| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. poz. 241), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2003 r. poz. 102);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. poz. 634).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2003 r. poz. 102), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. poz. 634), które stanowią:

„§ 2. Do egzaminów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 sierpnia 2017 r. (poz. 1756)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 20 marca 2000 r.

w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)2) tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, zwanego dalej „egzaminem”;

2) zakres przedmiotowy egzaminu;

3) skład komisji egzaminacyjnej;

4) stawki odpłatności za egzamin.

§ 2. 1. Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń.

2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organ, o którym mowa w ust. 1, składająca się z co najmniej trzech członków.

3. Członkowie komisji są obowiązani posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu, wydane przez organ, o którym mowa w ust. 1.

4. (uchylony).3)

5.4) Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego.

6. Pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród członków komisji.

§ 3.5) Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

§ 4. 1. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:

1) znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie;

2) znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.

2.6) Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.

3. (uchylony).7)

4. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.

5. Wzór karty egzaminacyjnej z części teoretycznej egzaminu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.8) 1. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.

2. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.

3. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1.

4. Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa w ust. 1, oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni.

5. Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

8. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.

§ 6. 1. W przypadku niezdania:

1) części teoretycznej egzaminu – zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu;

2) części praktycznej egzaminu – egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.

2. Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu.

§ 7. 1. Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu.

2. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja informuje zdającego o możliwości wpisania przez niego do protokołu uwag dotyczących przebiegu egzaminu, w tym o możliwości zgłoszenia wniosku o egzamin poprawkowy.

3. Po zakończeniu egzaminu protokół jest podpisywany przez członków komisji oraz przez zdającego.

4. Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. 1.9) Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:

1) ochrony osobistej – 500 zł;

2) sportowych – 800 zł;

3)10) kolekcjonerskich – 1150 zł;

4)10) pamiątkowych – 550 zł;

5) szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 4 – 1000 zł;

6) innych – 600 zł.

2. Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.

4.11) Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia12).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 marca 2000 r.

Załącznik nr 113)

WZÓR – KARTA EGZAMINACYJNA Z TEORETYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU

infoRgrafika

Załącznik nr 213)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SPRAWDZIANU STRZELECKIEGO

1. Strzelanie z broni palnej bojowej – pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu:

1) cel – tarcza strzelecka TS-2;

2) odległość – 15 metrów;

3) liczba amunicji – 6 sztuk;

4) postawa – stojąca;

5) czas – 6 minut;

6) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 35 punktów, stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy strzeleckiej.

Uwaga: w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń przystosowaną wyłącznie do strzelania za pomocą prochu czarnego (dymnego) do przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego używa się pistoletu centralnego zapłonu.

2. Strzelanie z broni gazowej lub alarmowej:

1) cel – kulochwyt;

2) liczba amunicji – 3 sztuki;

3) postawa – stojąca;

4) czas – 3 minuty;

5) zaliczenie strzelania – oddanie 3 strzałów z amunicji alarmowej w kierunku kulochwytu.

3. Strzelanie z pistoletów maszynowych ogniem pojedynczym:

1) cel – tarcza strzelecka TS-10;

2) odległość – 25 metrów;

3) liczba amunicji – 10 sztuk;

4) postawa – stojąca;

5) czas – 10 minut;

6) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy.

4. Strzelanie ze strzelb gładkolufowych:

1) cel – tarcza strzelecka TS-3;

2) odległość – 15 metrów;

3) liczba amunicji – 3 sztuki nabojów z pociskiem kulowym;

4) postawa – stojąca;

5) czas – 3 minuty;

6) zaliczenie strzelania – oddanie co najmniej 2 celnych strzałów w pole punktowe tarczy.

5. Strzelanie z karabinków samoczynnych, samopowtarzalnych i karabinów ogniem pojedynczym:

1) cel – tarcza strzelecka TS-10;

2) odległość – 50 metrów;

3) liczba amunicji – 10 sztuk;

4) postawa – leżąca;

5) czas – 10 minut;

6) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy.

6. Strzelanie z broni bocznego zapłonu:

1) pistoletu:

a) cel – tarcza strzelecka TS-4,

b) odległość – 25 metrów,

c) liczba amunicji – 5 sztuk,

d) postawa – stojąca,

e) czas – 5 minut,

f) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy;

2) karabinka:

a) cel – tarcza strzelecka TS-1,

b) odległość – 50 metrów,

c) liczba amunicji – 5 sztuk,

d) postawa – leżąca,

e) czas – 5 minut,

f) zaliczenie strzelania – uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy.

Załącznik nr 3

WZÓR – KARTA EGZAMINACYJNA Z PRAKTYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR – PROTOKÓŁ Z EGZAMINU W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA BROŃ

infoRgrafika


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. poz. 634), które weszło w życie z dniem 23 maja 2015 r.

3) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2003 r. poz. 102), które weszło w życie z dniem 24 lutego 2003 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 marca 2000 r.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »