REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2017 poz. 1642

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 126 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Stosowanie wymagań ochrony przeciwpożarowej]

W oddziale przedszkolnym lub oddziałach przedszkolnych prowadzonych w szkole podstawowej, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz w przedszkolu utworzonym w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z art. 92 ust. 1 tej ustawy, w przypadku gdy zorganizowano:

1) jeden oddział przedszkolny – stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w § 3 albo § 4;

2) więcej niż jeden oddział przedszkolny – stosuje się wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w § 3 albo § 5.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: kondygnacji, kondygnacji nadziemnej, kategorii zagrożenia ludzi, strefie pożarowej, przejściu ewakuacyjnym, drodze ewakuacyjnej, dojściu ewakuacyjnym, klasie odporności ogniowej, palności wyrobów (materiałów) budowlanych oraz elementach budynku nierozprzestrzeniających ognia – należy przez to rozumieć odpowiednio kondygnację, kondygnację nadziemną, kategorię zagrożenia ludzi, strefę pożarową, przejście ewakuacyjne, drogę ewakuacyjną, dojście ewakuacyjne, klasę odporności ogniowej, palność wyrobów (materiałów) budowlanych oraz elementy budynku nierozprzestrzeniające ognia w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 3. [Warunki lokalu, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne]

Lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, znajduje się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169).

§ 4. [Warunkowe pozwolenie na prowadzenie oddziału przedszkolnego albo przedszkola w lokalu niespełniającym wymagań określonych w § 3]

Dopuszcza się prowadzenie oddziału przedszkolnego albo przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 1, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych w § 3, jeżeli:

1) lokal jest użytkowany przez nie więcej niż 25 dzieci;

2) lokal znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń, przeznaczonych do celów prowadzenia oddziału lub przedszkola;

3) lokal znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej;

4) lokal posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim – inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9 m;

5) przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o których mowa w pkt 4, prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą:

a) 20 m lub

b) 40 m – w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku;

6) lokal jest wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal;

7) elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu spełniają następujące warunki:

a) stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące,

b) okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;

8) w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal, nie występują inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także inne oddziały przedszkolne, ani lokale, w których jest sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428);

9) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w szczególności nie występują w tym lokalu ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi;

10) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.

§ 5. [Warunkowe pozwolenie na prowadzenie oddziałów przedszkolnych albo przedszkola w lokalu niespełniającym wymagań określonych w § 3]

Dopuszcza się prowadzenie oddziałów przedszkolnych albo przedszkola, o których mowa w § 1 pkt 2, w lokalu znajdującym się w użytkowanym budynku szkoły lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych w § 3, jeżeli:

1) są spełnione wymagania, o których mowa w § 4 pkt 2, 3, 5 oraz pkt 7–10;

2) lokal jest oddzielony od pozostałej części budynku ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, w których otwory mają zamknięcia o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 i są wyposażone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru;

3) pomieszczenia lokalu, w których mogą przebywać dzieci, z wyjątkiem pomieszczeń pomocniczych, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z pomieszczenia, a drugim – inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyprowadzenie dzieci na zewnątrz budynku, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) pomieszczenia, w których może przebywać więcej niż 30 osób, posiadają co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m, prowadzące bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku drzwiami otwieranymi na zewnątrz pomieszczenia:

a) o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 0,9 m i wysokości co najmniej 2 m lub

b) drzwiami dwuskrzydłowymi o wysokości co najmniej 2 m posiadającymi nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m

– przy czym dopuszcza się, aby jedno z wyjść stanowiło wyjście na drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku, jeżeli warunki ewakuacji z tych pomieszczeń spełniają wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a długość dojścia ewakuacyjnego z tych pomieszczeń nie przekracza 20 m;

5) lokal jest wyposażony w gaśnice zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal; do wyposażenia lokalu stosuje się gaśnice o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A.

§ 6. [Wymogi dotyczące stołówki]

1. Pomieszczenie stołówki, z którego korzystają dzieci, znajdujące się poza lokalem, o którym mowa odpowiednio w § 3–5, ma zapewnione warunki ewakuacji spełniające wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczenia stołówki znajdującego się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku – jeżeli ma zapewnione warunki ewakuacji spełniające wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a długość dojścia ewakuacyjnego z tego pomieszczenia nie przekracza 20 m.

2. Przejście dzieci przez szkołę pomiędzy lokalem, o którym mowa odpowiednio w § 3–5, a pomieszczeniem stołówki, o którym mowa w ust. 1, zlokalizowanym na:

1) pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku – odbywa się drogami ewakuacyjnymi spełniającymi wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a z każdego miejsca na drodze tego przejścia jest zapewniona możliwość ewakuacji drogami ewakuacyjnymi spełniającymi również te wymagania, po przebyciu dystansu nieprzekraczającego 20 m do:

a) bezpiecznego miejsca na zewnątrz budynku lub

b) bezpiecznego miejsca w sąsiedniej strefie pożarowej, z której istnieje możliwość ewakuacji na zewnątrz budynku, lub

c) lokalu spełniającego wymagania, o których mowa w § 5, lub

d) pomieszczenia stołówki, jeżeli spełnia ono wymagania, o których mowa w § 5 pkt 4;

2) kondygnacji innej niż pierwsza kondygnacja nadziemna budynku – odbywa się drogami ewakuacyjnymi spełniającymi wymagania dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Długości dojścia ewakuacyjnego i dystansu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, można powiększyć o 100%, jeżeli są zapewnione dwa kierunki ewakuacji, a odcinki dróg ewakuacyjnych na obu tych kierunkach się nie pokrywają ani nie krzyżują, z wyjątkiem początkowego ich przebiegu o długości nieprzekraczającej 2 m.

4. Na drogach ewakuacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dopuszcza się występowania schodów ze stopniami o wysokości przekraczającej 0,175 m.

§ 7. [Wymogi dotyczące szatni]

Pomieszczenie szatni, z którego korzystają dzieci, znajdujące się poza lokalem, o którym mowa odpowiednio w § 3–5, spełnia odpowiednio wymagania, o których mowa w § 6.

§ 8. [Wymogi dotyczące sali gimnastycznej]

Pomieszczenie sali gimnastycznej, z którego korzystają dzieci, znajdujące się poza lokalem, o którym mowa odpowiednio w § 3–5, spełnia odpowiednio wymagania, o których mowa w § 6.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.2)

Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Machałek


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 20), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 99 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA