reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROTOKÓŁ

między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego,

podpisany w Warszawie dnia 3 sierpnia 2017 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej (zwane dalej „Stronami”),

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r.,

Dążąc do rozwijania korzystnej wzajemnie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego,

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 [Wymiana informacji o systemie szkolnictwa wyższego]

Strony będą na żądanie wymieniać się informacjami o systemie szkolnictwa wyższego w swoich Państwach, ofercie programów studiów i innych możliwościach kształcenia proponowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego w ich Państwach.

Artykuł 2 [Informowanie o aktualnych kwestiach w dziedzinie szkolnictwa wyższego]

Strony będą się nawzajem informować o aktualnych kwestiach w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Artykuł 3 [Informowanie o kongresach, konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach międzynarodowych w zakresie szkolnictwa wyższego]

Strony będą się nawzajem informować o kongresach, konferencjach, sympozjach i innych spotkaniach międzynarodowych w zakresie szkolnictwa wyższego, które będą się odbywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Czeskiej.

Artykuł 4 [Wspieranie rozwoju bezpośredniej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego]

Strony będą wspierać rozwijanie bezpośredniej współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego działającymi w ich Państwach.

Artykuł 5 [Wspieranie nauczania języka polskiego w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego]

1. Strony będą wspierać nauczanie języka polskiego w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej oraz nauczanie języka czeskiego w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Aby osiągnąć cel określony w ustępie 1, Strony będą wspierać działalność dydaktyczną:

a) pracowników dydaktycznych, specjalistów (lektorów) w dziedzinie języka polskiego i literatury – na Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie Masaryka w Brnie i Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu,

b) pracowników dydaktycznych, specjalistów (lektorów) w dziedzinie języka czeskiego i literatury – na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Opolskim w Opolu i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3. Strony nie wykluczają możliwości rozszerzenia wsparcia w zakresie nauczania języka polskiego w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego Republiki Czeskiej i nauczania języka czeskiego w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż wymienione w ustępie 2, w ramach współpracy prowadzonej na mocy niniejszego Protokołu.

4. Strony będą wspierać działania sprzyjające rozwojowi studiów polonistycznych w Republice Czeskiej oraz bohemistycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 6 [Wspieranie wymiany nauczycieli akademickich na pobyty studialne i badawcze]

Strony będą wspierać wymianę nauczycieli akademickich na pobyty studialne i badawcze o łącznym limicie rocznym do 30 miesięcy. Długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 1 do 5 miesięcy.

Artykuł 7 [Stypendia przeznaczone na udział w kursach języka]

1. W celu wsparcia nauki języka polskiego Strona polska corocznie zaoferuje Stronie czeskiej 12 stypendiów przeznaczonych na udział w letnich kursach języka polskiego, organizowanych przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. W celu wsparcia nauki języka czeskiego i literatury Strona czeska corocznie zaoferuje Stronie polskiej 12 stypendiów przeznaczonych na udział w kursach języka czeskiego w Letnich Szkołach Studiów Słowiańskich, organizowanych przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej. W przypadku zorganizowania konkursu tłumaczeniowego i literackiego w ramach „Dni Bohemistów” w Rzeczypospolitej Polskiej, Strona czeska zaoferuje dodatkowo maksymalnie 3 stypendia w Letnich Szkołach Studiów Słowiańskich dla zwycięzców tego konkursu.

Artykuł 8 [Pobyty stypendialne]

1. Strona polska corocznie zaoferuje studentom studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, realizowanych przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej, którzy otrzymają od czeskiej Strony stypendium w tym celu, możliwość pobytów stypendialnych: studialnych lub badawczych w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o łącznym wymiarze do 120 miesięcy rocznie, z czego 40 miesięcy stypendialnych jest zastrzeżone dla studentów filologii polskiej kształcących się w czeskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

2. Strona czeska corocznie zaoferuje studentom studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, realizowanych przez publiczne instytucje szkolnictwa wyższego w Rzeczypospolitej Polskiej, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, którzy otrzymają od Strony polskiej stypendium w tym celu, możliwość pobytów stypendialnych: studialnych lub badawczych w publicznych instytucjach szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej o łącznym wymiarze do 120 miesięcy rocznie, z czego 40 miesięcy stypendialnych jest zastrzeżone dla studentów filologii czeskiej kształcących się w polskich instytucjach szkolnictwa wyższego. Długość każdego indywidualnego pobytu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Artykuł 9 [Kandydaci]

1. Przy kwalifikacji kandydatów zgodnie z artykułami 6, 7 i 8 niniejszego Protokołu Strona wysyłająca przedłoży Stronie przyjmującej dokumenty kandydatów, które będą zawierać dane wymagane w odpowiednim formularzu zgłoszenia, najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.

2. Strona przyjmująca poinformuje Stronę wysyłającą najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku, czy zgłoszeni kandydaci zostali przyjęci, a jednocześnie przekaże Stronie wysyłającej nazwy instytucji, które przyjęły kandydatów.

3. Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej dokładną datę przyjazdu stypendystów co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego pobytu.

Artykuł 10 [Wyżywienie i zakwaterowanie]

1. Strona przyjmująca zapewni uczestnikom kursów językowych przyjętym na podstawie artykułu 7 niniejszego Protokołu bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie podczas kursu oraz pokrycie odpowiednich kosztów wpisowego i kosztów udziału w ewentualnych wycieczkach organizowanych w ramach kursu.

2. Strona czeska zapewni, że koszty międzynarodowej podróży do oraz z miejsca pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, poniesione przez kandydatów tej Strony, wyjeżdżających do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 7 niniejszego Protokołu, zostaną pokryte pod warunkiem, że kandydaci w momencie zwrotu kosztów międzynarodowej podróży będą zatrudnieni lub będą studentami w publicznej instytucji szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej.

Artykuł 11 [Stypendium, studia nieodpłatne lub możliwość prowadzenia badań, dostęp do bibliotek, koszty podróży]

1. Strona wysyłająca przyzna osobom przyjętym na pobyty studialne lub badawcze na podstawie artykułu 6 i 8 niniejszego Protokołu stypendium, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi swojego Państwa, na czas pobytu studialnego lub badawczego.

2. Strona przyjmująca zapewni osobom przyjętym na pobyty studialne lub badawcze na podstawie artykułu 6 i 8 niniejszego Protokołu studia nieodpłatne lub możliwość prowadzenia badań, dostęp do bibliotek, a ponadto zapewni im możliwość odpłatnego zakwaterowania w domach studenckich i odpłatnego wyżywienia w placówkach szkół wyższych na tych samych warunkach, jakie mają obywatele kraju przyjmującej Strony.

3. Strona czeska zapewni, że koszty międzynarodowej podróży do oraz z wcześniej ustalonego miejsca pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, poniesione przez kandydatów tej Strony, wyjeżdżających do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułów 6 i 8 niniejszego Protokołu, zostaną pokryte pod warunkiem, że kandydaci w momencie zwrotu kosztów międzynarodowej podróży będą zatrudnieni lub będą studentami w publicznej instytucji szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej.

Artykuł 12 [Zasada wzajemności]

Wszelkie działania oraz wymiana osób i materiałów w ramach niniejszego Protokołu będą realizowane zgodnie z zasadą wzajemności i w granicach możliwości budżetowych Stron.

Artykuł 13 [Realizowanie innych działań]

Protokół niniejszy nie wyklucza możliwości realizowania innych działań, uzgodnionych przez Strony.

Artykuł 14 [Wejście w życie]

1. Protokół niniejszy wchodzi w życie 30 dnia po dniu podpisania i pozostanie w mocy do dnia 31 grudnia 2020 roku. Jeżeli Protokół nie zostanie wypowiedziany w tym okresie przez jedną ze Stron jego moc ulegnie przedłużeniu na kolejne dwa lata.

2. Każda ze Stron może w dowolnej chwili wypowiedzieć niniejszy Protokół w formie pisemnej noty. Wypowiedzenie stanie się skuteczne z upływem sześciu miesięcy od daty otrzymania noty przez drugą Stronę.

3. Zakończenie obowiązywania niniejszego Protokołu nie będzie mieć wpływu na zakończenie działań, rozpoczętych w okresie jego obowiązywania, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

Sporządzono w Warszawie dnia 3 sierpnia 2017 r. w dwóch oryginałach, każdy w językach polskim, czeskim i angielskim. W przypadku rozbieżności w ich interpretacji, wiążąca będzie angielska wersja językowa.

Wersja w języku czeskim

Wersja w języku angielskim

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama