reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Art. 1. [Prawo ochrony środowiska]

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 i 785) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 400d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu liczy nie więcej niż 12 członków.”;

2) w art. 400f:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rady nadzorcze wojewódzkich funduszy liczą po 5 członków.”,

b) w ust. 2:

– pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) członkowie rad wyznaczeni przez wojewodę spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych;

2) członkowie rad wyznaczeni przez Zarząd Narodowego Funduszu;

3) członkowie rad wyznaczeni przez wojewodę;”,

– uchyla się pkt 4–6,

– pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej podległe albo nadzorowane przez ministra właściwego do spraw środowiska lub jednostek podległych albo nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;”,

– dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wiceprzewodniczący rad wyznaczeni przez sejmik województwa.”,

c) uchyla się ust. 3–6,

d) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. Członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska.

8. W razie niewyznaczenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, odpowiednio, przez wojewodę, Zarząd Narodowego Funduszu lub sejmik województwa, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, minister właściwy do spraw środowiska może powołać na ich miejsce swoich przedstawicieli.”,

e) uchyla się ust. 9,

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady ustalają wojewodowie.”;

3) w art. 400i w ust. 1 wyraz „osób” zastępuje się wyrazem „członków”;

4) w art. 400j:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zarządy wojewódzkich funduszy liczą od 1 do 2 członków.

2. Zarządy wojewódzkich funduszy stanowią prezesi zarządów wojewódzkich funduszy albo prezesi zarządów wojewódzkich funduszy i zastępcy prezesów zarządów wojewódzkich funduszy, powoływani i odwoływani przez zarządy województw, na wniosek rad nadzorczych wojewódzkich funduszy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli zarząd województwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu zgodnie z tym wnioskiem, powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu dokonuje rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu.”,

c) w ust. 3 wyrazy „w ust. 2” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 i 2a”.

Art. 2. [Mandaty dotychczasowych członków rad nadzorczych]

Mandaty dotychczasowych członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. [Powołanie członków rad]

1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wojewodowie, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i sejmiki województw wyznaczą po raz pierwszy członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 400f ust. 2 pkt 1–3 i 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Minister właściwy do spraw środowiska powoła po raz pierwszy członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w składzie, o którym mowa w art. 400f ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia ich wyznaczenia zgodnie z ust. 1.

3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska powoła po raz pierwszy na członków rad wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej swoich przedstawicieli.

4. W terminie 14 dni od dnia powołania rada nadzorcza wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o której mowa w ust. 1, skieruje do zarządu województwa wniosek o powołanie członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

5. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, zarząd województwa powoła członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wskazanych w tym wniosku.

6. Mandat dotychczasowych członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wygasa z dniem powołania członków zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 5.

Art. 4. [Statuty wojewódzkich funduszy]

1. Dotychczasowe statuty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydane na podstawie art. 400p ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do czasu nadania nowych statutów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art. 400p ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Sejmiki województw uchwalą nowe statuty wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art. 400p ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. W przypadku nieuchwalenia statutów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie, o którym mowa w ust. 2, wojewodowie nadadzą, w drodze zarządzenia, statuty wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Statuty, o których mowa w ust. 3, zachowują ważność do czasu uchwalenia statutów przez sejmiki województw.

Art. 5. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama