reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)2)

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 20 ust. 1 pkt 3–6 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2041 i 2246) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. U. poz. 1065) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, nie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa, w którym nie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego, lub z obszaru uznanego za wolny od organizmu szkodliwego zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych3), chyba że spełniają wymagania określone w art. 16 oraz art. 18 ust. 2 i 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/789 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. Urz. UE L 125 z 21.05.2015, str. 36, z późn. zm.4)), zwanej dalej „decyzją 2015/789”.”;

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które nie były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro, nie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, chyba że spełniają wymagania określone w art. 17 decyzji 2015/789, przy czym w świadectwie fitosanitarnym umieszcza się informację o spełnieniu tych wymagań.”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro, nie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, chyba że spełniają wymagania określone w art. 17 ust. 3a i 4a decyzji 2015/789, przy czym w świadectwie fitosanitarnym umieszcza się informację o spełnieniu tych wymagań.”;

4) w § 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które nie były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub na terytoriach innych państw członkowskich objętych takimi strefami mogą być przemieszczane, jeżeli:”;

5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy wymienione w załączniku do rozporządzenia, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, które były uprawiane przez cały cykl produkcji in vitro na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub na terytoriach innych państw członkowskich objętych takimi strefami mogą być przemieszczane, jeżeli:

1) zostały zaopatrzone w paszport roślin;

2) miejsce produkcji, w którym były uprawiane:

a) zostało uwzględnione w rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego,

b) zostało uznane za wolne od organizmu szkodliwego i jego wektorów zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych5),

c) znajdowało się w izolacji fizycznej uniemożliwiającej porażenie tych roślin przez organizm szkodliwy,

d) co najmniej dwa razy w roku przeprowadzano kontrole występowania organizmu szkodliwego,

e) nie stwierdzono objawów występowania organizmu szkodliwego ani jego wektorów, a jeżeli stwierdzono takie objawy, to w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykluczono występowanie organizmu szkodliwego;

3) były uprawiane w przezroczystym opakowaniu w sterylnych warunkach z:

a) nasion albo

b) roślin matecznych, które w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zostały uznane za wolne od tego organizmu szkodliwego, uprawianych na terytoriach państw członkowskich uznanych za wolne od tego organizmu, albo

c) roślin matecznych uprawianych w miejscu, o którym mowa w pkt 2, które w wyniku przeprowadzanych badań laboratoryjnych zostały uznane za wolne od organizmu szkodliwego;

4) były przemieszczane przez takie obszary w przezroczystych pojemnikach w sterylnych warunkach uniemożliwiających ich porażenie przez organizm szkodliwy lub jego wektory;

5) podmioty prowadzące uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie lub sortowanie roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub dokonujące ich wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego.”;

6) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/764 z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/789 w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 77).

3) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 - Requirements for the establishment of pest free areas, Publication No 4, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485), udostępniony pod adresem: http://www.fao.org/docrep/009/a0450e/a0450e00.htm.

4) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2015, str. 143 i Dz. Urz. UE L 126 z 14.05.2016, str. 77.

5) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures, Part 10 - Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites, Publication No 10, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r., udostępniony pod adresem: http://www.fao.org/docrep/009/a0450e/a0450e00.htm.

Załącznik 1. [WYKAZ ROŚLIN PODATNYCH NA PORAŻENIE PRZEZ ORGANIZM SZKODLIWY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2017 r. (poz. 1550)

WYKAZ ROŚLIN PODATNYCH NA PORAŻENIE PRZEZ ORGANIZM SZKODLIWY

1) Acacia longifolia (Andrews) Willd.;

2) Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl.;

3) Acer;

4) Aesculus;

5) Agrostis gigantea Roth;

6) Albizia julibrissin Durazz.;

7) Alnus rhombifolia Nutt.;

8) Alternanthera tenella Colla;

9) Amaranthus blitoides S. Watson;

10) Ambrosia;

11) Ampelopsis arborea (L.) Koehne;

12) Ampelopsis cordata Michx.;

13) Artemisia arborescens L.;

14) Artemisia douglasiana Hook.;

15) Artemisia vulgaris var. heterophylla (H.M. Hall & Clements) Jepson;

16) Asparagus acutifolius L.;

17) Avena fatua L.;

18) Baccharis halimifolia L.;

19) Baccharis pilularis DC.;

20) Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.);

21) Bidens pilosa L.;

22) Brachiaria decumbens (Stapf);

23) Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc.;

24) Brassica;

25) Bromus diandrus Roth;

26) Callicarpa americana L.;

27) Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.;

28) Carex;

29) Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch;

30) Cassia tora (L.) Roxb.;

31) Catharanthus;

32) Celastrus orbiculata Thunb.;

33) Celtis occidentalis L.;

34) Cenchrus echinatus L.;

35) Cercis canadensis L.;

36) Cercis occidentalis Torr.;

37) Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene;

38) Chenopodium quinoa Willd.;

39) Chionanthus;

40) Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura;

41) Cistus creticus L.;

42) Cistus monspeliensis L.;

43) Cistus salviifolius L.;

44) Citrus;

45) Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash;

46) Coffea;

47) Commelina benghalensis L.;

48) Conium maculatum L.;

49) Convolvulus arvensis L.;

50) Conyza canadensis (L.) Cronquist;

51) Coprosma repens A. Rich.;

52) Cornus florida L.;

53) Coronilla valentina L.;

54) Coronopus didymus (L.) Sm.;

55) Cynodon dactylon (L.) Pers.;

56) Cyperus eragrostis Lam.;

57) Cyperus esculentus L.;

58) Cytisus scoparius (L.) Link.;

59) Datura wrightii Regel;

60) Digitaria horizontalis Willd.;

61) Digitaria insularis (L.) Ekman;

62) Digitaria sanguinalis (L.) Scop.;

63) Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants;

64) Dodonaea viscosa Jacq.;

65) Duranta erecta L.;

66) Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.;

67) Encelia farinosa A. Gray ex Torr.;

68) Eriochloa contracta Hitchc.;

69) Erodium;

70) Escallonia montevidensis Link & Otto;

71) Eucalyptus camaldulensis Dehnh.;

72) Eucalyptus globulus Labill.;

73) Eugenia myrtifolia Sims;

74) Euphorbia hirta L.;

75) Euphorbia terracina L.;

76) Fagopyrum esculentum Moench;

77) Fagus crenata Blume;

78) Ficus carica L.;

79) Fragaria vesca L.;

80) Fraxinus americana L.;

81) Fraxinus dipetala Hook. & Arn.;

82) Fraxinus latifolia Benth.;

83) Fraxinus pennsylvanica Marshall;

84) Fuchsia magellanica Lam.;

85) Genista ephedroides DC.;

86) Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson;

87) Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom.);

88) Geranium dissectum L.;

89) Ginkgo biloba L.;

90) Gleditsia triacanthos L.;

91) Grevillea juniperina L.;

92) Hebe;

93) Hedera helix L.;

94) Helianthus annuus L.;

95) Hemerocallis;

96) Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem.;

97) Hibiscus schizopetalus (Masters) J.D. Hooker;

98) Hibiscus syriacus L.;

99) Hordeum murinum L.;

100) Hydrangea paniculata Siebold;

101) Ilex vomitoria Sol. ex Aiton;

102) Ipomoea purpurea (L.) Roth;

103) Iva annua L.;

104) Jacaranda mimosifolia D. Don;

105) Juglans;

106) Juniperus ashei J. Buchholz;

107) Koelreuteria bipinnata Franch.;

108) Lactuca serriola L.;

109) Lagerstroemia indica L.;

110) Laurus nobilis L.;

111) Lavandula angustifolia Mill.;

112) Lavandula dentata L.;

113) Lavandula stoechas L.;

114) Ligustrum lucidum L.;

115) Lippia nodiflora (L.) Greene;

116) Liquidambar styraciflua L.;

117) Liriodendron tulipifera L.;

118) Lolium perenne L.;

119) Lonicera japonica (L.) Thunb.;

120) Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet;

121) Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner;

122) Lupinus villosus Willd.;

123) Magnolia grandiflora L.;

124) Malva;

125) Marrubium vulgare L.;

126) Medicago polymorpha L.;

127) Medicago sativa L.;

128) Melilotus;

129) Melissa officinalis L.;

130) Metrosideros;

131) Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn;

132) Modiola caroliniana (L.) G. Don;

133) Montia linearis (Hook.) Greene;

134) Morus;

135) Myoporum insulare R. Br.;

136) Myrtus communis L.;

137) Nandina domestica Murray;

138) Neptunia lutea (Leavenw.) Benth;

139) Nerium oleander L.;

140) Nicotiana glauca Graham;

141) Olea europaea L.;

142) Origanum majorana L.;

143) Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.;

144) Paspalum dilatatum Poir.;

145) Pelargonium graveolens L'Hér;

146) Persea americana Mill.;

147) Phoenix reclinata Jacq.;

148) Phoenix roebelenii O'Brien;

149) Pinus taeda L.;

150) Pistacia vera L.;

151) Plantago lanceolata L.;

152) Platanus;

153) Pluchea odorata (L.) Cass.;

154) Poa annua L.;

155) Polygala myrtifolia L.;

156) Polygala x grandiflora nana;

157) Polygonum arenastrum Boreau;

158) Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre;

159) Polygonum persicaria Gray;

160) Populus fremontii S. Watson;

161) Portulaca;

162) Prunus;

163) Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai;

164) Quercus;

165) Ranunculus repens L.;

166) Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl.;

167) Rhamnus alaternus L.;

168) Rhus;

169) Rosa californica Cham. & Schldl.;

170) Rosa x floribunda;

171) Rosmarinus officinalis L.;

172) Rubus;

173) Rumex crispus L.;

174) Salix;

175) Salsola tragus L.;

176) Salvia apiana Jeps.;

177) Salvia mellifera Greene;

178) Sambucus;

179) Sapindus saponaria L.;

180) Schinus molle L.;

181) Senecio vulgaris L.;

182) Setaria magna Griseb.;

183) Silybum marianum (L.) Gaertn.;

184) Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid.;

185) Sisymbrium irio L.;

186) Solanum americanum Mill.;

187) Solanum elaeagnifolium Cav.;

188) Solanum lycopersicum L.;

189) Solanum melongena L.;

190) Solidago fistulosa Mill.;

191) Solidago virgaurea L.;

192) Sonchus;

193) Sorghum;

194) Spartium junceum L.;

195) Spermacoce latifolia Aubl.;

196) Stellaria media (L.) Vill.;

197) Tillandsia usneoides (L.) L.;

198) Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene;

199) Trifolium repens L.;

200) Ulmus;

201) Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.;

202) Urtica dioica L.;

203) Urtica urens L.;

204) Vaccinium;

205) Verbena litoralis Kunth;

206) Veronica;

207) Vicia faba L.;

208) Vicia sativa L.;

209) Vinca;

210) Vitis;

211) Westringia glabra L.;

212) Westringia fruticosa (Willd.) Druce;

213) Xanthium spinosum L.;

214) Xanthium strumarium L.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama