| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Połączenie uczelni]

1. Z dniem 1 września 2017 r. łączy się następujące uczelnie publiczne, zwane dalej „uczelniami”:

1) Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze, zwany dalej „Uniwersytetem”;

2) Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, zwaną dalej „Szkołą”.

2. Połączenie uczelni następuje przez włączenie Szkoły do Uniwersytetu.

3. Z dniem połączenia uczelni znosi się Szkołę.

4. Z dniem połączenia uczelni wygasają kadencje organów kolegialnych i jednoosobowych Szkoły.

§ 2. [Wejście w prawa i obowiązki Szkoły przez Uniwersytet]

1. Z dniem połączenia uczelni Uniwersytet wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Szkoły.

2. Z dniem połączenia uczelni mienie, należności i zobowiązania Szkoły stają się odpowiednio mieniem, należnościami i zobowiązaniami Uniwersytetu.

§ 3. [Przekształcenie uprawnień Szkoły w uprawnienia Uniwersytetu]

1. Z dniem połączenia uczelni uprawnienia Szkoły do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia stają się uprawnieniami Uniwersytetu.

2. Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, prowadzone przez Szkołę do dnia połączenia uczelni, są prowadzone na podstawie uprawnień, o których mowa w ust. 1, przez Uniwersytet w jego zamiejscowej jednostce organizacyjnej w Sulechowie, utworzonej w formie podstawowej jednostki organizacyjnej.

§ 4. [Studenci po połączeniu uczelni]

1. Z dniem połączenia uczelni studenci Szkoły stają się studentami Uniwersytetu.

2. Studenci, o których mowa w ust. 1, kontynuują kształcenie w zamiejscowej jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2, zgodnie z programem kształcenia obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień połączenia uczelni.

§ 5. [Osoby przyjęte na studia po połączeniu uczelni]

1. Z dniem połączenia uczelni osoby przyjęte na studia w Szkole na rok akademicki 2017/2018 stają się osobami przyjętymi na studia w Uniwersytecie.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, rozpoczynają kształcenie w zamiejscowej jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2, zgodnie z programem kształcenia obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień połączenia uczelni.

§ 6. [Pracownicy po połączeniu uczelni]

Z dniem połączenia uczelni pracownicy Szkoły stają się pracownikami Uniwersytetu. Przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) stosuje się odpowiednio.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859 i 1321.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »