reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony2)

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny umiejętności nabytych w jego trakcie przez osobę, która złożyła wniosek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwaną dalej „wnioskodawcą”, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego odbywanie,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie

– w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika ochrony w Rzeczypospolitej Polskiej, nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej, zwanego dalej „postępowaniem”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „pracowniku ochrony”, należy przez to rozumieć osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255).

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 3. [Miejsce odbywania stażu adaptacyjnego]

Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny u przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia albo w jednostce organizacyjnej, w której utworzono wewnętrzną służbę ochrony w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanych dalej „przedsiębiorcą”.

§ 4. [Termin rozpoczęcia stażu adaptacyjnego]

1. Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z przedsiębiorcą.

2. Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzący postępowanie o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

3. Jeżeli staż adaptacyjny nie odbędzie się lub nie może być kontynuowany z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy, przedsiębiorca niezwłocznie informuje o tym fakcie wnioskodawcę i organ prowadzący postępowanie.

§ 5. [Program stażu adaptacyjnego]

Staż adaptacyjny wnioskodawca odbywa zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, zwanym dalej „programem”, ustalonym przez przedsiębiorcę, na podstawie postanowienia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pod nadzorem wyznaczonej przez przedsiębiorcę osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, jeżeli wnioskodawca ubiega się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, albo osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, jeżeli wnioskodawca ubiega się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zwanej dalej „opiekunem”.

§ 6. [Zmiana opiekuna]

1. Opiekun nie może być zmieniany w trakcie odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

2. Zmiana opiekuna następuje w przypadku:

1) braku możliwości dalszego pełnienia przez niego tej funkcji;

2) skreślenia go z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub z listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

3. Zmiana opiekuna może nastąpić w przypadku:

1) uzasadnionego wniosku wnioskodawcy złożonego nie później niż na 2 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

2) uzasadnionego wniosku opiekuna złożonego nie później niż na 2 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

4. W przypadku zmiany opiekuna przedsiębiorca niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę oraz organ prowadzący postępowanie.

§ 7. [Zadania opiekuna]

Do zadań opiekuna należy:

1) określanie zadań dla wnioskodawcy;

2) kontrolowanie prawidłowości wykonywania zadań powierzonych wnioskodawcy;

3) udzielanie wnioskodawcy pomocy w wykonywaniu powierzonych mu zadań;

4) sporządzanie co najmniej raz na kwartał oceny realizacji programu oraz oceny wnioskodawcy w zakresie wykonywania powierzonych mu zadań;

5) sporządzanie opinii o przebiegu stażu adaptacyjnego i zawodowych umiejętnościach wnioskodawcy.

§ 8. [Obowiązku wnioskodawcy w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego]

W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:

1) przestrzega porządku organizacyjno-prawnego obowiązującego u przedsiębiorcy;

2) realizuje program;

3) prowadzi dziennik stażu adaptacyjnego, otrzymany od przedsiębiorcy.

§ 9. [Dziennik stażu adaptacyjnego]

1. Dziennik stażu adaptacyjnego zawiera:

1) pieczęć przedsiębiorcy, u którego odbywa się staż adaptacyjny;

2) imię i nazwisko wnioskodawcy;

3) imię i nazwisko opiekuna;

4) datę rozpoczęcia stażu adaptacyjnego;

5) datę założenia dziennika;

6) tygodniowy wykaz czynności wykonywanych przez wnioskodawcę oraz datę ich wykonania, potwierdzone podpisem opiekuna;

7) oceny, o których mowa w § 7 pkt 4.

2. Opiekun potwierdza w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność jego przebiegu z programem. Potwierdzenia dokonuje się po zakończeniu każdej części programu.

§ 10. [Nadzór nad odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego]

1. Organ prowadzący postępowanie sprawuje przez upoważnioną przez siebie osobę nadzór nad odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega na:

1) kontroli:

a) realizacji programu,

b) obecności wnioskodawcy w trakcie trwania stażu adaptacyjnego,

c) prawidłowości prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego,

d) postępów wnioskodawcy w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu pracownika ochrony;

2) obserwacji i weryfikacji wykonywania przez wnioskodawcę zadań powierzonych mu przez opiekuna.

3. Organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę i przedsiębiorcę o upoważnieniu osoby, która w jego imieniu sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego.

4. Osoba, o której mowa w ust. 1, sporządza na piśmie protokoły przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 2.

§ 11. [Zespół dokonujący oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego]

1. Oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, zwanej dalej „oceną”, dokonuje zespół powołany przez organ prowadzący postępowanie, zwany dalej „zespołem”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

2. W skład zespołu wchodzi od 3 do 9 osób, które posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie wynikającym z programu.

3. Zespół dokonuje oceny na podstawie:

1) dziennika stażu adaptacyjnego;

2) opinii, o której mowa w § 7 pkt 5;

3) protokołów, o których mowa w § 10 ust. 4.

4. Ocena zawiera stwierdzenie przygotowania wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego albo braku takiego przygotowania oraz uzasadnienie takiego stwierdzenia.

5. Z przebiegu oceny sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu dokonujący danej oceny.

6. Zespół przekazuje ocenę wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 5 dni od dnia jej dokonania.

§ 12. [Koszt odbywania stażu adaptacyjnego]

Koszt odbywania stażu adaptacyjnego ustala przedsiębiorca nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu adaptacyjnego, mając na uwadze program i czas trwania tego stażu, z uwzględnieniem wynagrodzenia opiekuna, a także rzeczywistych kosztów organizacyjno-technicznych, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych oraz zajęć szkoleniowych, niezbędnych do realizacji programu.

§ 13. [Opłata]

1. Wnioskodawca uiszcza opłatę z tytułu kosztów odbywania stażu adaptacyjnego miesięcznie, w równych ratach płatnych z góry do 10. dnia miesiąca na rachunek bankowy przedsiębiorcy wskazany przez opiekuna.

2. Opłata z tytułu kosztów odbywania stażu adaptacyjnego może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącana z jego wynagrodzenia.

§ 14. [Zwrot raty opłaty]

1. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z odbywania stażu adaptacyjnego rata opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o jej zwrot na podany przez niego numer rachunku bankowego, po potrąceniu kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na przygotowanie albo przygotowanie i realizację stażu adaptacyjnego.

2. Jeżeli staż adaptacyjny nie odbędzie się lub nie może być kontynuowany z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy, rata opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o jej zwrot na podany przez niego numer rachunku bankowego.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 15. [Wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności]

Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia zobowiązującego go do przystąpienia do testu umiejętności, zwanego dalej „testem”, w celu przystąpienia do testu występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o jego przeprowadzenie.

§ 16. [Informacja o terminie i miejscu przeprowadzenia testu]

1. Organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę, nie później niż na 21 dni przed dniem przeprowadzenia testu, o:

1) terminie i miejscu przeprowadzenia testu;

2) szczegółowej tematyce testu;

3) czasie trwania testu;

4) wysokości opłaty za przeprowadzenie testu;

5) numerze rachunku bankowego, na który uiszcza się opłatę za przeprowadzenie testu.

2. Termin przeprowadzenia testu może ulec zmianie na uzasadniony wniosek złożony do organu prowadzącego postępowanie przez wnioskodawcę w terminie co najmniej 7 dni przed terminem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 17. [Skład zespołu egzaminacyjnego]

1. Test przeprowadza zespół egzaminacyjny powołany przez organ prowadzący postępowanie.

2. Zespół egzaminacyjny składa się z 3 do 9 osób, które wyróżniają się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu pracownika ochrony, którego dotyczy postępowanie.

§ 18. [Zadania zespołu egzaminacyjnego]

Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:

1) przygotowanie testu;

2) przeprowadzenie testu;

3) dokonanie oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności.

§ 19. [Dokumenty okazywane przed przystąpieniem do testu]

Przed przystąpieniem do testu wnioskodawca okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 33.

§ 20. [Część teoretyczna i praktyczna testu]

1. Test składa się:

1) w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – z części teoretycznej i praktycznej;

2) w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego – z części teoretycznej.

2. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po przedstawieniu organowi prowadzącemu postępowanie dokumentów poświadczających nabycie specjalistycznych umiejętności z zakresu części praktycznej testu, przystępuje tylko do części teoretycznej testu.

§ 21. [Zasady zdawania części teoretycznej testu]

1. Część teoretyczna testu składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Część pisemna testu składa się z nie więcej niż 80 pytań, z których każde zawiera od trzech do pięciu propozycji odpowiedzi.

3. Część ustna testu polega na odpowiedzi na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw, który składa się z nie więcej niż 10 pytań.

§ 22. [Zasady zdawania części praktycznej testu]

Część praktyczna testu polega na wykonaniu co najmniej trzech i nie więcej niż pięciu zadań sprawdzających umiejętności wnioskodawcy z zakresu samoobrony, technik interwencyjnych oraz wyszkolenia strzeleckiego.

§ 23. [Czas trwania testu]

Czas trwania testu nie może przekroczyć 360 minut.

§ 24. [Punktacja]

1. Za prawidłową odpowiedź na pytanie w części pisemnej testu wnioskodawca otrzymuje 1 punkt, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, żeby uzyskać punkt, należy wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi.

2. W części ustnej testu każda odpowiedź jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów –w zależności od stopnia prawidłowości udzielonej przez wnioskodawcę odpowiedzi na wylosowane pytania.

3. W części praktycznej testu każde zadanie jest oceniane w skali od 0 do 5 punktów – w zależności od stopnia prawidłowości jego wykonania.

§ 25. [Warunki dopuszczenia wnioskodawcy do części praktycznej testu]

Warunkiem dopuszczenia wnioskodawcy, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 1, do części praktycznej testu jest uzyskanie przez niego pozytywnej oceny z części teoretycznej testu.

§ 26. [Wynik pozytywny]

1. Za pozytywny uznaje się wynik z części teoretycznej testu, w której wnioskodawca uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania z tej części testu.

2. Za pozytywny uznaje się wynik z części praktycznej testu, w której wnioskodawca, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 1, uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania z tej części testu.

§ 27. [Końcowy wynik testu]

1. Końcowy wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny.

2. Za pozytywny uznaje się wynik testu, jeżeli wnioskodawca:

1) o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 1, uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej testu;

2) o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej testu.

§ 28. [Termin dokonania oceny umiejętności posiadanych przez wnioskodawcę]

1. Oceny umiejętności posiadanych przez wnioskodawcę dokonuje zespół egzaminacyjny w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu.

2. Dokonanie oceny polega na sprawdzeniu testu i ustaleniu jego wyniku.

§ 29. [Protokół przeprowadzenia testu]

1. Niezwłocznie po dokonaniu oceny, o której mowa w § 28, zespół egzaminacyjny sporządza protokół przeprowadzenia testu.

2. Protokół przeprowadzenia testu zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce przeprowadzenia testu;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia testu;

3) skład zespołu egzaminacyjnego;

4) imię i nazwisko wnioskodawcy;

5) wynik testu;

6) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego.

§ 30. [Termin przekazania informacji o wynikach testu i egzemplarza protokołu]

Zespół egzaminacyjny przekazuje nie później niż w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu przeprowadzenia testu:

1) wnioskodawcy – informację o wyniku testu;

2) organowi prowadzącemu postępowanie – egzemplarz protokołu.

§ 31. [Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu testu]

1. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uznaje się za rezygnację z przystąpienia do testu.

2. W przypadku nieprzystąpienia do testu z ważnej przyczyny wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia, w którym test miał być przeprowadzony, może zwrócić się do organu prowadzącego postępowanie z uzasadnionym wnioskiem o ponowne wyznaczenie terminu testu.

3. Przyczyną, o której mowa w ust. 2, jest zdarzenie lub okoliczność, na które wnioskodawca nie miał wpływu, a które uniemożliwiły mu przystąpienie do testu.

4. Oceny przyczyny nieprzystąpienia przez wnioskodawcę do testu w wyznaczonym terminie organ prowadzący postępowanie dokonuje niezwłocznie.

5. W przypadku uznania przyczyny nieprzystąpienia przez wnioskodawcę do testu w wyznaczonym terminie za usprawiedliwioną organ prowadzący postępowanie ponownie wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia testu, informując o nich wnioskodawcę nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia kolejnego testu.

§ 32. [Koszt przeprowadzenia testu]

Koszt przeprowadzenia testu ustala organ prowadzący postępowanie nie później niż na 30 dni przed dniem przeprowadzenia testu, mając na uwadze liczbę osób przystępujących do testu, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów przygotowania i przeprowadzenia testu oraz oceny umiejętności posiadanych przez wnioskodawcę, a także kosztów organizacyjno-technicznych związanych z przeprowadzeniem testu.

§ 33. [Termin wniesienia opłaty]

Wnioskodawca nie później niż na 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu wpłaca jednorazową opłatę z tytułu kosztów, o których mowa w § 32, na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący postępowanie.

§ 34. [Zwrot opłaty]

1. Wnioskodawcy przysługuje zwrot opłaty, o której mowa w § 33, w przypadku złożenia przez niego, przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu, rezygnacji z przystąpienia do testu.

2. Opłata, o której mowa w § 33, jest zwracana niezwłocznie na rachunek bankowy wnioskodawcy w wysokości pomniejszonej o rzeczywiste koszty poniesione przez organ prowadzący postępowanie na przygotowanie testu oraz koszty związane z przelewem bankowym.

§ 35. [Przeniesienie opłaty w przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do testu]

W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do testu wniesioną przez wnioskodawcę opłatę, o której mowa w § 33, zalicza się na poczet opłaty z tytułu kosztów przeprowadzenia testu w terminie, o którym mowa w § 31 ust. 5.

Rozdział 4

Przepis przejściowy i końcowy

§ 36. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do stażu adaptacyjnego i testu, od których odbycia jest uzależnione wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie postanowienia wydanego do dnia 31 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 37. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. J. Zieliński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 z 06.01.2006, str. 12, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 18, Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368, Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115, Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60 oraz Dz. Urz. L 134 z 24.05.2016, str. 135)..

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony (Dz. U. poz. 1407 oraz z 2013 r. poz. 1548), które na podstawie art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) traci moc z dniem 31 grudnia 2016 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama