reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz trybu postępowania w sprawach zawieszania albo ograniczenia prawa wykonywania zawodu

Na podstawie art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 599) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące osób wchodzących w skład komisji lekarskiej, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej „komisją lekarską”;

2) tryb orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

3) szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych fizjoterapeuty, zwanego dalej „postępowaniem”.

§ 2. [Skład komisji lekarskiej]

1. Komisja lekarska składa się z trzech lekarzy specjalistów odpowiednich dziedzin medycyny.

2. Członkiem komisji lekarskiej nie może być lekarz, który:

1) jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia fizjoterapeuty, którego dotyczy postępowanie;

2) pozostaje wobec fizjoterapeuty, którego dotyczy postępowanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Członek komisji lekarskiej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu z urzędu lub na wniosek fizjoterapeuty, którego dotyczy postępowanie, jeżeli w trakcie tego postępowania wyszła na jaw lub zaszła co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 2, lub członek komisji lekarskiej w trakcie trwającego postępowania został pozbawiony prawa wykonywania zawodu, zawieszony w prawie wykonywania zawodu lub ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych.

4. Wniosek o wyłączenie członka komisji lekarskiej strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu, o którym mowa w § 6, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia.

5. W przypadku podjęcia uchwały o wyłączeniu członka komisji lekarskiej, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, zwana dalej „KRF”, powołuje na jego miejsce nowego członka.

§ 3. [Mąż zaufania]

1. Fizjoterapeuta, którego dotyczy postępowanie, może wskazać fizjoterapeutę, lekarza niebędącego członkiem komisji, adwokata albo radcę prawnego jako swojego męża zaufania, który czuwa nad rzetelnością przebiegu postępowania.

2. Fizjoterapeuta może ustanowić męża zaufania nie później niż w dniu stawiennictwa przed komisją lekarską.

3. Mąż zaufania, nie będąc członkiem komisji lekarskiej, ma prawo uczestniczyć we wszystkich jej czynnościach, z wyjątkiem głosowania.

4. Mąż zaufania może uczestniczyć w posiedzeniu KRF w przedmiocie uchwały, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. [Badanie lekarskie w celu wydania orzeczenia o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty]

1. Komisja lekarska w celu wydania orzeczenia o niezdolności do wykonywania zawodu fizjoterapeuty przeprowadza badanie lekarskie, a także może skierować fizjoterapeutę na niezbędne badania lub obserwację w podmiocie leczniczym lub wystąpić o wydanie dodatkowej opinii lekarza specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny.

2. Przewodniczący komisji lekarskiej uzgadnia termin niezbędnych badań lub obserwacji w podmiocie leczniczym oraz powiadamia fizjoterapeutę o terminie i miejscu ich wykonania.

§ 5. [Niestawiennictwo usprawiedliwione]

1. Termin stawiennictwa fizjoterapeuty przed komisją oraz na badania lub obserwację, o których mowa w § 4 ust. 1, ustala się w taki sposób, aby był nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia albo wezwania.

2. W przypadku usprawiedliwionego niestawienia się fizjoterapeuty przed komisją lekarską oraz na badanie lub obserwację, o których mowa w § 4 ust. 1, przewodniczący komisji lekarskiej ustala ponowny termin stawienia się przed komisją lekarską oraz na badanie lub obserwację, o których mowa w § 4 ust. 1, o którym powiadamia fizjoterapeutę, z zachowaniem wymogu określonego w ust. 1.

3. Usprawiedliwienie niestawiennictwa fizjoterapeuty z powodu choroby wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność stawienia się na badanie lekarskie w terminie 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia.

4. W przypadku zaistnienia innych okoliczności uzasadniających niestawiennictwo fizjoterapeuta informuje komisję lekarską o przyczynach usprawiedliwiających niestawiennictwo, przedstawiając je pisemnie w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.

5. Jeżeli fizjoterapeuta odmawia stawienia się przed komisją lekarską lub poddania się badaniu lub obserwacji, o których mowa w § 4 ust. 1, lub ponownie nie stawia się przed komisją lekarską oraz na badanie lub obserwację, o których mowa w § 4 ust. 1, przewodniczący komisji lekarskiej powiadamia o tym niezwłocznie KRF, która podejmuje wówczas uchwałę, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy.

§ 6. [Protokół]

1. Komisja lekarska z dokonanych czynności sporządza protokół, który zawiera:

1) oznaczenie daty i miejsca posiedzenia komisji lekarskiej;

2) imiona, nazwiska i tytuły zawodowe członków komisji lekarskiej oraz wskazanie dziedzin medycyny, w których posiadają oni specjalizację;

3) imię, nazwisko oraz numer PESEL fizjoterapeuty, którego postępowanie dotyczy, a w przypadku braku numeru PESEL – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz państwo jego wydania;

4) imię i nazwisko męża zaufania, jeżeli został wyznaczony;

5) okoliczności, które spowodowały przeprowadzenie badania lekarskiego, oraz okoliczności, które spowodowały konieczność zasięgnięcia opinii, o której mowa w § 4 ust. 1;

6) informację o podjęciu uchwały, o której mowa w § 2 ust. 5, oraz powołaniu nowego członka komisji lekarskiej;

7) podpisy członków komisji lekarskiej i męża zaufania albo informację o odmowie podpisania protokołu przez męża zaufania.

2. Do protokołu dołącza się orzeczenie komisji lekarskiej wraz z uzasadnieniem.

§ 7. [Orzeczenie komisji lekarskiej]

1. Orzeczenia komisji lekarskiej zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji lekarskiej, który ma odrębne zdanie, może je złożyć na piśmie wraz z uzasadnieniem, które dołącza się do protokołu, o którym mowa w § 6.

2. Jeżeli stan zdrowia fizjoterapeuty uniemożliwia wykonywanie ściśle określonych czynności zawodowych, komisja lekarska w orzeczeniu wskazuje rodzaj tych czynności.

3. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem i ze zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją medyczną oraz z protokołem, o którym mowa w § 6, komisja lekarska niezwłocznie przekazuje KRF.

4. KRF doręcza niezwłocznie odpis orzeczenia komisji lekarskiej fizjoterapeucie, którego dotyczy postępowanie, i jego mężowi zaufania, jeżeli został wyznaczony.

§ 8. [Uzupełnienie orzeczenia]

W uzasadnionych przypadkach KRF może zwrócić się do komisji lekarskiej o uzupełnienie orzeczenia:

1) z urzędu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia komisji lekarskiej;

2) na wniosek fizjoterapeuty, którego dotyczy postępowanie – w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

§ 9. [Uchwała o umorzeniu postępowania]

Jeżeli orzeczenie komisji lekarskiej nie daje podstaw do zawieszenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty albo ograniczenia wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych, KRF podejmuje uchwałę o umorzeniu postępowania.

§ 10. [Uchwała o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty]

1. KRF na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, nie później niż po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania orzeczenia albo miesiąca od dnia otrzymania uzupełnienia orzeczenia, podejmuje uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu albo uchwałę o ograniczeniu wykonywania ściśle określonych czynności zawodowych na okres trwania niezdolności do wykonywania zawodu.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę podjęcia uchwały;

2) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania fizjoterapeuty;

3) podstawę prawną;

4) rozstrzygnięcie, z określeniem okresu zawieszenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty albo wykaz ściśle określonych czynności zawodowych, których dotyczy ograniczenie;

5) uzasadnienie faktyczne i prawne;

6) termin ponownego badania lekarskiego przez komisję lekarską;

7) pouczenie o trybie i terminie odwołania;

8) podpis Prezesa KRF.

3. Do postępowania w sprawie wydania uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 6–10 w dziale I oraz rozdziałów 7, 12 i 13 w dziale II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

§ 11. [Odwołanie od uchwały]

1. Odwołanie od uchwały KRF, o której mowa w § 10, fizjoterapeuta składa w dwóch egzemplarzach do ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem KRF, w terminie określonym w art. 12 ust. 7 ustawy.

2. Decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie odwołania od uchwały doręcza się fizjoterapeucie, którego postępowanie dotyczy, jego mężowi zaufania, jeżeli został wyznaczony, oraz KRF.

3. Do odwołania od uchwały, o której mowa w § 10, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 6 i 7 w dziale I oraz rozdziału 10 w dziale II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że KRF jest obowiązana przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie, jeżeli w tym terminie nie podjęła nowej uchwały, w której uchyliła lub zmieniła zaskarżoną uchwałę.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama