| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 21 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych

Na podstawie art. 186 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1799 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy celnych (Dz. U. poz. 159) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej”;

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny doręcza niezwłocznie funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, którego postępowanie wyjaśniające dotyczy.”;

3) § 4 i § 5 otrzymują brzmienie:

„§ 4. Do wniosku, o którym mowa w art. 261 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88 i 244), zwanej dalej „ustawą”, rzecznik dyscyplinarny dołącza sprawozdanie z wyników postępowania wyjaśniającego, materiały zebrane w toku postępowania wyjaśniającego oraz wyjaśnienia złożone przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, którego postępowanie dotyczy.

§ 5. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego doręcza się niezwłocznie funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, którego postępowanie dotyczy, zwanemu dalej „obwinionym”, oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu.”;

4) użyte w § 6, w § 7 i w § 8 w ust. 1 i 3, w różnym przypadku, wyrazy „funkcjonariusz prowadzący postępowanie dyscyplinarne” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „prowadzący postępowanie dyscyplinarne”;

5) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rzecznik dyscyplinarny, w terminie 3 dni po upływie terminu do zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, składa do organu dyscyplinarnego sprawozdanie, o którym mowa w art. 265 ust. 3 ustawy.”;

6) w § 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej – polega na pisemnym poinformowaniu ukaranego, że zwolnienie ze służby następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »