reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 grudnia 2016 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii2)

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego odbywanie,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie

– w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) organ prowadzący postępowanie – ministra właściwego do spraw środowiska albo marszałka województwa, zgodnie z właściwością określoną w art. 51 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991);

2) zawód regulowany w dziedzinie geologii – kategorie kwalifikacji w zawodzie geolog, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

§ 3. [Staż, test]

1. Staż adaptacyjny, zwany dalej „stażem”, odbywa się dla danego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii. Jeżeli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji zawodowych dla więcej niż jednego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii, staż odbywa się osobno dla każdego zawodu.

2. Test umiejętności, zwany dalej „testem”, przeprowadza się dla danego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii. Jeżeli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji zawodowych dla więcej niż jednego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii, test przeprowadza się osobno dla każdego zawodu.

§ 4. [Upowszechnianie informacji, wykazów literatury, przykładów testów w Biuletynie Informacji Publicznej]

Organ prowadzący postępowanie w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów regulowanych w dziedzinie geologii, wykazy literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej dla spełnienia tych wymagań, przykłady testów, a także informacje o jednostkach, w których mogą być odbywane staże.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 5. [Miejsce odbycia stażu, definicja jednostki]

1. Staż może być odbywany u przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948 i 1997), w jednostkach organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, których przedmiot działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych, a także w urzędach obsługujących organy administracji geologicznej, zwanych dalej „jednostkami”.

2. Wnioskodawca we wniosku wskazuje jednostkę prowadzącą prace geologiczne, do których wykonywania są niezbędne kwalifikacje, o których uznanie występuje, gotową do nawiązania z wnioskodawcą stosunku pracy albo zawarcia z wnioskodawcą umowy cywilnoprawnej, w celu odbycia przez niego stażu.

3. Wnioskodawca przedstawia organowi prowadzącemu postępowanie oświadczenie jednostki, o której mowa w ust. 2, o gotowości nawiązania przez nią stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej.

4. W oświadczeniu jednostka określa:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zamierza nawiązać z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;

4) obowiązki, jakie powierzy wnioskodawcy;

5) przewidywane koszty odbywanego przez wnioskodawcę stażu.

§ 6. [Nadzór opiekuna stażu]

1. Staż odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być osoba uprawniona do wykonywania takich samych czynności objętych kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca.

2. Kierownik jednostki, w której odbywa się staż, wyznacza i dokonuje zmiany opiekuna stażu.

3. Zmiana opiekuna stażu może nastąpić jedynie w przypadku:

1) braku możliwości dalszego pełnienia czynności nadzoru nad wnioskodawcą;

2) umotywowanego wniosku, złożonego przez wnioskodawcę nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu;

3) umotywowanego wniosku opiekuna stażu, złożonego nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu.

4. Opiekun stażu sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu wnioskodawcy, w szczególności przez:

1) kontrolę realizacji programu stażu;

2) kontrolę obecności wnioskodawcy w okresie stażu;

3) gromadzenie informacji o przebiegu stażu;

4) sporządzanie opinii o przebiegu stażu.

5. Zmiana jednostki, w której jest odbywany staż, może nastąpić jedynie w przypadku:

1) braku możliwości dalszego pełnienia czynności nadzoru przez jednostkę nad wnioskodawcą;

2) umotywowanego wniosku złożonego przez wnioskodawcę nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu;

3) umotywowanego wniosku złożonego przez kierownika jednostki, w której odbywa się staż, skierowanego do wnioskodawcy, nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu.

6. Do organu prowadzącego postępowanie, wnioskodawcy oraz jednostki, w której wnioskodawca zamierza kontynuować odbywanie stażu, stosuje się przepisy ust. 1–4 i § 5.

7. Kierownik jednostki, w której wnioskodawca dotychczas odbywał staż, przekazuje kierownikowi jednostki, w której wnioskodawca zamierza kontynuować odbywanie stażu, program stażu wraz z informacją o stopniu jego realizacji.

8. Kierownik jednostki, w której wnioskodawca zamierza kontynuować odbywanie stażu, niezwłocznie wyznacza opiekuna stażu.

§ 7. [Program stażu]

Staż odbywa się zgodnie z programem stażu ustalonym przez organ prowadzący postępowanie.

§ 8. [Ustalanie programu stażu]

1. Program stażu ustala się zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwanym dalej „postanowieniem”, z uwzględnieniem:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;

3) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego w dziedzinie geologii w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy, w tym dotyczących niezbędnej do wykonywania danego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii znajomości prawa polskiego.

2. Program stażu jest ustalany dla każdego wnioskodawcy indywidualnie, po szczegółowej analizie kwalifikacji wynikających z materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji oraz w oparciu o zakres wiedzy, jaki jest niezbędny dla spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych dla zawodów regulowanych w dziedzinie geologii.

§ 9. [Koszty związane z odbywaniem stażu]

1. Wyliczenie kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu jest dokonywane w jednostce, w której staż ma się odbywać, na podstawie szacunkowych wydatków, ustalonych z uwzględnieniem programu i czasu trwania stażu, wynagrodzenia opiekuna stażu oraz wydatków organizacyjno-technicznych związanych ze stażem.

2. Wnioskodawca ponosi koszty, o których mowa w ust. 1, jednorazowo albo w równych, miesięcznych ratach płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca, za dany okres rozliczeniowy, na rachunek bankowy jednostki, w której odbywa się staż.

3. W przypadku odbywania stażu w ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącona z jego wynagrodzenia.

4. W przypadku niemożności kontynuowania stażu, na umotywowany wniosek wnioskodawcy następuje zwrot wniesionej opłaty z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu.

5. Rozpatrzenia zasadności wniosku dokonuje kierownik jednostki, w której odbywa się staż, kierując się przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632).

6. Zwrot wniesionej opłaty następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia wniosku.

§ 10. [Przedłużenie stażu na czas określony]

1. W uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku niezaliczenia stażu, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o niezaliczeniu stażu, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż na czas określony, nieprzekraczający z odbytym już stażem trzech lat.

2. Do przedłużonego stażu stosuje się przepisy § 5–9.

3. Organ prowadzący postępowanie przedłuża lub odmawia przedłużenia stażu, po zapoznaniu się z opinią o dotychczasowym jego przebiegu, sporządzoną przez kierownika jednostki, w której odbywa się staż.

§ 11. [Zapewnienie prawidłowego przebiegu stażu]

1. Prawidłowy przebieg stażu zapewnia kierownik jednostki, w której odbywa się staż.

2. Opiekun stażu informuje kierownika jednostki o stopniu realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu.

§ 12. [Ocena stażu]

1. Oceny stażu dokonuje kierownik jednostki, w której odbył się staż, na podstawie opinii opiekuna stażu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.

2. Przy dokonywaniu oceny stażu uwzględnia się poprawność merytoryczną wykonywania powierzonych wnioskodawcy obowiązków, w szczególności w zakresie dozoru prac geologicznych, sporządzania projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych.

3. Ocena stażu powinna zawierać uzasadnione stwierdzenie o nabyciu lub nienabyciu umiejętności do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego w dziedzinie geologii.

§ 13. [Termin przekazania oceny stażu]

Kierownik jednostki, w której odbywał się staż, przekazuje ocenę stażu wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 14. [Komisja egzaminacyjna]

1. Test przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez organ prowadzący postępowanie, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

2. Do składu i wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej test stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

§ 15. [Termin zawiadomienia wnioskodawcy o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz wysokości i sposobie wniesienia opłaty]

O terminie, miejscu przeprowadzenia testu, wysokości i sposobie wniesienia opłaty za jego przeprowadzenie zawiadamia się wnioskodawcę, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu. Do zawiadomienia dołącza się aktualną listę aktów prawnych objętych testem.

§ 16. [Koszty związane z przeprowadzeniem testu]

1. Koszty związane z przeprowadzeniem testu ustala organ, który powołał komisję egzaminacyjną, co najmniej na 30 dni przed dniem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych przez ten organ z tytułu przeprowadzenia testu.

2. Opłatę związaną z przeprowadzeniem testu wnioskodawca wnosi na rachunek bankowy urzędu obsługującego organ, który powołał komisję egzaminacyjną, po otrzymaniu zawiadomienia o terminie testu, o którym mowa w § 15.

§ 17. [Potwierdzenie wniesienia opłaty]

1. Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w § 16 ust. 2, oraz dokument potwierdzający tożsamość.

2. Brak wniesienia opłaty za przeprowadzenie testu powoduje niedopuszczenie wnioskodawcy do odbycia testu.

§ 18. [Część pisemna i ustna testu]

1. Test składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

2. Część pisemną testu opracowuje komisja egzaminacyjna zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu, z uwzględnieniem:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy;

3) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego w dziedzinie geologii w Rzeczypospolitej Polskiej i państwie wnioskodawcy, w tym dotyczących niezbędnej do wykonywania danego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii znajomości prawa polskiego.

3. Część pisemna testu składa się z pytań, w liczbie określonej w postanowieniu, umożliwiających sprawdzenie wiedzy w zakresie wynikającym z różnicy w programie kształcenia i szkoleń odbytych przez wnioskodawcę, w tym znajomości przepisów prawa geologicznego i górniczego, prawa ochrony środowiska i – w zależności od określonej kategorii prac geologicznych – prawa wodnego lub prawa budowlanego – w stopniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii, a także wykazanie umiejętności zastosowania wiedzy zawodowej.

4. Część pisemna testu trwa nie dłużej niż 120 minut.

5. Do części ustnej dopuszcza się osoby, które w części pisemnej odpowiedziały poprawnie na co najmniej 75% pytań.

6. Zakres przedmiotowy części ustnej testu dostosowuje się – indywidualnie dla każdego wnioskodawcy – do danego zawodu regulowanego w dziedzinie geologii, w którym ma nastąpić uznanie kwalifikacji.

7. Część ustna obejmuje trzy pytania sprawdzające znajomość przepisów prawa geologicznego i górniczego, prawa ochrony środowiska i – w zależności od określonej kategorii prac geologicznych – prawa wodnego lub prawa budowlanego, a także sprawdzające umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy zawodowej, zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu.

8. Część ustna trwa nie dłużej niż 45 minut. Zaliczenie części ustnej następuje po udzieleniu prawidłowych, opisowych odpowiedzi na co najmniej dwa pytania.

9. Wynik testu określa się jako „pozytywny” – w przypadku zaliczenia obu części testu albo jako „negatywny” – w przypadku niezaliczenia chociażby jednej części.

10. Z przeprowadzonego testu sporządza się protokół, w którym podaje się imiona i nazwiska członków zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego test, czas rozpoczęcia i zakończenia testu oraz ważniejsze okoliczności, jakie nastąpiły w jego trakcie. Do protokołu dołącza się pytania z części pisemnej testu, listę osób przystępujących do testu oraz końcowe wyniki każdej z osób, która przystąpiła do testu.

§ 19. [Wynik przeprowadzonego testu]

Wynik przeprowadzonego testu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje wnioskodawcy oraz organowi, który powołał komisję egzaminacyjną, w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia testu.

§ 20. [Negatywny wynik testu]

1. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu, może ponownie przystąpić do testu, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test.

2. Do powtórnego przystąpienia do testu stosuje się przepisy § 14–19.

§ 21. [Odstąpienie od testu]

1. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu.

2. W przypadku nieprzystąpienia do testu opłaty związane z przeprowadzeniem testu nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1.

3. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

§ 22. [Zwrot wniesionej opłaty z tytułu przeprowadzenia testu]

1. Na uzasadniony wniosek wnioskodawcy następuje zwrot wniesionej opłaty z tytułu przeprowadzenia testu.

2. Rozpatrzenia zasadności wniosku dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, kierując się przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

3. Zwrot wniesionej opłaty następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Rozdział 4

Przepisy przejściowy i końcowy

§ 23. [Przepisy dotychczasowe]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 24. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 z 06.01.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60 oraz Dz. Urz. UE L 134 z 24.05.2016, str. 135).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 września 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii (Dz. U. z 2014 r. poz. 417), które traci moc z dniem 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama