reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577, z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 1605 i 1961) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Weterynaryjny numer identyfikacyjny]

1. Weterynaryjny numer identyfikacyjny nadawany zakładom wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, składa się z cyfr, z których:

1) pierwsza i druga oznaczają symbol województwa nadany województwom w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z późn. zm.2));

2) trzecia i czwarta oznaczają symbol powiatu nadany powiatom danego województwa w sposób określony w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1;

3) piąta i szósta oznaczają symbol określający zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie:

a) produkującym lub wprowadzającym na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego,

b) prowadzącym rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego;

4) siódma i następne informują o kolejności podejmowania w danym powiecie działalności w zakresie:

a) produkcji lub wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego,

b) rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

2. Po upływie 5 lat od dnia wykreślenia zakładu z rejestru, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem zakładów zatwierdzonych zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), w tym zakładów zatwierdzonych korzystających z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 tego rozporządzenia, przy ustalaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego cyfry, o których mowa w ust. 1 pkt 4, można wykorzystać ponownie.

§ 2. [Wykaz symboli]

Wykaz symboli określających zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie:

1) produkującym lub wprowadzającym na rynek produkty pochodzenia zwierzęcego,

2) prowadzącym rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego

– stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. [Wskazanie symbolu określającego rodzaj działalności podstawowej]

Jeżeli w zakładzie prowadzi się więcej niż jeden z rodzajów działalności w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, powiatowy lekarz weterynarii w weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym nadawanym takiemu zakładowi wskazuje symbol określający rodzaj działalności podstawowej prowadzonej przez ten zakład.

§ 4. [Przepis przejściowy]

W przypadku postępowań w sprawach wpisu do rejestru zakładów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, zatwierdzenia albo warunkowego zatwierdzenia tych zakładów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nadawany tym zakładom weterynaryjny numer identyfikacyjny ustala się zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.4)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. poz. 161, z 2001 r. poz. 100 i 1840, z 2002 r. poz. 1459, z 2003 r. poz. 2022, z 2004 r. poz. 2535, z 2005 r. poz. 1706, z 2006 r. poz. 246 i 1577, z 2007 r. poz. 1386, z 2008 r. poz. 1358, z 2009 r. poz. 1559, z 2010 r. poz. 1727, z 2012 r. poz. 403 i 1389, z 2013 r. poz. 1585, z 2014 r. poz. 1829, z 2015 r. poz. 2266 oraz z 2016 r. poz. 1916.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 27, Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2005, str. 83, Dz. Urz. UE L 320 z 18.11.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 281 z 25.10.2007, str. 8, Dz. Urz. UE L 277 z 18.10.2008, str. 8, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 8, Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2010, str. 18, Dz. Urz. UE L 46 z 19.02.2011, str. 14, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2011, str. 39, Dz. Urz. UE L 8 z 12.01.2012, str. 29, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 220 z 17.08.2013, str. 14, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 95, Dz. Urz. UE L 175 z 14.06.2014, str. 6, Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, str. 22.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. poz. 1178), które na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYKAZ SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ZAKŁADZIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 grudnia 2016 r. (poz. 2161)

WYKAZ SYMBOLI OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ZAKŁADZIE

01 – ubój (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);

02 – ubój, rozbiór i przetwórstwo (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);

03 – rozbiór i przetwórstwo (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);

04 – ubój (drób);

05 – ubój, rozbiór i przetwórstwo (drób, zajęczaki);

06 – rozbiór i przetwórstwo (drób, zajęczaki);

07 – przetwórstwo (zwierzęta łowne);

08 – ubój (zajęczaki);

09 – przetwórstwo (skorupiaki, mięczaki);

10 – prowadzenie punktu skupu (zwierzęta łowne);

11 – prowadzenie chłodni składowej;

12 – obróbka jelit, pęcherzy i żołądków;

13 – prowadzenie fermy pozyskującej jaja konsumpcyjne;

15 – przetwórstwo jaj lub produkcja płynnej masy jajecznej;

16 – przetwórstwo mleka;

17 – statek rybacki, statek zamrażalnia, statek przetwórnia, statek chłodnia, prowadzenie działalności w zakresie produkcji ryb, skorupiaków lub mięczaków;

18 – przetwórstwo (ryby);

35 – rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego;

36 – prowadzenie działalności w zakładzie zatwierdzonym korzystającym z krajowych środków dostosowujących, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładu;

37 – prowadzenie gospodarstwa, na terenie którego dokonuje się uboju zwierząt pochodzących z innych gospodarstw w celu pozyskania mięsa na użytek własny;

38 – ubój i rozbiór (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);

39 – ubój i rozbiór (drób, zajęczaki);

40 – przetwórstwo (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków, zwierzęta łowne, drób);

41 – przetwórstwo (drób, zajęczaki);

42 – rozbiór (zwierzęta gospodarskie kopytne, zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych, z wyłączeniem zajęczaków);

43 – rozbiór (drób, zajęczaki);

52 – prowadzenie produkcji podstawowej przez koła łowieckie;

53 – transport produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem mleka;

54 – przechowywanie lub transport mleka;

55 – przetwórstwo innych produktów pochodzenia zwierzęcego;

56 – sprzedaż bezpośrednia;

57 – hurtowy lub detaliczny skup lub sprzedaż produktów rybołówstwa w bazach rybackich na lądzie, rynki hurtowe i aukcje produktów rybołówstwa;

58 – prowadzenie punktu odbioru jaj;

59 – pakowanie jaj;

60 – inne;

72 – prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;

73 – sprzedaż bezpośrednia i prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej;

94 – obrót lub pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem obrotu prowadzonego w ramach produkcji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama