reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów

Na podstawie art. 31f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089 i 1387) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów, zwanego dalej „postępowaniem”, o których mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w tym termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się do niej;

2) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania;

3) sposób wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową.

§ 2. [Wniosek oraz zawiadomienie]

1. Koordynator do spraw negocjacji, zwany dalej „Koordynatorem”, po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania, zwanego dalej „wnioskiem”, wszczyna postępowanie i zawiadamia strony o jego wszczęciu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kierowane jest do:

1) wnioskodawcy:

a) przesyłką rejestrowaną – w przypadku wpływu wniosku w postaci papierowej, albo

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w przypadku wpływu wniosku w postaci elektronicznej, w tym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora;

2) przedsiębiorstwa energetycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową.

§ 3. [Wniosek]

Wniosek może zostać złożony w postaci papierowej do Koordynatora na adres Urzędu Regulacji Energetyki lub w postaci elektronicznej, w tym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej prowadzonej przez Koordynatora.

§ 4. [Zadania Koordynatora]

1. Koordynator informuje przedsiębiorstwo energetyczne o wszczęciu sporu, w tym o jego przedmiocie i żądaniach wnioskodawcy, oraz przepisach prawa mających zastosowanie w sprawie, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni na ustosunkowanie się do wniosku.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie przedsiębiorstwo energetyczne:

1) nie ustosunkuje się do wniosku albo

2) oświadczy, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu

– Koordynator kończy postępowanie, o czym niezwłocznie informuje strony postępowania.

§ 5. [Wezwanie stron do przedstawienia dokumentów, informacji lub wyjaśnień]

Koordynator, w razie potrzeby, wzywa strony, wyznaczając termin do przedstawienia dokumentów, informacji lub wyjaśnień, w tym wszelkich okoliczności mogących przyczynić się do rozwiązania sporu.

§ 6. [Posiedzenie]

Jeżeli przemawia za tym charakter sporu, Koordynator może zwołać posiedzenie, na które wzywa strony postępowania. Posiedzenie wyznacza się w terminie umożliwiającym stawienie się stronom oraz ich pełnomocnikom, gdy zostali ustanowieni.

§ 7. [Ustosunkowania się do propozycji rozwiązania sporu]

1. Strony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji rozwiązania sporu, zajmują stanowisko w odniesieniu do tej propozycji.

2. Jeżeli strona nie wyrazi zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub na zastosowanie się do niej albo nie dochowa terminu, o którym mowa w ust. 1, Koordynator kończy postępowanie.

§ 8. [Zakończenie postępowania]

Koordynator kończy postępowanie:

1) w przypadku wycofania wniosku przez wnioskodawcę w trakcie postępowania;

2) w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 7 ust. 2;

3) gdy przeprowadzenie postępowania stało się z innych przyczyn niemożliwe.

§ 9. [Wymiana informacji]

1. Wymiana informacji odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pośrednictwem Koordynatora.

2. W przypadku niewyrażenia przez stronę zgody na wymianę informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wymiana informacji między stronami postępowania odbywa się przesyłką pocztową.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama