reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania rocznego audytu zewnętrznego, zwanego dalej „audytem”;

2) szczegółowy zakres sprawozdania z przeprowadzonego audytu.

§ 2. [Audyt organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego]

Audyt organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanej dalej „organizacją”, przeprowadza się w jej siedzibie.

§ 3. [Audyt zakładu przetwarzania]

1. Audyt zakładu przetwarzania przeprowadza się w zakładzie przetwarzania oraz w miejscu, gdzie prowadzący zakład przetwarzania przechowuje dokumentację.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca posiada więcej niż jeden zakład przetwarzania, audyt przeprowadza się w każdym z zakładów.

§ 4. [Termin przekazania informacji o zamiarze dokonania audytu]

Audytor przekazuje organizacji lub prowadzącemu zakład przetwarzania informację o zamiarze dokonania audytu, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia audytu.

§ 5. [Zakres audytu organizacji]

Audyt organizacji obejmuje następujący zakres:

1) spełnienie przez organizację wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym dotyczących kapitału zakładowego, akcjonariuszy oraz wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego;

2) w przypadku prowadzenia przez organizację przedsięwzięć związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem, recyklingiem i innymi niż recykling procesami odzysku oraz unieszkodliwianiem – dokumentację w zakresie gospodarki odpadami zawierającą w szczególności:

a) zezwolenia, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), zwanej dalej „ustawą o odpadach”,

b) ilościową i jakościową ewidencję odpadów, zwaną dalej „ewidencją odpadów”, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach;

3) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – zaświadczenia o zużytym sprzęcie, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym zgodność informacji zawartych w tych zaświadczeniach z informacjami zawartymi w sprawozdaniach, o których mowa w pkt 4, oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b;

4) w zakresie wprowadzonego do obrotu sprzętu oraz zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – sprawozdania, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 2, ust. 1a, ust. 2 pkt 3, ust. 6 i art. 74a ustawy o odpadach.

§ 6. [Sposób przeprowadzenia audytu organizacji]

Sposobem przeprowadzenia audytu organizacji jest sprawdzenie dokumentacji, o której mowa w § 5, i ocena spełniania przez organizację wymogów, o których mowa w § 5 pkt 1.

§ 7. [Zakres audytu zakładu przetwarzania]

Audyt zakładu przetwarzania obejmuje następujący zakres:

1) dokumentację zawierającą w szczególności:

a) w zakresie gospodarki odpadami – decyzje, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach,

b) pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.2)),

c) ewidencję odpadów,

d) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – zaświadczenia o zużytym sprzęcie, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

e) w zakresie zagospodarowanego zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych ze zużytego sprzętu – sprawozdania, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 7 ustawy o odpadach, w uzasadnionych przypadkach sprawozdania, o których mowa w art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz raporty, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273 i 2278 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542);

2) spełnienie minimalnych wymagań dla zakładu przetwarzania, o których mowa w art. 50 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

3) zgodność możliwości technicznych przetwarzania przez zakład przetwarzania zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu, dla której została wydana decyzja w zakresie gospodarki odpadami, w tym ocenę stosowanej technologii przetwarzania, z masą zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

4) zgodność masy zebranego oraz przetworzonego zużytego sprzętu wynikającą z wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z roczną mocą przerobową określoną w decyzji w zakresie gospodarki odpadami, ewidencją odpadów, o której mowa w pkt 1 lit. c, oraz sprawozdaniami, o których mowa w pkt 1 lit. e;

5) zgodność masy zużytego sprzętu przyjętego do przetworzenia oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu wskazanych w dokumentach sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów, o której mowa w pkt 1 lit. c, oraz pochodzących z legalizowanego urządzenia ważącego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z dokumentacją finansową, w szczególności z wartościami wskazanymi na fakturach, posiadaną przez przedsiębiorcę z tytułu zakupu odpadów przeznaczonych do przetworzenia oraz sprzedaży odpadów do recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, a także przygotowanych do ponownego użycia, za rok kalendarzowy, którego audyt dotyczy;

6) terminowość składania sprawozdań, o których mowa w pkt 1 lit. e, oraz zaświadczeń, o których mowa w pkt 1 lit. d;

7) zgodność prowadzonego procesu przetwarzania z obowiązującymi standardami w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu określonych przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej.

§ 8. [Sposób przeprowadzenia audytu zakładu przetwarzania]

Sposobem przeprowadzenia audytu zakładu przetwarzania jest sprawdzenie dokumentacji, o której mowa w § 7 pkt 1 i 3–6, i ocena spełniania przez prowadzącego zakład przetwarzania wymogów, o których mowa w § 7 pkt 2 i 7.

§ 9. [Projekt sprawozdania]

1. Audytor opracowuje projekt sprawozdania, w którym informuje o ustaleniach z przeprowadzonego audytu.

2. Projekt sprawozdania jest przekazywany odpowiednio organizacji albo prowadzącemu zakład przetwarzania.

3. Organizacja albo prowadzący zakład przetwarzania w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu sprawozdania może zgłosić na piśmie dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące jego treści.

4. Audytor po otrzymaniu od organizacji albo prowadzącego zakład przetwarzania dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń dotyczących projektu sprawozdania dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje w tym zakresie dodatkowe czynności sprawdzające.

5. W przypadku stwierdzenia przez audytora zasadności całości lub części zgłoszonych przez audytowanego dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt sprawozdania ulega w tym zakresie zmianie lub uzupełnieniu.

6. Dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia włącza się do dokumentacji audytu.

7. Po rozpatrzeniu przez audytora dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń projekt sprawozdania staje się sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu.

§ 10. [Sprawozdanie]

Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zawiera:

1) stronę tytułową;

2) datę sporządzenia sprawozdania;

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby audytowanego podmiotu, a w przypadku zakładu przetwarzania również adres miejsca wykonywanej działalności podlegającej audytowi;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON3) audytowanego podmiotu;

5) numer rejestrowy audytowanego podmiotu4);

6) nazwę podmiotu przeprowadzającego audyt oraz numer akredytacji tego podmiotu;

7) imię i nazwisko audytora uczestniczącego w audycie;

8) termin przeprowadzenia audytu;

9) rok kalendarzowy objęty audytem;

10) cel audytu;

11) zakres przedmiotowy audytu, w tym wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor;

12) podjęte działania i zastosowane techniki audytu;

13) ustalenie stanu faktycznego, w tym wskazanie stwierdzonych uchybień;

14) podpis audytora sporządzającego sprawozdanie oraz podpis prawomocnego przedstawiciela weryfikatora.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 903, 1250, 1427, 1933 i 1991.

3) O ile posiada.

4) Indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy podać numer rejestrowy zgodnie z przepisem art. 235 ust. 3 tej ustawy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Łątkowski

Adwokat kościelny, Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama