| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 112 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, 1321 i 1567) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 638) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „służbą kandydacką”, przyjmuje się osobę, która spełnia wymagania, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, oraz:

1) uzyskała świadectwo dojrzałości i nie przekroczyła 25 roku życia,

2) spełnia wymagania określone w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zdała test sprawności fizycznej, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.”;

2) w § 3 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oryginał świadectwa dojrzałości,”,

b) uchyla się pkt 3;

3) uchyla się § 6;

4) § 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej przystępuje do testu sprawności fizycznej. Komendant szkoły określa termin przeprowadzenia testu.

§ 8. 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i testu sprawności fizycznej komendant szkoły PSP powołuje komisje:

1) rekrutacyjną,

2) do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

2. Komisja rekrutacyjna:

1) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, składające się z:

a) weryfikacji podań i dołączonych do nich dokumentów,

b) ustalenia punktów rekrutacyjnych:

– w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.2)),

– w przypadku szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej – zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

2) sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, protokół zawierający listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej.”;

5) uchyla się § 10 i 11;

6) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przyjęcie strażaka w służbie kandydackiej w poczet słuchaczy szkół PSP następuje po:

1) złożeniu ślubowania,

2) immatrykulacji – w przypadku słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.”;

7) dodaje się załącznik nr 3 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do przyjęć do służby kandydackiej rozpoczynających się od roku 2018.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1933, 2169 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 858, 859, 1321, 1428 i 1530.

Załącznik 1. [ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 sierpnia 2017 r. (poz. 1703)

ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu z przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

2. Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w pkt 1 przelicza się, przyjmując większą z dwóch liczb: 0,7 × P lub 1 × R, gdzie:

– P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

– R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru

W = 1 × M + 0,5 × J + 0,8 × D

gdzie:

– W oznacza wynik końcowy kandydata,

– M oznacza wynik z matematyki,

– J oznacza wynik z języka obcego,

– D oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego (fizyka, chemia, informatyka, biologia).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »