reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2017 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych – rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, oddziałów i szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkół artystycznych, jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, zapewnieniem warunków do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

2) zadaniach pozaszkolnych – rozumie się przez to zadania związane z:

a) prowadzeniem przedszkoli dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej, prowadzeniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej, a także innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej, prowadzeniem przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych), oddziałów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego dla dzieci posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii i obozów,

b) udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

c) prowadzeniem burs i internatów oraz domów wczasów dziecięcych,

d) prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych;

3) części oświatowej – rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2017;

4) bazowym roku szkolnym – rozumie się przez to rok szkolny 2016/2017;

5) etatach – rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli przebywających na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.;

6) korzystających z domów wczasów dziecięcych – rozumie się przez to liczbę obliczoną jako suma wychowanków domów wczasów dziecięcych w poszczególnych dobach roku podzieloną przez 365 i zaokrągloną do liczby całkowitej w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 50 pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej podwyższa do pełnej liczby całkowitej; liczbę wychowanków w pierwszej i ostatniej dobie ich pobytu w domu wczasów dziecięcych ustala się, mnożąc liczbę wychowanków wskaźnikiem obliczonym jako liczbę godzin pobytu wychowanka w ciągu doby podzieloną przez 24;

7) dzieciach i młodzieży lub uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim – rozumie się przez to dzieci i młodzież lub uczniów posiadających odpowiednio orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, stwierdzające niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

§ 2. [Dokonywanie podziału części oświatowej]

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5;

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5 oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

12) finansowania zadań związanych z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym.

§ 3. [Podział części oświatowej po odliczeniu rezerwy]

Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.2)

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. poz. 2294).

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 grudnia 2016 r. (poz. 2298)

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2017

1. Ustalona w ustawie budżetowej na rok 2017 – po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985) – część oświatowa (SO) składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC):

SO = SOA + SOB + SOC

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) SO – część oświatowa, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

2) SOA – kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych,

3) SOB – kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych,

4) SOC – kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

2. Ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up) w bazowym roku szkolnym, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) Up – przeliczeniowa liczba uczniów ogółem;

2) Up,i – przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i: od 1 do Lg dla gmin (w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy), od Lg +1 do Lm dla miast na prawach powiatu, od Lm+1 do Lp dla pozostałych powiatów, od Lp+1 do Ls dla samorządów województw, w bazowym roku szkolnym

gdzie:

Lg – oznacza liczbę gmin (w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy) według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.,

Lm – oznacza sumę liczby gmin Lg i liczby miast na prawach powiatu według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.,

Lp – oznacza sumę liczby gmin Lg i liczby powiatów wraz z miastami na prawach powiatu według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.,

Ls – oznacza liczbę wszystkich jednostek samorządu terytorialnego powiększoną o liczbę miast na prawach powiatu według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.;

3) Ur,i – statystyczna liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r., obliczana według wzoru:

Ur,i = Sa,i+0,7Sb,i+0,35Sc,i+0,42Sd,i+0,18Se,i+0,6Sf,i

gdzie:

Sa,i – oznacza liczbę uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z wyłączeniem liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1,

Sb,i – oznacza liczbę uczniów szkół publicznych dla dorosłych kształcących w formie stacjonarnej oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym lub zaocznym, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Sc,i – oznacza liczbę uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych, kształcących w formie stacjonarnej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Sd,i – oznacza liczbę uczniów szkół publicznych dla dorosłych kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Se,i – oznacza liczbę uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych, kształcących w formie zaocznej, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Sf,i – oznacza liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego;

indeks i: od 1 do Ls;

4) Uu,i – uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych, obliczana według wzoru:

Uu,i = P1 N1,i + P2 N2,i + ... + P36 N36,i

gdzie:

– P1 do P36 oznaczają wagi,

– N1 do N36 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i od 1 do Ls,

określone następująco:

P1 = 0,40 dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców – N1,i,

P2 = 0,27 dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców – N2,i,

P3 = 0,18 dodatkowo dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w których różnica pomiędzy liczbą uczniów szkoły przyjętą do podziału części oświatowej a liczbą uczniów przeliczoną wagami P13, P14 i P15 nie przekracza 70 (waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P13, P14 i P15 oraz uczniów szkół podstawowych specjalnych) – N3,i,

P4 = 1,40 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1), dla uczniów z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1, wydanych przed dniem 1 września 2011 r.) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 – N4,i,

P5 = 2,90 dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1), dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1, wydanych przed dniem 1 września 2011 r.) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N 5,i,

P6 = 3,60 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N6,i,

P7 = 9,50 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N7,i,

P8 = 0,80 dodatkowo dla niepełnosprawnych uczniów w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N8,i,

P9 = 0,082 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz szkół muzycznych I stopnia) – N9,i,

P10 = 0,12 dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży – N10,i,

P11 = 0,23 dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, w tym na realizację praktycznej nauki zawodu, a także dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (waga nie obejmuje uczniów szkół artystycznych oraz uczniów zasadniczych szkół zawodowych dla dzieci i młodzieży, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy) – N11,i,

P12 = 0,08 dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych dla dzieci i młodzieży, będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – N12,i,

P13 = 0,20 dla uczniów należących do danej mniejszości narodowej lub etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne; waga obejmuje uczniów, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także dla uczniów pochodzenia romskiego, w szkole podstawowej jest wyższa niż 84, a w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej jest wyższa niż 42 – N13,i,

P14 = 1,50 dla uczniów należących do danej mniejszości narodowej lub etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne; waga obejmuje uczniów, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także dla uczniów pochodzenia romskiego, w szkole podstawowej nie przekracza 60, a w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej nie przekracza 30 – N14,i,

P15 = 1,10 dla uczniów należących do danej mniejszości narodowej lub etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne; waga obejmuje uczniów, których liczba, odrębnie ustalona dla każdej mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także dla uczniów pochodzenia romskiego, w szkole podstawowej jest wyższa niż 60 i nie przekracza 84, a w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej jest wyższa niż 30 i nie przekracza 42 – N15,i,

P16 = 0,40 dla uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku mniejszości narodowej lub mniejszości etnicznej bądź w języku regionalnym oraz dla uczniów oddziałów i szkół, w których zajęcia edukacyjne prowadzone są w dwóch językach: polskim oraz języku mniejszości lub języku regionalnym, będącym drugim językiem nauczania – N16,i,

P17 = 0,20 dla uczniów oddziałów sportowych – N17,i,

P18 = 1,00 dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego – N18,i,

P19 = 0,85 dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych (waga P19 wyklucza się z wagą P11 i P12) – N19,i,

P20 = 1,01 dla uczniów szkół muzycznych I stopnia – N20,i,

P21 = 1,70 dla uczniów szkół muzycznych II stopnia – N21,i,

P22 = 2,01 dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – N22,i,

P23 = 3,36 dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia – N23,i,

P24 = 0,92 dla uczniów liceów plastycznych – N24,i,

P25 = 1,35 dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych – N25,i,

P26 = 3,42 dla uczniów szkół baletowych – N26,i,

P27 = 1,00 dla uczniów oddziałów specjalnych, szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych – zorganizowanych w podmiotach leczniczych – N27,i,

P28 = 1,84 dla wychowanków specjalnych zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych lub grup wychowawczych prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych – zorganizowanych w podmiotach leczniczych – N28,i,

P29 = 0,60 dla uczniów klas terapeutycznych w szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych – N29,i,

P30 = 0,17 dla uczniów oddziałów dwujęzycznych (waga P30 wyklucza się z wagami: P13 , P14, P15 i P16) – N30,i,

P31 = 0,04 dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży – N31,i,

P32 = 3,00 dla uczniów szkół kształcących w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej realizujących w procesie kształcenia postanowienia Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286 oraz z 2013 r. poz. 1092) i posiadających certyfikat uznania procesu kształcenia uzyskany zgodnie z odrębnymi przepisami (waga P32 wyklucza się z wagą P11 i P12) – N32,i,

P33 = 0,68 dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki (waga nie obejmuje uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez placówki prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne) – N33,i,

P34 = 0,065 dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – N34,i,

P35 = 1,5 dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 N35,i,

P36 = 0,30 dla uczniów oddziałów przygotowawczych N36,i;

5) Uz,i – przeliczeniowa liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych, obliczana według wzoru:

Uz,i = P37 N37,i + P38 N38,i +...+ P58 N58,i

gdzie:

– P37 do P58 oznaczają wagi,

– N37 do N58 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i od 1 do Ls,

określone następująco:

P37 = 0,750 dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolach (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P52) – N37,i,

P38 = 0,660 dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P52) – N38,i,

P39 = 0,150 dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P52) – N39,i,

P40 = 2,840 dla dzieci w przedszkolach specjalnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – N40,i,

P41 = 1,500 dla wychowanków internatów i burs – N41,i,

P42 = 0,500 dodatkowo dla wychowanków internatów i burs, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N42,i,

P43 = 3,640 dla wychowanków internatów szkół artystycznych – N43,i,

P44 = 6,300 dla korzystających z domów wczasów dziecięcych – N44,i,

P45 = 6,500 dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach, na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 (waga P45 wyklucza się z wagami P41 i P42) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N45,i,

P46 = 5,000 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, skierowanych, lecz niedoprowadzonych do ośrodka – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N46,i,

P47 = 10,000 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach (waga P47 wyklucza się z wagami P41, P42 i P46) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N47,i,

P48 = 1,500 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy nie korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N48,i,

P49 = 9,500 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N49,i,

P50 = 0,020 dla korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i liczby miesięcy ich użytkowania – N50,i,

P51 = 0,840 dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie opinii, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) – N51,i,

P52 = 0,25 dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 – N52,i,

P53 = 4,000 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N53,i,

P54 = 2,900 dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N54,i,

P55 = 3,600 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, – objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – N55,i,

P56 = 0,001 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez i-tą gminę – N56,i,

P57 = 0,034 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne, w tym umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, według rzeczywistej liczby uczniów w szkołach zlokalizowanych na terenie i-tego powiatu i prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – N57,i,

P58 = 0,0085 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów w szkołach zlokalizowanych na terenie i-tego województwa i prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – N58,i;

6) Di – wskaźnik korygujący dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego, obliczany według wzoru:

Di = Wr + (1 – Wr) Wa,i

gdzie:

Wr – średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,25,

Wa,i – płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, obliczany według wzorów:

infoRgrafika , gdy ogólna liczba etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest większa od zera

albo

Wa,i = 1, gdy ogólna liczba etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero,

gdzie:

– Pks – średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty,

– Pkk – średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego,

– Pkm – średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego,

– Pkd – średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego,

określone zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5;

Ws,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wk,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wm,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Wd,i – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,

Ws,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wk,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wm,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

Wd,k – wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,

R – waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, oraz z tytułu zatrudnienia nauczycieli dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców uwzględniająca zwiększone wydatki z tytułu wypłacanych dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5 – wynosząca jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,12,

Lw,i – łączna liczba uczniów szkół i dzieci w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.,

Li – łączna liczba uczniów szkół i dzieci w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r. W przypadku gdy łączna liczba uczniów szkół w i-tej jednostce samorządu terytorialnego jest równa zero przyjmuje się Li = 1.

3. Finansowy standard A podziału części oświatowej na ucznia przeliczeniowego określa się według wzoru:

infoRgrafika

Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia przeliczeniowego, używaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC należnej jednostce samorządu terytorialnego części oświatowej SO. Finansowy standard A ustala się na podstawie danych z bazowego roku szkolnego.

4. Kwota bazowa SOA części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Ur,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2 pkt 3.

5. Kwota uzupełniająca SOB części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uu,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2 pkt 4.

6. Kwota SOC części oświatowej na zadania pozaszkolne jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego według przeliczeniowej liczby zadań Uz,i w relacji do finansowego standardu A podziału części oświatowej na ucznia, według wzoru:

infoRgrafika

gdzie Uz,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2 pkt 5.

7. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi:

infoRgrafika

8. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły lub placówki zaokrągla się do pełnych złotych w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych.

9. Przy obliczaniu określonych w ust. 2 liczebności Sa,i, Sb,i, Sc,i, Sd,i, Se,i, Sf,i, N1,i, N22,i, N56,i, N57,i, N58,i, Lw,i i Li liczbę uczniów szkół podstawowych oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (z wyłączeniem szkół wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii), ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2016 r., zwiększa się o 5,32%.

10. Przy obliczaniu określonych w ust. 2 liczebności Sa,i, Sb,i, Sc,i, Sd,i, Se,i, Sf,i, N2,i, N31,i, N56,i, N57,i, N58,i, Lw,i i Li liczbę uczniów gimnazjów (z wyłączeniem szkół wchodzących w skład młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii), ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2016 r., zmniejsza się o 11,08%.

11. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 4 liczebności N1,i przeliczanej wagą P1 uwzględnia się również:

1) pomniejszoną o 33% liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych w miastach powyżej 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich;

2) pomniejszoną o 67% liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych w miastach powyżej 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyły powyżej 5000 mieszkańców, a według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich.

12. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 4 liczebności N2,i przeliczanej wagą P2 uwzględnia się również:

1) pomniejszoną o 33% liczbę uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych w miastach powyżej 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich;

2) pomniejszoną o 67% liczbę uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych w miastach powyżej 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyły powyżej 5000 mieszkańców, a według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich.

13. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 pkt 5 liczebności N39,i przeliczanej wagą P39 uwzględnia się również:

1) pomniejszoną o 33% liczbę uczniów dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich;

2) pomniejszoną o 67% liczbę uczniów dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyły powyżej 5000 mieszkańców, a według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. liczyły do 5000 mieszkańców lub były zlokalizowane na terenach wiejskich.

14. Przepisów ust. 11–13 nie stosuje się do nowych jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

15. Przy obliczaniu określonej w ust. 2 liczebności N1,i przeliczanej wagą P1 oraz liczebności N2,i przeliczanej wagą P2 nie uwzględnia się uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 16 ust. 8 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1.

16. Określona w ust. 2 statystyczna liczba uczniów (Ur,i) łącznie z uzupełniającą liczbą uczniów (Uu,i), a także określone liczebności wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w zakresie zadań pozaszkolnych (Uz,i), podlegają weryfikacji do aktualnego stanu wynikającego z danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r., z uwzględnieniem korekty kwoty części oświatowej (SOi). Dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – nie wlicza się do liczebności uczniów N7,i przeliczanej wagą P7.

17. Środki z korekty wymienionej w ust. 16 są rozliczane w ramach rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Łabędź

ekspertka BCC ds. prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama