i urządzenia, w tym urządzenia infrastruktury technicznej, potrzebne do korzystania z przedmiotu praw określonych w ust. 1 zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz niezbędne do zachowania przedmiotu tych praw w stanie niepogorszonym lub zwiększające jego wartość.

3. Dochody i pożytki z lokat, o których mowa w ust. 1, są przeznaczane w pierwszej kolejności na realizację celów wynikających z ust. 2.

Art. 148. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może nabywać wyłącznie prawa do nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym i niebędących przedmiotem zabezpieczenia lub egzekucji. Fundusz może nabywać nieruchomości obciążone wyłącznie takimi prawami osób trzecich, których realizacja nie spowoduje ryzyka utraty własności nieruchomości.

2. (uchylony)

3. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany nabyć wszystkie nieruchomości zgodnie z określonymi w statucie funduszu zasadami dywersyfikacji lokat w terminie 24 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, z zastrzeżeniem art. 197 ust. 2.

4. Fundusz nie może przeznaczyć więcej niż 25% wartości aktywów funduszu łącznie na nabycie jednego z przedmiotów lokat, o których mowa w art. 147 ust. 1, oraz na inwestycje w ten przedmiot lokat.

5. Przez inwestycje, o których mowa w ust. 4, rozumie się budowę lub remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250).

Art. 149. Fundusz inwestycyjny zamknięty może ustanawiać obciążenia na aktywach określonych w art. 147 ust. 1 i 2 o łącznej wysokości nieprzekraczającej 50% wartości aktywów netto funduszu w chwili ustanowienia obciążenia, za zgodą depozytariusza i na warunkach określonych w statucie.

Art. 150. 1.186) W przypadku określonym w art. 36a ust. 1 pkt 1 czynności wyceny aktywów funduszu określonych w art. 147 ust. 1 i 2 są dokonywane przez zespół co najmniej trzech osób, w skład którego wchodzą wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi uprawnieni do szacowania nieruchomości na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, wybierani przez towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b – zarządzającego z UE.

2. Szczegółowy tryb i warunki pracy zespołu, o którym mowa w ust. 1, określa statut funduszu.

3. Wycena aktywów określonych w art. 147 ust. 1 i 2 jest dokonywana na jeden miesiąc przed zawarciem umowy kupna tych aktywów oraz po upływie 2 lat od dokonania poprzedniej wyceny, a także w każdym przypadku, w którym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że nastąpiły okoliczności powodujące istotną zmianę ich wartości.

4. Nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy dokonuje się aktualizacji wartości aktywów określonych w art. 147 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem zmian cen na rynku nieruchomości, odpowiednio do rodzaju tych aktywów.

5. Do ustalenia wartości aktywów netto funduszu lub wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny przyjmuje się wartość aktywów określonych w art. 147 ust. 1 i 2 według ich ostatniej wyceny albo ostatniej aktualizacji, jeżeli taka aktualizacja była dokonana.

Art. 151. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe.

2. Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 145 ust. 3 i 4.

Art. 151a. 1.187) Fundusz inwestycyjny zamknięty może dokonywać krótkiej sprzedaży.

2. Fundusz inwestycyjny zamknięty uwzględnia instrumenty finansowe będące przedmiotem krótkiej sprzedaży w odpowiednich limitach inwestycyjnych wynikających z przepisów ustawy w ten sposób, że ustala dla każdego instrumentu odrębnie różnicę między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego zamkniętego a wartością takich samych instrumentów finansowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, a następnie wartość bezwzględną z tak otrzymanej wielkości traktuje jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.

Art. 152. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% wartości aktywów netto funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, w którym działa zgromadzenie inwestorów, może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej 15% wartości aktywów netto funduszu na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji, z zastrzeżeniem art. 188 ust. 4.

3. W przypadku wyemitowania przez fundusz inwestycyjny obligacji łączna wartość pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji nie może przekraczać 75% wartości aktywów netto funduszu.

4. Emisja obligacji przez publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie o ofercie publicznej.

Art. 153. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego funduszu, udzielać:

1) pożyczek pieniężnych do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów funduszu, z tym że wysokość pożyczki pieniężnej udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu;

2) poręczeń lub gwarancji do wysokości nie wyższej niż 50% wartości aktywów funduszu, z tym że wysokość poręczenia lub gwarancji udzielanych za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20% wartości aktywów funduszu.

2. Pożyczkobiorca jest obowiązany umożliwić funduszowi podejmowanie czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej pożyczkobiorcy oraz kontrolę wykorzystania i spłaty pożyczki.

3. Statut funduszu powinien określać:

1) kryteria, jakie powinien spełniać pożyczkobiorca, zasady spłaty pożyczki oraz wskazywać rodzaje i minimalną wysokość zabezpieczeń, jakich ustanowienia fundusz będzie wymagał – w przypadku udzielania przez fundusz pożyczek;

2) kryteria, jakie powinien spełniać podmiot, któremu fundusz może udzielić poręczenia lub gwarancji, warunki udzielenia poręczenia lub gwarancji oraz wskazywać rodzaje i minimalną wysokość zabezpieczeń, jakich ustanowienia fundusz będzie wymagał – w przypadku udzielania przez fundusz poręczeń lub gwarancji.

Art. 154. 1. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 145 ust. 3, 4 lub 7, fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, lub walut stanowiących bazę instrumentów pochodnych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy.

2a. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy, indeksy te muszą spełniać warunki w zakresie miarodajnego odwzorowania rynku, którego indeks dotyczy, odpowiedniego rozproszenia ryzyka inwestycyjnego oraz zapewniania dostępnych publicznie informacji o indeksie.

3. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu przez fundusz limitów inwestycyjnych.

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, statut funduszu powinien określać rodzaje ryzyk związanych z tymi lokatami oraz zasady pomiaru tych ryzyk, a w przypadku transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, również warunki, jakie powinny spełniać podmioty będące stroną umowy z funduszem.

5. W przypadku gdy fundusz zamierza dokonywać lokat, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6, w celu innym niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, statut funduszu powinien określać rodzaje instrumentów pochodnych i praw majątkowych, kryteria ich wyboru oraz warunki zastosowania tych instrumentów i praw.

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki lokowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów w niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

2) warunki zajmowania przez fundusz inwestycyjny zamknięty pozycji w lokatach, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,

3) sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

4) sposób wyznaczenia oraz wartość maksymalnego zaangażowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w lokaty, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 5 i 6,

5) (uchylony)

6) warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych

– w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Art. 155. (uchylony)

Art. 156. Fundusz inwestycyjny zamknięty, obejmując papiery wartościowe w wykonaniu umowy o subemisję inwestycyjną, nie może naruszyć ograniczeń, o których mowa w art. 145 ust. 3 i 4.

Art. 157. 1. Czynności prawne dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w art. 145 ust. 2–8, art. 146, art. 148, art. 149, art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3 i 4, art. 188 ust. 4 oraz art. 196 ust. 1, są ważne.

2. Jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty przekroczy ograniczenia, o których mowa w art. 145 ust. 2–8, art. 146, art. 148, art. 149, art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3 i 4, art. 188 ust. 4 oraz art. 196 ust. 1, jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.

3. Fundusz inwestycyjny zamknięty jest obowiązany dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w ustawie oraz statucie funduszu w terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji funduszu, z zastrzeżeniem art. 197 ust. 2.

DZIAŁ VI

Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych

Rozdział 1

Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa

Art. 158. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mogą zbywać jednostki uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa funduszu.

2. Jeżeli jednostki uczestnictwa funduszu różnią się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobieranych opłat obciążających aktywa funduszu, jednostki uczestnictwa danej kategorii są zbywane i odkupywane po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto funduszu przypadających na tę kategorię jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii ustaloną na podstawie rejestru uczestników funduszu w dniu wyceny.

3. Statut funduszu powinien określać kategorie jednostek zbywanych przez fundusz przez wskazanie praw i obowiązków, jakie z nich wynikają.

4. Jednostki uczestnictwa, o których mowa w ust. 2, można łączyć wyłącznie w ramach tej samej kategorii.

Rozdział 2

Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami

Art. 159. 1. Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną.

2. Z wpłat do funduszu, w wysokości określonej w art. 15 ust. 2 lub 4, towarzystwo tworzy portfele inwestycyjne subfunduszy.

3. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej.

Art. 160. 1. Statut funduszu z wydzielonymi subfunduszami powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10–12, pkt 14 oraz pkt 16 i 17, w odniesieniu do każdego subfunduszu oddzielnie, a ponadto wskazywać oznaczenia poszczególnych subfunduszy.

2. Ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, udzielania pożyczek papierów wartościowych określone w ustawie dla danego rodzaju funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego subfunduszu.

3. Do portfela inwestycyjnego subfunduszu nie mogą być nabywane jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego subfunduszu wydzielonego w tym samym funduszu inwestycyjnym.

4. Częstotliwość i sposób dokonywania wyceny aktywów funduszu są takie same we wszystkich subfunduszach.

Art. 161. 1. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze.

2. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania.

3. Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu w wartości aktywów netto funduszu.

Art. 162. 1. Jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty:

1) fundusz wydziela w ramach rejestru, o którym mowa w art. 87, subrejestry uczestników funduszu dla każdego subfunduszu;

2) fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa subfunduszy po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przez liczbę jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny, a w przypadku subfunduszy posiadających jednostki uczestnictwa różniące się od siebie związanym z nimi sposobem lub wysokością pobierania opłat obciążających aktywa funduszu – po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto każdego z subfunduszy przypadających na tę kategorię jednostek uczestnictwa przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii w tym subfunduszu ustaloną na podstawie subrejestru uczestników tego subfunduszu w dniu wyceny;

3) we wszystkich subfunduszach powinny obowiązywać jednakowe zasady zbywania i odkupywania oraz zawieszania i wznawiania odkupywania jednostek uczestnictwa, w tym jednakowe warunki odkupywania jednostek uczestnictwa tej samej kategorii;

4) (uchylony)

5) jednostki uczestnictwa subfunduszu mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy funduszu, na zasadach określonych w statucie, z zastrzeżeniem pkt 7;

6) jednostki uczestnictwa subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogą nabywać wyłącznie osoby, o których mowa w art. 113 ust. 3;

7) jednostki uczestnictwa subfunduszu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego nie mogą być zamieniane na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu zamkniętego.

2. Przepisy art. 89 ust. 4 i 5 mogą mieć zastosowanie oddzielnie do każdego subfunduszu, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

3. Przez zamianę, o której mowa w ust. 1 pkt 5, rozumie się jednoczesne umorzenie jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego umorzenia, jednostek uczestnictwa innego subfunduszu tego funduszu inwestycyjnego.

Art. 163. Jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny zamknięty:

1) prawa uczestników funduszu związane z inwestowaniem w dany subfundusz są inkorporowane w certyfikatach inwestycyjnych wskazanych w statucie (certyfikaty związane z danym subfunduszem);

2) certyfikaty inwestycyjne na okaziciela związane z danym subfunduszem reprezentują jednakowe prawa majątkowe;

3) cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych emitowanych w związku z istniejącym subfunduszem nie może być niższa niż wartość aktywów netto danego subfunduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny związany z danym subfunduszem według wyceny aktywów subfunduszu dokonanej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na te certyfikaty, chyba że statut funduszu określi maksymalną wysokość różnicy między wartością aktywów netto subfunduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny związany z danym subfunduszem według tej wyceny a ceną emisyjną certyfikatu kolejnej emisji;

4) cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych związanych z danym subfunduszem jest równa wartości aktywów netto subfunduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny związany z danym subfunduszem, według wyceny aktywów subfunduszu z dnia wykupu;

5) statut funduszu powinien zawierać dodatkowo informacje, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 198 ust. 2, w odniesieniu do każdego subfunduszu oddzielnie, a także określać zasady tworzenia, w tym oznaczenie i liczbę subfunduszy, minimalną i maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych związanych z danym subfunduszem oraz prawa przysługujące uczestnikom z tytułu ich posiadania.

Art. 164. 1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może tworzyć nowe subfundusze.

2. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu.

3. Statut funduszu powinien określać zasady tworzenia nowych subfunduszy, w szczególności sposób i termin dokonywania wpłat do subfunduszu.

4. Utworzenie subfunduszy określonych w statucie funduszu nie wymaga zmiany statutu funduszu, chyba że zmieniana jest polityka inwestycyjna subfunduszu, w wyniku której subfundusz zostanie utworzony jako subfundusz powiązany.

5. Utworzenie subfunduszu następuje z chwilą przydziału jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu.

Art. 165. 1. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może dokonać likwidacji subfunduszu, o ile statut funduszu to przewiduje. W takim przypadku statut funduszu określa czas, na jaki subfundusz jest utworzony, lub przesłanki jego likwidacji oraz szczegółowy tryb, zasady i warunki likwidacji subfunduszu.

2. Statut funduszu może dopuszczać likwidację subfunduszu w przypadku zbycia przez fundusz wszystkich lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego tego subfunduszu.

2a. W przypadku odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa subfunduszu albo umorzenia wszystkich certyfikatów inwestycyjnych subfunduszu fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami jest obowiązany dokonać zmiany statutu funduszu w przedmiocie wykreślenia subfunduszu ze statutu.

3. W trybie, o którym mowa w ust. 1, fundusz nie może zlikwidować wszystkich subfunduszy.

4. Uchwała właściwego organu towarzystwa o likwidacji ostatniego istniejącego subfunduszu stanowi przesłankę rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

Art. 166. Jeżeli statut funduszu z wydzielonymi subfunduszami przewiduje, że subfundusze mogą być denominowane w różnych walutach, powinien wskazywać walutę, w której denominowany będzie fundusz inwestycyjny.

Art. 167. 1. W przypadku gdy subfundusze różnią się stosowaną polityką inwestycyjną, mogą one być zarządzane przez więcej niż jeden podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 1–3.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo obowiązane jest do stosowania procedur, których celem jest uniknięcie naruszenia przepisów odnoszących się do dywersyfikacji lokat funduszu inwestycyjnego.

Art. 168. (uchylony)

Art. 169. Fundusz z wydzielonymi subfunduszami jest obowiązany sporządzać roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe obejmujące wszystkie jego subfundusze oraz roczne i półroczne jednostkowe sprawozdania finansowe dla każdego subfunduszu.

Rozdział 2a

Fundusze inwestycyjne otwarte podstawowe i powiązane

Art. 169a. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może prowadzić działalność jako fundusz powiązany, polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego (fundusz podstawowy).

2. W rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału za fundusz zagraniczny uważa się także subfundusz funduszu zagranicznego.

3. Przepisy niniejszego rozdziału dotyczące funduszu inwestycyjnego otwartego stosuje się odpowiednio do subfunduszu funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

4. Fundusz powiązany ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia „fundusz powiązany”.

Art. 169b. 1. Zezwolenia Komisji wymaga:

1) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego jako funduszu powiązanego;

2) zmiana statutu funduszu inwestycyjnego otwartego w zakresie utworzenia subfunduszu jako subfunduszu powiązanego;

3) rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany;

4) rozpoczęcie prowadzenia działalności przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym jako subfundusz powiązany.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, załącza się, a do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, załącza się dodatkowo:

1) statut funduszu podstawowego, a w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszu podstawowego;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz fundusz podstawowy będą miały różnych depozytariuszy – umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

5) w przypadku gdy fundusz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, oraz fundusz podstawowy będą miały różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych – umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

6) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

3. Do wniosku funduszu inwestycyjnego otwartego o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4, załącza się:

1) statut tego funduszu oraz statut funduszu podstawowego, a w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu oraz funduszu podstawowego;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 4;

5) informację o planowanym terminie, od którego fundusz ten zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa – informację o dacie przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

6) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz podstawowy mają różnych depozytariuszy – umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

7) w przypadku gdy ten fundusz i fundusz podstawowy mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych – umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

8) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

4. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia przez fundusz inwestycyjny otwarty działalności jako fundusz powiązany albo na rozpoczęcie prowadzenia przez subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym działalności jako subfundusz powiązany jest podjęcie przez zgromadzenie uczestników tego funduszu uchwały wyrażającej zgodę odpowiednio na rozpoczęcie prowadzenia przez ten fundusz lub ten subfundusz takiej działalności.

5. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 3, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 3.

6. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 albo 4, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) fundusz, który złożył wniosek o wydanie zezwolenia, lub fundusz wskazany jako fundusz podstawowy nie spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

7. Komisja odmawia wydania zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego mającego prowadzić działalność jako fundusz powiązany w przypadkach, o których mowa w ust. 6 oraz w art. 23 ust. 2 i 2a, art. 61 ust. 6 i art. 61a ust. 8.

Art. 169c. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, a w przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty ma być utworzony jako fundusz powiązany – towarzystwo, które występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie tego funduszu, zawiera umowę z funduszem podstawowym, określającą zasady współpracy między funduszami. Umowa określa w szczególności:

1) zasady wymiany informacji oraz ich zakres;

2) zasady lokowania aktywów funduszu powiązanego w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego;

3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez fundusze działalności;

4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszy;

5) uzgodnienia dotyczące momentu dokonywania wycen jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu powiązanego i funduszu podstawowego oraz momentu ich publikacji;

6) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla umowy.

2. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawarta z funduszem podstawowym będącym funduszem inwestycyjnym otwartym, w uzgodnieniach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, należy wskazać, że prawem właściwym dla tej umowy jest prawo polskie oraz że sprawy wynikające z tej umowy należą do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

3. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawarta z zagranicznym funduszem podstawowym, uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, jako prawo właściwe dla tej umowy mogą wskazywać wyłącznie prawo jednego z państw, na terytorium którego fundusze mają siedziby. W umowie strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za właściwe dla umowy, w zakresie spraw wynikających z tej umowy.

4. Przepis ust. 3 stosuje się również do umowy zawartej między funduszem inwestycyjnym otwartym będącym funduszem podstawowym a funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego.

5. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.

6. Fundusz powiązany obowiązany jest doręczyć uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, umowę, o której mowa w ust. 1, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 7.

7. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty zamierzający rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany i fundusz podstawowy są zarządzane przez to samo towarzystwo lub tę samą spółkę zarządzającą, a także w przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty tworzony jako fundusz powiązany ma być zarządzany przez to samo towarzystwo lub spółkę zarządzającą co fundusz podstawowy, umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zastąpiona przyjętymi przez towarzystwo lub spółkę zarządzającą wewnętrznymi zasadami prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszami powiązanymi. Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności określają w szczególności:

1) środki służące ograniczaniu konfliktu interesów;

2) podstawy dokonywania inwestycji;

3) uzgodnienia dotyczące sposobu prowadzenia przez fundusze działalności;

4) uzgodnienia dotyczące badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszy.

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1,

2) niezbędne elementy wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których mowa w ust. 7

– mając na celu zapewnienie prowadzenia przez fundusz podstawowy i powiązany współpracy w sposób pozwalający na prawidłowe wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Art. 169d. 1. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, jest obowiązany przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym trwałym nośniku informacji następujące informacje:

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na rozpoczęcie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, ze wskazaniem funduszu podstawowego;

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu i funduszu podstawowego;

3) datę, od której fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa – datę przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zostać wysłane do uczestników funduszu najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem biegu terminu 30 dni, o którym mowa w ust. 6.

3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, mają być przekazane wszystkim lub niektórym uczestnikom przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, korzystanie z tej formy przekazania informacji jest dopuszczalne, o ile taki sposób przekazania informacji jest uzasadniony, a uczestnik, mając możliwość wyboru między przekazaniem informacji na papierze albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na tę drugą formę. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną uznaje się za uzasadnione w przypadku posiadania przez uczestnika regularnego dostępu do Internetu; podanie przez uczestnika adresu poczty elektronicznej w związku z uczestnictwem w funduszu traktuje się jako posiadanie przez niego takiego dostępu.

4. Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, może nabywać jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego ponad limit, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 1 pkt 3.

5. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza rozpocząć prowadzenie działalności jako fundusz powiązany, zbywa jednostki uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, ma on obowiązek przekazać uczestnikom na terytorium tego państwa informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych tego państwa albo w innym języku dopuszczonym przez właściwy organ tego państwa albo przetłumaczone na ten język. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.

6. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może pobierać od uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

Art. 169e. 1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, o których mowa w art. 169b ust. 1 oraz w art. 169p ust. 1, w przypadku gdy fundusz, któremu ma być wydane zezwolenie, i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różnych depozytariuszy, jest zawarcie umowy między tymi depozytariuszami, określającej zasady współpracy, w szczególności zasady wymiany informacji oraz ich zakres.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także:

1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla tej umowy, z tym że prawem właściwym dla umowy nie może być prawo inne niż wskazane w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w art. 169c ust. 7, prawem właściwym może być jedynie prawo jednego z tych państw, na terytorium których fundusze mają siedziby;

2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za prawo właściwe dla umowy, w zakresie spraw z tej umowy wynikających.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Fundusz powiązany jest obowiązany przekazywać swojemu depozytariuszowi wszelkie informacje dotyczące funduszu podstawowego, które są niezbędne do wypełniania obowiązków przez depozytariusza funduszu powiązanego.

5. O stwierdzonych w związku z wykonywaniem obowiązków depozytariusza nieprawidłowościach dotyczących funduszu podstawowego, które mogą mieć negatywny wpływ na fundusz powiązany lub fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego, depozytariusz funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym jest obowiązany niezwłocznie powiadomić:

1) Komisję;

2) właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego;

3) fundusz powiązany i jego depozytariusza;

4) fundusz zagraniczny, o którym mowa w pkt 2, i jego depozytariusza.

6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1,

2) rodzaje nieprawidłowości, o których mowa w ust. 5, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany

– mając na celu zapewnienie prowadzenia przez depozytariuszy współpracy w sposób pozwalający na prawidłowe wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Art. 169f. 1. Warunkiem wydania przez Komisję zezwoleń, o których mowa w art. 169b ust. 1 oraz art. 169p ust. 1, w przypadku gdy fundusz, któremu ma być wydane zezwolenie, i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, jest zawarcie umowy między tymi podmiotami, określającej zasady współpracy, w szczególności zasady wymiany informacji oraz ich zakres.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera także:

1) uzgodnienia dotyczące wskazania prawa właściwego dla tej umowy, z tym że prawem właściwym dla umowy nie może być prawo inne niż wskazane w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w art. 169c ust. 7, prawem właściwym może być jedynie prawo jednego z tych państw, na terytorium których fundusze mają siedziby;

2) zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów państwa, którego prawo uznano za prawo właściwe dla umowy, w zakresie spraw z tej umowy wynikających.

3. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może rozpocząć prowadzenia działalności jako fundusz powiązany przed wejściem w życie umowy, o której mowa w ust. 1.

4. Biegły rewident funduszu powiązanego w opinii z badania lub raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego funduszu powiązanego uwzględnia opinię biegłego rewidenta funduszu podstawowego z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu podstawowego.

5. Jeżeli fundusz podstawowy i fundusz powiązany albo fundusz podstawowy i fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego mają inne lata obrotowe, fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym sporządza dodatkowo roczne sprawozdanie finansowe na dzień przypadający na koniec roku obrotowego odpowiednio funduszu powiązanego albo funduszu zagranicznego i przekazuje je do tego funduszu wraz z opinią biegłego rewidenta z badania.

6. Biegły rewident funduszu powiązanego jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Komisję i fundusz powiązany o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w opinii z badania lub przeglądu sprawozdania finansowego funduszu podstawowego oraz o ich wpływie na fundusz powiązany.

7. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, niezbędny zakres treści umowy, o której mowa w ust. 1, mając na celu zapewnienie prowadzenia między podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych współpracy w sposób pozwalający na wykonywanie ich ustawowych obowiązków.

Art. 169g. Fundusz powiązany nie więcej niż 15% swoich aktywów może:

1) utrzymywać na rachunkach bankowych na zasadach określonych w art. 109;

2) lokować w instrumenty pochodne na zasadach określonych w art. 94, jeżeli służy to ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 1a pkt 2.

Art. 169h. Fundusz podstawowy nie może być funduszem powiązanym ani posiadać jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego lub tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa innego funduszu.

Art. 169i. 1. Fundusz powiązany może zawiesić zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa przez okres, w którym czasowo zawieszono zbywanie lub odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja może żądać zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego, jeżeli wymaga tego interes uczestników tego funduszu.

Art. 169j. 1. Fundusz powiązany monitoruje prawidłowość działalności funduszu podstawowego.

2. Obowiązek określony w ust. 1 może być wykonywany w oparciu o informacje i dokumenty przekazywane na podstawie odpowiednich umów przez fundusz podstawowy, jego spółkę zarządzającą, jego depozytariusza lub podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, chyba że istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokumenty te lub informacje są nierzetelne.

Art. 169k. Opłaty dystrybucyjne, prowizje lub inne korzyści pieniężne z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego otrzymane przez fundusz powiązany, zarządzające nim towarzystwo lub inny podmiot występujący w imieniu funduszu powiązanego powiększają aktywa funduszu powiązanego. Takie środki towarzystwo ma obowiązek przekazać funduszowi powiązanemu.

Art. 169l. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym ma obowiązek niezwłocznie poinformować Komisję o każdym funduszu powiązanym oraz funduszu zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego, który ulokował aktywa w jednostki uczestnictwa zbywane przez ten fundusz podstawowy.

2. W przypadku gdy fundusz zagraniczny zamierza rozpocząć prowadzenie działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego będącego funduszem inwestycyjnym otwartym, Komisja niezwłocznie przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, właściwym organom państwa macierzystego tego funduszu zagranicznego.

Art. 169m. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym nie może pobierać opłat manipulacyjnych od funduszu powiązanego ani od funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego.

Art. 169n. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym jest obowiązany niezwłocznie udostępnić:

1) funduszowi powiązanemu, zarządzającemu nim towarzystwu lub spółce zarządzającej,

2) funduszowi zagranicznemu prowadzącemu działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego,

3) depozytariuszowi funduszu powiązanego i podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych tego funduszu,

4) depozytariuszowi funduszu zagranicznego, o którym mowa w pkt 2, i podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych tego funduszu

– wszelkie informacje w zakresie niezbędnym dla zapewnienia wykonywania przez te podmioty ich obowiązków przewidzianych w przepisach prawa lub statucie funduszu.

2. W przypadku planowanego połączenia funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym, fundusz ten, co najmniej na 60 dni przed planowanym połączeniem, powiadamia fundusz powiązany, zarządzające nim towarzystwo lub spółkę zarządzającą oraz fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego, o terminie planowanego połączenia.

Art. 169o. 1. Komisja niezwłocznie informuje fundusz powiązany o każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym albo w działaniu zarządzającego nim towarzystwa lub spółki zarządzającej, depozytariusza tego funduszu, lub podmiotu uprawnionego do badania jego sprawozdań finansowych, polegających na naruszeniu przepisów niniejszego rozdziału oraz o zastosowanych w związku z takimi nieprawidłowościami sankcjach lub środkach nadzorczych określonych w ustawie.

2. W przypadku funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym, informacje, o których mowa w ust. 1, Komisja przekazuje niezwłocznie właściwym organom państwa macierzystego tego funduszu zagranicznego.

3. W przypadku otrzymania przez Komisję od właściwych organów państwa macierzystego funduszu podstawowego będącego funduszem zagranicznym informacji o nieprawidłowościach w działaniu tego funduszu, jego spółki zarządzającej, depozytariusza lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub o środkach podjętych przez te organy wobec tego funduszu, Komisja niezwłocznie przekazuje te informacje funduszowi powiązanemu.

Art. 169p. 1. Za zezwoleniem Komisji fundusz powiązany może dokonać zmiany funduszu podstawowego.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) zmianę statutu funduszu powiązanego w zakresie wskazania nowego funduszu podstawowego oraz statut nowego funduszu podstawowego, a w przypadku gdy nowym funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów funduszu powiązanego oraz prospekt informacyjny i kluczowe informacje dla inwestorów nowego funduszu podstawowego;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, zawartą z nowym funduszem podstawowym, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 3;

5) informację o planowanym terminie, od którego fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa nowego funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa – datę przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

6) w przypadku gdy fundusz powiązany i nowy fundusz podstawowy mają różnych depozytariuszy – umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

7) w przypadku gdy fundusz powiązany i nowy fundusz podstawowy mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych – umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

8) w przypadku gdy nowym funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

3. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest podjęcie przez zgromadzenie uczestników funduszu powiązanego uchwały wyrażającej zgodę na zmianę funduszu podstawowego.

4. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 2.

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia na dokonanie przez fundusz powiązany zmiany funduszu podstawowego, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) fundusz powiązany lub fundusz wskazany jako nowy fundusz podstawowy nie spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

6. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, Komisja zatwierdza zmiany statutu funduszu powiązanego w zakresie wskazania nowego funduszu podstawowego; zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz powiązany obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym trwałym nośniku informacji następujące informacje:

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na dokonanie zmiany funduszu podstawowego, ze wskazaniem funduszu podstawowego;

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu i nowego funduszu podstawowego;

3) datę, od której fundusz zacznie nabywać jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa nowego funduszu podstawowego, a jeżeli fundusz posiada już takie jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa – datę przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

8. Do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 169d ust. 2, 3 i 5.

9. Fundusz powiązany może nabywać jednostki uczestnictwa albo tytuły uczestnictwa nowego funduszu podstawowego ponad limit, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 7 pkt 3.

10. Fundusz powiązany nie może pobierać od uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed datą, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

Art. 169r. Nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania od funduszu podstawowego informacji o prawdopodobnym wystąpieniu przyczyny jego rozwiązania, a w przypadku gdy fundusz powiązany został poinformowany przez fundusz podstawowy wcześniej niż przed upływem 5 miesięcy przed dniem rozwiązania funduszu podstawowego – w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tą datą, fundusz powiązany:

1) przekazuje Komisji informację o prawdopodobnym wystąpieniu przyczyny jego rozwiązania na podstawie art. 246 ust. 1 pkt 9 albo

2) występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia Komisji na dokonanie zmiany funduszu podstawowego, o którym mowa w art. 169p ust. 1, albo na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany, o którym mowa w art. 169s ust. 1.

Art. 169s. 1. Za zezwoleniem Komisji fundusz powiązany może zaprzestać prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) uchwałę zgromadzenia uczestników, o której mowa w ust. 3;

2) zmianę statutu funduszu powiązanego w zakresie związanym z zaprzestaniem prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;

3) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów.

3. Warunkiem wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest podjęcie przez zgromadzenie uczestników funduszu powiązanego uchwały wyrażającej zgodę na zaprzestanie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany.

4. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 2.

5. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) zaprzestanie prowadzenia przez fundusz działalności jako fundusz powiązany jest sprzeczne z interesem uczestników tego funduszu.

6. Wydając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, Komisja zatwierdza zmiany statutu funduszu inwestycyjnego; zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem wypłaty funduszowi kwot z tytułu likwidacji funduszu podstawowego.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz powiązany obowiązany jest przekazać swoim uczestnikom na papierze lub innym trwałym nośniku informacji następujące informacje:

1) oświadczenie, że fundusz uzyskał zezwolenie Komisji na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany;

2) kluczowe informacje dla inwestorów tego funduszu;

3) datę obniżenia poziomu inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego poniżej limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3;

4) informację, że uczestnicy funduszu mają prawo zażądać, w terminie 30 dni przed datą, o której mowa w pkt 3, odkupienia posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

8. Do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio przepisy art. 169d ust. 2, 3 i 5.

9. Fundusz powiązany może obniżyć poziom inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego poniżej limitu, o którym mowa w art. 101 ust. 2 lub 3, nie wcześniej niż od dnia wskazanego zgodnie z ust. 7 pkt 3.

10. Fundusz powiązany nie może pobierać od uczestników opłat manipulacyjnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w okresie 30 dni przed datą, o której mowa w ust. 7 pkt 3.

Art. 169t. 1. Fundusz powiązany niezwłocznie informuje fundusz podstawowy o wydaniu przez Komisję zezwolenia na dokonanie zmiany funduszu podstawowego albo na zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

2. W przypadku gdy wypłata środków z tytułu likwidacji funduszu podstawowego ma nastąpić przed datą, z którą:

1) fundusz powiązany rozpocznie nabywanie tytułów uczestnictwa nowego funduszu podstawowego albo

2) fundusz powiązany zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany

– środki uzyskane z tytułu likwidacji funduszu podstawowego w okresie poprzedzającym datę, o której mowa odpowiednio w pkt 1 albo 2, mogą być lokowane wyłącznie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 i 4.

3. Środki z tytułu likwidacji funduszu podstawowego mogą zostać przekazane funduszowi powiązanemu:

1) w formie pieniężnej;

2) w innej formie, jeżeli fundusz powiązany wyrazi na to zgodę, jest to dopuszczone przez prawo państwa macierzystego funduszu podstawowego, a możliwość taka jest przewidziana w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1, lub w wewnętrznych zasadach prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7, oraz w informacji o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu podstawowego.

Art. 169u. 1. W przypadku połączenia funduszu podstawowego lub podziału funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym, rozwiązaniu ulega fundusz powiązany.

2. Połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym może dojść do skutku wyłącznie pod warunkiem udostępnienia przez ten fundusz informacji, które fundusz podstawowy przekazuje uczestnikom w związku z połączeniem, wszystkim swoim uczestnikom, Komisji, a w przypadku gdy prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa łączącego się funduszu podstawowego jest fundusz zagraniczny – właściwym organom państwa macierzystego funduszu zagranicznego, w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym dniem połączenia.

3. Fundusz powiązany obowiązany jest przekazać Komisji informację o planowanym połączeniu funduszu podstawowego lub podziale funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym nie później niż w terminie miesiąca od dnia jej uzyskania od funduszu podstawowego, a w przypadku gdy fundusz podstawowy przekazał funduszowi powiązanemu taką informację wcześniej niż na 4 miesiące przed planowanym dniem połączenia lub dokonania podziału – w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tym dniem. O rozwiązaniu fundusz powiązany jest obowiązany niezwłocznie poinformować fundusz podstawowy.

4. Fundusz powiązany nie ulega rozwiązaniu, mimo połączenia funduszu podstawowego lub podziału funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym, w przypadku wydania przez Komisję zezwolenia na:

1) prowadzenie działalności jako fundusz powiązany dotychczasowego funduszu podstawowego także po jego połączeniu lub jako fundusz powiązany funduszu zagranicznego będącego dotychczas funduszem podstawowym także po dokonaniu jego podziału;

2) dokonanie zmiany funduszu podstawowego;

3) zaprzestanie prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

5. W przypadku gdy Komisja odmówiła wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, lub odmówiła wydania zezwolenia na dokonanie zmiany funduszu podstawowego na fundusz powstały w wyniku połączenia, fundusz podstawowy umożliwia funduszowi powiązanemu odkupienie lub umorzenie wszystkich jednostek uczestnictwa przed dojściem do skutku połączenia.

6. W przypadku gdy właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego prowadzącego działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym odmówiły wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności w odniesieniu do dotychczasowego funduszu podstawowego po jego połączeniu lub odmówiły wydania zezwolenia na zmianę funduszu podstawowego na fundusz inwestycyjny powstały w wyniku połączenia, fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem podstawowym umożliwia temu funduszowi zagranicznemu odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa przed dojściem do skutku połączenia.

7. Wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w ust. 4, powinny zostać złożone nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez fundusz powiązany od funduszu podstawowego informacji o planowanym połączeniu funduszu podstawowego lub podziale funduszu zagranicznego będącego funduszem podstawowym, a w przypadku gdy fundusz podstawowy przekazał funduszowi powiązanemu taką informację wcześniej niż na 4 miesiące przed proponowanym dniem połączenia lub podziału – w terminie co najmniej 3 miesięcy przed tym dniem.

Art. 169w. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, załącza się:

1) statut funduszu powiązanego, jeżeli jest konieczna jego zmiana, oraz statut funduszu, który ma być funduszem podstawowym, a w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5;

2) zmiany prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów funduszu powiązanego, jeżeli jest konieczna zmiana tych dokumentów, oraz prospekt informacyjny i kluczowe informacje dla inwestorów funduszu, który ma być funduszem podstawowym;

3) umowę, o której mowa w art. 169c ust. 1, zawartą z funduszem, który ma być funduszem podstawowym, albo wewnętrzne zasady prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7;

4) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różnych depozytariuszy – umowę, o której mowa w art. 169e ust. 1;

5) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz, który ma być funduszem podstawowym, mają różne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych – umowę, o której mowa w art. 169f ust. 1;

6) w przypadku gdy funduszem podstawowym ma być fundusz zagraniczny – przetłumaczone na język polski zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa macierzystego tego funduszu, stwierdzające, że fundusz działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe oraz nie prowadzi działalności polegającej na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w tytuły uczestnictwa innego funduszu, a także nie posiada tytułów uczestnictwa funduszu, który prowadzi taką działalność, w tym jednostek uczestnictwa funduszu powiązanego.

2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z ust. 1.

3. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub stanem faktycznym;

2) fundusz powiązany lub fundusz, który ma być funduszem podstawowym, nie spełnia wymogów określonych w przepisach niniejszego rozdziału;

3) prowadzenie przez fundusz działalności jako fundusz powiązany dotychczasowego funduszu podstawowego po jego połączeniu lub podziale jest sprzeczne z interesem uczestników funduszu powiązanego.

Art. 169y. 1. Fundusz powiązany niezwłocznie informuje fundusz podstawowy o uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 1, 2 albo 3.

2. Fundusz powiązany żąda odkupienia lub umorzenia posiadanych jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, w przypadku gdy decyzja w sprawie, o której mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, nie zostanie wydana do dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień, w którym fundusz powiązany może zażądać odkupienia bądź umorzenia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym przed jego połączeniem lub podziałem.

3. W przypadku gdy Komisja wyda zezwolenie, o którym mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, fundusz powiązany żąda odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, w przypadku gdy jest to konieczne dla zapewnienia uczestnikom funduszu powiązanego możliwości żądania odkupienia jednostek uczestnictwa, zgodnie z art. 169p ust. 7 pkt 4 i art. 169s ust. 7 pkt 4.

4. Fundusz powiązany może otrzymać część lub całość środków należnych z tytułu odkupienia tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego w formie innej niż pieniężna, jeżeli wyrazi na to zgodę, jest to dopuszczone przez prawo państwa macierzystego funduszu podstawowego, a możliwość taka została przewidziana w umowie, o której mowa w art. 169c ust. 1.

5. Jeżeli fundusz powiązany otrzyma środki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego w okresie poprzedzającym dzień, z którym fundusz powiązany rozpocznie prowadzenie działalności na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 169u ust. 4 pkt 2 albo 3, środki te mogą być lokowane wyłącznie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 i 4.

Rozdział 3

Pozostałe fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane

Art. 170. 1. Towarzystwo może utworzyć fundusz inwestycyjny (fundusz podstawowy), który będzie zbywał jednostki uczestnictwa albo emitował certyfikaty inwestycyjne wyłącznie określonym w statucie innym funduszom inwestycyjnym utworzonym przez to samo towarzystwo (fundusze powiązane).

2. Fundusze powiązane mogą lokować swoje aktywa wyłącznie w jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego. Jedynymi uczestnikami funduszu podstawowego mogą być fundusze powiązane.

3. Fundusze powiązane mogą utrzymywać, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu, część swoich aktywów na rachunkach bankowych.

Art. 171. 1.188) Fundusz podstawowy lub fundusz powiązany, tworzony na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, może być utworzony jako jeden z funduszy inwestycyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 3a.

2. Fundusz podstawowy i fundusze powiązane mogą być funduszami różnego rodzaju.

3. Fundusz podstawowy stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone w ustawie odpowiednio do rodzaju funduszu, w jakim został utworzony.

4. Fundusz powiązany nie może zaciągać kredytów i pożyczek, udzielać pożyczek papierów wartościowych lub środków pieniężnych oraz udzielać poręczeń lub gwarancji.

5. Jeżeli fundusz podstawowy jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, a fundusze powiązane są specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi, fundusz podstawowy jest obowiązany utrzymywać część swoich aktywów w instrumentach rynku pieniężnego lub na rachunkach bankowych, w celu zapewnienia sprawnego odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusze powiązane, zgodnie z przepisami ustawy i statutami funduszy powiązanych.

Art. 172. 1. Fundusz podstawowy ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia „podstawowy”.

2. Fundusz powiązany ma prawo i obowiązek używania w nazwie oznaczenia „powiązany”.

Art. 173. 1. Wraz z wnioskiem o utworzenie funduszu podstawowego towarzystwo składa wniosek o utworzenie co najmniej dwóch funduszy powiązanych.

2. Jeżeli Komisja nie udzieli zezwolenia na utworzenie funduszu podstawowego, nie udziela zezwolenia na utworzenie funduszy powiązanych.

3. Do utworzenia funduszu podstawowego jest wymagane złożenie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne przez fundusze powiązane.

4. Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu doręczenia postanowień sądu o wpisie funduszy powiązanych do rejestru funduszy inwestycyjnych. Termin przyjmowania zapisów nie może być dłuższy niż 7 dni.

5. W przypadku gdy funduszem podstawowym jest fundusz inwestycyjny zamknięty, do oferowania certyfikatów inwestycyjnych nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej.

6. Uprawnionymi do złożenia zapisu na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszu podstawowego są wyłącznie fundusze powiązane, o których mowa w statucie funduszu podstawowego.

7. Wpis wszystkich funduszy powiązanych z tym samym funduszem podstawowym do rejestru funduszy inwestycyjnych następuje jednocześnie.

Art. 174. (uchylony)

Art. 175. 1. Fundusz podstawowy utworzony jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty nie ma obowiązku sporządzania prospektu informacyjnego lub kluczowych informacji dla inwestorów.

2. Fundusz podstawowy utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty nie ma obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego lub warunków emisji.

3. Fundusz powiązany utworzony jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty ma obowiązek zamieszczania w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów dodatkowo informacji o funduszu podstawowym oraz ryzyku inwestycyjnym związanym z polityką inwestycyjną tego funduszu w takim samym zakresie, jaki jest wymagany dla funduszu powiązanego.

4. Fundusz powiązany, utworzony jako fundusz inwestycyjny zamknięty, ma obowiązek zamieszczenia w prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji dodatkowo informacji o funduszu podstawowym oraz ryzyku inwestycyjnym związanym z polityką inwestycyjną tego funduszu w takim samym zakresie, jaki jest wymagany dla funduszu powiązanego.

Art. 176. Wymogi dotyczące minimalnej wysokości aktywów netto specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego nie mają zastosowania do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem powiązanym.

Art. 177. Fundusz podstawowy oraz fundusze powiązane nie mogą być utworzone jako fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami.

DZIAŁ VII

Szczególne typy funduszy inwestycyjnych

Rozdział 1

Fundusz rynku pieniężnego

Art. 178. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty może być utworzony jako fundusz rynku pieniężnego pod warunkiem, że fundusz lokuje aktywa wyłącznie w:

1) instrumenty rynku pieniężnego;

2) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

2. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu nie może być dłuższy niż 90 dni.

3. Fundusz, o którym mowa w ust. 1, ma wyłączne prawo używania w nazwie oznaczenia „rynku pieniężnego”.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki, jakie muszą spełniać lokaty funduszu, emitenci, poręczyciele lub gwaranci instrumentów rynku pieniężnego, banki krajowe oraz instytucje kredytowe,

2) zasady oceny bezpieczeństwa lokat z uwzględnieniem zdolności do wywiązywania się emitentów lub banków krajowych, instytucji kredytowych z zobowiązań, w tym przez wskazanie minimalnego poziomu oceny inwestycyjnej (ratingu) dokonanej przez wyspecjalizowane instytucje określone w rozporządzeniu,

3) przypadki, w których fundusz jest obowiązany zbyć instrumenty rynku pieniężnego,

4) sposób obliczania maksymalnego średniego ważonego wartością lokat terminu do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu

– w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lokat funduszu rynku pieniężnego.

Rozdział 2

Fundusz portfelowy

Art. 179. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy dokonujący w sposób ciągły emisji certyfikatów inwestycyjnych, które zgodnie ze statutem funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182.

2. Fundusz portfelowy nie może być utworzony jako fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami.

3. Do emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz do certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego nie stosuje się przepisów art. 119 i 120, art. 129 i 130, art. 132 oraz art. 134.

4. Wydanie przez Komisję zezwolenia na utworzenie funduszu portfelowego jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego obejmującego certyfikaty inwestycyjne pierwszej i następnych emisji tego funduszu, pod warunkiem zarejestrowania funduszu w rejestrze funduszy inwestycyjnych.

5. Fundusz portfelowy jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, do złożenia wniosku o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku regulowanym, przy czym dopuszczenie certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym dotyczy certyfikatów inwestycyjnych pierwszej i następnych emisji tego funduszu.

Art. 180. 1. Statut funduszu portfelowego określa szczegółowo zasady emisji certyfikatów inwestycyjnych, w szczególności sposób ustalenia ceny emisyjnej, oraz zasady wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

2. Emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego może następować w wyniku wniesienia do funduszu, na zasadach określonych w statucie, odpowiadającego certyfikatowi funduszu pakietu papierów wartościowych lub jego wielokrotności lub pakietu tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą lub jego wielokrotności oraz środków pieniężnych, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

3. Wykupienie certyfikatów inwestycyjnych funduszu portfelowego może nastąpić w drodze przeniesienia, na żądanie uczestnika funduszu, własności odpowiadającego certyfikatowi inwestycyjnemu pakietu papierów wartościowych lub pakietu tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą oraz środków pieniężnych w proporcji określonej w statucie, jeżeli statut funduszu tak stanowi.

4. (uchylony)

Art. 181. 1. Jeżeli statut funduszu portfelowego stanowi, że jeden certyfikat inwestycyjny funduszu odzwierciedla ściśle określony pakiet papierów wartościowych, uczestnik funduszu może wykonywać prawo głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy emitentów papierów wartościowych wchodzących w skład pakietu osobiście, pod warunkiem złożenia u danego emitenta, najpóźniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy, świadectwa depozytowego wydanego przez fundusz, bądź przez wydanie funduszowi dyspozycji dotyczących wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych wchodzących w skład pakietu odzwierciedlonego w posiadanych przez uczestnika certyfikatach inwestycyjnych.

2. Fundusz wydaje świadectwo depozytowe po zablokowaniu na rachunku papierów wartościowych funduszu liczby papierów wartościowych, z których uczestnik może wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, którego dotyczy świadectwo depozytowe, na podstawie przedstawionego przez uczestnika dokumentu wydanego przez dom maklerski potwierdzającego blokadę certyfikatów inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych tego uczestnika.

3. Liczbę papierów wartościowych, z których uczestnik może wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta, fundusz ustala przez pomnożenie liczby papierów danego emitenta odzwierciedlonych w certyfikacie inwestycyjnym przez liczbę wszystkich zablokowanych przez uczestnika certyfikatów inwestycyjnych. Jeżeli ustalona w ten sposób liczba papierów wartościowych nie jest liczbą całkowitą, liczbę tę fundusz zaokrągla w dół do liczby całkowitej.

4. Wydanie przez fundusz świadectwa depozytowego jest równoznaczne z upełnomocnieniem uczestnika funduszu do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta i wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych wskazanych w świadectwie.

5. Fundusz nie może wydawać uczestnikowi żadnych instrukcji w zakresie sposobu głosowania.

6. Statut funduszu określa tryb i terminy wydawania świadectwa depozytowego, o którym mowa w ust. 1.

7. Do świadectwa depozytowego stosuje się przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

8. Liczbę papierów wartościowych danego emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym funduszu, z których fundusz może wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tego emitenta, pomniejsza się o łączną liczbę papierów wartościowych tego emitenta wskazanych we wszystkich wydanych przez fundusz świadectwach depozytowych dotyczących papierów wartościowych tego emitenta.

Art. 182. 1. Statut funduszu określa zasady konstrukcji i skład portfela inwestycyjnego.

2. Portfel inwestycyjny funduszu powinien:

1) opierać się na składzie portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalenia wartości indeksu rynku regulowanego (portfel indeksowy) albo

2) stanowić portfel o składzie określonym w statucie funduszu nieopartym na indeksie, o którym mowa w pkt 1 (portfel bazowy).

3. Zmiana składu portfela inwestycyjnego funduszu jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku:

1) zmiany sposobu konstrukcji lub składu portfela papierów wartościowych, na którym oparty jest portfel indeksowy;

2) przekształcenia, połączenia, podziału lub innego zdarzenia o podobnym charakterze dotyczącego emitenta papierów wartościowych, które wchodzą w skład portfela bazowego, lub podziału, wymiany, zmiany wartości nominalnej lub innej zmiany warunków emisji takich papierów wartościowych lub zajścia innego zdarzenia o podobnym charakterze powodującego zmianę wartości lub praw z papierów wartościowych wchodzących w skład portfela bazowego;

3) wycofania z obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych, w które zgodnie ze statutem fundusz dokonuje lokat;

4) zajścia innych zdarzeń określonych szczegółowo w statucie funduszu.

4. Limit, o którym mowa w art. 145 ust. 3, może być podwyższony do 35% wartości aktywów funduszu w przypadku, gdy udział akcji lub dłużnych papierów wartościowych jednego emitenta w indeksie wzrośnie. Limit ten może dotyczyć akcji lub dłużnych papierów wartościowych wyłącznie jednego emitenta.

Rozdział 3

Fundusz sekurytyzacyjny

Art. 183. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyzacyjny dokonujący emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności, w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.

2. Fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako:

1) standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny;

2) niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny.

3. Fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek oraz wyłączne prawo używania w nazwie oznaczenia:

1) „standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny” – w przypadku funduszu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

2) „niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny” – w przypadku funduszu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Umowa o przekazywanie funduszowi wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności z określonej puli wierzytelności lub z określonych wierzytelności (umowa o subpartycypację) powinna zawierać zobowiązanie tych podmiotów do przekazywania funduszowi:

1) pożytków z sekurytyzowanych wierzytelności w całości;

2) kwot głównych z sekurytyzowanych wierzytelności;

3) kwot uzyskanych z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności – w przypadku gdy zaspokojenie się inicjatora sekurytyzacji lub uprawnionego z sekurytyzowanych wierzytelności nastąpiło przez realizację zabezpieczeń.

5. Umowa zobowiązująca do nabycia wierzytelności, puli wierzytelności oraz umowa o subpartycypację powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Umowa o subpartycypację nie może zawierać postanowień o odroczeniu zapłaty lub o dokonywaniu zapłaty w ratach za wierzytelności będące jej przedmiotem.

Art. 184. 1. Towarzystwo lub fundusz sekurytyzacyjny mogą zawrzeć z:

1) bankiem krajowym lub instytucją kredytową, posiadającymi fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, lub

2) podmiotem, którego zdolność do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań jest oceniona na poziomie inwestycyjnym przez wyspecjalizowaną agencję ratingową, uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym

– umowę poręczenia lub gwarancji wypłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz uczestników funduszu sekurytyzacyjnego posiadających certyfikaty inwestycyjne danej serii w dniu otwarcia likwidacji funduszu albo subfunduszu.

2. Wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek i za pośrednictwem likwidatora funduszu, a w przypadku likwidacji subfunduszu – na wniosek i za pośrednictwem depozytariusza.

Art. 185. 1. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest tworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

2. Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobowiązania subfunduszu stanowią aktywa i zobowiązania funduszu.

3. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny nie może dokonywać kolejnych emisji certyfikatów związanych z danym subfunduszem.

4. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek lokować co najmniej 75% wartości aktywów danego subfunduszu wyłącznie w jedną pulę wierzytelności lub prawa do wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji z tytułu jednej puli wierzytelności, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jeżeli statut standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego tak stanowi, fundusz może lokować co najmniej 75% wartości aktywów danego subfunduszu w kilka pul wierzytelności lub w prawa do świadczeń otrzymywanych z tytułu kilku pul wierzytelności, pod warunkiem że:

1)189) inicjatorami sekurytyzacji są banki krajowe, instytucje kredytowe lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;

2) wierzytelności wchodzące w skład wszystkich pul są jednolite rodzajowo;

3) umowy, o których mowa w art. 183 ust. 5, w odniesieniu do każdej z pul wierzytelności zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu.

6. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu zawrzeć:

1) umowę zobowiązującą do nabycia puli wierzytelności lub umowę o subpartycypację lub

2) umowy zobowiązujące do nabycia puli wierzytelności lub umowy o subpartycypację – w przypadku, o którym mowa w ust. 5.

Art. 186. 1. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek dokonać likwidacji subfunduszu w przypadku, gdy:

1) wszystkie wierzytelności wchodzące w skład nabytych przez niego pul wierzytelności zostały zaspokojone;

2) fundusz otrzymał od inicjatorów sekurytyzacji wszystkie świadczenia należne mu z tytułu określonych pul wierzytelności.

2. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny może dokonać likwidacji subfunduszu w przypadku, gdy:

1) większość wierzytelności została zaspokojona, a przewidywane koszty uzyskania zaspokojenia roszczeń wynikających z pozostałych wierzytelności przewyższałyby wartość należnych funduszowi świadczeń,

2) fundusz otrzymał od inicjatora albo inicjatorów sekurytyzacji większość należnych mu świadczeń, a koszty funkcjonowania subfunduszu do przewidywanego momentu uzyskania pozostałych należnych funduszowi świadczeń przewyższałyby wartość tych świadczeń,

3) co do wierzytelności, które nie zostały zaspokojone, istnieje orzeczenie wydane przez właściwy organ stwierdzające brak możliwości zaspokojenia się z wierzytelności, które nie zostały zaspokojone

– pod warunkiem że likwidacja subfunduszu nie naruszy praw uczestników standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego określonych w statucie funduszu.

Art. 187. 1. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny może być utworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami.

2. Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobowiązania subfunduszu stanowią aktywa i zobowiązania funduszu.

3. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany lokować nie mniej niż 75% wartości aktywów funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie mniej niż 75% wartości aktywów każdego subfunduszu, w:

1) określone wierzytelności;

2) papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne;

3) prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.

4. Lokaty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości aktywów netto funduszu, a w przypadku niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego z wydzielonymi subfunduszami nie więcej niż 25% wartości aktywów netto każdego subfunduszu.

5. Uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego mogą być wyłącznie:

1) osoby prawne;

2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

6. Statut funduszu może przewidywać, że uczestnikami niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego mogą być osoby fizyczne. W takim przypadku cena emisyjna jednego certyfikatu nie może być niższa niż równowartość w złotych 40 000 euro.

Art. 188. 1. Z zastrzeżeniem art. 185 ust. 4 i 5, art. 187 ust. 3 oraz przepisów postępowania egzekucyjnego, fundusz sekurytyzacyjny może lokować aktywa wyłącznie w:

1) dłużne papiery wartościowe;

2) jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego;

3) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych;

4) instrumenty rynku pieniężnego;

5) instrumenty pochodne.

2. Lokaty, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być dokonywane wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

3. Fundusz sekurytyzacyjny nie może udzielać pożyczek, poręczeń lub gwarancji.

4. Fundusz sekurytyzacyjny, w którym działa zgromadzenie inwestorów, może dokonywać emisji obligacji w wysokości nieprzekraczającej:

1) 25% wartości aktywów netto – w przypadku standaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego,

2) 75% wartości aktywów netto – w przypadku niestandaryzowanego funduszu sekurytyzacyjnego

– na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji, pod warunkiem że statut funduszu sekurytyzacyjnego, załączony do wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie funduszu, będzie dopuszczał dokonywanie emisji obligacji. Przepisy art. 144 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 188a. 1. Fundusz sekurytyzacyjny może nabywać prawa własności rzeczy ruchomych wyłącznie w przypadku, gdy ich nabycie przez fundusz następuje:

1) wraz z nabyciem sekurytyzowanych wierzytelności, których rzeczy te stanowią zabezpieczenie lub

2) w drodze realizacji zabezpieczeń nabytych sekurytyzowanych wierzytelności.

2. Fundusz sekurytyzacyjny jest obowiązany zbyć rzeczy ruchome, których własność nabył w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż rok od dnia nabycia, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.

3. Rzeczy ruchome, których własność fundusz sekurytyzacyjny nabył w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie mogą stanowić więcej niż 25% aktywów funduszu.

Art. 189. 1. Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekurytyzacyjny mogą reprezentować różne prawa w zakresie:

1) wysokości udziału w dochodach funduszu albo subfunduszu;

2) wysokości udziału w aktywach netto funduszu albo subfunduszu, w przypadku ich likwidacji;

3) kolejności zaspokojenia roszczeń z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyjnych.

2. Statut funduszu sekurytyzacyjnego może określać minimalną wysokość udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu przypadającego na certyfikaty inwestycyjne danej serii.

3. Statut funduszu sekurytyzacyjnego może określać, że zaspokojenie roszczeń wynikających z tytułu posiadania danej serii certyfikatów inwestycyjnych jest uzależnione od uprzedniego zaspokojenia roszczeń tego samego rodzaju wynikających z tytułu posiadania innej serii certyfikatów inwestycyjnych funduszu, w szczególności roszczeń dotyczących wypłaty minimalnego udziału, o którym mowa w ust. 2.

Art. 190. 1. Statut funduszu sekurytyzacyjnego może stanowić, że fundusz emituje serię certyfikatów inwestycyjnych podporządkowanych dających prawo do udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji po zaspokojeniu roszczeń wynikających z wszystkich pozostałych serii certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo subfunduszu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut określa minimalną wysokość udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji przypadającego na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych niebędących certyfikatami podporządkowanymi.

3. Minimalny udział w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji przypadający na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych niebędących certyfikatami podporządkowanymi nie może być niższy niż udział w tych dochodach lub aktywach netto przypadający na certyfikaty podporządkowane.

Art. 191. Fundusz sekurytyzacyjny może, uwzględniając interes uczestników funduszu, zawierać umowy związane z procesem sekurytyzacji, w szczególności:

1) o nadanie oceny inwestycyjnej (rating);

2) ubezpieczenia, w tym od ryzyka niewypłacalności dłużników;

3) (uchylony)

4) o udzielenie poręczenia za zobowiązania funduszu;

5) gwarancji udzielane na rzecz funduszu.

Art. 192. 1. Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego przez podmiot inny niż towarzystwo wymaga uzyskania przez ten podmiot zezwolenia Komisji.

2. Zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami oznacza także zezwolenie na zarządzanie pulą wierzytelności.

3. Zezwolenie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się:

1) statut lub umowę spółki albo inny dokument określający formę prawną wnioskodawcy oraz odpis z właściwego rejestru;

2) procedury zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami, w tym w szczególności zasady windykacji tych wierzytelności;

3) schemat i opis powiązań kapitałowych wnioskodawcy;

4) ostatnie sprawozdanie finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz raportem z badania, a w przypadku braku takiego sprawozdania – inne dokumenty i informacje przedstawiające rzetelnie aktualną sytuację finansową wnioskodawcy;

5) opis posiadanych przez wnioskodawcę warunków technicznych i organizacyjnych do wykonywania zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami;

6) wskazanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami;

7) procedury zapobiegające ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji stanowiących tajemnicę zawodową;

8) zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami;

9) dane osobowe członków zarządu i rady nadzorczej wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

10) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo stwierdzające stan zaległości wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 32 ust. 4 pkt 14.

5. Bank krajowy załącza do wniosku zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do właściwego rejestru oraz dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 5 i 6.

5a. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, przepis art. 29 ust. 7a stosuje się odpowiednio.

6. Komisja odmawia zezwolenia w przypadku, gdy:

1) dokumenty załączone do wniosku nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 4;

2) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

3) wnioskodawca nie daje rękojmi na wykonywanie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu lub w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

7. Zezwolenie wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji podmiotu.

8. O ogłoszeniu upadłości lub otwarciu likwidacji podmiot lub jego likwidator niezwłocznie informuje Komisję.

9. Podmiot jest obowiązany poinformować Komisję o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 9, oraz o zmianie w dokumentach, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, 5 i 7, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o nich wiadomości.

9a.190) Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazywać Komisji, w terminie do dnia 15 lipca, dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4, przedstawiające jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz oświadczenie o łącznej wysokości przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.

10. W przypadku połączenia lub podziału podmiotu innego niż bank krajowy zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z połączeniem lub podziałem tego podmiotu.

Art. 192a. Podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, jest obowiązany prowadzić działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami z zachowaniem zasad uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu sekurytyzacyjnego.

Art. 193. Fundusz sekurytyzacyjny oraz podmiot, z którym towarzystwo zawarło umowę o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami, mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności jedynie w celach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi.

Art. 194. 1. Księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych.

2. Moc prawna dokumentów urzędowych, o której mowa w ust. 1, nie obowiązuje w odniesieniu do dokumentów wymienionych w tym przepisie w postępowaniu cywilnym.

Art. 195. 1. W przypadku nabycia przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym sąd prowadzący księgę wieczystą lub rejestr zastawów, na wniosek funduszu o wpis zmiany dotychczasowego wierzyciela, dokonuje wpisu w księdze wieczystej lub w rejestrze zastawów o zmianie wierzyciela, na rzecz którego była ustanowiona hipoteka lub zastaw rejestrowy. Fundusz, składając wniosek do sądu, dołącza wyciąg z ksiąg rachunkowych, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzony pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym, potwierdzający nabycie przez fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności albo puli wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem rejestrowym.

2. Wpis, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł.

Rozdział 4

Fundusz aktywów niepublicznych

Art. 196. 1. Fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego może być utworzony jako fundusz aktywów niepublicznych lokujący co najmniej 80% wartości swoich aktywów w aktywa inne niż:

1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez fundusz;

2) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego funduszu.

2. Fundusz, który zamierza prowadzić działalność jako fundusz aktywów niepublicznych w rozumieniu niniejszego rozdziału, jest obowiązany wskazać tę cechę w statucie.

Art. 197. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 119 ust. 3, do czasu upływu terminu do zaoferowania certyfikatów inwestycyjnych wskazanego w statucie funduszu, do lokat funduszu nie stosuje się art. 145 ust. 3.

2. W przypadku funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych termin określony w art. 148 ust. 3 lub art. 157 ust. 3 wynosi 36 miesięcy.

3. W przypadku, gdy do określonego w statucie funduszu aktywów niepublicznych dnia rozpoczęcia likwidacji funduszu pozostało nie więcej niż 36 miesięcy, do lokat funduszu art. 145 ust. 3 nie stosuje się.

Art. 198. 1. Statut funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych może przewidywać wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat funduszu, pomniejszonych o koszty działania funduszu związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami oraz o część kosztów działania funduszu przypadającą na takie lokaty proporcjonalnie do ich wartości w stosunku do wartości portfela inwestycyjnego funduszu.

2. Jeżeli statut funduszu przewiduje wypłacanie na rzecz uczestników funduszu przychodów ze zbycia lokat, zgodnie z ust. 1, powinien on określać szczegółowo:

1) warunki oraz tryb dokonywania wypłat przychodów na rzecz uczestników funduszu, w tym kategorie przychodów funduszu podlegających wypłacie, sposób ustalenia kwot przypadających na każdego uczestnika, terminy dokonywania wypłat i zasady ustalania uczestników uprawnionych do otrzymania wypłaty oraz

2) rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów działania funduszu związanych bezpośrednio z lokatami, rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów działania funduszu oraz zasady ustalania wysokości takich kosztów przypadających na poszczególne lokaty.

3. Fundusz aktywów niepublicznych, który wypłacił uczestnikom przychody ze zbycia lokat, jest obowiązany do dostosowania, w terminie 12 miesięcy od dnia wypłaty przychodów, stanu swoich aktywów do wymogów określonych w ustawie oraz statucie funduszu, uwzględniając należycie interes uczestników funduszu.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli do określonego w statucie funduszu dnia rozpoczęcia likwidacji funduszu pozostało nie więcej niż 36 miesięcy.

5. Do lokat funduszu aktywów niepublicznych, który wypłacił uczestnikom przychody ze zbycia lokat, art. 145 ust. 3 nie stosuje się:

1) do dnia dostosowania stanu aktywów funduszu do wymogów ustawy oraz statutu funduszu, jednak nie później niż do upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty przychodów, albo

2) gdy do określonego w statucie funduszu dnia rozpoczęcia likwidacji funduszu pozostało nie więcej niż 36 miesięcy.

Art. 199. 1. W przypadku funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych, statut funduszu może określać, że cena wykupu certyfikatów inwestycyjnych może być równa wartości aktywów netto funduszu, przypadającej na certyfikat inwestycyjny, według wyceny aktywów z dnia określonego w statucie, pod warunkiem że w statucie zostaną zawarte postanowienia zabezpieczające interesy wierzycieli funduszu, na wypadek powstania nowych zobowiązań funduszu przed dniem wykupu certyfikatów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz uczestników, którzy nie zażądali wykupienia certyfikatów inwestycyjnych.

2. Towarzystwo nie może być obowiązane do spłaty więcej niż 5% ogólnej wartości zobowiązań funduszu powstałych między dniem wyceny aktywów funduszu wskazanym w statucie funduszu a dniem wykupu certyfikatów.

DZIAŁ VIII

Łączenie funduszy inwestycyjnych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 200. Przez użyte w niniejszym dziale określenia:

1) fundusz krajowy – rozumie się fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty;

2) subfundusz – rozumie się subfundusz funduszu krajowego z wydzielonymi subfunduszami lub subfundusz funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami;

3) majątek subfunduszu – rozumie się aktywa i zobowiązania subfunduszu;

4) fundusz przejmowany – rozumie się fundusz, którego majątek jest wnoszony do innego istniejącego lub do nowo tworzonego funduszu albo do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu, w zamian za nabycie przez uczestników tego funduszu jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa funduszu albo subfunduszu, do którego jest wnoszony ten majątek;

5) subfundusz przejmowany – rozumie się subfundusz, którego majątek jest:

a) wnoszony przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami do innego istniejącego lub do nowo tworzonego funduszu albo

b) wnoszony przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu w innym lub tym samym funduszu z wydzielonymi subfunduszami

– w zamian za nabycie przez uczestników tego subfunduszu jednostek uczestnictwa albo tytułów uczestnictwa funduszu albo subfunduszu, do którego wnoszony jest ten majątek;

6) fundusz przejmujący – rozumie się istniejący lub nowo tworzony fundusz, do którego wnoszony jest majątek jednego lub więcej funduszy lub subfunduszy przejmowanych;

7) subfundusz przejmujący – rozumie się istniejący lub nowo tworzony subfundusz, do którego wnoszony jest majątek jednego lub więcej funduszy lub subfunduszy przejmowanych.

Art. 201. 1. Połączeniem wewnętrznym jest:

1) połączenie funduszy krajowych, których organem jest to samo towarzystwo, albo

2) połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi subfunduszami z:

a) funduszem krajowym, którego organem jest to samo towarzystwo, albo

b) subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi subfunduszami, którego organem jest to samo towarzystwo

– jeżeli żaden z funduszy biorących udział w połączeniu nie jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim.

2. Połączenie wewnętrzne następuje przez:

1) przeniesienie majątku funduszu przejmowanego do istniejącego funduszu lub subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego lub

2) przeniesienie majątku subfunduszu przejmowanego do istniejącego funduszu lub subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

3. W połączeniu wewnętrznym mogą brać udział wyłącznie:

1) dwa fundusze inwestycyjne otwarte albo dwa specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte albo

2) dwa subfundusze wydzielone w jednym lub dwóch funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami, albo

3) dwa subfundusze wydzielone w jednym lub dwóch specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami, albo

4) nie więcej niż jeden fundusz inwestycyjny otwarty oraz nie więcej niż jeden subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, albo

5) nie więcej niż jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz nie więcej niż jeden subfundusz wydzielony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami.

4. W połączeniu wewnętrznym nie mogą brać udziału fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, które zbywają jednostki uczestnictwa różniące się od siebie sposobem lub wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych lub opłat obciążających aktywa funduszu, chyba że przed rozpoczęciem procedury połączenia wszystkie jednostki uczestnictwa, zarówno w funduszu przejmującym, jak i funduszu przejmowanym, zostaną zamienione na jednostki uczestnictwa tej samej kategorii.

5. Fundusz inwestycyjny biorący udział w połączeniu wewnętrznym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 4 lub 5, nie może być funduszem z wydzielonymi subfunduszami.

Art. 202. 1. Połączeniem krajowym jest:

1) połączenie funduszy krajowych, których organami są różne towarzystwa, albo

2) połączenie subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi subfunduszami z:

a) funduszem krajowym, którego organem jest inne towarzystwo, albo

b) subfunduszem wydzielonym w funduszu krajowym z wydzielonymi subfunduszami, którego organem jest inne towarzystwo.

2. Połączenie krajowe następuje przez:

1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy krajowych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach krajowych z wydzielonymi subfunduszami do innego funduszu krajowego albo do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu wydzielonego w innym funduszu krajowym oraz przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych (połączenie krajowe przez przejęcie) albo

2) utworzenie funduszu krajowego, do którego zostaje wniesiony majątek dwóch lub więcej funduszy krajowych lub subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach krajowych z wydzielonymi subfunduszami, w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszy przejmowanych lub subfunduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa nowo tworzonego funduszu krajowego (połączenie krajowe przez utworzenie funduszu).

3. W połączeniu krajowym nie mogą brać udziału fundusze krajowe różnego rodzaju albo subfundusze wydzielone w funduszach krajowych różnego rodzaju.

4. Za połączenie krajowe uznaje się również połączenie:

1) dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych, których organem jest to samo towarzystwo lub

2) funduszu inwestycyjnego otwartego z subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, których organem jest to samo towarzystwo, lub

3) dwóch subfunduszy wydzielonych w jednym lub dwóch funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami, których organem jest to samo towarzystwo

– jeżeli którykolwiek z funduszy biorących udział w połączeniu jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa w państwie członkowskim.

Art. 203. 1. Połączeniem transgranicznym jest:

1) połączenie funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami z jednym lub więcej funduszem zagranicznym lub z jednym lub więcej subfunduszem wydzielonym w funduszu lub funduszach zagranicznych albo

2) połączenie co najmniej dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych lub co najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami – jeżeli w wyniku połączenia powstaje fundusz zagraniczny lub subfundusz wydzielony w funduszu zagranicznym, albo

3) połączenie co najmniej dwóch funduszy zagranicznych lub co najmniej dwóch subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych – jeżeli w wyniku połączenia powstaje fundusz inwestycyjny otwarty.

2. Połączenie transgraniczne następuje przez:

1) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszu inwestycyjnego otwartego lub jednego lub więcej subfunduszu wydzielonego w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami:

a) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu zagranicznym albo

b) do funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu zagranicznym łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych

– oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego (połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego) albo

2) utworzenie funduszu zagranicznego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu zagranicznym, do którego zostaje wniesiony:

a) majątek dwóch lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub dwóch lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami albo

b) majątek jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych

– w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego (połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego), albo

3) przeniesienie majątku jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych:

a) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym albo

b) do funduszu inwestycyjnego otwartego lub do istniejącego lub nowo tworzonego subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami

– oraz przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego lub subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu przejmowanego (połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego), albo

4) utworzenie funduszu inwestycyjnego otwartego, do którego zostaje wniesiony:

a) majątek dwóch lub więcej funduszy zagranicznych lub dwóch lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych albo

b) majątek jednego lub więcej funduszy zagranicznych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach zagranicznych łącznie z majątkiem jednego lub więcej funduszy inwestycyjnych otwartych lub jednego lub więcej subfunduszy wydzielonych w funduszu lub funduszach inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami

– w zamian za przydzielenie uczestnikom funduszu przejmowanego lub subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa nowo tworzonego funduszu przejmującego (połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego).

3. Jeżeli jest to zgodne z przepisami prawa państwa macierzystego funduszu zagranicznego, połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego może nastąpić także przez przeniesienie na fundusz zagraniczny lub subfundusz wydzielony w funduszu zagranicznym wyłącznie aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami.

4. W połączeniu transgranicznym przez przejęcie funduszu zagranicznego nie może brać udziału jako fundusz przejmujący fundusz krajowy nieuprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę fundusz zagraniczny, z którym ma nastąpić połączenie.

Art. 204. 1. Połączenie funduszu powiązanego:

1) z innym funduszem powiązanym albo funduszem zagranicznym prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169p ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zmianą funduszu podstawowego;

2) z innym funduszem inwestycyjnym otwartym albo funduszem zagranicznym wymaga dodatkowo wcześniejszego uzyskania zezwolenia Komisji, o którym mowa w art. 169s ust. 1 – jeżeli połączenie skutkować będzie zaprzestaniem przez fundusz powiązany prowadzenia działalności jako fundusz powiązany.

2. Połączenie krajowe i transgraniczne wymaga sporządzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego. Dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego nie sporządza się w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

3. Dokument informacyjny powinien zawierać w szczególności:

1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) opis skutków łączenia funduszy:

a) dla uczestników funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego,

b) dla uczestników funduszu przejmowanego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego;

5) wskazanie procedury połączenia i planowanej daty połączenia;

6) kopie kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, z tym że w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego wyłącznie w przypadku ich zmiany wynikającej z połączenia;

7) treść statutu funduszu przejmującego – w przypadku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego.

4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na względzie konieczność przedstawienia tych informacji w sposób zrozumiały dla uczestników funduszy, umożliwienie uczestnikom dokonania należytej oceny wpływu połączenia na inwestycję w dany fundusz inwestycyjny oraz skorzystanie przez nich z praw określonych w art. 208p ust. 2.

Art. 205. 1. W wyniku połączenia fundusz przejmowany będący funduszem krajowym podlega wykreśleniu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. W dniu wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych wygasają zezwolenia i zgody udzielone funduszowi w związku z prowadzoną działalnością.

3. Fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami jest obowiązany dokonać zmiany statutu funduszu w przedmiocie wykreślenia subfunduszu przejmowanego.

Art. 206. 1. Po dniu połączenia:

1) niedopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie;

2) postępowanie w przedmiocie zaskarżenia uchwały zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie umarza się.

2. Towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a – spółka zarządzająca, odpowiada wobec skarżącego za szkodę wyrządzoną uchwałą o połączeniu sprzeczną z ustawą lub statutem funduszu.

3. W przypadku połączenia krajowego oraz transgranicznego, towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a – spółka zarządzająca, może wystąpić do sądu, do którego zostało wniesione powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie funduszy, z wnioskiem o wydanie postanowienia zezwalającego na wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych albo na wpisanie funduszu przejmującego do tego rejestru.

4. Sąd wyda postanowienie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:

1) powództwo jest niedopuszczalne albo

2) powództwo jest oczywiście bezzasadne, albo

3) uzna, po rozpoznaniu wniosku na rozprawie, że interes uczestników funduszu przejmowanego uzasadnia przeprowadzenie połączenia bez zbędnej zwłoki.

5. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia wpływu wniosku, a jeżeli sąd zadecyduje o rozpoznaniu wniosku na rozprawie – w terminie miesiąca.

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie rozpatrywane w terminie 2 tygodni.

Art. 207. 1.191) Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem połączenia funduszy ponoszą wyłącznie towarzystwa, spółki zarządzające lub zarządzający z UE, którzy zarządzają tymi funduszami.

2.191) Towarzystwo, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b – spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, ponosi odpowiedzialność wobec uczestników zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego za szkodę wyrządzoną połączeniem funduszy.

3. Połączenie funduszy nie może nastąpić z naruszeniem interesu uczestników funduszu krajowego lub subfunduszu wydzielonego w funduszu krajowym z wydzielonymi subfunduszami.

Art. 208. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym dziale, przepisy dotyczące funduszy stosuje się odpowiednio do subfunduszy. W przypadku gdy przepisy ustawy wymagają podjęcia określonych czynności przez subfundusz, czynności te podejmowane są odpowiednio przez fundusz krajowy z wydzielonymi subfunduszami albo przez fundusz zagraniczny z wydzielonymi subfunduszami.

Rozdział 2

Połączenie wewnętrzne

Art. 208a. 1. Połączenie wewnętrzne wymaga zgody Komisji. Z wnioskiem o udzielenie zgody występuje towarzystwo.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się statuty, prospekty informacyjne oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszy biorących udział w połączeniu.

3. Komisja odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami statutu funduszu lub jeżeli dokumenty załączone do wniosku nie są zgodne z przepisami prawa lub stanem faktycznym.

Art. 208b. 1. O zamiarze połączenia towarzystwo ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy, niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na połączenie.

2. Ogłoszenie o zamiarze połączenia:

1) wskazuje fundusz przejmujący i fundusz przejmowany;

2) wskazuje dzień, od którego fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;

3) wskazuje termin, po upływie którego fundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa; termin ten nie może być krótszy niż miesiąc od dnia ogłoszenia;

4) zawiera treść statutu funduszu przejmującego.

3. Od dnia ogłoszenia o zamiarze połączenia:

1) towarzystwo nie pobiera opłat za odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) do funduszu przejmowanego nie stosuje się art. 246.

4. Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa złożone od dnia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie podlegają realizacji.

5. Termin między dniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, a dniem przydziału, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, nie może być dłuższy od dłuższego z terminów wskazanych w statucie funduszu przejmowanego zgodnie z art. 90 ust. 1.

Art. 208c. 1. W pierwszym dniu po upływie terminu, o którym mowa w art. 208b ust. 2 pkt 3, towarzystwo:

1) przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień przydziału przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień przydziału;

2) składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych; do wniosku towarzystwo dołącza zgodę Komisji, o której mowa w art. 208a ust. 1.

2. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.

Art. 208d. 1. Przydział, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego.

2. Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne.

4. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w art. 208c ust. 1 pkt 1, nie mogą być pobierane opłaty manipulacyjne.

Art. 208e. 1. Z dniem wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych:

1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego, z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 208d ust. 1, wywołuje skutek prawny.

2. W przypadku gdy następuje przejęcie subfunduszu, skutki określone w ust. 1 następują z dniem przydziału jednostek uczestnictwa funduszu albo subfunduszu przejmującego.

Art. 208f. Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72, niezwłocznie po dniu, o którym mowa w art. 208e ust. 1 albo 2.

Art. 208g. Fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 208e ust. 1 albo 2, dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie i statucie.

Art. 208h. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału jednostek uczestnictwa. Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie tego funduszu.

Rozdział 3

Połączenie krajowe

Art. 208i. 1. Połączenie krajowe wymaga:

1) sporządzenia planu połączenia;

2) uzyskania przez fundusz przejmowany zgody Komisji na połączenie funduszy;

3) zawiadomienia przez fundusz przejmowany, a w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie – również przez fundusz przejmujący, każdego ze swoich uczestników o planowanym połączeniu;

4) uzyskania zgody zgromadzenia uczestników funduszy przejmowanych na połączenie funduszy.

2. Jeżeli połączenie krajowe ma nastąpić przez utworzenie funduszu, do utworzenia funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, o ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego działu, stosuje się przepisy o utworzeniu funduszu inwestycyjnego. Przed uzyskaniem zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wymagane jest uzyskanie zezwolenia Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, zgodnie z przepisami art. 22 i art. 23. Plan połączenia sporządza się niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia.

3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem przejmowanym.

4. Jeżeli plan połączenia nie wymaga do skuteczności połączenia udziału w połączeniu wszystkich funduszy przejmowanych, połączenie dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania:

1) zgody Komisji na połączenie funduszy – przez co najmniej jeden fundusz przejmowany, a w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu – przez co najmniej dwa fundusze przejmowane, oraz

2) zgody zgromadzenia uczestników funduszy, które uzyskały zgodę Komisji, o której mowa w pkt 1.

Art. 208j. 1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, występuje towarzystwo, które będzie jego organem. We wniosku o utworzenie funduszu inwestycyjnego towarzystwo wskazuje fundusze przejmowane.

2. W statucie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, wskazuje się, że fundusz ten powstanie na skutek połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

3. Do funduszu przejmującego nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 3 oraz art. 26–30. Wpłaty do funduszu przejmującego są zbierane w drodze wniesienia aktywów funduszy przejmowanych.

4. Towarzystwo informuje fundusz przejmowany o uzyskaniu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, niezwłocznie po jego doręczeniu.

Art. 208k. 1. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, wygasa, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia towarzystwo nie złoży wniosku o wpisanie tego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych w związku z połączeniem, na podstawie art. 208w ust. 2.

2. Zezwolenie nie wygasa zgodnie z ust. 1, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez towarzystwo informacji o:

1) odmowie udzielenia funduszowi przejmowanemu, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, zgody Komisji na połączenie funduszy,

2) podjęciu przez zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, uchwały o niewyrażeniu zgody na połączenie,

3) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia uczestników funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, chyba że w terminie określonym w ust. 1 jest możliwe zwołanie kolejnego zgromadzenia uczestników tego funduszu przejmowanego

– towarzystwo zmieni statut funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 208j ust. 2, dokona w prospekcie informacyjnym funduszu zmian niezbędnych do przeprowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa funduszu, przeprowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa, dokona ich przydziału oraz złoży wniosek o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku art. 26 ust. 2 i 3, art. 27–29 i art. 30 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 208l. 1. Plan połączenia sporządzają i podpisują:

1) fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie;

2) fundusze przejmowane i towarzystwo, które będzie organem funduszu przejmującego – w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

2. Plan połączenia zawiera co najmniej:

1) wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2) wskazanie rodzaju i metody połączenia;

3) wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4) analizę skutków połączenia dla uczestników funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie także funduszu przejmującego, w tym skutków prawnych oraz finansowych;

5) wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy w funduszu przejmowanym i funduszu przejmującym;

6) wskazanie:

a) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie – metody obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, uwzględniającej wszelkie różnice w opłatach obciążających aktywa funduszy przypadających na jednostki uczestnictwa tych funduszy, w tym kategorie jednostek uczestnictwa w funduszu przejmowanym i funduszu przejmującym, albo wartości początkowej nowo tworzonego subfunduszu przejmującego,

b) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu – wartości początkowej jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego;

7) wskazanie planowanego terminu połączenia.

Art. 208m. 1. Z wnioskiem o udzielenie zgody na połączenie funduszy występuje towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego.

2. Do wniosku o udzielenie zgody towarzystwo załącza:

1) plan połączenia;

2) oświadczenia złożone przez depozytariuszy funduszy biorących udział w połączeniu, że po zweryfikowaniu przez każdego z nich warunków połączenia, o których mowa w art. 208l ust. 2 pkt 1, 2 i 7, depozytariusz stwierdza, że planowane połączenie funduszy jest zgodne z przepisami prawa i statutem funduszu, dla którego pełni on funkcję depozytariusza;

3) dokument informacyjny funduszu przejmowanego, a w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie także dokument informacyjny funduszu przejmującego.

Art. 208n. 1. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zgody na połączenie funduszy, zażądać:

1) uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 208m ust. 2;

2) przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zgodności połączenia funduszy z przepisami prawa lub interesem uczestników łączących się funduszy;

3) zmiany lub rozszerzenia informacji zawartych w dokumentach informacyjnych, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3, mając na celu zapewnienie należytej ochrony interesów uczestników łączonych funduszy, w tym w szczególności zapewnienie im dostępu do informacji pozwalających należycie ocenić skutki planowanego połączenia.

2. Komisja rozpoznaje wniosek, o którym mowa w art. 208m ust. 1, i informuje o swojej decyzji towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego w terminie 20 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję informacji lub dokumentów, zgodnie z żądaniem Komisji.

3. Komisja odmawia udzielenia zgody na połączenie funduszy, w przypadku gdy:

1) wnioskodawca nie przekazał informacji lub dokumentów zgodnie z ust. 1;

2) załączone do wniosku dokumenty, w tym w szczególności dokumenty informacyjne, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3, nie są zgodne pod względem treści lub formy z obowiązującymi przepisami prawa;

3) planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub statutami funduszy biorących udział w połączeniu.

4. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie Komisja odmawia udzielenia zgody na połączenie funduszy także w przypadku, gdy fundusz przejmujący nie dokonał zawiadomienia o zamiarze zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, na terytorium którego fundusz przejmowany jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa.

5. Udzielając zgody na połączenie funduszy, Komisja zatwierdza dokumenty informacyjne, o których mowa w art. 208m ust. 2 pkt 3.

6. Po zatwierdzeniu, dokument informacyjny może być zmieniony wyłącznie w przypadku zmiany stanu faktycznego. Zmiana może być dokonana najpóźniej przed wysłaniem do uczestników funduszu zawiadomienia, o którym mowa w art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 6, wymaga powiadomienia Komisji. Komisja w terminie 15 dni roboczych od otrzymania powiadomienia może zgłosić sprzeciw wobec dokonywanej zmiany, jeżeli jest ona sprzeczna z przepisami prawa lub narusza interes uczestników funduszu. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie może być wysłane do uczestników funduszu przed upływem terminu na zgłoszenie przez Komisję sprzeciwu.

8. Jeżeli do dnia połączenia fundusz biorący udział w połączeniu, towarzystwo będące organem funduszu biorącego udział w połączeniu lub spółka zarządzająca takim funduszem i prowadząca jego sprawy naruszy przepisy regulujące łączenie się funduszy, Komisja może uchylić decyzję w sprawie udzielenia zgody na połączenie funduszy.

Art. 208o. 1. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody Komisji na połączenie:

1) fundusz przejmowany zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, każdego ze swoich uczestników o planowanym połączeniu;

2) zwołuje się zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego, w celu uzyskania zgody zgromadzenia uczestników na połączenie.

2. Fundusz przejmujący niezwłocznie po powzięciu informacji o uzyskaniu pierwszej ze zgód Komisji na połączenie i jedynie w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie zawiadamia, na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, każdego ze swoich uczestników o planowanym połączeniu.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wysyłane wraz z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia uczestników, w sposób określony dla zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia uczestników.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, zawiera:

1) wskazanie dnia, od którego fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;

2) wskazanie dnia obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa;

3) wskazanie dnia, do którego uczestnicy funduszu przejmowanego i przejmującego mają prawo do odkupienia jednostek uczestnictwa bez ponoszenia opłat manipulacyjnych zgodnie z art. 208p ust. 2.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, zawiera dodatkowo:

a) zatwierdzony przez Komisję dokument informacyjny funduszu przejmowanego,

b) informację, że także ci uczestnicy, którzy będą głosowali przeciwko uchwale w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie, wstrzymają się od głosu albo którzy nie skorzystają z prawa do udziału w zgromadzeniu uczestników podejmującego taką uchwałę, po połączeniu staną się z mocy prawa uczestnikami funduszu przejmującego, jeżeli nie skorzystają z możliwości odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego, zgodnie z art. 208p ust. 2;

2) ust. 2, zawiera dodatkowo zatwierdzony przez Komisję dokument informacyjny funduszu przejmującego.

6. W przypadku funduszu krajowego, który jest uprawniony do zbywania jednostek uczestnictwa na terytorium państwa członkowskiego, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, wysyłane uczestnikom na terytorium tego państwa powinno zostać sporządzone w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych tego państwa albo w innym języku dopuszczonym przez właściwy organ tego państwa albo przetłumaczone na ten język. Fundusz krajowy jest obowiązany zapewnić, aby tłumaczenie informacji i dokumentów zawartych w zawiadomieniu dokładnie odpowiadało treści oryginalnych informacji.

7. W przypadku gdy zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, ma być przekazane wszystkim lub niektórym uczestnikom przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, korzystanie z tej formy przekazania zawiadomienia jest dopuszczalne, o ile taki sposób przekazania zawiadomienia jest uzasadniony, a uczestnik, mając możliwość wyboru między przekazaniem zawiadomienia na papierze albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji, wskazuje wyraźnie na tę drugą formę. Przekazywanie zawiadomienia drogą elektroniczną uznaje się za uzasadnione w przypadku posiadania przez uczestnika regularnego dostępu do Internetu; podanie przez uczestnika adresu poczty elektronicznej w związku z uczestnictwem w funduszu traktuje się jako posiadanie przez niego takiego dostępu.

8. Od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do funduszu przejmowanego nie stosuje się art. 246.

Art. 208p. 1. Termin między dniem, w którym fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia i odkupienia, a dniem obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa, o którym mowa w art. 208o ust. 4 pkt 2, nie może być dłuższy od dłuższego z terminów wskazanych w statucie funduszu przejmowanego zgodnie z art. 90 ust. 1.

2. W odniesieniu do zleceń złożonych w okresie 30 dni poprzedzających dzień, w którym fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia i odkupienia, przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego i funduszu przejmowanego nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu oraz połączenia krajowego przez przejęcie, w którym subfundusz przejmujący jest nowo tworzony, terminy, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 208o ust. 4 pkt 1, są takie same dla wszystkich funduszy przejmowanych.

4. Zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego złożone od dnia, w którym fundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń ich nabycia i odkupienia, nie podlegają realizacji.

Art. 208r. 1. W przypadku gdy planowany termin połączenia nie będzie mógł zostać zachowany z przyczyn niezależnych od funduszy biorących udział w połączeniu, termin, o którym mowa w art. 208o ust. 4 pkt 1, może zostać przez nie przedłużony, nie później jednak niż na 40 dni przed planowanym terminem połączenia, o czym towarzystwa będące organami funduszy biorących udział w połączeniu niezwłocznie informują Komisję oraz uczestników. Informacja zawiera wskazanie wyznaczonych na nowo terminów, o których mowa w art. 208o ust. 4. Uczestnicy są informowani w sposób określony dla zawiadomienia, o którym mowa w art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w art. 208o ust. 4 pkt 1, może zostać przedłużony nie więcej niż o 3 miesiące. Komisja może zgłosić sprzeciw wobec jego przedłużenia, jeżeli wyznaczone na nowo terminy zostały ustalone z naruszeniem przepisów ustawy.

Art. 208s. 1. Zgromadzenie uczestników musi się odbyć przed dniem, od którego rozpocznie bieg termin 30 dni, o którym mowa w art. 208p ust. 2.

2. Niezwłocznie po podjęciu przez zgromadzenie uczestników uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie, towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego zgłasza do sądu rejestrowego planowane połączenie funduszy w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale. Zgłoszenie powinno zawierać zaprotokołowaną przez notariusza uchwałę zgromadzenia uczestników o wyrażeniu zgody na połączenie.

3. Zgoda Komisji na połączenie funduszy wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia jej uzyskania, jeżeli do tego czasu:

1) fundusz przejmujący lub przejmowany nie zawiadomi swoich uczestników o połączeniu, zgodnie z art. 208o ust. 1 pkt 1 i ust. 2, lub

2) zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego nie wyrazi zgody na połączenie.

4. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu, fundusz przejmowany jest obowiązany niezwłocznie poinformować towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, o:

1) udzieleniu przez Komisję temu funduszowi przejmowanemu zgody na połączenie funduszy albo o odmowie udzielenia takiej zgody;

2) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia uczestników funduszu przejmowanego albo o podjęciu przez zgromadzenie uczestników tego funduszu uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie albo o niewyrażeniu takiej zgody.

Art. 208t. 1. W dniu obliczenia stosunku wymiany jednostek uczestnictwa:

1) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie – towarzystwo będące organem funduszu przejmującego przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość aktywów netto funduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym funduszu w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany; w przypadku gdy przejmujący subfundusz jest nowo tworzony, jednostki uczestnictwa tego subfunduszu przydziela się uczestnikowi funduszu przejmowanego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość początkową jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego podaną w planie połączenia;

2) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu – towarzystwo tworzące fundusz przejmujący przydziela uczestnikowi funduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany przez wartość początkową jednostki uczestnictwa funduszu przejmującego.

2. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie, w którym zgodnie z planem połączenia bierze udział więcej niż jeden fundusz przejmowany, dzień obliczenia stosunku wymiany kolejnego funduszu przejmowanego nie może przypadać przed dniem wykreślenia z rejestru funduszy inwestycyjnych poprzedniego funduszu przejmowanego, a w przypadku gdy poprzednio przejmowany był subfundusz, dzień obliczenia stosunku wymiany kolejnego funduszu przejmowanego nie może przypadać przed dniem wydania opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 208u.

3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu dla każdego funduszu przejmowanego obowiązuje ten sam dzień obliczenia stosunku wymiany.

4. Przydział, o którym mowa w ust. 1, następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego.

5. Od chwili przydziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na jednostkę uczestnictwa funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.

6. Przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych albo odmawiające wpisania w tym rejestrze funduszu przejmującego stanie się prawomocne.

7. Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłat manipulacyjnych.

Art. 208u. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmowanego wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia wartości aktywów netto łączących się funduszy oraz

2) obliczenia stosunku wymiany.

2. Opinię, o której mowa w ust. 1, publikuje się niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu przejmującego oraz udostępnia się bezpłatnie uczestnikom funduszy biorących udział w połączeniu. Fundusz przejmujący niezwłocznie przekazuje opinię Komisji.

Art. 208w. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1 pkt 1, towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych. Do wniosku towarzystwo dołącza:

1) zgodę Komisji, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2;

2) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1.

2. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1 pkt 2, towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, składa do sądu wniosek o wpisanie tego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Do wniosku towarzystwo dołącza:

1) zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego;

2) zgody Komisji, o których mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, dotyczące funduszy przejmowanych, których uczestnikom przydzielono jednostki uczestnictwa zgodnie z art. 208t ust. 1 pkt 2;

3) statut tworzonego funduszu;

4) statut towarzystwa oraz odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru;

5) listę członków zarządu towarzystwa zawierającą ich imiona i nazwiska oraz pełnioną funkcję;

6) opinię, o której mowa w art. 208u ust. 1.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

5. Sąd rejestrowy odmawia wpisu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ustawie, statucie funduszu inwestycyjnego lub w zezwoleniu wydanym przez Komisję.

6. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu, fundusze przejmowane podlegają wykreśleniu z rejestru z mocy prawa z dniem, w którym postanowienie o wpisie funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych staje się skuteczne.

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 6, staje się skuteczne z dniem jego uprawomocnienia się.

Art. 208y. Sprawozdanie finansowe funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1. Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu przejmowanego i przekazywane Komisji.

Art. 208z. 1. Dniem połączenia jest:

1) w przypadku połączenia krajowego przez przejęcie – dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych, a w przypadku gdy przejęciu ulega subfundusz – dzień przydziału jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego;

2) w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu – dzień wpisania funduszu przejmującego do rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Z dniem połączenia:

1) fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego, z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2;

2) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 208t ust. 4, wywołuje skutek prawny.

3. W okresie od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208t ust. 1 pkt 1 oraz art. 208t ust. 1 pkt 2, do dnia połączenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz przejmowany nie może zawierać nowych umów, o których mowa w art. 103 lub dokonać lokat lub zawrzeć umowy na podstawie art. 107 ust. 5.

Art. 208za. 1. Niezwłocznie po dniu połączenia:

1) depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72;

2) fundusz przejmujący zamieszcza na stronach internetowych wskazanych w statucie informację o dokonanym połączeniu, ze wskazaniem dnia połączenia, oraz informuje o połączeniu Komisję;

3) fundusz przejmujący dokonuje zawiadomienia zgodnie z art. 261 w państwach członkowskich, na terytorium których fundusze przejmowane były uprawnione do zbywania jednostek uczestnictwa – w przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu.

2. Do dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w art. 261a ust. 5, fundusz przejmujący nie może zbywać jednostek uczestnictwa na terytorium danego państwa członkowskiego.

3. W przypadku połączenia krajowego przez utworzenie funduszu depozytariusz funduszu przejmowanego zawiadamia towarzystwo będące organem funduszu przejmującego o zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 208zb. W przypadku połączenia krajowego przez przejęcie fundusz przejmujący, w terminie 6 miesięcy od dnia połączenia, dostosowuje stan swoich aktywów do wymagań określonych w ustawie i statucie.

Rozdział 4

Połączenie transgraniczne

Oddział 1

Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego

Art. 208zc. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego oddziału, do połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy o połączeniu krajowym przez przejęcie, z wyłączeniem art. 208t ust. 4.

2. Zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 4, w odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego są udzielane odpowiednio na:

1) połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego albo

2) połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego.

3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego dochodzi do skutku pod warunkiem wyrażenia przez właściwe organy nadzoru państwa członkowskiego zgody na utworzenie funduszu zagranicznego, który ma być funduszem przejmującym, chyba że w przypadku zagranicznego subfunduszu przejmującego, zgoda taka nie jest wymagana.

Art. 208zd. 1. Plan połączenia zawiera dodatkowo:

1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników funduszy przejmowanych tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego;

2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego;

3) w przypadku połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu zagranicznego – statut, prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszu przejmującego, a jeżeli przewiduje to prawo państwa macierzystego funduszu przejmującego – także wskazanie wartości początkowej tytułu uczestnictwa tego funduszu.

2. W przypadku połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu zagranicznego plan połączenia sporządzają i podpisują fundusze przejmowane i podmiot uprawniony do reprezentowania funduszu przejmującego zgodnie z prawem państwa macierzystego tego funduszu.

Art. 208ze. 1. Do wniosku o udzielenie zgody:

1) na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego załącza się dodatkowo statut, prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów funduszu przejmującego oraz zmiany tych dokumentów;

2) na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego załącza się dodatkowo dokument informacyjny funduszu przejmującego, jeżeli jego sporządzenie przewiduje prawo państwa macierzystego tego funduszu.

2. Dokument informacyjny funduszu przejmowanego powinien zawierać dodatkowo wskazanie różnic w zakresie zasad sprawozdawczości okresowej tego funduszu i funduszu przejmującego, informację o spodziewanym wpływie połączenia na sposób opodatkowania dochodów z inwestycji w fundusz, a także informację o dopłacie w środkach pieniężnych, jeżeli dokonanie takiej dopłaty przez fundusz przejmujący będzie konieczne. Dopłata nie może przewyższać 10% wartości aktywów netto funduszu przejmowanego przypadających na jednostki uczestnictwa danego uczestnika.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się także jego tłumaczenie oraz tłumaczenie załączonych do niego dokumentów na język urzędowy albo jeden z języków urzędowych państwa macierzystego funduszu przejmującego.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, Komisja przekazuje jego tłumaczenie oraz tłumaczenie załączonych do niego dokumentów do właściwego organu państwa macierzystego funduszu przejmującego.

5. Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku, zażądać:

1) uzupełnienia dokumentów, które zgodnie z ust. 1 i 3 załącza się do wniosku;

2) przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów pozwalających na dokonanie oceny zgodności łączenia funduszy z przepisami prawa lub interesem uczestników łączących się funduszy;

3) rozszerzenia lub zmiany informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego, mając na celu zapewnienie należytej ochrony interesów uczestników krajowego funduszu przejmowanego, w tym w szczególności zapewnienie im dostępu do informacji pozwalających należycie ocenić skutki planowanego połączenia.

6. Komisja rozpoznaje wniosek i informuje o swojej decyzji towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego w terminie 20 dni roboczych od dnia jego złożenia. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, bieg tego terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję informacji lub dokumentów, zgodnie z żądaniem Komisji.

7. W przypadku gdy właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego zażądał od funduszu przejmującego dokonania zmian w dokumencie informacyjnym tego funduszu, od dnia poinformowania Komisji o tym przez ten organ, bieg terminu, o którym mowa w ust. 6, ulega zawieszeniu do czasu uzyskania przez Komisję od tego organu informacji, czy zgłasza on zastrzeżenia do dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego po dokonaniu przez ten fundusz zmian w tym dokumencie.

8. Komisja odmawia zgody na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego albo na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu zagranicznego, w przypadku gdy:

1) załączone do wniosku dokumenty nie są zgodne pod względem treści lub formy z przepisami prawa;

2) wnioskodawca nie uzupełnił lub nie przekazał informacji lub dokumentów zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 5;

3) właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego zgłosił zastrzeżenia do dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego;

4) planowane połączenie jest sprzeczne z przepisami prawa lub statutem funduszu przejmowanego;

5) fundusz przejmujący nie posiada uprawnienia do zbywania tytułów uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państw członkowskich, na terytorium których fundusz przejmowany zbywa jednostki uczestnictwa.

9. Zgoda Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego oraz przez utworzenie funduszu zagranicznego nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego.

10. O wydaniu decyzji w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, Komisja informuje właściwy organ państwa macierzystego funduszu przejmującego.

Art. 208zf. 1. Do ustalenia dnia obliczenia stosunku wymiany łączących się funduszy stosuje się przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmującego. Obliczenie stosunku wymiany następuje w sposób określony w planie połączenia.

2. Niezwłocznie po przydzieleniu uczestnikom funduszu przejmowanego tytułów uczestnictwa funduszu przejmującego podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz ustalenia wartości aktywów netto łączących się funduszy oraz

2) obliczenia stosunku wymiany oraz wysokości dopłat dla uczestników funduszu przejmowanego.

3. Fundusz przejmowany niezwłocznie publikuje opinię, o której mowa w ust. 2, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu, udostępnia ją bezpłatnie uczestnikom tego funduszu oraz przekazuje Komisji.

Art. 208zg. 1. Do ustalenia dnia połączenia stosuje się przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmującego.

2. Z dniem połączenia fundusz przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego, w szczególności:

1) uczestnicy funduszu przejmowanego stają się uczestnikami funduszu przejmującego;

2) aktywa i zobowiązania funduszu przejmowanego stają się aktywami i zobowiązaniami funduszu przejmującego.

3. Z dniem połączenia uczestnicy funduszu przejmującego nabywają uprawnienie do dopłaty wynikającej ze stosunku wymiany, jeżeli jest ona przewidziana w dokumencie informacyjnym zgodnie z art. 208ze ust. 2.

4. W okresie od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208zf ust. 2, do dnia połączenia, o którym mowa w ust. 1, fundusz przejmowany nie może zawierać nowych umów, o których mowa w art. 103 lub dokonać lokat lub zawrzeć umowy na podstawie art. 107 ust. 5.

Art. 208zh. Depozytariusz funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 niezwłocznie po dniu połączenia, chyba że przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmującego stanowią inaczej, i informują o tym towarzystwo.

Art. 208zi. 1. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa do sądu wniosek o wykreślenie funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych niezwłocznie po dniu połączenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo załącza:

1) zgodę Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego albo przez utworzenie funduszu zagranicznego;

2) opinię, o której mowa w art. 208zf ust. 2.

3. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

Art. 208zj. 1. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego niezwłocznie zawiadamia fundusz przejmujący o wykreśleniu funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego zamieszcza na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu informację o dokonanym połączeniu, ze wskazaniem dnia połączenia, oraz informuje Komisję o dokonanym połączeniu.

Art. 208zk. 1. Jeżeli połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu krajowego ma nastąpić przez przeniesienie na fundusz przejmujący wyłącznie aktywów netto funduszu przejmowanego, fundusz przejmowany:

1) na podstawie wyceny aktywów funduszu dokonanej w dniu poprzedzającym dzień obliczenia stosunku wymiany ustala wartość aktywów netto oraz

2) przenosi na fundusz przejmujący aktywa netto, w terminie i w sposób określony przepisami prawa państwa macierzystego funduszu przejmującego.

2. Po przeniesieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w funduszu przejmowanym mogą pozostać wyłącznie środki pieniężne na rachunkach bankowych lub instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 93.

3. W dniu przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uczestnikom funduszu przejmowanego w zamian za jednostki uczestnictwa funduszu przejmowanego fundusz przejmujący przydziela tytuły uczestnictwa funduszu przejmującego, zgodnie ze stosunkiem wymiany ustalonym na podstawie wyceny aktywów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego z dnia poprzedzającego dzień przydziału.

Oddział 2

Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego

Art. 208zl. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego oddziału, do połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy o połączeniu krajowym przez przejęcie.

2. W odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego biorącego udział w połączeniu zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 4, są udzielane na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego.

Art. 208zm. Plan połączenia zawiera dodatkowo:

1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników funduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego;

2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego.

Art. 208zn. 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania przez co najmniej jeden zagraniczny fundusz przejmowany zgody właściwych organów państwa macierzystego tego funduszu na połączenie oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa jego państwa macierzystego – zgody właściwych organów tego funduszu na połączenie.

2. Plan połączenia może przewidywać, że do skuteczności połączenia wymagane jest uzyskanie zgód, o których mowa w ust. 1, przez więcej niż jeden fundusz zagraniczny lub jeżeli w połączeniu bierze udział krajowy fundusz przejmowany – również uzyskanie przez ten fundusz zgody Komisji oraz zgody zgromadzenia uczestników na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego.

Art. 208zo. Niezwłocznie po podpisaniu planu połączenia krajowy fundusz przejmujący informuje Komisję o zamiarze połączenia, przedstawiając dokument informacyjny tego funduszu i plan połączenia.

Art. 208zp. 1. Połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego wymaga zatwierdzenia przez Komisję dokumentu informacyjnego krajowego funduszu przejmującego. Zatwierdzenie dokumentu następuje w postępowaniu określonym w ust. 2–7 albo w postępowaniu w sprawie wydania zgody Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego.

2. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego krajowego funduszu przejmującego jest wszczynane w dniu otrzymania przez Komisję od właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego, przetłumaczonych na język polski:

1) wniosku zagranicznego funduszu przejmowanego o udzielenie przez właściwe organy państwa macierzystego zgody na połączenie z krajowym funduszem przejmującym;

2) dokumentu informacyjnego zagranicznego funduszu przejmowanego i dokumentu informacyjnego krajowego funduszu przejmującego;

3) planu połączenia;

4) oświadczeń złożonych przez depozytariusza krajowego funduszu przejmującego i depozytariusza zagranicznego funduszu przejmowanego, że po zweryfikowaniu przez każdego z nich warunków połączenia, depozytariusz stwierdza, że planowane połączenie funduszy jest zgodne z przepisami prawa i statutem funduszu, dla którego pełni on funkcję depozytariusza.

3. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, Komisja może zażądać od funduszu przejmującego zmiany lub rozszerzenia informacji zawartych w dokumencie informacyjnym, mając na celu zapewnienie należytej ochrony interesów uczestników krajowego funduszu przejmującego, w tym w szczególności zapewnienie im dostępu do informacji pozwalających należycie ocenić skutki planowanego połączenia.

4. Komisja w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, w drodze decyzji:

1) zatwierdza dokument informacyjny funduszu przejmującego albo

2) odmawia jego zatwierdzenia

– i informuje o swojej decyzji właściwe organy państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu otrzymania przez Komisję żądanych informacji.

6. Komisja może odmówić zatwierdzenia dokumentu informacyjnego krajowego funduszu przejmującego w przypadku nieudzielenia przez ten fundusz odpowiedzi zgodnie z żądaniem, o którym mowa w ust. 3, lub gdy poprawiony dokument informacyjny nie spełnia wymogów określonych w ustawie.

7. Komisja informuje niezwłocznie właściwe organy państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego o przesłaniu do funduszu krajowego żądania, o którym mowa w ust. 3.

8. Jeżeli w połączeniu bierze udział więcej niż jeden zagraniczny fundusz przejmowany, Komisja informuje właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego, po otrzymaniu od tych organów dokumentów, o których mowa w ust. 2, obejmujących dokument informacyjny funduszu przejmującego o tej samej treści co dokument będący przedmiotem decyzji, o której mowa w ust. 4, o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia tego dokumentu.

Art. 208zr. Niezwłocznie po powzięciu informacji o uzyskaniu pierwszej ze zgód właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego na połączenie, o planowanym połączeniu zawiadamia się uczestników krajowego funduszu przejmującego, wysyłając zawiadomienie, o którym mowa w art. 208o ust. 2.

Art. 208zs. 1. W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu zagranicznego, w którym zgodnie z planem połączenia bierze udział więcej niż jeden fundusz przejmowany, dzień obliczenia stosunku wymiany dla kolejnego funduszu przejmowanego nie może przypadać przed dniem wydania opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 208zt ust. 1.

2. W przypadku połączenia transgranicznego przez przejęcie funduszu zagranicznego, gdy subfundusz przejmujący jest nowo tworzony, dla każdego funduszu przejmowanego obowiązuje ten sam dzień obliczenia stosunku wymiany.

Art. 208zt. 1. Niezwłocznie po przydzieleniu uczestnikom funduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmującego albo funduszu przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz

2) obliczenia stosunku wymiany.

2. Fundusz przejmujący oraz fundusz przejmowany będący funduszem krajowym niezwłocznie publikują opinię, o której mowa w ust. 1, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu oraz udostępniają ją bezpłatnie swoim uczestnikom. Fundusz przejmujący niezwłocznie przekazuje opinię Komisji.

Art. 208zu. 1. Dniem połączenia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu przydziału. Z tym dniem krajowy fundusz przejmujący, z zastrzeżeniem art. 205 ust. 2, wstępuje w prawa i obowiązki funduszu przejmowanego, w szczególności:

1) aktywa i zobowiązania funduszu przejmowanego stają się aktywami i zobowiązaniami funduszu przejmującego;

2) wpis uczestników funduszu przejmowanego do rejestru uczestników funduszu przejmującego wywołuje skutek prawny.

2. Niezwłocznie po dniu połączenia depozytariusz każdego funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków depozytariusza, chyba że przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmowanego stanowią inaczej, i informują o tym towarzystwo.

Art. 208zw. 1. Niezwłocznie po dniu połączenia towarzystwo będące organem funduszu przejmowanego składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie tego funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, towarzystwo załącza:

1) zgodę Komisji na połączenie transgraniczne przez przejęcie funduszu zagranicznego;

2) opinię, o której mowa w art. 208zt ust. 1.

3. Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

Art. 208zy. Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału. Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie tego funduszu i przekazywane Komisji.

Oddział 3

Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego

Art. 208zz. 1. O ile nic innego nie wynika z przepisów niniejszego oddziału, do połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego stosuje się odpowiednio przepisy o połączeniu krajowym przez utworzenie funduszu krajowego oraz przepisy o utworzeniu funduszu inwestycyjnego otwartego.

2. W odniesieniu do krajowego funduszu przejmowanego biorącego udział w połączeniu, zgoda Komisji na połączenie funduszy, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 2, oraz zgoda zgromadzenia uczestników, o której mowa w art. 208i ust. 1 pkt 4, są udzielane na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego.

3. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego wymaga uzyskania zezwolenia Komisji na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, zgodnie z przepisami art. 22 i art. 23. Jeżeli w połączeniu transgranicznym przez utworzenie funduszu krajowego bierze udział krajowy fundusz przejmowany, zezwolenie to powinno być uzyskane przed uzyskaniem przez ten fundusz zgody Komisji zgodnie z ust. 2. Plan połączenia sporządza się niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia.

Art. 208zza. 1. W statucie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, załączanym do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, wskazuje się, że fundusz powstanie na skutek połączenia transgranicznego przez utworzenie funduszu krajowego.

2. Do funduszu przejmującego nie stosuje się przepisów art. 15 ust. 3 oraz art. 26–30. Wpłaty do funduszu przejmującego są zbierane w drodze wniesienia aktywów funduszy przejmowanych.

3. Towarzystwo informuje fundusz przejmowany o uzyskaniu zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, niezwłocznie po jego doręczeniu.

Art. 208zzb. 1. Zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, wygasa, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jego doręczenia, towarzystwo nie złoży wniosku o wpisanie tego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych w związku z połączeniem.

2. Zezwolenie nie wygasa zgodnie z ust. 1, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez towarzystwo informacji o:

1) odmowie udzielenia zagranicznemu funduszowi przejmowanemu, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, zgody na połączenie przez właściwe organy jego państwa macierzystego,

2) odmowie udzielenia krajowemu funduszowi przejmowanemu, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, zgody Komisji na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego,

3) braku zgody właściwego organu zagranicznego funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie to nie dojdzie do skutku, jeżeli zgoda taka jest wymagana przez prawo jego państwa macierzystego,

4) podjęciu przez zgromadzenie uczestników krajowego funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, uchwały o niewyrażeniu zgody na połączenie,

5) nieodbyciu się ważnego zgromadzenia uczestników krajowego funduszu przejmowanego, bez którego zgodnie z planem połączenia połączenie nie dojdzie do skutku, chyba że w terminie określonym w ust. 1 jest możliwe zwołanie kolejnego zgromadzenia uczestników tego funduszu przejmowanego

– towarzystwo zmieni statut funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 208zza ust. 1, dokona w prospekcie informacyjnym funduszu zmian niezbędnych do przeprowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa funduszu, przeprowadzi zapisy na jednostki uczestnictwa, dokona ich przydziału oraz złoży wniosek o wpisanie funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku art. 26 ust. 2 i 3, art. 27–29 i art. 30 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 208zzc. Plan połączenia zawiera dodatkowo:

1) wskazanie przepisów regulujących nabycie przez uczestników funduszy przejmowanych jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego;

2) wskazanie zasad przenoszenia aktywów funduszu przejmowanego do funduszu przejmującego;

3) statut, prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów funduszu przejmującego.

Art. 208zzd. 1. Połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego dochodzi do skutku pod warunkiem uzyskania przez co najmniej:

1) dwa zagraniczne fundusze przejmowane zgody właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego na połączenie oraz, jeżeli jest to wymagane przez prawo państwa macierzystego danego funduszu – zgody właściwych organów tego funduszu na połączenie albo

2) jeden:

a) zagraniczny fundusz przejmowany zgody właściwych organów państwa macierzystego zagranicznego funduszu przejmowanego na połączenie oraz, jeżeli jest to wymagane przez prawo jego państwa macierzystego – zgody właściwych organów tego funduszu na połączenie oraz

b) krajowy fundusz przejmowany zgody Komisji na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego oraz zgody zgromadzenia uczestników na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego.

2. Plan połączenia może przewidywać, że do skuteczności połączenia wymagane jest uzyskanie zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez więcej niż dwa fundusze zagraniczne lub zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przez więcej niż jeden fundusz zagraniczny lub więcej niż jeden krajowy fundusz przejmowany.

Art. 208zze. 1. Fundusz przejmowany jest obowiązany niezwłocznie poinformować towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu, który ma być funduszem przejmującym, o tym, że:

1) właściwe organy funduszu przejmowanego wyraziły zgodę na połączenie albo zgoda taka nie została udzielona – w przypadku zagranicznego funduszu przejmowanego, jeżeli zgoda taka jest wymagana przez prawo państwa macierzystego tego funduszu;

2) nie odbyło się ważne zgromadzenie uczestników funduszu przejmowanego albo zgromadzenie to podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie albo o niewyrażeniu takiej zgody – w przypadku funduszu przejmowanego będącego funduszem krajowym.

2. Komisja informuje towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu, który ma być funduszem przejmującym, o udzieleniu zagranicznemu funduszowi przejmowanemu przez właściwe organy jego państwa macierzystego zgody na połączenie albo o odmowie jej udzielenia oraz o udzieleniu krajowemu funduszowi przejmowanemu zgody na połączenie transgraniczne przez utworzenie funduszu krajowego albo odmowie jej udzielenia.

Art. 208zzf. 1. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych funduszu przejmującego albo funduszu przejmowanego dokonuje badania i wydaje opinię w przedmiocie prawidłowości:

1) ostatecznej wyceny aktywów oraz

2) obliczenia stosunku wymiany.

2. Towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, oraz fundusz przejmowany będący funduszem krajowym niezwłocznie publikują opinię, o której mowa w ust. 1, na stronach internetowych wskazanych w statutach funduszu. Fundusz przejmowany bezpłatnie udostępnia opinię swoim uczestnikom, a towarzystwo, które uzyskało zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego, który ma być funduszem przejmującym, niezwłocznie przekazuje ją Komisji.

Art. 208zzg. Niezwłocznie po dniu połączenia depozytariusz każdego funduszu przejmowanego oraz inne podmioty przechowujące aktywa funduszu przejmowanego wydają depozytariuszowi funduszu przejmującego rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu przejmowanego oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków depozytariusza, chyba że przepisy prawa państwa macierzystego funduszu przejmowanego stanowią inaczej, i informują o tym towarzystwo.

Art. 208zzh. Sprawozdanie finansowe krajowego funduszu przejmowanego sporządza się na dzień poprzedzający dzień przydziału. Sprawozdanie publikowane jest niezwłocznie na stronach internetowych wskazanych w statucie tego funduszu i przekazywane Komisji.

DZIAŁ IX

Zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych

Art. 209. Za zezwoleniem Komisji, wydanym na wniosek towarzystwa, towarzystwo może zarządzać zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Art. 210. Do wniosku, o którym mowa w art. 209, załącza się:

1) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie, które mają istotny wpływ na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne towarzystwa w tym zakresie;

2) firmę, siedzibę i adres depozytariusza;

3) listę osób wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiązków określonych w umowie;

4) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w pkt 1 i 3, w szczególności w zakresie lokowania w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, które mogą wchodzić w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych, oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

5) regulamin zbiorczego portfela papierów wartościowych.

Art. 211. Do zezwolenia, o którym mowa w art. 209, stosuje się odpowiednio art. 23.

Art. 212. 1. Zbiorczy portfel papierów wartościowych stanowi współwłasność łączną posiadaczy tytułów uczestnictwa.

2. Składniki zbiorczego portfela papierów wartościowych nie podlegają egzekucji prowadzonej z majątku uczestnika zbiorczego portfela papierów wartościowych. Egzekucja następuje wyłącznie przez odkupienie tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych.

3. Uczestnik zbiorczego portfela papierów wartościowych nie może rozporządzać udziałem w zbiorczym portfelu papierów wartościowych ani udziałem w poszczególnych składnikach tego portfela.

Art. 213. 1. Do utworzenia zbiorczego portfela papierów wartościowych jest niezbędne:

1) uchwalenie regulaminu, o którym mowa w art. 210 pkt 5;

2) zebranie w drodze zapisów wpłat na tytuły uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych w wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5;

3) przydzielenie tytułów uczestnictwa osobom, które dokonały wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych;

4) nabycie składników zbiorczego portfela papierów wartościowych za środki wpłacone do tego portfela w ramach zapisów.

2. W ramach zapisów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wpłaty na nabycie tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych są dokonywane na wydzielony rachunek bankowy towarzystwa.

3. Po zebraniu wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, towarzystwo przydziela tytuły uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych osobom, które dokonały wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa.

4. Do chwili przydzielenia pierwszego tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych towarzystwo nie może rozporządzać wpłatami na tytuły uczestnictwa, pobranymi opłatami manipulacyjnymi ani kwotami z tytułu oprocentowania tych wpłat lub pożytkami, jakie wpłaty te przynoszą, w innym celu niż na nabycie składników zbiorczego portfela papierów wartościowych zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 210 pkt 5.

5. Towarzystwo tworzy zbiorczy portfel papierów wartościowych przez nabycie składników tego portfela na rachunek własny towarzystwa.

6. W ramach zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych towarzystwo może lokować środki w kategorie lokat określone w art. 145 ust. 1 pkt 1, 4–7 oraz art. 146.

7. Tytuł uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych reprezentuje prawo jego posiadacza do żądania zbycia proporcjonalnej części aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych i przeniesienia na rzecz tego posiadacza środków pieniężnych uzyskanych w wyniku tego zbycia.

8. Towarzystwo wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz obowiązki wynikające z zarządzania tym portfelem.

Art. 214. 1. Zasady działania, zarządzania i likwidacji zbiorczego portfela papierów wartościowych określa regulamin, o którym mowa w art. 210 pkt 5, do którego stosuje się art. 384 Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin, o którym mowa w art. 210 pkt 5, określa w szczególności:

1) kategorie lokat zbiorczego portfela papierów wartościowych;

2) procentowy udział poszczególnych kategorii lokat w zbiorczym portfelu papierów wartościowych;

3) sposób i zasady przyjmowania wpłat do zbiorczego portfela papierów wartościowych;

4) sposób i zasady przydziału tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych;

5) minimalną i maksymalną liczbę tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych;

6) liczbę tytułów uczestnictwa pozostałych w zbiorczym portfelu papierów wartościowych, która stanowi przesłankę likwidacji tego portfela;

7) okoliczności, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 3;

8) politykę inwestycyjną stosowaną przez zbiorczy portfel papierów wartościowych;

9) sposób zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych, z uwzględnieniem pożytków z papierów wartościowych i praw majątkowych wchodzących w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz kosztów związanych z zarządzaniem tym portfelem, w tym kosztów transakcji dotyczących poszczególnych składników portfela oraz kosztów związanych ze zbywaniem i umarzaniem tytułów uczestnictwa tego portfela.

3. Postanowienia regulaminu, o którym mowa w art. 210 pkt 5, nie mogą uprzywilejować towarzystwa w stosunku do innych posiadaczy tytułów uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych.

Art. 215. 1. Maksymalną liczbą tytułów uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych jest liczba określona w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5.

2. Tytuł uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych jest niezbywalny i podlega umorzeniu na żądanie jego posiadacza.

3. Po utworzeniu zbiorczego portfela papierów wartościowych towarzystwo może przyjmować kolejne wpłaty na nabycie tytułów uczestnictwa. W takim przypadku przepisy art. 213 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 216. 1. Procentowy skład portfela papierów wartościowych nie może podlegać zmianom, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zmiana składu portfela papierów wartościowych jest dopuszczalna w przypadku:

1) wystąpienia zdarzenia losowego lub prawnego, które powoduje umorzenie, wykup lub utratę z innej przyczyny przez dany składnik portfela dotychczasowego statusu;

2) wystąpienia takiej relacji wartości składników portfela papierów wartościowych do składu procentowego określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5, która uniemożliwia dokładne ustalenie tego składu; w takim przypadku towarzystwo jest obowiązane do dokonywania transakcji zbycia składników w sposób zapewniający jak najmniejsze odchylenie rzeczywistego składu portfela od składu procentowego określonego w regulaminie;

3) wystąpienia okoliczności, które ze względu na ważny interes ekonomiczny uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych wymagają zmiany składu portfela, w szczególności w razie znacznego spadku wartości składników portfela poniżej wysokości określonej w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5;

4) gdy zmiana wynika ze stosowanej przez zbiorczy portfel papierów wartościowych polityki inwestycyjnej, a możliwość dokonania tej zmiany została określona w regulaminie, o którym mowa w art. 210 pkt 5.

Art. 217. 1. Towarzystwo prowadzi rejestr tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych. Przepis art. 87 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Do zbywania lub odkupywania tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych.

3. Do wyceny aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego.

4. Do aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz do wpłat dokonanych na rachunek, o którym mowa w art. 213 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 81.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, z uwzględnieniem warunków finansowych i organizacyjnych, jakie musi spełnić towarzystwo w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania tej działalności.

Art. 218. 1. Towarzystwo jest obowiązane do sporządzania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz do udostępniania tych sprawozdań na żądanie uczestnika tego portfela.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych, w celu umożliwienia nabywcom tytułów uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych dokonania oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te tytuły.

DZIAŁ X

Obowiązki informacyjne i nadzór Komisji192)

Art. 219. 1. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mają obowiązek publikowania prospektów informacyjnych oraz kluczowych informacji dla inwestorów, a także rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych, w tym połączonych sprawozdań funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy, na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu.

1a.193) Do rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego otwartego dołącza się informację o wynagrodzeniach obejmującą:

1) liczbę pracowników towarzystwa;

2) całkowitą kwotę wynagrodzeń, w podziale na wynagrodzenia stałe i zmienne, wypłaconych przez towarzystwo pracownikom, w tym odrębnie całkowitą kwotę wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1;

3) opis sposobu obliczania zmiennych składników wynagrodzeń;

4) wynik przeglądów realizacji polityki wynagrodzeń ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości;

5) istotne zmiany w przyjętej polityce wynagrodzeń.

2. Fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty publikują półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy w terminie 2 miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

3. Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty udostępnia do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne w sposób określony przepisami ustawy o ofercie publicznej, jeżeli obowiązek ich sporządzenia wynika z przepisów rozdziału 2 tej ustawy.

4. Fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia na żądanie uczestnika funduszu roczne i półroczne sprawozdania finansowe, w tym połączone sprawozdania funduszy z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, niezwłocznie po ich zbadaniu lub przeglądzie przez biegłego rewidenta.

5.194) Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny otwarty oraz specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty okresowo publikują informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu w zakresie, formie oraz w terminach wskazanych w statucie. Publikacji dokonuje się na stronie internetowej wskazanej w statucie funduszu.

6.194) Jeżeli statut funduszu tak stanowi, fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, udostępnia pisemnie na żądanie uczestnika funduszu, okresowe informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu w zakresie, formie oraz w terminach wskazanych w statucie funduszu. Informacje mogą być przekazane uczestnikowi przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, wskazanego w statucie, jeżeli statut tak stanowi.

7.194) Informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu nie mogą zawierać informacji reklamowych, powinny być rzetelne oraz nie mogą wprowadzać w błąd. Przepisy art. 229 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

8.194) Przy publikowaniu lub udostępnianiu informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu fundusz inwestycyjny jest obowiązany:

1) zapewnić dostęp do takich samych informacji o składnikach lokat funduszu wszystkim uczestnikom funduszu;

2) ujawniać informacje o składnikach lokat funduszu w takich samych terminach i w taki sam sposób wszystkim uczestnikom funduszu;

3) prezentować informacje o składnikach lokat funduszu w taki sam sposób przez cały okres istnienia funduszu, aby była zapewniona ciągłość prezentacji danych uwzględniająca każdy dzień wyceny aktywów funduszu, w szczególności fundusz nie może pomijać danych za niektóre dni wyceny;

4) (uchylony)195)

5) w razie zmiany statutu funduszu, wpływającej na sposób dokonywania lokat przez fundusz lub prezentowania danych o poszczególnych składnikach lokat funduszu albo zmiany sposobu prezentacji informacji o składnikach lokat funduszu:

a) zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika szczegółowe informacje o przyczynach dokonania zmian w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu,

b) zamieszczać na stronie internetowej lub w informacji dla uczestnika różnice w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem tych różnic,

c) jeżeli nastąpiła zmiana zakresu informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszu lub zmiana okresu, za które prezentowane są informacje o poszczególnych składnikach lokat funduszu, obok informacji zawierającej dane za okres w nowym układzie prezentacyjnym:

– ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze za okres dotychczasowy w dotychczasowym układzie prezentacyjnym,

– ujawniać, przez okres 6 miesięcy, dane porównawcze w nowym układzie prezentacyjnym za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień prezentacji danych w nowym układzie prezentacyjnym.

Art. 220. 1. Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego powinien zawierać statut funduszu, oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny aktywów funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez fundusz polityką inwestycyjną, a w przypadku zmiany metod lub zasad wyceny aktywów funduszu, w tym wynikających ze zmiany przyjętej przez fundusz polityki inwestycyjnej, także odpowiednie oświadczenie w odniesieniu do wprowadzanych zmian oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego. W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych powinno dotyczyć odrębnie każdego subfunduszu.

1a.196) Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego zawiera także skrótowe informacje o stosowanej w towarzystwie polityce wynagrodzeń wraz ze wskazaniem strony internetowej, na której polityka ta jest udostępniona.

2. Na żądanie uczestnika towarzystwo ma obowiązek udzielić dodatkowych informacji o limitach inwestycyjnych funduszu, sposobie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym funduszu, a także o aktualnych zmianach i przyrostach wartości w zakresie głównych lokat funduszu.

Art. 220a. 1. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny zawierać następujące informacje o podstawowych cechach funduszu inwestycyjnego:

1) dane pozwalające na identyfikację funduszu;

2) opis jego polityki inwestycyjnej i celów inwestycyjnych;

3) przedstawienie dotychczasowych wyników lub symulacje tych wyników;

4) wysokość opłat manipulacyjnych pobieranych w związku z nabyciem lub umorzeniem jednostek uczestnictwa oraz wysokość innych opłat i kosztów ponoszonych przez uczestników funduszu inwestycyjnego;

5) określenie profilu ryzyka funduszu inwestycyjnego, w tym określenie wskaźnika zysku do ryzyka funduszu wraz z wyjaśnieniem dotyczącym ryzyka związanego z inwestycjami w funduszu oraz odpowiednimi ostrzeżeniami;

6)197) wskazanie organu nadzoru właściwego dla funduszu.

2. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny wyraźnie wskazywać, gdzie i w jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje na temat funduszu inwestycyjnego, w tym gdzie i w jaki sposób można, na wniosek, bezpłatnie otrzymać prospekt informacyjny, a także, w jakim języku takie informacje są dostępne dla inwestorów.

2a.198) Kluczowe informacje dla inwestorów wskazują również stronę internetową towarzystwa, na której udostępniona jest polityka wynagrodzeń.

3. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów powinny być przedstawione w sposób umożliwiający zrozumienie charakteru oraz ryzyka związanego z jednostkami uczestnictwa funduszu, a tym samym podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej, a także w formie zrozumiałej bez konieczności odwoływania się do innych dokumentów.

4. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów powinny być spójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego.

5. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny być sporządzone w jednolitym formacie umożliwiającym dokonywanie porównań kluczowych informacji dla inwestorów dla różnych funduszy inwestycyjnych.

6. Zakres informacji wykazywanych w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz formę i sposób ich przedstawienia inwestorom określa rozporządzenie Komisji (UE) nr 583/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie kluczowych informacji dla inwestorów i warunków, które należy spełnić w przypadku dostarczania kluczowych informacji dla inwestorów lub prospektu emisyjnego na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 1).

7. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów na zasadach określonych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, w tym zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 6.

Art. 220b. Informacje zawarte w kluczowych informacjach dla inwestorów, w tym przetłumaczone na język inny niż ten, w którym zostały sporządzone, nie mogą być wyłączną podstawą odpowiedzialności cywilnej, chyba że wprowadzają one w błąd, są nieprawdziwe lub niezgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym funduszu. Kluczowe informacje dla inwestorów powinny zawierać w tym zakresie wyraźne ostrzeżenie skierowane do inwestorów.

Art. 221. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także sposób i metodologię wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, mając na uwadze umożliwienie nabywcom jednostek uczestnictwa dokonania oceny ryzyka związanego z lokatami funduszu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te jednostki.

Art. 222. 1. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa fundusz inwestycyjny otwarty i specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty bezpłatnie udostępnia kluczowe informacje dla inwestorów, umożliwiając zapoznanie się z nimi przed nabyciem jednostek uczestnictwa.

2. W przypadku gdy jednostki uczestnictwa funduszu są zbywane za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 lub ust. 2, wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, obciąża ten podmiot. Na żądanie tego podmiotu fundusz inwestycyjny dostarcza mu kluczowe informacje dla inwestorów.

3. W przypadku przyjmowania oświadczeń woli związanych z przystąpieniem do funduszu inwestycyjnego za pośrednictwem osób, o których mowa w art. 33 ust. 1, obowiązek określony w ust. 1 wykonuje się przez te osoby.

4. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego przy zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu wraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów udostępnia się informację o planowanym zgromadzeniu uczestników zawierającą informacje, o których mowa w art. 87c ust. 3.

5. Od dnia zgromadzenia uczestników zwołanego w związku z planowanym połączeniem funduszy przy zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszu wraz z kluczowymi informacjami dla inwestorów udostępnia się informację o planowanym połączeniu, chyba że zgromadzenie uczestników funduszu nie podjęło ważnej uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie.

6. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany udostępnić uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, a także roczne i półroczne sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

7. Kluczowe informacje dla inwestorów oraz prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie mogą być udostępnione na trwałym nośniku informacji innym niż papier lub za pośrednictwem strony internetowej. W takim przypadku na żądanie inwestora lub uczestnika funduszu są one dostarczane bezpłatnie na papierze.

8. Sprawozdania finansowe są udostępniane w sposób określony w kluczowych informacjach dla inwestorów oraz prospekcie informacyjnym funduszu, jednakże na żądanie uczestnika funduszu są mu dostarczane na papierze.

9. Fundusz inwestycyjny otwarty działający jako fundusz powiązany dodatkowo jest obowiązany udostępnić uczestnikowi funduszu bezpłatnie, na jego żądanie, prospekt informacyjny funduszu podstawowego oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu podstawowego.

10. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji:

1) prospekty informacyjne i kluczowe informacje dla inwestorów – niezwłocznie po ich sporządzeniu;

2) roczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy – niezwłocznie po ich zbadaniu przez biegłego rewidenta;

3) półroczne sprawozdania finansowe, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami półroczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy – niezwłocznie po dokonaniu ich przeglądu przez biegłego rewidenta.

11. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem powiązanym, poza dokumentami wskazanymi w ust. 10, przekazuje niezwłocznie Komisji prospekt informacyjny, kluczowe informacje dla inwestorów oraz ich zmiany, a także roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu podstawowego.

12. Fundusz inwestycyjny otwarty przekazuje Komisji informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym lub kluczowych informacjach dla inwestorów niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

13. Prospekt informacyjny, a także roczne i półroczne sprawozdania finansowe, połączone sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy, powinny być dostępne w miejscach zbywania jednostek uczestnictwa wskazanych w prospekcie informacyjnym.

14. Fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany udostępniać we wszystkich miejscach zbywania jednostek uczestnictwa oraz na stronach internetowych wskazanych w statucie funduszu aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.

Art. 222a.199) 1. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wprowadzaniu alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio towarzystwo, zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia i zarządzający z UE udostępniają informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, umożliwiając zapoznanie się z nią przed nabyciem jednostek uczestnictwa, objęciem certyfikatów inwestycyjnych albo nabyciem lub objęciem praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI. Przepisy art. 222 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

2. Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego jest sporządzana w formie jednolitego dokumentu i zawiera:

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI, a w przypadku gdy są one:

a) funduszem powiązanym albo działają jako AFI powiązany – także firmę (nazwę), siedzibę i adres funduszu podstawowego lub AFI podstawowego,

b) funduszem funduszy – także firmę (nazwę), siedzibę i adres funduszy bazowych;

2) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, który zarządza funduszem, alternatywną spółką inwestycyjną lub unijnym AFI, a także depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, z opisem ich obowiązków oraz praw uczestnika funduszu albo inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI;

3) opis przedmiotu działalności funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI, w tym ich celu inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej oraz strategii inwestycyjnych, w szczególności opis rodzajów aktywów, w które może inwestować, technik, które może stosować, rodzajów ryzyka związanego z inwestycją, ograniczeń inwestycyjnych, okoliczności, w których może korzystać z dźwigni finansowej AFI, dozwolonych rodzajów i źródeł dźwigni finansowej AFI oraz ryzyka i ograniczeń związanych z jej stosowaniem, ustaleń dotyczących zabezpieczeń i ich ponownego wykorzystania, a także maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, jaki może być stosowany w ich imieniu;

4) opis procedur, na podstawie których fundusz, alternatywna spółka inwestycyjna albo unijny AFI mogą zmienić strategię lub politykę inwestycyjną;

5) opis podstawowych skutków prawnych dokonania inwestycji dla uczestnika funduszu oraz inwestora alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI;

6) opis sposobu, w jaki towarzystwo, zarządzający ASI albo zarządzający z UE spełniają wymogi dotyczące zwiększenia kapitału własnego albo zawarcia umowy ubezpieczenia w związku z odpowiedzialnością z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków w zakresie zarządzania funduszem, alternatywną spółką inwestycyjną albo unijnym AFI;

7) informację o powierzeniu przez towarzystwo, zarządzającego ASI albo zarządzającego z UE wykonywania czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym lub ryzykiem oraz o powierzeniu przez depozytariusza wykonywania czynności w zakresie przechowywania aktywów, ze wskazaniem podmiotów, którym zostało powierzone wykonywanie czynności, a także opisem tych czynności oraz opisem konfliktów interesów, które mogą wyniknąć z przekazania ich wykonywania;

8) informację o zakresie odpowiedzialności depozytariusza oraz okolicznościach umożliwiających zwolnienie się przez niego z tej odpowiedzialności lub powodujących zmianę zakresu tej odpowiedzialności;

9) opis metod i zasad wyceny aktywów;

10) opis zarządzania płynnością;

11) opis procedur nabycia jednostek uczestnictwa, objęcia certyfikatów inwestycyjnych albo nabycia lub objęcia praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI;

12) informację o stosowaniu tych samych zasad wobec wszystkich uczestników funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI albo opis preferencyjnego traktowania poszczególnych uczestników i inwestorów, z uwzględnieniem ich prawnych i gospodarczych powiązań z funduszem, alternatywną spółką inwestycyjną albo unijnym AFI lub z podmiotem nimi zarządzającym, jeżeli mają miejsce;

13) informację o opłatach i kosztach ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio przez uczestników funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI oraz maksymalną ich wysokość;

14) ostatnie sprawozdanie roczne AFI, o którym mowa w art. 222d, albo informację o miejscu udostępnienia tego sprawozdania;

15) informację o ostatniej wartości aktywów netto funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI lub informację o ostatniej cenie zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa, cenie certyfikatu inwestycyjnego albo prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz informację o tej wartości lub cenie w ujęciu historycznym albo informację o miejscu udostępnienia tych danych;

16) firmę (nazwę), siedzibę i adres prime brokera będącego kontrahentem funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz podstawowe informacje o sposobie wykonywania świadczonych przez niego usług i zarządzania konfliktami interesów oraz o jego odpowiedzialności;

17) wskazanie sposobu i terminu udostępniania informacji, o których mowa w art. 222b.

3. W zakresie wskazanym w ust. 1 obowiązkowi udostępnienia podlegają również istotne zmiany informacji, o których mowa w ust. 2.

4. Informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dołącza się do propozycji objęcia certyfikatów inwestycyjnych albo nabycia lub objęcia praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI oraz udostępnia w miejscu ich zbywania nie później niż w dniu rozpoczęcia zbywania.

5. W przypadku gdy towarzystwo, zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia albo zarządzający z UE udostępnia:

1) prospekt informacyjny lub warunki emisji funduszu inwestycyjnego,

2) prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej,

3) prospekt emisyjny unijnego AFI na podstawie przepisów prawa właściwego dla tego AFI

– obowiązek określony w ust. 1 obejmuje informacje, o których mowa w ust. 2, wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępniane w treści dokumentów, o których mowa w pkt 1–3.

6. W przypadku określonym w ust. 5 informacje, o których mowa w ust. 2, udostępnia się w formie jednolitego dokumentu zawierającego dodatkowo wzmiankę, że informacje w nim zawarte stanowią uzupełnienie prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, prospektu informacyjnego lub warunków emisji, wraz z informacją o miejscu, formie i terminie udostępnienia tych dokumentów.

7. W przypadku istotnych zmian informacji, o których mowa w ust. 2, przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji przedstawianych w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz sposób ich przedstawiania, mając na uwadze umożliwienie właściwej oceny polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnych funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI oraz ryzyka związanego z dokonywanymi przez nie lokatami.

Art. 222b.199) W przypadku gdy jednostki uczestnictwa specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, alternatywna spółka inwestycyjna lub unijny AFI są odpowiednio zbywane, emitowane lub wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarzystwo, zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia albo zarządzający z UE udostępniają odpowiednio uczestnikom funduszu oraz inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, z uwzględnieniem art. 108 i art. 109 rozporządzenia 231/2013:

1) okresowo – w odniesieniu do każdego funduszu, każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej lub każdego unijnego AFI, informacje o:

a) udziale procentowym aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością,

b) zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością,

c) aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez podmiot nim zarządzający;

2) regularnie – w odniesieniu do funduszu, alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, które stosują dźwignię finansową AFI, informacje o:

a) zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w ich imieniu, oraz prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI,

b) łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI.

Art. 222c.199) 1. Towarzystwo oraz zarządzający ASI sporządzają i przekazują Komisji, z uwzględnieniem art. 110 rozporządzenia 231/2013, okresowe sprawozdania dotyczące:

1) działalności inwestycyjnej wykonywanej w imieniu zarządzanych specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI;

2) płynności i zarządzania ryzykiem zarządzanych specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółek inwestycyjnych i unijnych AFI – w odniesieniu do każdego funduszu, każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej i każdego unijnego AFI;

3) stosowania dźwigni finansowej AFI w zarządzanych specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych, funduszach inwestycyjnych zamkniętych, alternatywnych spółkach inwestycyjnych i unijnych AFI, które stosują dźwignię finansową AFI – w odniesieniu do każdego funduszu, każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej i każdego unijnego AFI.

2. Towarzystwo oraz zarządzający ASI przekazują Komisji na jej żądanie, w zakresie określonym w ust. 1, dodatkowe informacje niezbędne do monitorowania skutków ich działalności o znaczeniu istotnym dla funkcjonowania rynku finansowego.

3. Komisja informuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych o żądaniu, o którym mowa w ust. 2.

4. Informacje, o których mowa w art. 110 rozporządzenia 231/2013, towarzystwo lub zarządzający ASI przekazują Komisji w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

5. Komisja przekazuje niezwłocznie Prezesowi Narodowego Banku Polskiego sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Art. 222d.199) 1. Towarzystwo w terminie 4 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego przekazuje Komisji oraz uczestnikom funduszu na ich żądanie sprawozdanie roczne AFI sporządzone odrębnie w odniesieniu do każdego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i funduszu inwestycyjnego zamkniętego, których jest organem.

2. Towarzystwo oraz zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego przekazują Komisji oraz inwestorom odpowiednio alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na ich żądanie sprawozdanie roczne AFI sporządzone odrębnie w odniesieniu do:

1) każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą zarządza – w przypadku zarządzającego ASI;

2) każdego unijnego AFI, którym zarządzają.

3. Zarządzający z UE w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego przekazuje inwestorom odpowiednio alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI na ich żądanie sprawozdanie roczne AFI sporządzone odrębnie w odniesieniu do:

1) każdej alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą zarządza;

2) każdego unijnego AFI, którego jednostki uczestnictwa wprowadził do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sprawozdanie roczne AFI, z uwzględnieniem art. 103–107 rozporządzenia 231/2013, składa się co najmniej z:

1) bilansu za dany rok obrotowy;

2) rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy;

3) zestawienia dodatkowych informacji o spółce oraz zestawienia lokat – w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej;

4) sprawozdania z działalności alternatywnego funduszu inwestycyjnego za dany rok obrotowy;

5) opisu istotnych zmian informacji wymienionych w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego zaistniałych w trakcie roku obrotowego;

6) informacji dotyczącej sytuacji na koniec okresu objętego sprawozdaniem rocznym oraz działalności w okresie objętym sprawozdaniem rocznym spółki nienotowanej na rynku regulowanym, nad którą specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty albo alternatywna spółka inwestycyjna przejęli kontrolę – chyba że informacje te są zawarte w sprawozdaniu finansowym tej spółki nienotowanej na rynku regulowanym;

7) informacji obejmującej:

a) liczbę pracowników podmiotu, który zarządza alternatywnym funduszem inwestycyjnym,

b) całkowite kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez podmiot, który zarządza alternatywnym funduszem inwestycyjnym, pracownikom, w tym odrębnie, całkowitą kwotę wynagrodzeń wypłaconych osobom, o których mowa w art. 47a ust. 1 i art. 70j ust. 1,

c) kwotę wynagrodzenia dodatkowego wypłaconego ze środków alternatywnego funduszu inwestycyjnego;

8) informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 zdanie drugie i trzecie rozporządzenia 345/2013 – w przypadku alternatywnego funduszu inwestycyjnego posługującego się nazwą „EuVECA”;

9) informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 zdanie drugie i trzecie oraz w ust. 2 rozporządzenia 346/2013 – w przypadku alternatywnego funduszu inwestycyjnego posługującego się nazwą „EuSEF”.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, są zamieszczane w sprawozdaniu rocznym AFI po uprzednim ich zbadaniu przez biegłego rewidenta w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego danego alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

6. W sprawozdaniu rocznym AFI zamieszcza się dodatkowo opinię z badania oraz raport z badania rocznego sprawozdania finansowego alternatywnego funduszu inwestycyjnego.

7. Określony w ust. 1 i 2 obowiązek przekazania Komisji, uczestnikom funduszu oraz inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI sprawozdania rocznego AFI uważa się spełniony w przypadku przekazania Komisji oraz do publicznej wiadomości przez podmiot będący emitentem, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, raportu rocznego zawierającego informacje wymagane na podstawie ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wraz z tym raportem zostały przekazane odpowiednio Komisji albo do publicznej wiadomości informacje określone w ust. 4 pkt 3 i 5–9.

8. Określony w ust. 3 obowiązek przekazania inwestorom alternatywnej spółki inwestycyjnej albo unijnego AFI sprawozdania rocznego AFI uważa się spełniony w przypadku przekazania do publicznej wiadomości przez podmiot będący emitentem, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, raportu rocznego zawierającego informacje wymagane na podstawie ustawy o ofercie publicznej, jeżeli wraz z tym raportem zostały przekazane do publicznej wiadomości informacje określone w ust. 4 pkt 3 i 5–9.

9. Przez wynagrodzenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 lit. c, rozumie się:

1) w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego – kwotę wynagrodzenia uzależnionego od wyników funduszu inwestycyjnego przypadającą towarzystwu;

2) w odniesieniu do unijnego AFI lub do alternatywnej spółki inwestycyjnej – kwotę stanowiącą część zysków unijnego AFI lub alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadających towarzystwu lub zarządzającemu ASI jako wynagrodzenie za zarządzanie, z wyłączeniem kwot z tytułu dokonanych przez towarzystwo lub zarządzającego ASI inwestycji w unijny AFI lub alternatywną spółkę inwestycyjną.

Art. 222e.199) 1. Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi są obowiązani do przekazywania Komisji informacji uzupełniających zakres informacji, jakie należy zamieszczać w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013, niezbędnych do monitorowania ryzyka systemowego.

2. Informacje uzupełniające określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 należy przekazywać Komisji w terminach wynikających z przepisów rozporządzenia 231/2013, jako uzupełnienie formularzy sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, obowiązki informacyjne zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi uzupełniające zakres informacji, jakie należy zamieszczać w formularzach sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013 w celu zapewnienia powszechnego, jednolitego i spójnego na terenie Unii Europejskiej stosowania przez zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi kodów przy określaniu zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, alternatywnych funduszy inwestycyjnych, rynków, instrumentów finansowych, kontrahentów i przedsiębiorstw, a także dla pozyskiwania przez Komisję dodatkowych informacji umożliwiających monitorowanie ryzyka systemowego, oraz formę i sposób wypełniania formularzy sprawozdawczych przedstawionych w załączniku IV do rozporządzenia 231/2013.

Art. 222f.199) 1. Informacje, o których mowa w art. 70zk ust. 1, art. 70zl ust. 1, art. 70zm ust. 1 oraz art. 222d ust. 1 i 2, towarzystwo przekazuje Komisji w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

2. Informacje, o których mowa w art. 70o ust. 7, art. 70zb ust. 3, art. 70zk ust. 1, art. 70zl ust. 1, art. 70zm ust. 1 oraz art. 222d ust. 2, zarządzający ASI przekazuje Komisji w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Art. 223. Biegły rewident jest obowiązany, za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

1)200) towarzystwa albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI,

2)200) funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej uprawnionej do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo alternatywnej spółki inwestycyjnej uprawnionej do posługiwania się nazwą „EuSEF”,

3)200) innego podmiotu wykonującego na podstawie umowy zawartej z towarzystwem lub funduszem inwestycyjnym albo z zarządzającym ASI prowadzącym działalność na podstawie zezwolenia albo z zarządzającym ASI prowadzącym działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI czynności w zakresie zarządzania lub obsługi odpowiednio funduszu albo alternatywnej spółki inwestycyjnej

– powiadomić Komisję o stwierdzonych podczas badania lub przeglądu sprawozdań finansowych tych podmiotów istotnych uchybieniach w działalności badanego podmiotu oraz naruszeniach obowiązujących przepisów.

Art. 224. Fundusz inwestycyjny ma obowiązek ogłaszać, w sposób określony w statucie, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny oraz cenę zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, niezwłocznie po ich ustaleniu.

Art. 224a.201) Nadzór Komisji w zakresie zgodności z prawem wykonywania działalności określonej w ustawie obejmuje zgodność tej działalności z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz z bezpośrednio stosowanymi przepisami prawa wspólnotowego regulującymi działalność w zakresie zbiorowego inwestowania oraz działalność zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także z mającymi zastosowanie do tych działalności przepisami ustawy o ofercie publicznej, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o rachunkowości, ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z 2015 r. poz. 978 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615 i 996).

Art. 225. 1. Towarzystwo i fundusz inwestycyjny mają obowiązek dostarczania Komisji okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej.

2.202) Towarzystwo, fundusz inwestycyjny oraz spółka zarządzająca albo zarządzający z UE, jeżeli towarzystwo, zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, mają obowiązek dostarczania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego nadzoru.

2a.203) Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia oraz zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF mają obowiązek dostarczania Komisji okresowych sprawozdań i informacji dotyczących ich działalności i sytuacji finansowej.

2b.203) Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia, zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, alternatywna spółka inwestycyjna uprawniona do posługiwania się nazwą „EuVECA” oraz alternatywna spółka inwestycyjna uprawniona do posługiwania się nazwą „EuSEF” mają obowiązek dostarczania, na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela, informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego nadzoru.

3.204) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1, formę oraz terminy ich dostarczania, z uwzględnieniem konieczności wykonywania przez Komisję nadzoru nad działalnością towarzystwa i funduszu w zakresie określonym ustawą oraz oceny, czy działalność ta jest wykonywana w interesie uczestników funduszu, uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych albo klientów, dla których towarzystwo świadczy usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa inwestycyjnego albo przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

4.205) Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 2a, formę oraz terminy ich dostarczania, z uwzględnieniem konieczności wykonywania przez Komisję nadzoru nad działalnością zarządzających ASI w zakresie określonym przepisami prawa oraz oceny, czy działalność ta jest wykonywana w interesie inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Art. 225a. Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela:

1)206) depozytariusz w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem lub umową o wykonywanie funkcji depozytariusza odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej, a także w celu sprawdzenia, czy działalność funduszu lub alternatywnej spółki inwestycyjnej, dla których wykonuje funkcje depozytariusza, jest zgodna z przepisami prawa,

2) podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umową zawartą z funduszem i udzielonym zezwoleniem,

3)207) podmiot, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, w celu sprawdzenia, czy działalność takich podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową oraz ze statutem funduszu inwestycyjnego, a także w celu sprawdzenia, czy działalność funduszu, dla którego wykonują powierzone czynności, jest zgodna z przepisami prawa,

3a)208) podmiot, któremu zarządzający ASI powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, w celu sprawdzenia, czy działalność takich podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową oraz ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną, a także w celu sprawdzenia, czy działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, dla której wykonują powierzone czynności, jest zgodna z przepisami prawa,

3b)208) podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, w celu sprawdzenia, czy działalność takich podmiotów w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową oraz ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną,

4) podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,

5) podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest zgodna z prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem,

6)209) przedstawiciel funduszu zagranicznego lub przedstawiciel funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie obowiązków przedstawiciela funduszu jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem, a także w celu sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny lub fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwach należących do EEA wykonuje działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7)209) agent płatności w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa i dokonywania wypłat na rzecz uczestników funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem

– mają obowiązek dostarczania informacji, dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych do wykonywania efektywnego nadzoru.

Art. 226. 1. Na podstawie upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji osoba w nim wskazana ma prawo wstępu do pomieszczeń:

1)210) towarzystwa – w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem, ze statutem i regulacjami wewnętrznymi oraz z udzielonym zezwoleniem lub zgodą Komisji;

1a)211) zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia – w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem, ze statutem albo umową spółki i regulacjami wewnętrznymi ASI oraz z udzielonym zezwoleniem;

1b)211) zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI – w celu sprawdzenia, czy jego działalność jest zgodna z prawem;

1c)211) alternatywnej spółki inwestycyjnej – w celu sprawdzenia, czy jej działalność jest zgodna z przepisami regulującymi działalność takich spółek, przepisami ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, regulacjami wewnętrznymi ASI lub czy alternatywna spółka inwestycyjna działa zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego;

2)212) depozytariusza – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków depozytariusza jest zgodna z prawem oraz z umową o wykonywanie funkcji depozytariusza odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej;

3) podmiotu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub wykupywaniu certyfikatów inwestycyjnych jest zgodna z prawem, umową zawartą z funduszem i udzielonym zezwoleniem;

4)213) podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane – w celu sprawdzenia, czy działalność tego podmiotu w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową, a także zgodna z prawem oraz ze statutem funduszu inwestycyjnego;

4a)214) podmiotu, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane – w celu sprawdzenia, czy działalność takiego podmiotu w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową, a także zgodna z prawem oraz ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną;

4b)214) podmiotu, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiotu, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane – w celu sprawdzenia, czy działalność takiego podmiotu w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy jest zgodna z tą umową, a także zgodna z prawem oraz ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną;

5) podmiotu prowadzącego rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem inwestycyjnym jest zgodna z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego;

6)215) spółki zarządzającej, oddziału spółki zarządzającej lub funduszu zagranicznego, spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących do EEA, oddziału tej spółki lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w celu sprawdzenia, czy ich działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6a)216) zarządzającego z UE lub jego oddziału znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w celu sprawdzenia, czy ich działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) podmiotu, o którym mowa w art. 192 ust. 1 – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami jest zgodna z prawem, statutem funduszu inwestycyjnego, umową zawartą z towarzystwem oraz z udzielonym zezwoleniem;

8)217) przedstawiciela funduszu zagranicznego lub przedstawiciela funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie obowiązków przedstawiciela funduszu jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem, a także w celu sprawdzenia, czy fundusz zagraniczny lub fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w państwach należących do EEA wykonuje działalność zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9)217) agenta płatności – w celu sprawdzenia, czy jego działalność w zakresie przyjmowania wpłat na nabycie tytułów uczestnictwa i dokonywania wypłat na rzecz uczestników funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA jest zgodna z prawem i umową zawartą z funduszem.

2. (uchylony)

3. (uchylony)

4.218) Do kontroli podmiotów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 227. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 albo w art. 192 ust. 1, który zaprzestał wykonywania działalności określonej w ustawie, ma obowiązek archiwizowania i przechowywania, przez 5 lat od dnia zaprzestania tej działalności, dokumentów oraz innych nośników informacji związanych z wykonywaniem tej działalności.

2. Upoważniony przedstawiciel Komisji ma prawo wstępu do siedziby lub lokalu podmiotu przechowującego dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 1 lub art. 69, celem wglądu do tych dokumentów i nośników.

3. Na pisemne żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela podmiot przechowujący dokumenty, o których mowa w ust. 1 lub art. 69, jest obowiązany do niezwłocznego sporządzenia i przekazania kopii tych dokumentów.

Art. 227a. 1. Komisja może nakazać:

1) towarzystwu, które narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia, narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego lub uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych lub nie przestrzega zasad uczciwego obrotu, a także jeżeli fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo narusza przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega przepisów statutu lub warunków określonych w zezwoleniu lub nie działa zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego,

1a)219) zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia, który narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu, przekracza zakres zezwolenia, narusza regulacje wewnętrzne, narusza interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub nie przestrzega zasad uczciwego obrotu, a także jeżeli zarządzana przez niego alternatywna spółka inwestycyjna narusza przepisy regulujące działalność takich spółek, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie przestrzega regulacji wewnętrznych ASI lub nie działa zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego,

1b)219) zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, który narusza przepisy prawa, a także jeżeli zarządzana przez niego alternatywna spółka inwestycyjna narusza przepisy regulujące działalność takich spółek, przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawy o ofercie publicznej lub ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

2)220) depozytariuszowi, który narusza przepisy prawa lub nie wypełnia obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza odpowiednio funduszu inwestycyjnego albo alternatywnej spółki inwestycyjnej,

3) podmiotowi, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego obrotu,

4)221) podmiotowi, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, który wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z tą umową, przepisami prawa lub ze statutem funduszu inwestycyjnego,

4a)222) podmiotowi, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, który wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z tą umową, przepisami prawa lub ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną,

4b)222) podmiotowi, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, oraz podmiotowi, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, które wykonują działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z tą umową, przepisami prawa lub ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną,

5) podmiotowi prowadzącemu rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, który wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego,

6)223) spółce zarządzającej oraz zarządzającemu z UE, jeżeli działalność funduszu inwestycyjnego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a albo 1b, w zakresie należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 albo art. 276e ust. 1 do kompetencji spółki zarządzającej albo zarządzającego z UE, narusza przepisy prawa, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego albo prospektu emisyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego,

7)223) spółce zarządzającej lub oddziałowi tej spółki albo spółce zarządzającej funduszami inwestycyjnymi otwartymi z siedzibą w państwach należących do EEA lub oddziałowi tej spółki, które naruszają przepisy prawa w zakresie prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7a)224) zarządzającemu z UE, jeżeli działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej, którą zarządza, narusza przepisy prawa, postanowienia statutu albo umowy spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną, warunki określone w zezwoleniu lub interes inwestorów spółki lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu emisyjnego,

7b)224) zarządzającemu z UE lub jego oddziałowi, którzy naruszają przepisy prawa w zakresie prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8)225) funduszowi zagranicznemu lub funduszowi inwestycyjnemu otwartemu z siedzibą w państwie należącym do EEA, które naruszają przepisy prawa, zasady uczciwego obrotu lub zasady zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa przedstawione w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 253 ust. 1,

9) podmiotowi, o którym mowa w art. 192 ust. 1, który narusza przepisy prawa lub statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego,

10)226) agentowi płatności lub przedstawicielowi funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwach należących do EEA, którzy wykonują obowiązki wynikające z umowy zawartej z takim funduszem niezgodnie z tą umową oraz przepisami ustawy

– zaprzestanie tych działań.

2.227) Środek określony w ust. 1 może być stosowany bez względu na zastosowanie sankcji określonych w art. 228, art. 229a, art. 229b, art. 232–234, art. 259, art. 259a, art. 273 i art. 276g.

Art. 227b. W przypadku gdy jest to uzasadnione interesem uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nakazać funduszowi czasowe zawieszenie zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

Art. 227c.228) 1. Komisja w oparciu o sprawozdania i informacje, o których mowa w art. 222c, monitoruje stosowanie przez towarzystwo albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI dźwigni finansowej AFI w odniesieniu do zarządzanych przez nich alternatywnych funduszy inwestycyjnych w celu ustalenia, w jakim stopniu jej stosowanie przyczynia się do narastania ryzyka systemowego, ryzyka zakłóceń na rynkach lub zagrożeń dla rozwoju gospodarczego.

2. Na żądanie Komisji towarzystwo oraz zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia albo na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI są obowiązani wykazać w odniesieniu do każdego zarządzanego alternatywnego funduszu inwestycyjnego, że ustalone przez nich dla danego funduszu limity dźwigni finansowej AFI są odpowiednie i stale przestrzegane.

3. Komisja monitoruje ryzyka związane ze stosowaniem przez towarzystwo albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI dźwigni finansowej AFI w odniesieniu do zarządzanych przez nich alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

4. W przypadku gdy stosowana przez towarzystwo albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia albo na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI dźwignia finansowa AFI może przyczynić się do narastania ryzyka systemowego lub ryzyka zakłóceń na rynkach, Komisja, w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego, w drodze decyzji, może:

1) określić limity dźwigni finansowej AFI, którą towarzystwo albo zarządzający ASI ma prawo stosować, lub

2) nałożyć na towarzystwo albo zarządzającego ASI inne ograniczenia w zarządzaniu alternatywnym funduszem inwestycyjnym w celu zmniejszenia ryzyka związanego ze stosowaną dźwignią finansową AFI

– wyznaczając okres stosowania podjętych środków.

5. Okres stosowania środków, o których mowa w ust. 4, może zostać, w drodze decyzji, przedłużony.

6. Decyzje, o których mowa w ust. 4 i 5, są natychmiast wykonalne.

7. Decyzje, o których mowa w ust. 4 i 5, są doręczane co najmniej na dziesięć dni roboczych przed rozpoczęciem wyznaczonego w niej okresu stosowania lub przedłużenia stosowania środków, o których mowa w ust. 4, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe dane na temat podjętego środka i przyczyny jego zastosowania.

8. Jeżeli jest to niezbędne dla zachowania stabilności i bezpieczeństwa systemu finansowego, wyznaczony okres stosowania lub przedłużenia stosowania środków, o których mowa w ust. 4, może rozpoczynać się po doręczeniu decyzji, o których mowa w ust. 4 i 5, bez zachowania terminu określonego w ust. 7. W takim przypadku uzasadnienie decyzji zawiera dodatkowo przyczyny skrócenia tego terminu.

9. Decyzje, o których mowa w ust. 4 i 5, są wydawane po powiadomieniu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. W przypadku otrzymania rekomendacji Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych co do zastosowania środków, o których mowa w ust. 4, Komisja powiadamia ten Urząd także o niezastosowaniu się do jego rekomendacji, podając uzasadnienie swojej decyzji.

10. Przepisu ust. 9 zdanie pierwsze nie stosuje się do decyzji, o których mowa w ust. 4 i 5, dotyczących określenia limitów dźwigni finansowej AFI oraz innych ograniczeń dla zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI.

11. Komisja informuje niezwłocznie Prezesa Narodowego Banku Polskiego o decyzjach, o których mowa w ust. 4 i 5.

Art. 228. 1.229) W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa odnoszące się do zasad wykonywania działalności towarzystwa, narusza przepisy prawa regulujące działalność towarzystwa w zakresie dotyczącym funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub zbiorczych portfeli papierów wartościowych, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub zgodzie udzielonej przez Komisję, przekracza zakres tego zezwolenia lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, uczestników funduszu zagranicznego lub uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie albo

2) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku braku takiego sprawozdania – karę pieniężną w wysokości do 10% prognozowanego całkowitego rocznego przychodu określonego w przedłożonej Komisji analizie ekonomiczno-finansowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

1a.230) W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez towarzystwo w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści, nawet jeżeli kwota ta przekracza maksymalne kwoty określone w ust. 1 pkt 2.

1b.230) W przypadku gdy towarzystwo jest jednostką dominującą lub jednostką zależną jednostki dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu jednostki dominującej najwyższego szczebla ujawniona w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

1c.230) W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa regulujące działalność towarzystwa wyłącznie w zakresie dotyczącym alternatywnych funduszy inwestycyjnych, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub zgodzie udzielonej przez Komisję, przekracza zakres tego zezwolenia lub narusza interes uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub inwestorów unijnego AFI, Komisja może, w drodze decyzji:

1) ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie strategii inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne fundusze inwestycyjne, którymi zarządza lub może zarządzać towarzystwo, albo

2) cofnąć zezwolenie, albo

3) nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł, albo

4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.

1d.230) W przypadku gdy naruszenie, o którym mowa w ust. 1c, jest rażące, Komisja wydając decyzję, o której mowa w ust. 1c pkt 2, może również cofnąć towarzystwu zezwolenie na wykonywanie działalności określonej w art. 45 ust. 1.

2.231) Komisja może nałożyć na towarzystwo sankcje, o których mowa w:

1) ust. 1 i 1a, jeżeli stwierdzi, że fundusz inwestycyjny otwarty narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69–69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu, prospektu informacyjnego lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji, a także w przypadku, gdy statut funduszu lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu;

2) ust. 1c, jeżeli stwierdzi, że specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty lub fundusz inwestycyjny zamknięty narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69–69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu, prospektu informacyjnego lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji, a także w przypadku, gdy statut funduszu lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.

2a. Komisja może nakazać funduszowi zmianę statutu w terminie określonym przez Komisję, jeżeli statut zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu.

2b.232) W przypadku gdy działalność funduszu inwestycyjnego otwartego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1a, w zakresie należącym zgodnie z art. 272c ust. 1 do kompetencji spółki zarządzającej, narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69–69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:

1) zakazać wykonywania przez spółkę zarządzającą lub jej oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i prowadzenia ich spraw, albo

2) nałożyć na spółkę zarządzającą karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 10% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

2c.233) W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej przez spółkę zarządzającą w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 2b, zamiast kary, o której mowa w ust. 2b pkt 2, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści, nawet jeżeli kwota ta przekracza maksymalne kwoty określone w ust. 2b pkt 2.

2d.233) W przypadku gdy spółka zarządzająca jest jednostką dominującą lub jednostką zależną jednostki dominującej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w ust. 2b pkt 2, stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu jednostki dominującej najwyższego szczebla ujawniona w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

2e.233) W przypadku gdy działalność specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego, co do którego towarzystwo zawarło umowę, o której mowa w art. 4 ust. 1b, w zakresie należącym zgodnie z art. 276e ust. 1 do kompetencji zarządzającego z UE, narusza przepisy prawa, z wyłączeniem naruszenia przepisów art. 69–69b ustawy o ofercie publicznej, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie Komisji lub jest niezgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, lub narusza interes uczestników funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:

1) zakazać wykonywania przez zarządzającego z UE lub jego oddział działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości lub w części, w szczególności zakazać wykonywania działalności w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi i prowadzenia ich spraw, albo

2) nałożyć na zarządzającego z UE karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. W przypadku gdy towarzystwo narusza przepisy prawa, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, w zezwoleniu na doradztwo inwestycyjne albo w zezwoleniu na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przekracza zakres zezwolenia, nie przestrzega zasad uczciwego obrotu lub narusza interes zleceniodawcy, Komisja może, w drodze decyzji:234)

1)235) cofnąć zezwolenie na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zezwolenie na doradztwo inwestycyjne albo zezwolenie na przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

3a.236) W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2b, Komisja może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję:

1) członka zarządu towarzystwa lub spółki zarządzającej lub

2) członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego towarzystwa lub spółki zarządzającej

– karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł.

4. W przypadku gdy umowa lub umowy, o których mowa w art. 185 ust. 6, nie zostaną zawarte w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania funduszu, Komisja może nałożyć na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

4a. W przypadku wykonania przez fundusz inwestycyjny otwarty prawa głosu z papierów wartościowych z naruszeniem art. 104 ust. 7 Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na towarzystwo zarządzające tym funduszem karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.

4b.237) Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w ust. 1, 1c, 2, 2b, 2e, 3 oraz 3a, Komisja bierze w szczególności pod uwagę:

1) wagę naruszenia oraz czas jego trwania;

2) stopień odpowiedzialności podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie;

3) sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;

4) skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, rozmiar szkody wyrządzonej uczestnikom funduszu inwestycyjnego, o ile takie korzyści, straty lub szkody można ustalić;

5) gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas wyjaśniania okoliczności tego naruszenia;

6) uprzednie naruszenia niniejszej ustawy popełnione przez podmiot, na który nakładana jest kara;

7) środki podjęte po naruszeniu przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, aby zapobiec powtórzeniu się naruszenia.

5. Wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. Komisja może nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

6. Decyzja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja może nakazać jej ogłoszenie w dwóch dziennikach ogólnopolskich na koszt towarzystwa, jeżeli jest to szczególnie istotne ze względu na ochronę interesów uczestników.

7. Wydane przez Komisję decyzje dotyczące funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne są zbywane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, a poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja niezwłocznie przekazuje organom państwa właściwym dla nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi, w którym te jednostki lub certyfikaty są zbywane.

8.238) Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu zakresu wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo cofnięciu zezwolenia towarzystwu, które zarządza funduszem zagranicznym albo unijnymi AFI, Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego albo unijnego AFI.

9.239) Komisja przekazuje do publicznej wiadomości:

1) informację o treści rozstrzygnięcia oraz o rodzaju i charakterze naruszenia, firmę, siedzibę i adres towarzystwa lub spółki zarządzającej lub imię i nazwisko osoby, na które nałożona została sankcja, o której mowa w ust. 1, 1a, ust. 2 pkt 1, ust. 2b, 2c lub 3a;

2) w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – informację o jego złożeniu, o ile Komisja przekazała do publicznej wiadomości informację o decyzji, której ten wniosek dotyczy;

3) informację o treści rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji.

10.239) Przekazanie do publicznej wiadomości informacji określonych w ust. 9 pkt 1 lub 3 wymaga podjęcia przez Komisję uchwały.

11.239) Komisja może w drodze uchwały opóźnić przekazanie do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w ust. 9, lub przekazać te informacje bez wskazywania towarzystwa, spółki zarządzającej lub osoby, na które została nałożona sankcja w przypadku stwierdzenia, że podanie tych informacji do publicznej wiadomości:

1) w przypadku danych osobowych – jest nieproporcjonalne względem wagi stwierdzonego naruszenia;

2) stanowiłoby poważne zagrożenia dla stabilności systemu finansowego lub będącego w toku postępowania administracyjnego, wyjaśniającego lub karnego;

3) wyrządziłoby niewspółmierną i znaczącą szkodę uczestnikom rynku finansowego.

12.239) Informacje, o których mowa w ust. 9, są dostępne na stronie internetowej Komisji przez 5 lat, licząc od dnia ich udostępnienia, z tym że informacje dotyczące imienia i nazwiska osoby, na którą została nałożona sankcja, są dostępne na tej stronie przez rok.

Art. 228a.240) Jeżeli fundusz inwestycyjny w okresie, w którym jest reprezentowany przez depozytariusza funduszu, zgodnie z art. 68 ust. 1 lub 1c, narusza przepisy prawa, postanowienia statutu lub warunki określone w zezwoleniu lub zgodzie lub działalność funduszu nie jest zgodna z postanowieniami prospektu informacyjnego, a także w przypadku, gdy statut funduszu lub prospekt informacyjny funduszu zawiera postanowienia niezgodne z przepisami ustawy lub nieuwzględniające należycie interesu uczestników funduszu, na depozytariusza funduszu Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

Art. 229. 1. Informacje dotyczące funduszu inwestycyjnego albo zbiorczego portfela papierów wartościowych publikowane przez towarzystwo, w tym informacje reklamowe, powinny rzetelnie przedstawiać sytuację finansową funduszu albo zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz ryzyko związane z uczestnictwem w funduszu albo zbiorczym portfelu papierów wartościowych, a w przypadku, o którym mowa w art. 100 ust. 3, także wskazywać emitenta, poręczyciela lub gwaranta papierów wartościowych. Publikowane informacje nie mogą wprowadzać w błąd.

2. Każda informacja reklamowa odnosząca się do nabywania jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych musi wskazywać na istnienie odpowiednio prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów, prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego albo warunków emisji i wskazywać miejsce, w którym dany dokument jest publicznie dostępny.

3. Jeżeli wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego cechuje się lub będzie się cechować dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem, w informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę.

4. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty lokuje większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego albo odzwierciedla skład indeksu papierów wartościowych, zgodnie z art. 99 ust. 1, w informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę.

4a. Jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi działalność jako fundusz powiązany, w informacjach o funduszu, o których mowa w ust. 1, należy zamieścić wyeksponowane stwierdzenie wskazujące na tę cechę.

5. Jeżeli Komisja stwierdzi, że publikacje, o których mowa w ust. 1, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd, może zakazać ich ogłaszania i nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.

6. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 5, nie zostanie wykonany, Komisja nakłada na towarzystwo karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł. W takim wypadku Komisja dokona ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt towarzystwa.

7. Fundusze inwestycyjne inne niż fundusze inwestycyjne otwarte nie mogą w swoich statutach, w prospektach lub w innych publikowanych i dostępnych w sposób publiczny informacjach, w tym reklamowych, wskazywać, że spełniają wymagania określone w przepisach prawa wspólnotowego regulującego zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe lub sugerować, że ich działalność jest zgodna z tymi przepisami.

Art. 229a.241) 1. W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia narusza przepisy prawa lub regulacje wewnętrzne, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI, przekracza zakres zezwolenia lub narusza interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej lub unijnego AFI, Komisja może, w drodze decyzji:

1) ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w zakresie strategii inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne spółki inwestycyjne, którymi zarządza lub może zarządzać ten zarządzający ASI, albo

2) cofnąć zezwolenie, albo

3) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo

4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.

2. W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI narusza przepisy prawa lub uzyskał wpis do rejestru zarządzających ASI na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających nieprawdę, Komisja może, w drodze decyzji:

1) wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI albo

2) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo

3) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. W odniesieniu do wewnętrznie zarządzających ASI nie stosuje się sankcji określonej w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł na członka zarządu zarządzającego ASI odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie. Sankcja ta może być zastosowana łącznie z sankcją, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2 albo w ust. 2 pkt 1.

4. Przepisy art. 228 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

5. Przed podjęciem decyzji o ograniczeniu zakresu wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo cofnięciu zezwolenia zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia, który zarządza unijnym AFI, Komisja zasięga opinii właściwego organu państwa macierzystego unijnego AFI.

Art. 229b.241) 1. W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA narusza przepisy prawa regulujące działalność zarządzającego ASI wyłącznie w zakresie dotyczącym alternatywnych spółek inwestycyjnych uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA”, narusza regulacje wewnętrzne lub narusza interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej uprawnionej do posługiwania się nazwą „EuVECA”, lub uzyskał wpis do rejestru zarządzających EuVECA na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających nieprawdę, Komisja może, w drodze decyzji:

1) ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi uprawnionymi do posługiwania się nazwą „EuVECA” w zakresie strategii inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne spółki inwestycyjne uprawnione do posługiwania się nazwą „EuVECA”, którymi zarządza lub może zarządzać ten zarządzający ASI, albo

2) wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających EuVECA albo wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI oraz rejestru zarządzających EuVECA, albo

3) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł, albo

4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.

2. W przypadku gdy zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuSEF narusza przepisy prawa regulujące działalność zarządzającego ASI wyłącznie w zakresie dotyczącym alternatywnych spółek inwestycyjnych uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuSEF”, narusza regulacje wewnętrzne lub narusza interes inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej uprawnionej do posługiwania się nazwą „EuSEF”, lub uzyskał wpis do rejestru zarządzających EuSEF na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów zaświadczających nieprawdę, Komisja może, w drodze decyzji:

1) ograniczyć zakres wykonywanej działalności zarządzania alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi uprawnionymi do posługiwania się nazwą „EuSEF” w zakresie strategii inwestycyjnych alternatywnych spółek inwestycyjnych, które mogą stosować alternatywne spółki inwestycyjne uprawnione do posługiwania się nazwą „EuSEF”, którymi zarządza lub może zarządzać ten zarządzający ASI, albo

2) wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających EuSEF albo wykreślić zarządzającego ASI z rejestru zarządzających ASI oraz rejestru zarządzających EuSEF, albo

3) nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł, albo

4) zastosować łącznie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 3 albo w pkt 2 i 3.

3. W odniesieniu do wewnętrznie zarządzających ASI nie stosuje się sankcji określonej w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł na członka zarządu zarządzającego ASI odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie. Sankcja ta może być zastosowana łącznie z sankcją, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2 albo w ust. 2 pkt 1 albo 2.

4. Przepisy art. 228 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 229c.241) 1. W przypadkach, o których mowa w art. 228 ust. 1a i 1c–2b, art. 229a ust. 1 oraz art. 229b ust. 1 i 2, jeżeli naruszenie dotyczy przepisów regulujących działalność w zakresie dotyczącym alternatywnych funduszy inwestycyjnych uprawnionych do posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”, Komisja może, niezależnie od zastosowania sankcji określonych w tych przepisach, zakazać odpowiednio towarzystwu, funduszowi inwestycyjnemu, zarządzającemu ASI lub alternatywnej spółce inwestycyjnej posługiwania się nazwą „EuVECA” albo „EuSEF”.

2. Przepisy art. 228 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 229d.241) 1. Informacje dotyczące alternatywnej spółki inwestycyjnej publikowane przez zarządzającego ASI, w tym informacje reklamowe, powinny rzetelnie przedstawiać sytuację finansową tej spółki oraz ryzyko związane z uczestnictwem w niej.

2. Jeżeli publikacje, o których mowa w ust. 1, wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd, Komisja może zakazać ich ogłaszania i nakazać ogłoszenie odpowiednich sprostowań w wyznaczonym terminie.

3. Jeżeli zakaz lub nakaz, o których mowa w ust. 2, nie zostanie wykonany, Komisja dokonuje ogłoszenia odpowiednich sprostowań na koszt zarządzającego ASI oraz nakłada:

1) na zewnętrznie zarządzającego ASI karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł;

2) w przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI – na członka zarządu zarządzającego ASI odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

Art. 230.242) 1. W uzasadnionych przypadkach Komisja może:

1) nakazać towarzystwu zastąpienie albo odwołanie osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 6, art. 58 ust. 1 pkt 4 oraz art. 58a ust. 3 pkt 1 lit. d i pkt 2,

2) nakazać zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie zezwolenia zastąpienie albo odwołanie osób, o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 3 i 10,

3) nakazać zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisanemu do rejestru zarządzających EuVECA zastąpienie albo odwołanie osób, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 3, oraz osób, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. a rozporządzenia 345/2013,

4) nakazać zarządzającemu ASI prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisanemu do rejestru zarządzających EuSEF zastąpienie albo odwołanie osób, o których mowa w art. 70zc ust. 2 pkt 3, oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia 346/2013

– wyznaczając termin na dokonanie tej zmiany, nie krótszy niż 14 dni.

2. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, nie zostanie dokonana w określonym terminie, Komisja może, w drodze decyzji, odpowiednio:

1) nałożyć na towarzystwo albo na zewnętrznie zarządzającego ASI karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł;

2) w przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI – nałożyć na członka zarządu zarządzającego ASI odpowiedzialnego za naruszenie, które spowodowało wydanie nakazu, o którym mowa w ust. 1, karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł.

3. Jeżeli pomimo nałożenia kary pieniężnej zmiana nie zostanie dokonana, Komisja może, w drodze decyzji, odpowiednio:

1) cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo;

2) cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI.

Art. 230a.243) 1. Jeżeli towarzystwo, w przypadku wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, lub cofnięcia zezwolenia na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, nie wydaje niezwłocznie depozytariuszowi uprawnionemu do reprezentacji funduszu inwestycyjnego zgodnie z art. 68 ust. 1 lub 1c dokumentów oraz innych nośników informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego, którym zarządzało towarzystwo, utrudnia wydanie tych dokumentów lub nośników informacji, odmawia potwierdzenia kopii tych dokumentów lub nośników informacji za zgodność z oryginałem lub, w przypadku gdy takie dokumenty lub nośniki informacji znajdują się w posiadaniu osoby trzeciej, nie podejmuje niezwłocznie czynności mających na celu odebranie tych dokumentów i informacji i przekazanie ich depozytariuszowi uprawnionemu do reprezentacji funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł na członka zarządu odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie w towarzystwie.

2. Jeżeli naruszeń, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się podmiot, któremu towarzystwo zgodnie z art. 45a, art. 46 ust. 1–3a lub art. 46b powierzyło wykonywanie czynności dotyczących funduszu inwestycyjnego, spółka zarządzająca lub zarządzający z UE, w których posiadaniu znajdują się dokumenty lub inne nośniki informacji dotyczące funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł na członka zarządu odpowiedzialnego za zaistniałe naruszenie lub na osobę odpowiedzialną za zaistniałe naruszenie uprawnioną do prowadzenia spraw tego podmiotu.

Art. 231. 1.244) Depozytariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Komisję, jeżeli przy wykonywaniu swoich obowiązków stwierdzi, że fundusz albo alternatywna spółka inwestycyjna działa z naruszeniem prawa, statutu funduszu inwestycyjnego, regulacjami wewnętrznymi ASI lub nienależycie uwzględnia interes uczestników funduszu albo inwestorów tej spółki.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, depozytariusz przekazuje Komisji w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Art. 232. 1.245) Jeżeli depozytariusz funduszu inwestycyjnego otwartego narusza przepisy prawa lub nie wypełnia obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego otwartego, Komisja może nakazać funduszowi zmianę depozytariusza lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w wysokości do 20 949 500 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym. Przepisy art. 228 ust. 1a, 1b, 4b i 9–12 stosuje się odpowiednio.

1a.246) Jeżeli depozytariusz alternatywnego funduszu inwestycyjnego narusza przepisy prawa lub nie wypełnia obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, Komisja może nakazać odpowiednio funduszowi albo zarządzającemu ASI zmianę depozytariusza lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w wysokości do 5 000 000 zł.

2. Jeżeli depozytariusz nie wypełnia określonych w ustawie obowiązków przekazywania informacji Komisji, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 000 zł.

3.247) W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań finansowych towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego albo zarządzającego ASI prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia lub zarządzanej przez niego alternatywnej spółki inwestycyjnej albo prawidłowości lub rzetelności innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia przez te podmioty wynika z odrębnych przepisów, lub co do prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy kontrola wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, odpowiednio towarzystwo albo zarządzający ASI zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.

Art. 233. 1. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego obrotu, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie;

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

2.248) W przypadku gdy podmiot, któremu towarzystwo powierzyło w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego otwartego wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, albo podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze statutem otwartego funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 20 949 500 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 10% przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym lub nakazać odpowiednio towarzystwu albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie czynności, odstąpienie od umowy. Przepisy art. 228 ust. 1a, 1b, 4b i 9–12 stosuje się odpowiednio.

2a.249) W przypadku gdy podmiot, któremu towarzystwo powierzyło w odniesieniu do specjalistycznego funduszu inwestycyjnego lub funduszu inwestycyjnego zamkniętego wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1, albo podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać odpowiednio towarzystwu albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie czynności, odstąpienie od umowy.

2b.249) W przypadku gdy podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, albo podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać odpowiednio zarządzającemu ASI albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie czynności, odstąpienie od umowy.

2c.249) W przypadku gdy podmiot, któremu zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI wpisany do rejestru zarządzających EuVECA lub wpisany do rejestru zarządzających EuSEF powierzył wykonywanie czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 70g ust. 1, albo podmiot, któremu wykonywanie takich czynności zostało przekazane, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy niezgodnie z przepisami prawa, z umową lub ze statutem albo umową spółki będącej alternatywną spółką inwestycyjną, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać odpowiednio zarządzającemu ASI albo podmiotowi, który przekazał wykonywanie czynności, odstąpienie od umowy.

3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 5, wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł lub nakazać funduszowi odstąpienie od umowy.

4. W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność maklerską, o którym mowa w art. 32 ust. 1, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność z naruszeniem przepisów statutu funduszu inwestycyjnego, interesów uczestników funduszu lub zasad uczciwego obrotu, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.

Art. 234. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, narusza przepisy prawa lub statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie;

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500 000 zł;

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

Art. 234a. 1. W przypadku gdy podmiot obowiązany do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, nie dokonuje tego zawiadomienia, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500 000 zł.

2. Komisja może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na podmiot, który nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub staje się podmiotem dominującym towarzystwa, pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1.

2a. Komisja może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na podmiot, który:

1) nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub staje się podmiotem dominującym towarzystwa przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu lub przed wydaniem przez organ nadzoru decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1;

2)250) nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub uzyskuje uprawnienia podmiotu dominującego towarzystwa po wyznaczonym przez Komisję terminie, o którym mowa w art. 54h ust. 5.

3. W przypadku gdy podmiot obowiązany do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 57 ust. 1, nie dokonuje tego zawiadomienia, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 100 000 zł.

Art. 235. (uchylony)

Art. 236. 1.251) Udzielenie przez Komisję zezwolenia albo zgody, o których mowa w art. 46 ust. 3a, art. 46b ust. 2, art. 70g ust. 6, art. 80 ust. 1, art. 93 ust. 2 i 3, art. 208a ust. 1, art. 208i ust. 1 pkt 2 oraz art. 208zc ust. 2, podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro.

1a.252) W przypadku gdy zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest udzielane:

1) towarzystwu – wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być większa niż równowartość w złotych 2000 euro;

2) spółce wraz z zezwoleniem na wykonywanie działalności przez towarzystwo – udzielenie obu tych zezwoleń podlega jednej opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro.

1b.252) Udzielenie przez Komisję zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro.

1c.252) Wpis zarządzającego ASI do rejestru zarządzających ASI podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 2000 euro.

2.253) Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 263, odpowiednio funduszu zagranicznego lub funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA, podlega opłacie w wysokości nie większej niż równowartość w złotych 4500 euro.

2a.254) Towarzystwo funduszy inwestycyjnych jest obowiązane do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie średniej rocznej sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zwanej dalej „średnią roczną sumą aktywów”, zarządzanych przez dane towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę aktywów wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 1.

2b.254) Podmiot prowadzący rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego, inny niż bank i dom maklerski, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w złotych 1500 euro.

2c.254) Podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w złotych 500 euro.

2d.254) Podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w złotych 1000 euro.

2e.255) Wewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia jest obowiązany do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie średniej rocznej wartości aktywów, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej wartości aktywów oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną wartość aktywów wylicza się na podstawie wartości aktywów ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 2a.

2f.255) Zewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia jest obowiązany do wnoszenia rocznej opłaty ustalanej na podstawie średniej rocznej sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI, zarządzanych przez danego zarządzającego ASI, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości tych aktywów oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. Średnią roczną sumę wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji na podstawie art. 225 ust. 2a.

2g.255) Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI jest obowiązany do wnoszenia opłaty rocznej w wysokości równowartości w złotych 750 euro.

3.256) Przeznaczenie i rozdysponowanie wpływów z opłat, o których mowa w ust. 1–2g, oraz ustalenie wysokości, naliczanie i uiszczanie tych opłat następuje na zasadach, w trybie i na warunkach określonych w art. 17 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

4. (uchylony)

Art. 237. (uchylony)

DZIAŁ XI

Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym i alternatywną spółką inwestycyjną oraz przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja funduszu inwestycyjnego257)

Art. 238. (uchylony)258)

Art. 238a. 1.259) Towarzystwo może, na podstawie zawartej z innym towarzystwem będącym organem funduszu inwestycyjnego umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi, przejąć zarządzanie tym funduszem.

2.259) Przejęcie zarządzania wymaga:

1) zgody odpowiednio zgromadzenia uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, zgromadzenia uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego – zgromadzenia inwestorów, na przejęcie zarządzania przez inne towarzystwo, z wyjątkiem przejęcia zarządzania w trybie i terminie określonych w art. 68 ust. 2 i 3;

2) zezwolenia Komisji, z wyjątkiem przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, oraz przejęcia zarządzania w trybie i terminie określonych w art. 68 ust. 2 i 3;

3) zmiany statutu funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2.

2a.260) Jeżeli statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie przewiduje działania zgromadzenia inwestorów, towarzystwo jest obowiązane do dokonania zmiany statutu funduszu w zakresie dotyczącym wprowadzenia zgromadzenia inwestorów w celu wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, towarzystwo, które zamierza przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym, załącza:261)

1) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie, które będą mieć istotny wpływ na działalność funduszu, w tym w szczególności na decyzje inwestycyjne funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informacjami z Krajowego Rejestru Karnego;

2) informację o planowanym, w związku z przejęciem zarządzania, powierzeniu innym podmiotom wykonywania czynności na podstawie umowy, o której mowa w art. 45a ust. 1;

3) umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym, prowadzenia jego spraw oraz reprezentowania funduszu w stosunkach z osobami trzecimi;

4)262) oświadczenie biegłego rewidenta o prawidłowości i zgodności z profilem ryzyka inwestycyjnego i polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie, przyjętych metod pomiaru i monitorowania ryzyka, wyznaczania całkowitej ekspozycji albo ekspozycji AFI oraz systemu limitów wewnętrznych przyjętego dla funduszu inwestycyjnego, w przypadku gdy towarzystwo nie zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej jak fundusz, którego dotyczy wniosek, albo oświadczenie towarzystwa, że towarzystwo zarządza funduszem inwestycyjnym o takim profilu ryzyka inwestycyjnego i polityce inwestycyjnej;

5)262) uchwałę zgromadzenia uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego, zgromadzenia uczestników specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego – zgromadzenia inwestorów o wyrażeniu zgody na przejęcie zarządzania funduszem przez inne towarzystwo.

4. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, jeżeli:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2)263) towarzystwo, które zamierza przejąć zarządzanie funduszem inwestycyjnym, nie zapewnia zarządzania w sposób należyty funduszem inwestycyjnym o takich celach inwestycyjnych, polityce inwestycyjnej lub strategii inwestycyjnej jak fundusz inwestycyjny, którego dotyczy wniosek.

5. Towarzystwo przejmujące zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa będącego dotychczas organem funduszu, z dniem wejścia w życie zmiany statutu, o której mowa w ust. 2. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich.

6.264) W związku z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym otwartym albo specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym uczestnicy takiego funduszu mają prawo, w terminie od dnia ogłoszenia zmiany statutu funduszu, o której mowa w ust. 2, do dnia jej wejścia w życie, zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu bez ponoszenia opłat manipulacyjnych.

6a.265) W związku z przejęciem zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym uczestnicy funduszu inwestycyjnego zamkniętego mają prawo zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu w pierwszym dniu wykupu po dniu ogłoszenia zmiany statutu funduszu, o której mowa w ust. 2, bez ponoszenia opłat manipulacyjnych, o ile statut funduszu przewiduje wykup certyfikatów inwestycyjnych. W przypadku gdyby pierwszy dzień wykupu przypadał w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zmiany statutu, uczestnik może zażądać wykupu certyfikatów inwestycyjnych bez ponoszenia opłat manipulacyjnych również w pierwszym dniu wykupu po upływie tego terminu.

7. Towarzystwo przejmujące zarządzanie funduszem inwestycyjnym jest obowiązane przekazać uczestnikom tego funduszu na papierze lub innym trwałym nośniku informacji, przynajmniej na 45 dni przed planowaną datą przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym, następujące informacje:

1)266) oświadczenie, że towarzystwo uzyskało zezwolenie Komisji, o którym mowa w ust. 2, a w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o którym mowa w art. 15 ust. 1a – oświadczenie, że zezwolenie Komisji, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane;

2) datę ogłoszenia zmiany statutu funduszu inwestycyjnego, o której mowa w ust. 2;

3)267) informację o treści uprawnień określonych w ust. 6 i 6a.

Art. 238b.268) 1. Zewnętrznie zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia albo na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI może przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną od dotychczasowego komplementariusza tej spółki.

2. W przypadku gdy dotychczasowy komplementariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej prowadzi działalność na podstawie zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI, przejęcie zarządzania alternatywną spółką inwestycyjną wymaga:

1) posiadania przez zarządzającego ASI, który zamierza przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI;

2) zmiany umowy albo statutu alternatywnej spółki inwestycyjnej w zakresie wskazania jedynego komplementariusza spółki;

3) zezwolenia Komisji.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zarządzający ASI, który zamierza przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, załącza:

1) zgodę wspólników na zmianę umowy spółki komandytowej albo uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki komandytowo-akcyjnej w zakresie wskazania komplementariusza;

2) umowę o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej zawartą przez zarządzającego ASI, który zamierza przejąć zarządzanie;

3) informację o planowanych zmianach dotyczących alternatywnej spółki inwestycyjnej i zarządzania nią w zakresie, o którym mowa w art. 70s ust. 3 pkt 11–13, oraz odpowiednio projektowane regulacje wewnętrzne ASI lub odpisy, o których mowa w art. 70s ust. 3 pkt 14, albo oświadczenie, że zmiany w tym zakresie nie są planowane.

4. Komisja odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne pod względem treści z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym;

2) zarządzający ASI, który zamierza przejąć zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, nie zapewnia zarządzania w sposób należyty spółką o takich celach inwestycyjnych, polityce inwestycyjnej lub strategii inwestycyjnej jak spółka, której dotyczy wniosek;

3) w przypadku gdy o zezwolenie ubiega się zarządzający z państwa trzeciego – alternatywna spółka inwestycyjna, której dotyczy wniosek, nie spełnia warunków określonych w art. 70zh ust. 1.

5. Zarządzający ASI przejmujący zarządzanie wstępuje w prawa i obowiązki zarządzającego ASI będącego dotychczas komplementariuszem alternatywnej spółki inwestycyjnej, z dniem wejścia w życie zmiany umowy albo statutu, o której mowa w ust. 2 pkt 2. Postanowienia umowy wyłączające przejęcie określonych obowiązków są bezskuteczne wobec osób trzecich.

Art. 239. 1. Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może zostać przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty.

2. Przekształcenia funduszu dokonuje towarzystwo funduszy inwestycyjnych przez zmianę statutu funduszu.

Art. 240. 1. Za zezwoleniem Komisji:

1)269) fundusze inwestycyjne otwarte albo specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, zarządzane przez to samo towarzystwo, niebędące funduszami inwestycyjnymi o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 mogą być przekształcone w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, o ile funkcję depozytariusza tych funduszy pełni ten sam podmiot;

2) fundusz inwestycyjny otwarty niebędący funduszem inwestycyjnym o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 może być przekształcony w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo;

3) specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty niebędący funduszem inwestycyjnym o szczególnej konstrukcji określonej w dziale VI rozdziale 2 lub rozdziale 3 może być przekształcony w nowy subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami zarządzanego przez to samo towarzystwo.

1a. Wydając zezwolenie na przekształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Komisja zatwierdza statut funduszu oraz wybór depozytariusza.

2. Przekształcenie może polegać wyłącznie na:

1) przekształceniu funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;

2) przekształceniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych w jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami;

3) przekształceniu funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami;

4) przekształceniu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego w nowy subfundusz istniejącego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami.

3. Fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stają się subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia.

4. Fundusz inwestycyjny podlegający przekształceniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, staje się nowym subfunduszem istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać nazwy funduszy inwestycyjnych, które zostały przekształcone w fundusz z wydzielonymi subfunduszami, oraz nazwy subfunduszy, które odpowiadają przekształconym funduszom inwestycyjnym.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, statut istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powinien wskazywać nazwę funduszu inwestycyjnego, który został przekształcony w subfundusz oraz nazwę tego subfunduszu, która odpowiada przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu.

Art. 240a. 1. Komisja odmawia wydania zezwolenia na przekształcenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym albo

2) osoby, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 5–7, mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu, albo

3) statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja odmawia wydania zezwolenia na przekształcenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1 pkt 2 i 3, w przypadku gdy:

1) wniosek lub załączone do niego dokumenty nie są zgodne z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym albo

2) statut funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników przekształcanego funduszu.

Art. 241. 1. Przekształcenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, wymaga:

1) nadania przez towarzystwo statutu funduszowi z wydzielonymi subfunduszami;

2)270) zawarcia przez towarzystwo umowy z depozytariuszem o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu z wydzielonymi subfunduszami;

3) wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1;

4) wpisania funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych.

2. Przekształcenie funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 3 i 4, wymaga:

1) zmiany statutu funduszu z wydzielonymi subfunduszami w zakresie niezbędnym do utworzenia nowego subfunduszu;

2) wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1.

Art. 242. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przekształcenie funduszy inwestycyjnych w jeden fundusz z wydzielonymi subfunduszami, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, towarzystwo załącza dokumenty określone w art. 22 ust. 1.

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przekształcenie funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami towarzystwo załącza dokumenty określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 10.

Art. 243. 1. Niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1, towarzystwo dokonuje ogłoszenia o zamiarze przekształcenia funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami albo o zamiarze przekształcenia funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

2. W ogłoszeniu należy zamieścić informację o tym, że z chwilą przekształcenia:

1) funduszy inwestycyjnych w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami:

a) fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia,

b) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

2) funduszu inwestycyjnego w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami:

a) fundusz inwestycyjny podlegający przekształceniu staje się nowym subfunduszem istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami,

b) jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu.

3. Po upływie miesiąca od dnia dokonania ogłoszenia, a w przypadku gdy z przekształceniem funduszu inwestycyjnego związana jest zmiana statutu tego funduszu w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 8 pkt 1, po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, towarzystwo:

1) w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1 i 2, składa do sądu rejestrowego wniosek o wpis funduszu z wydzielonymi subfunduszami do rejestru funduszy inwestycyjnych; przepisy art. 29 ust. 7–9 stosuje się odpowiednio;

2) w przypadku, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 3 i 4, składa do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu i wpisanie do rejestru zmian statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami; do wniosku towarzystwo załącza zezwolenie, o którym mowa w art. 240 ust. 1, wypis aktu notarialnego zawierający zmiany statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami w zakresie utworzenia nowego subfunduszu wraz z tekstem jednolitym tego statutu; przepis art. 29 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

4. Od dnia ogłoszenia zamiaru przekształcenia, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 1–4, do funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu nie stosuje się przepisów art. 246.

5. Od dnia uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 240 ust. 1, statuty przekształcanych funduszy inwestycyjnych nie podlegają zmianom.

Art. 244. 1. Z chwilą wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych funduszu z wydzielonymi subfunduszami powstałego w wyniku przekształcenia:

1) fundusz nabywa osobowość prawną;

2) fundusz wstępuje w prawa i obowiązki funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu;

3) aktywa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się aktywami funduszu wchodzącymi w skład aktywów poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

4) zobowiązania funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się zobowiązaniami funduszu obciążającymi poszczególne subfundusze odpowiadające, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

5) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa poszczególnych subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym;

6) rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się subrejestrami funduszu;

7) fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu wykreśla się z rejestru funduszy inwestycyjnych;

8) rejestry aktywów funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu stają się subrejestrami aktywów subfunduszy odpowiadających, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconym funduszom inwestycyjnym.

2. Z chwilą wykreślenia funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w nowy subfundusz istniejącego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami z rejestru funduszy inwestycyjnych oraz wpisania do rejestru zmian statutu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami:

1) fundusz z wydzielonymi subfunduszami wstępuje w prawa i obowiązki funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu;

2) aktywa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się aktywami funduszu z wydzielonymi subfunduszami wchodzącymi w skład aktywów subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu;

3) zobowiązania funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się zobowiązaniami funduszu z wydzielonymi subfunduszami obciążającymi subfundusz odpowiadający, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu;

4) jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu stają się jednostkami uczestnictwa subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu;

5) rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu staje się subrejestrem funduszu z wydzielonymi subfunduszami;

6) rejestr aktywów funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu staje się subrejestrem aktywów subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu.

3. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu, o którym mowa w art. 240 ust. 2 pkt 3 i 4, wydaje depozytariuszowi funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami rejestr aktywów i przechowywane aktywa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 72 niezwłocznie po wykreśleniu funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

4.271) Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych podmiotów przechowujących, zgodnie z art. 81i ust. 1, aktywa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu.

Art. 245. 1. Powstanie skutków, o których mowa w art. 244 ust. 1 pkt 5, nie stanowi ani nie jest następstwem:

1) odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami;

2) nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami powstałego z przekształcenia funduszy inwestycyjnych;

3) zmiany jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych podlegających przekształceniu na jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami.

2. Powstanie skutków, o których mowa w art. 244 ust. 2 pkt 4, nie stanowi ani nie jest następstwem:

1) odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w subfundusz funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami;

2) nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszu powstałego z przekształcenia funduszu inwestycyjnego;

3) zmiany jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu na jednostki uczestnictwa subfunduszu powstałego z przekształcenia funduszu inwestycyjnego.

Art. 246. 1. Rozwiązanie funduszu powoduje:

1) upływ okresu, na który, zgodnie ze statutem, fundusz został utworzony;

2)272) nieprzejęcie zarządzania funduszem w trybie i terminie określonych w art. 68;

3)272) zaprzestanie wykonywania przez depozytariusza obowiązków, jeżeli nie zawarto umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu zaprzestania wykonywania przez depozytariusza obowiązków;

3a)273) upływ okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, jeżeli do dnia upływu tego okresu fundusz nie zawarł umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z innym depozytariuszem;

4) spadek wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej wartości określonej w art. 92 ust. 1;

5) podjęcie przez radę inwestorów albo zgromadzenie inwestorów uchwały o rozwiązaniu funduszu;

6) wystąpienie innych przyczyn określonych w statucie funduszu inwestycyjnego;

7) upływ 6-miesięcznego okresu, przez który towarzystwo będące organem funduszu lub spółka zarządzająca, która zarządza funduszem inwestycyjnym otwartym i prowadzi jego sprawy, pozostawały jedynym uczestnikiem tego funduszu;

8) wydanie przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 50a ust. 5;

9) w przypadku funduszu powiązanego – rozwiązanie funduszu podstawowego;

10) w przypadku funduszu biorącego udział w połączeniu transgranicznym dokonywanym zgodnie z art. 208zk – przeniesienie aktywów netto tego funduszu na zagraniczny fundusz przejmujący zgodnie z art. 208zk ust. 1 pkt 2.

2. Fundusz nie ulega rozwiązaniu, jeżeli na wniosek towarzystwa, złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Komisja udzieli zgody na połączenie funduszu inwestycyjnego z innym funduszem inwestycyjnym w trybie i na warunkach określonych w przepisach działu VIII.

2a. Fundusz inwestycyjny otwarty będący funduszem powiązanym nie ulega rozwiązaniu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 9, w przypadku wydania przez Komisję zezwolenia, o którym mowa w art. 169p ust. 1 albo art. 169s ust. 1, na wniosek złożony przez fundusz powiązany przed dniem rozwiązania funduszu podstawowego.

3. Rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Z dniem rozpoczęcia likwidacji fundusz inwestycyjny nie może zbywać jednostek uczestnictwa albo emitować certyfikatów inwestycyjnych, a także odkupywać jednostek uczestnictwa albo wykupywać certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów funduszu.

4. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, otwarcie likwidacji funduszu inwestycyjnego następuje z dniem, w którym decyzja Komisji o odmowie zgody na połączenie funduszy inwestycyjnych stała się ostateczna.

Art. 247. 1. Informacja o wystąpieniu przyczyn rozwiązania funduszu powinna być niezwłocznie opublikowana przez towarzystwo lub depozytariusza, w sposób określony w statucie funduszu, oraz przekazana Komisji.

1a. W przypadku wystąpienia przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym, jeżeli prowadzącym działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa tego funduszu podstawowego jest fundusz zagraniczny, informacja o wystąpieniu przyczyny rozwiązania funduszu podstawowego jest przekazywana także właściwym organom państwa macierzystego funduszu zagranicznego.

2. Jeżeli publikacja informacji, o której mowa w ust. 1, nie zostanie dokonana przez podmiot wskazany w ust. 1, Komisja dokonuje publikacji na koszt towarzystwa.

3. W zakresie określonym w ust. 1 i 2 w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych stosuje się również przepisy ustawy o ofercie publicznej.

Art. 248. 1. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego jest depozytariusz.

1a.274) Jeżeli depozytariuszowi zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie działalności przez ten podmiot lub takie zezwolenie wygasło, likwidatorem funduszu jest towarzystwo zarządzające tym funduszem przed dniem wystąpienia przesłanki rozwiązania funduszu.

2. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego, który został utworzony na czas określony, może być towarzystwo zarządzające tym funduszem, pod warunkiem że na dzień wydania zezwolenia na utworzenie tego funduszu statut funduszu inwestycyjnego będzie wskazywał towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego.

2a. Likwidatorem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, może być towarzystwo zarządzające tym funduszem, pod warunkiem że statut funduszu inwestycyjnego będzie wskazywał towarzystwo jako likwidatora funduszu inwestycyjnego.

2b.275) Jeżeli towarzystwu, o którym mowa w ust. 2 i 2a, zostało cofnięte zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo lub takie zezwolenie wygasło, likwidatorem funduszu jest depozytariusz.

3. Komisja może wyznaczyć innego likwidatora.

4. Likwidator zgłasza niezwłocznie do rejestru funduszy otwarcie likwidacji funduszu i dane likwidatora.

Art. 248a. Zakończenie likwidacji funduszu inwestycyjnego otwartego będącego funduszem podstawowym nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji, o której mowa w art. 247 ust. 1.

Art. 249. 1. Likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

1a. W przypadku gdy rozwiązanie funduszu następuje z przyczyny, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 10, za zaspokojenie wszystkich zobowiązań funduszu przejmowanego, które pozostają po przeniesieniu jego aktywów netto na zagraniczny fundusz przejmujący, w toku likwidacji funduszu odpowiadają solidarnie towarzystwo zarządzające funduszem przejmowanym oraz fundusz przejmujący lub jego spółka zarządzająca.

2. Zbywanie aktywów funduszu powinno być dokonywane z należytym uwzględnieniem interesów uczestników funduszu inwestycyjnego.

3.276) Środki, które pozostały po zakończeniu likwidacji, których nie można złożyć do depozytu sądowego ani nie można, ze względu na ich wartość, rozdzielić pomiędzy wszystkich uczestników funduszu, likwidator przekazuje na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Art. 250. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator przekazuje do depozytu sądowego.

Art. 251. O dokonaniu czynności określonych w art. 249 ust. 1 i art. 250 likwidator niezwłocznie zawiadamia Komisję. Po dokonaniu tych czynności likwidator składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

Art. 252. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb likwidacji funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem sposobu i terminów dokonywania poszczególnych czynności w ramach postępowania likwidacyjnego, w celu sprawnego przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zapewnienia ochrony uczestników funduszu inwestycyjnego oraz jego wierzycieli.

DZIAŁ XII

Działalność transgraniczna277)

Rozdział 1

Zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych na terytorium państw członkowskich

Art. 253. 1. Fundusz zagraniczny może zbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez siebie tytuły uczestnictwa, jeżeli Komisja otrzyma od właściwego organu państwa macierzystego funduszu zagranicznego zawiadomienie o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnia warunki określone w ust. 3 i 4.

2. Zbywanie tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego może rozpocząć się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu przez fundusz zagraniczny od właściwego organu jego państwa macierzystego informacji o przekazaniu Komisji zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa rozporządzenie 584/2010. W części B zawiadomienie powinno zawierać:

1) szczegółowy opis sposobów zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusz zagraniczny, w tym zasad i warunków wpłacania i wypłacania kwot związanych z ich nabywaniem i odkupywaniem, oraz sposobu udostępniania informacji o funduszu;

2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy (nazwy) oraz miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wskazanie firmy oraz siedziby i adresu agenta płatności funduszu zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) treść dodatkowej informacji dla inwestorów nabywających tytuły uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) regulamin funduszu zagranicznego;

2) prospekt informacyjny funduszu zagranicznego;

3) kluczowe informacje dla inwestorów funduszu zagranicznego;

4) ostatnie roczne i półroczne sprawozdanie finansowe funduszu zagranicznego, jeżeli zostały sporządzone;

5) zaświadczenie sporządzone przez właściwe organy państwa macierzystego funduszu zagranicznego stwierdzające, że fundusz zagraniczny działa zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.