reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1222) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych utworzonych lub nadzorowanych przez:

1) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub

2) ministra właściwego do spraw rybołówstwa, lub

3) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej

– lub podległych takiemu ministrowi.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony – osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy;

2) podmiot prawny – jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 9 i 12 ustawy;

3) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089).

§ 3. [Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej]

Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, zajmującemu stanowisko w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 9 i 12 ustawy, jest minister właściwy odpowiednio do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa albo żeglugi śródlądowej.

§ 4. [Warunki przyznania nagrody rocznej]

1. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym, za który jest przyznawana nagroda:

1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;

2) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

3) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda – w przypadku gdy sprawozdanie podlega zatwierdzeniu – lub złożył prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda;

5) efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.

3. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.

§ 5. [Wniosek o przyznanie nagrody rocznej]

1. Nagrodę roczną przyznaje się uprawnionemu, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy, na umotywowany wniosek złożony przez:

1) radę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 i 1452) – w odniesieniu do uprawnionego, zatrudnionego w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy, albo

2) dyrektora komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego odpowiednio do spraw gospodarki morskiej, rybołówstwa albo żeglugi śródlądowej, do której zakresu działania należy nadzór w imieniu ministra nad jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 12 ustawy – w odniesieniu do uprawnionego, zatrudnionego w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.

2. Do wniosku dołącza się:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda,

2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, o ile sprawozdanie podlegało zatwierdzeniu,

3) oświadczenie podmiotu prawnego o terminowym regulowaniu przez ten podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym,

4) uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu, w przypadku jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy

– o ile organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada.

3. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej składa się w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, lub złożenia przez podmiot prawidłowo sporządzonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda, oraz przedłożenia w określonych przepisami terminach sprawozdań budżetowych.

§ 6. [Stosowanie rozporządzenia]

Do nagród rocznych za rok 2016 stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama