| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562 i 624) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415 i 765 oraz z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rolnik lub zarządca, o których mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwani dalej odpowiednio „rolnikiem” lub „zarządcą”, może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tym że nie może realizować jednocześnie takich samych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, chyba że kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego podjętego przez innego rolnika lub zarządcę.”,

b) uchyla się ust. 5 i 6;

2) w § 4 w ust. 2:

a) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„prowadzi na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestr działalności rolnośrodowiskowej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym, zawierający wykaz:”,

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

„6) nie jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w części I pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.2)).”;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmuje:

1) użytki rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „użytkami rolnymi”, lub obszar gruntów niebędących użytkami rolnymi, na których występują typy siedlisk przyrodniczych lub siedliska lęgowe ptaków wymienione w ust. 3 pkt 1 lit. b, c lub f lub w pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia, zwanych dalej „obszarami przyrodniczymi”:

a) zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu,

b) spełniające warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej,

c) objęte obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48 oraz Dz. Urz. UE L 225 z 19.08.2016, str. 41), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 640/2014”, również w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014, lub

2) zwierzęta ras lokalnych zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danej rasy lokalnej objętej wariantem pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7, dla których są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, będące zwierzętami zatwierdzonymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 18 lit. b rozporządzenia nr 640/2014.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pomimo że w drugim lub kolejnym roku realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego:

1) nie są spełnione warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej lub

2) rolnik lub zarządca nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu, lub

3) rolnik lub zarządca nie złożył, na formularzu udostępnionym przez Agencję, informacji o gruntach lub zwierzętach oraz o pakiecie lub wariancie realizowanym na tych gruntach lub w odniesieniu do tych zwierząt, wskazując położenie tych gruntów i ich powierzchnię

– uznaje się, że rolnik lub zarządca kontynuuje realizację podjętego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego, jeżeli grunty lub zwierzęta objęte tym zobowiązaniem znajdują się w jego posiadaniu.”;

4) w § 12 uchyla się ust. 1a;

5) w § 21:

a) w ust. 1:

– w pkt 1:

– – w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– zawierającego wyniki analizy gleby pobranej, zgodnie z normą w zakresie pobierania próbek do badań agrochemicznych gleby, z poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych, objętych zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, wykonanej w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innym laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb,”,

– – lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) oświadczenie o działkach rolnych, o których mowa w lit. a tiret pierwsze, których dotyczą wyniki analizy, o której mowa w lit. a tiret pierwsze, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję;”,

– w pkt 2:

– – w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– zawierającego wyniki analizy gleby pobranej, zgodnie z normą w zakresie pobierania próbek do badań agrochemicznych gleby, z poszczególnych działek rolnych położonych na gruntach ornych, będących w posiadaniu rolnika i na których wykonano analizę, o której mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwsze, wykonanej w laboratorium okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innym laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań agrochemicznych gleb i tą samą metodą, którą została wykonana analiza, o której mowa w pkt 1,”,

– – lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) oświadczenie o działkach rolnych, o których mowa w lit. a tiret pierwsze, których dotyczą wyniki analizy, o której mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwsze, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. W przypadku gdy rolnik lub zarządca nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 1, 2, 4, 4b, 4c, 4d lub 5, w terminie określonym w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika lub zarządcę do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Czynność, o której mowa w ust. 1, 2, 4, 4b, 4c, 4d lub 5, dokonaną do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za dany rok – uważa się za dokonaną w terminie.”;

6) w § 33 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, rolnik lub zarządca sporządza plan działalności rolnośrodowiskowej i składa do kierownika biura powiatowego Agencji najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.”;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części III w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przy czym ich liczba w przeliczeniu na 1 ha powierzchni sadu jest nie mniejsza niż 90”;

8) w załączniku nr 4 do rozporządzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

9) w załączniku nr 6 do rozporządzenia lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła

1 600 zł/szt.

7.2. Zachowanie lokalnych ras koni

1 900 zł/szt.
(konie małopolskie, konie wielkopolskie)

1 700 zł/szt.
(pozostałe rasy koni wymienione w ust. 5
załącznika nr 4 do rozporządzenia )

7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec

360 zł/szt.

7.4. Zachowanie lokalnych ras świń

1 140 zł/szt.

7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz

580 zł/szt.

 

§ 2. [Przepisy dotychczasowe]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2017 r.,

2) zakończonymi decyzją ostateczną wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2017 r.

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2017 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Rolnik lub zarządca, który w 2015 r. lub w 2016 r. nie spełnił warunków przyznania pomocy finansowej]

Rolnik lub zarządca, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.3)), który w 2015 r. lub w 2016 r. nie spełnił warunków przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” lub pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, może podejmować nowe zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2016, str. 33 oraz Dz. Urz. UE L 308 z 16.11.2016, str. 5.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 280 z 24.09.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 367 z 23.12.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 127 z 22.05.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 8 oraz Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 1.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 kwietnia 2017 r. (poz. 806)

1. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje następujące uprawy, rośliny i grupy upraw:

Lp.

Uprawy w rozumieniu
art. 44 rozporządzenia
nr 1307/2013

Rodzaje lub gatunki roślin

Grupa upraw

1

jęczmień jary

jęczmień jary

zboża

jęczmień ozimy

jęczmień ozimy

kukurydza

kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca, kukurydza woskowata, kukurydza zwyczajna

mieszanki zbożowe

mieszanka zbożowa

owies

owies bizantyjski, owies nagi (nagoziarnisty jary), owies siewny, owies szorstki

pszenica jara

pszenica orkisz – jara, pszenica płaskurka – jara, pszenica samopsza – jara, pszenica twarda – jara, pszenica zwyczajna – jara

pszenica ozima

pszenica orkisz – ozima, pszenica płaskurka – ozima, pszenica samopsza – ozima, pszenica twarda – ozima, pszenica zwyczajna – ozima

pszenżyto jare

pszenżyto jare

pszenżyto ozime

pszenżyto ozime

sorgo

sorgo techniczne, sorgo sułtańskie, trawa sudańska

szarłat

szarłat z wyjątkiem Amaranthus retroflexus

żyto jare

żyto jare

żyto ozime

żyto krzyca, żyto ozime

2

mieszanki

strączkowo-gorczycowa, strączkowo-słonecznikowa, strączkowo-zbożowa

mieszanki

3

fasola

fasola wielokwiatowa, fasola zwykła karłowa, fasola zwykła tyczna

strączkowe i warzywa strączkowe

groch

groch siewny (jadalny i pastewny, w tym peluszka) – w tym z rośliną podporową, groch zwyczajny łuskowy, groch zwyczajny cukrowy

groszek

lędźwian

łubin

łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty

seradela uprawna

seradela uprawna

soczewica jadalna

soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)

soja zwyczajna

soja zwyczajna

wyka jara

bobik, bób, wyka siewna (w tym z rośliną podporową)

wyka ozima

wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)

4

koniczyna

koniczyna egipska (aleksandryjska), koniczyna krwistoczerwona, koniczyna perska

bobowate drobnonasienne

nostrzyk

nostrzyk biały, nostrzyk żółty

5

trawa lub inne pastewne rośliny zielne

mieszanka jednoroczna traw, trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona, mieszanka jednoroczna traw z motylkowatymi drobnonasiennymi

trawa lub inne pastewne rośliny zielne

6

burak

burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak liściowy (boćwina), burak pastewny

okopowe i warzywa korzeniowe

cykoria

cykoria siewna (korzeniowa)

marchew

marchew jadalna, marchew pastewna

pasternak zwyczajny

pasternak zwyczajny

pietruszka

pietruszka korzeniowa, pietruszka naciowa

salsefia

salsefia

seler

seler korzeniowy, seler naciowy

skorzonera

skorzonera

ziemniak

ziemniak

7

gorczyca biała

gorczyca biała

oleiste

gorczyca czarna

gorczyca czarna

gorczyca sarepska

gorczyca sarepska

kapusta rzepak – ozimy

rzepak ozimy

kapusta rzepak – jary

brukiew, rzepak jary

rzepik ozimy

perko, rzepik

słonecznik

słonecznik oleisty, słonecznik pastewny, topinambur

8

dynia figolistna

dynia figolistna

warzywa
kapustowate
i rzepowate

dynia olbrzymia

dynia olbrzymia

dynia piżmowa

dynia piżmowa

dynia zwyczajna

cukinia, dynia oleista, dynia pastewna, dynia zwyczajna, kabaczek, patison

kapusta warzywna

brokuł włoski, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pastewna, kapusta włoska

kapusta właściwa

kapusta chińska, kapusta pekińska i rzepa ścierniskowa

rzeżucha ogrodowa

pieprzyca siewna (rzeżucha ogrodowa)

rzodkiew

rzodkiew czarna, rzodkiew biała, rzodkiew oleista, rzodkiewka

9

proso

proso

proso

10

facelia błękitna

facelia błękitna

facelia

11

len

len oleisty i len włóknisty

len, lnianka

lnianka siewna

lnianka siewna (lnicznik)

12

mak

mak lekarski, mak wschodni

mak

13

gryka

gryka

gryka

14

arbuz

arbuz (kawon)

pozostałe
warzywa

cykoria

endywia eskariola, endywia kędzierzawa, cykoria warzywna (liściowa, sałatowa)

czosnek

cebula kartoflanka, cebula perłowa, cebula wielopiętrowa, cebula zwyczajna, czosnek, czosnek niedźwiedzi, por, czosnek serpentynowy (rokambuł), siedmiolatka, szalotka, szczypiorek

koper ogrodowy

koper ogrodowy

koper włoski

koper włoski (fenkuł)

melon

melon

oberżyna

bakłażan (oberżyna)

ogórek

ogórek

papryka roczna

papryka roczna

pomidor skórzasty

pomidor skórzasty

pomidor

pomidor

roszpunka warzywna

roszpunka (roszponka) warzywna

sałata

sałata głowiasta masłowa, sałata głowiasta krucha, sałata listkowa (rozetowa), sałata łodygowa, sałata rzymska

szpinak nowozelandzki

szpinak nowozelandzki

szpinak zwyczajny

szpinak warzywny (zwyczajny)

15

chaber

chaber bławatek

rośliny
miododajne

pszczelnik

pszczelnik mołdawski

rukiew

rukiew wodna

ślaz

ślaz dziki, ślaz maurytański

ślazówka

ślazówka ogrodowa, ślazówka turyngska

16

babka

babka lancetowata, babka płesznik

zioła

bazylia pospolita

bazylia pospolita

bylica

bylica estragon, bylica piołun

czarnuszka siewna

czarnuszka siewna

cząber

cząber ogrodowy

dzięgiel

dzięgiel leśny, arcydzięgiel litwor

dziurawiec zwyczajny

dziurawiec zwyczajny

fiołek trójbarwny

fiołek trójbarwny

hyzop lekarski

hyzop lekarski

jeżówka purpurowa

jeżówka purpurowa

kminek zwyczajny

kminek zwyczajny

kocanki piaskowe

kocanki piaskowe

kolendra siewna

kolendra siewna

kozieradka pospolita

kozieradka pospolita

kozłek lekarski

kozłek lekarski

krokosz barwierski

krokosz barwierski

krwawnik pospolity

krwawnik pospolity

lawenda wąskolistna

lawenda wąskolistna

lebiodka

lebiodka pospolita, majeranek ogrodowy

lnica

lnica (lnianka) pospolita

lubczyk ogrodowy

lubczyk ogrodowy

macierzanka

tymianek pospolity (właściwy)

melisa lekarska

melisa lekarska

mięta

mięta kędzierzawa, mięta pieprzowa, mięta długolistna, mięta okrągłolistna

mniszek lekarski

mniszek lekarski

mydlnica lekarska

mydlnica lekarska

nagietek lekarski

nagietek lekarski

ogórecznik lekarski

ogórecznik lekarski

orlik pospolity

orlik pospolity

ostropest plamisty

ostropest plamisty

prawoślaz

malwa czarna, prawoślaz lekarski

różeniec górski

różeniec górski

rumian rzymski

rumian rzymski (szlachetny)

rumianek pospolity

rumianek pospolity

ruta zwyczajna

ruta zwyczajna

serdecznik pospolity

serdecznik pospolity

szałwia

szałwia lekarska

szanta zwyczajna

szanta zwyczajna

wiesiołek

wiesiołek dwuletni

złocień dalmatyński

złocień dalmatyński

żeń-szeń prawdziwy

żeń-szeń prawdziwy

17

komonica

komonica błotna, komonica zwyczajna

wieloletnie

koniczyna biała

koniczyna biała

koniczyna czerwona

koniczyna czerwona

lucerna

lucerna chmielowa (nerkowata), lucerna mieszańcowa, lucerna sierpowata, lucerna siewna

mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi

mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi

mieszanka wieloletnia traw

mieszanka wieloletnia traw

poziomka

poziomka, truskawka

rutwica lekarska

rutwica lekarska

sparceta

sparceta piaskowa, sparceta (esparceta) siewna

szczaw

szczaw

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »