reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 491), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. poz. 990).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. poz. 990), które stanowią:

„§ 2. 1. Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodne z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych mogą być wydawane do czasu wyczerpania zapasów blankietów tych zezwoleń, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 3 sierpnia 2017 r. (poz. 1564)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1)

z dnia 3 kwietnia 2014 r.

w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

Na podstawie art. 29b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń;

3) sposób wypełniania blankietów zezwoleń;

4) wzory zezwoleń.

§ 2. Określa się następujące rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zezwolenie na przewóz dwustronny;

2) zezwolenie na przewóz tranzytowy;

3) zezwolenie na przewóz dwustronny lub tranzytowy;

4) zezwolenie na przewóz do lub z państwa trzeciego.

§ 3. 1. Wzór zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zezwolenia na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Ustala się warunki wykorzystania zezwoleń, o których mowa w § 2:

1) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 1 – uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 2 – uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 3 – uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 4 – uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytorium państwa innego niż określone w zezwoleniu.

2. Zezwolenie na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do wykonywania przewozu pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. 1. Blankiet zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia:

1) organ wydający zezwolenie, wpisując numer zezwolenia, który może być dodatkowo przedstawiony za pomocą techniki pozwalającej na automatyczny odczyt, w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowego kodu kreskowego;

2) w części A – organ wydający zezwolenie, wpisując oznaczenie państwa przewoźnika, liczbę przejazdów, rodzaj przewozu, ewentualne ograniczenia oraz datę ważności zezwolenia;

3)2) w części B – posiadacz zezwolenia, wpisując nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, datę pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa załadunku i rozładunku oraz ilość przewożonego towaru w kg/l, a w przypadku przejazdu pojazdu bez ładunku – wpisując wyraz: „pusty”;

4) w części C – organ wydający zezwolenie, wpisując miejsce wydania, datę wydania oraz nazwę organu wydającego;

5) w części D – służba kontrolna, wpisując datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z jednoczesnym umieszczeniem pieczęci i podpisu osoby kontrolującej oraz oderwaniem przy wjeździe i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinka kontrolnego zezwolenia, oznaczonego odpowiednio: D1, D2, D3, D4.

2. Blankiet zezwolenia na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia organ wydający zezwolenie, wpisując państwo przewoźnika, trasę przewozu, datę wydania zezwolenia, ewentualne ograniczenia, nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny oraz rodzaj pojazdu, miejsce załadunku i rozładunku.

§ 6. Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 15)

WZÓR – ZEZWOLENIE NA MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ DROGOWY RZECZY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy (Dz. U. poz. 990), które weszło w życie z dniem 23 lipca 2016 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 kwietnia 2014 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy (Dz. U. poz. 1763), które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. poz. 567) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Załącznik nr 2

WZÓR – ZEZWOLENIE NA PRZEWÓZ KABOTAŻOWY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama