reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak2)

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny umiejętności nabytych przez osobę, która złożyła wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwaną dalej „wnioskodawcą”, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego odbywanie,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie

– w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak w Rzeczypospolitej Polskiej, nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanym dalej „postępowaniem w sprawie uznania kwalifikacji”.

§ 2. [Test umiejętności i staż adaptacyjny]

1. Test umiejętności przygotowuje się i przeprowadza w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603 i 960), zwanych dalej „szkołami”.

2. Staż adaptacyjny odbywa się w jednostce ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 15 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904 i 2138) lub szkołach, zwanymi dalej „jednostkami organizacyjnymi”.

§ 3. [Przekazanie postanowienia wraz z kopią dokumentacji]

Po otrzymaniu wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, zwany dalej „organem prowadzącym postępowanie”, przekazuje postanowienie wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o kwalifikacjach wnioskodawcy, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej, właściwej jednostce organizacyjnej lub szkole.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 4. [Staż adaptacyjny]

1. Staż adaptacyjny odbywa się w jednostce organizacyjnej zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, zwanym dalej „programem”.

2. Program tworzy kierownik jednostki organizacyjnej, w której odbywa się staż adaptacyjny.

3. Program jest ustalany na podstawie postanowienia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 5. [Opiekun stażu adaptacyjnego]

1. W przypadku zawodów inżynier pożarnictwa oraz technik pożarnictwa, opiekuna stażu adaptacyjnego, zwanego dalej „opiekunem”, wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej spośród osób o kwalifikacjach co najmniej równorzędnych z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, w przypadku zawodu strażak – spośród osób o kwalifikacjach co najmniej technik pożarnictwa.

2. Opiekun w czasie stażu adaptacyjnego:

1) określa zadania dla wnioskodawcy;

2) kontroluje wykonanie powierzonych wnioskodawcy zadań;

3) pomaga w prawidłowym prowadzeniu dziennika stażu adaptacyjnego;

4) co najmniej raz na kwartał dokonuje okresowej oceny realizacji programu;

5) sporządza opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego i zawodowych umiejętnościach wnioskodawcy.

3. Opiekun może być zmieniony w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego przez kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku:

1) braku możliwości dalszego pełnienia przez niego tej funkcji;

2) uzasadnionego wniosku wnioskodawcy, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) uzasadnionego wniosku opiekuna, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawcę.

§ 6. [Dokumentacja przebiegu stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego]

1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymanym od kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Dziennik stażu adaptacyjnego zawiera:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) imię i nazwisko opiekuna stażu adaptacyjnego;

3) datę rozpoczęcia stażu adaptacyjnego;

4) datę założenia dziennika;

5) imię i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej, w której odbywa się staż adaptacyjny;

6) tygodniowy wykaz czynności wykonywanych przez wnioskodawcę oraz datę ich wykonywania, potwierdzony podpisem opiekuna stażu adaptacyjnego;

7) ocenę opiekuna albo kierownika jednostki organizacyjnej, podpisaną własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym z podaniem daty i miejsca sporządzenia oceny.

§ 7. [Nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego]

Organ prowadzący postępowanie sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy przez:

1) kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego i realizacji programu;

2) kontrolę uczestnictwa wnioskodawcy w stażu adaptacyjnym;

3) kontrolę prawidłowego prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego;

4) kontrolę postępów wnioskodawcy w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak;

5) obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę w czasie trwania stażu adaptacyjnego;

6) gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.

§ 8. [Koszty odbywania stażu adaptacyjnego]

1. Koszty odbywania stażu adaptacyjnego są wyliczane każdorazowo przez kierownika jednostki organizacyjnej albo szkoły, w której jest odbywany staż adaptacyjny, stosownie do programu i czasu trwania stażu adaptacyjnego, z uwzględnieniem wydatków na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych, kosztów umundurowania odpowiedniego do działań ratowniczo-gaśniczych wraz z kosztami środków ochrony osobistej, kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu adaptacyjnego, a także kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu oraz ocenę stażu adaptacyjnego.

2. Wyliczenie kosztów jest dokonywane, w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokości, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem stażu adaptacyjnego, z zastrzeżeniem, że ostateczne ustalenie kosztów nastąpi po zakończeniu stażu adaptacyjnego.

3. Wnioskodawca pokrywa koszty odbycia stażu adaptacyjnego, o których mowa w ust. 1, jednorazowo w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia stażu adaptacyjnego lub w równych ratach płatnych z góry do 10. dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału planowanego stażu adaptacyjnego, na wskazany rachunek bieżący dochodów jednostki organizacyjnej albo szkoły.

4. Jeżeli ostateczne koszty są wyższe od kosztów, o których mowa w ust. 1, wnioskodawca wpłaca różnicę na rachunek bieżący dochodów jednostki organizacyjnej albo szkoły, w której odbywał staż adaptacyjny, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

5. W przypadku braku możliwości wpłaty różnicy kosztów, o której mowa w ust. 4, w terminie wskazanym w tym przepisie, kierownik jednostki organizacyjnej może zawrzeć z wnioskodawcą aneks do umowy o pracę lub do umowy cywilnoprawnej, w którym określa się zasady spłaty powstałej różnicy kosztów w ratach.

6. Jeżeli ostateczne koszty są niższe od kosztów, o których mowa w ust. 1, jednostka organizacyjna, albo szkoła, w której wnioskodawca odbywał staż adaptacyjny, zwraca wnioskodawcy kwotę tej różnicy w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

7. Wnioskodawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów odbywania stażu adaptacyjnego, pomniejszonych o koszty związane z przygotowaniem stażu adaptacyjnego oraz materiałów edukacyjnych w przypadku odstąpienia od stażu adaptacyjnego.

§ 9. [Zespół do dokonania oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego]

1. Organ prowadzący postępowanie powołuje zespół do dokonania oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, zwany dalej „zespołem”. Zespół dokonuje oceny nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

2. W skład zespołu wchodzi od 3 do 9 osób, w przypadku zawodów inżynier pożarnictwa oraz technik pożarnictwa o kwalifikacjach co najmniej równorzędnych z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, a w przypadku zawodu strażak – o kwalifikacjach co najmniej technik pożarnictwa.

3. Zespół dokonuje oceny na podstawie:

1) dziennika stażu adaptacyjnego;

2) opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy;

3) opinii kierownika jednostki organizacyjnej, albo szkoły o przysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak.

4. Oceny dokonuje się w obecności wnioskodawcy.

5. W terminie 3 dni od dnia dokonania oceny sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu dokonujący tej oceny.

6. Zespół przekazuje ocenę organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 10. [Miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności]

1. Organ prowadzący postępowanie dwa razy do roku wyznacza miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności, zwanego dalej „testem”.

2. Terminy przeprowadzania testu są podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu prowadzącego postępowanie nie później niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

3. Jeżeli do dnia 15 marca roku kalendarzowego, w którym ma zostać przeprowadzony test, nie wystąpiono z żadnym wnioskiem o jego przeprowadzenie, test przeprowadza się raz w tym roku. Jeżeli do dnia 15 października roku kalendarzowego, w którym ma zostać przeprowadzony test, nie wystąpiono z żadnym wnioskiem o jego przeprowadzenie, testu w danym roku kalendarzowym nie przeprowadza się.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zorganizowanie większej, niż wskazana w ust. 1, liczby testów dla danego zawodu, w szczególności w przypadku otrzymania znacznej liczby wniosków o przeprowadzenie testu, testy te można przeprowadzić w dodatkowych terminach. W takim przypadku przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11. [Wniosek o przeprowadzenie testu]

Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie testu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem testu.

§ 12. [Zadania egzaminacyjne]

1. Informacje o zakresie wiedzy i umiejętności, jakie będą objęte testem, przekazuje się komendantowi szkoły, celem opracowania zadań egzaminacyjnych, w tym zadań z części praktycznej.

2. Komendant szkoły opracowuje zadania egzaminacyjne oraz kryteria oceny w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakresie wiedzy i umiejętności ustalonym przez organ prowadzący postępowanie.

3. Zadania egzaminacyjne oraz kryteria oceny są zatwierdzane przez organ prowadzący postępowanie.

§ 13. [Zapewnienie tajności zadań egzaminacyjnych]

Arkusze zawierające zadanie egzaminacyjne do części pisemnej oraz zadanie egzaminacyjne do części ustnej oraz praktycznej są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich ujawnienie do momentu rozpoczęcia testu.

§ 14. [Koszty przeprowadzenia testu]

1. Koszty przeprowadzenia testu, obejmujące koszty części praktycznej, koszty przygotowania oraz powielenia arkuszy oraz koszty wynagrodzenia zespołu egzaminującego, są wyliczane każdorazowo przez komendanta szkoły, w której test jest przeprowadzany, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków związanych z przeprowadzeniem testu, ponoszonych przez szkołę.

2. Wnioskodawca pokrywa koszty, o których mowa w ust. 1, dokonując jednorazowej opłaty, na wskazany rachunek bieżący dochodów szkoły, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 15. [Informacje o terminie i miejscu przeprowadzania testu oraz kryteriach jego oceny]

1. Nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę i wskazaną do przeprowadzenia testu szkołę o ustalonym zakresie wiedzy i umiejętności objętych testem, miejscu i terminie jego przeprowadzenia oraz o wysokości opłaty z tytułu przeprowadzenia testu.

2. Informacje o terminie i miejscu przeprowadzania testu oraz kryteriach jego oceny udostępnia się wnioskodawcy również w szkole przeprowadzającej test.

§ 16. [Okazanie dowodu uiszczenia opłaty]

Przystępując do testu wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 14 ust. 2, oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

§ 17. [Test]

1. Test składa się z:

1) części pisemnej, w formie testu obejmującego nie mniej niż 30 i nie więcej niż 50 zadań egzaminacyjnych;

2) części ustnej polegającej na odpowiedzi na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw, składający się nie mniej niż z 3 i nie więcej niż z 5 zadań egzaminacyjnych;

3) części praktycznej obejmującej wykonanie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zadań sprawdzających przygotowanie do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa, technik pożarnictwa lub strażak.

2. Czas trwania testu nie może przekraczać 360 minut.

§ 18. [Ocena testu]

1. Każde zadanie w części pisemnej testu zawiera nie mniej niż trzy i nie więcej niż pięć odpowiedzi. Zadania zawierają co najmniej jedną odpowiedź poprawną.

2. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie w części pisemnej testu ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, uznanie zadania za rozwiązane poprawnie wymaga wskazania wszystkich poprawnych odpowiedzi.

3. W części ustnej testu każda odpowiedź jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów.

4. W części praktycznej testu zadanie jest punktowane w skali od 0 do 5 punktów – w zależności od stopnia prawidłowości jego wykonania.

5. Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny.

6. Wynik testu uznaje się za pozytywny w przypadku gdy wnioskodawca uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania.

§ 19. [Zespół egzaminacyjny]

1. Test jest przeprowadzany przez zespół egzaminacyjny powołany przez komendanta szkoły, który składa się z 3 do 9 osób, które posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie problematyki testu.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą osoby o kwalifikacjach co najmniej równorzędnych z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, natomiast w przypadku zawodu strażak – o kwalifikacjach co najmniej technik pożarnictwa.

3. Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności przeprowadzenie testu i dokonanie oceny testu.

§ 20. [Zadania egzaminacyjne]

Zadania egzaminacyjne są umieszczane na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu, ostemplowanych przez komendanta szkoły, w której test jest przeprowadzany.

§ 21. [Termin oceny testu]

Ocena testu jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

§ 22. [Protokół przebiegu testu]

Niezwłocznie po dokonaniu oceny testu, o której mowa w § 21, zespół egzaminacyjny sporządza protokół przebiegu testu, który zawiera w szczególności:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) wskazanie szkoły, w której test został przeprowadzony;

3) skład zespołu egzaminacyjnego;

4) ocenę testu;

5) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego;

6) datę przeprowadzenia testu.

§ 23. [Przekazanie oceny wnioskodawcy i organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji]

W terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 22, komendant szkoły, w której test został przeprowadzony, przekazuje ocenę wnioskodawcy i organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

§ 24. [Odstąpienie od testu i powtórne przystąpienie do testu]

1. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uważa się za odstąpienie wnioskodawcy od testu.

2. Wnioskodawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od testu.

3. Nieprzystąpienie wnioskodawcy do testu jest oceniane i usprawiedliwiane przez organ prowadzący postępowanie w trybie przewidzianym w przepisach wydanych na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255).

4. Wnioskodawca, który nie przystąpił do testu z usprawiedliwionej przyczyny, nie ponosi kosztów ponownego przystąpienia do testu.

5. W przypadku negatywnej oceny testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia powtórne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.

6. W przypadku powtórnego przystąpienia do testu stosuje się odpowiednio przepisy § 10–23.

Rozdział 4

Przepis przejściowy i końcowy

§ 25. [Przepis przejściowy]

Do stażu adaptacyjnego i testu, od których odbycia jest uzależnione wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie postanowienia wydanego do dnia 31 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. J. Zieliński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 z 06.01.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60 oraz Dz. Urz. L 134 z 24.05.2016, str. 135).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka (Dz. U. poz. 1584), które na podstawie art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65) traci moc z dniem 31 grudnia 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama