| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 8 września 2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Krajowym Ośrodku – należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

3) Zasobie – należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.

§ 2. [Roczny plan finansowy]

Krajowy Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową Zasobu na podstawie rocznego planu finansowego Zasobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

§ 3. [Minimalna treść rocznego planu finansowego]

W planie finansowym Zasobu określa się co najmniej:

1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;

2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;

3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;

4) limit pożyczek;

5) wysokość nadwyżki środków finansowych Zasobu, o której mowa w § 5, w tym wysokość zaliczek kwartalnych przekazywanych na poczet nadwyżki;

6) wysokość środków finansowych na realizację zadań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 624).

§ 4. [Fundusz mienia]

Fundusz mienia Zasobu, o którym mowa w art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:

1) zwiększeniu o:

a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu,

b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) dodatnią różnicę wartości netto składników mienia Zasobu innych niż grunty powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,

d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu w części przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu,

e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie w przypadkach określonych w ustawie,

b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) ujemną różnicę wartości netto składników mienia Zasobu innych niż grunty powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie przepisów o rachunkowości,

d) wysokość straty powstałej wskutek gospodarowania mieniem Zasobu,

e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

§ 5. [Nadwyżka środków finansowych]

1. Nadwyżkę środków finansowych Zasobu stanowi dodatnia różnica między stanem środków finansowych na koniec danego roku obrotowego a stanem zobowiązań krótkoterminowych, o których mowa w ust. 2, ustalonych na dzień 31 grudnia danego roku.

2. Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Zasobu środki podlegające rozliczeniu, niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, pomniejsza się o zobowiązania Zasobu z tytułu:

1) podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń;

2) dostaw i usług;

3) innych zobowiązań krótkoterminowych.

3. Nadwyżka środków finansowych Zasobu stanowi obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego Zasobu roku, za który została ustalona.

§ 6. [Obliczanie wysokości rocznego zobowiązania]

1. Roczne zobowiązanie Zasobu z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:

1) iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz

2) 35% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.

2. Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi jest obliczana jako iloraz należnej kwoty z tytułu sprzedaży nieruchomości wynikającej z aktów notarialnych i powierzchni tych nieruchomości.

3. Średnia cena sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjęta do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości w przetargach w danym roku obrotowym.

§ 7. [Roczne zobowiązanie za 2017 r.]

1. Roczne zobowiązanie Zasobu za 2017 r. z tytułu wpłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w przepisach o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako suma:

1) iloczynu 70% powierzchni gruntów sprzedanych w przetargach w danym roku obrotowym i średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi, uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, oraz

2) 10% wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu.

2. Do ustalania średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu z jego częściami składowymi przyjmowanej do obliczenia wysokości zobowiązania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 6 ust. 2 i 3.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 714), które zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »