reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do miejsca pełnienia służby

Na podstawie art. 244 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki, wysokość oraz tryb i termin wypłaty funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby, zwanego dalej „równoważnikiem”;

2) wzory dokumentów.

§ 2. [Warunki wypłaty równoważnika]

Równoważnik wypłaca się pod warunkiem poniesienia przez funkcjonariusza kosztów z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby.

§ 3. [Wysokość wypłacanego równoważnika]

Równoważnik wypłaca się w wysokości poniesionych przez funkcjonariusza i udokumentowanych kosztów dojazdu w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o jego wypłatę, z zastrzeżeniem § 6.

§ 4. [Wniosek o wypłatę równoważnika]

1. Wypłaty równoważnika dokonuje się za okres miesiąca, na wniosek funkcjonariusza złożony, w postaci papierowej albo elektronicznej, do kierownika jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej, w której funkcjonariusz pełni służbę, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który funkcjonariusz ubiega się o wypłatę równoważnika.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów dojazdu oraz potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego wykaz dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o wypłatę równoważnika.

4. Wzór wykazu dni pełnienia służby określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów dojazdu]

1. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu są:

1) miesięczne bilety imienne lub bilety jednorazowe na przejazd środkami komunikacji publicznej między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę – w przypadku funkcjonariuszy dojeżdżających do miejsca pełnienia służby środkami komunikacji publicznej;

2) oświadczenie funkcjonariusza o najniższej cenie biletu jednorazowego, o której mowa w § 6 ust. 2 – w przypadku funkcjonariuszy dojeżdżających do miejsca pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym.

2. W przypadku zmiany cen usług publicznego transportu zbiorowego skutkującej zmianą najniższej ceny biletu jednorazowego, o której mowa w § 6 ust. 2, oświadczenie funkcjonariusza traci ważność. W takim przypadku funkcjonariusz składa bezzwłocznie nowe oświadczenie.

§ 6. [Wysokość równoważnika dla funkcjonariusza dojeżdżającego do miejscowości pełnienia służby koleją lub prywatnym pojazdem]

1. Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby koleją równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o cenę biletu na przejazd z miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, do miejscowości, w której pełni służbę, oraz podróży powrotnej, w klasie drugiej pociągu osobowego, a w przypadku dojazdu pociągiem pospiesznym w klasie drugiej pociągu pospiesznego, bez względu na wysokość kosztów faktycznie poniesionych przez funkcjonariusza w związku z dojazdem.

2. Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o najniższą cenę biletu jednorazowego na przejazd środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, do miejscowości, w której pełni służbę, oraz podróży powrotnej, bez względu na wysokość kosztów faktycznie poniesionych przez niego w związku z dojazdem. W przypadku gdy trasa dojazdu nie jest obsługiwana przez środki komunikacji publicznej, równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o najniższą cenę biletu jednorazowego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego w regionie, na trasie o długości odpowiadającej najkrótszej odległości drogą publiczną między miejscowością zamieszkania funkcjonariusza a miejscowością pełnienia służby, oraz podróży powrotnej.

§ 7. [Nieobecność funkcjonariusza w służbie]

Wysokość równoważnika ustala się, uwzględniając liczbę dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o jego wypłatę. Dni nieobecności funkcjonariusza w służbie nie uwzględnia się.

§ 8. [Koszty nieuwzględniane przy ustalaniu wysokości równoważnika]

Przy ustalaniu wysokości równoważnika nie uwzględnia się kosztów dojazdu do stacji lub przystanku, z których funkcjonariusz dojeżdża do miejscowości pełnienia służby, oraz kosztów dojazdu z tej stacji lub przystanku do miejsca zamieszkania funkcjonariusza.

§ 9. [Odmowa wypłaty równoważnika]

1. Wypłata równoważnika następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. Odmowa wypłaty całości lub części równoważnika następuje w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odmowy.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby (Dz. U. poz. 1410), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYPŁATĘ RÓWNOWAŻNIKA Z TYTUŁU DOJAZDU DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 22 lutego 2017 r. (poz. 387)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYPŁATĘ RÓWNOWAŻNIKA Z TYTUŁU DOJAZDU DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WYKAZ DNI PEŁNIENIA SŁUŻBY]

Załącznik nr 2

WZÓR – WYKAZ DNI PEŁNIENIA SŁUŻBY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama