| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 września 2017 r.

w sprawie nadawania Krzyża Zachodniego

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (Dz. U. poz. 973) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Krzyża Zachodniego, zwanego dalej „Krzyżem”, terminy przedkładania wniosków o nadanie Krzyża oraz terminy wręczania odznak nadanego Krzyża;

2) tryb postępowania w przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Krzyża lub legitymacji potwierdzającej nadanie Krzyża;

3) wzory wniosku o nadanie Krzyża, wykazu przedstawianych wniosków, legitymacji potwierdzającej nadanie Krzyża oraz jej wtórnika;

4) sposób i okoliczności noszenia odznaki Krzyża.

§ 2. [Obowiązki Kancelarii Prezydenta RP]

Zadania związane z nadawaniem Krzyża wykonuje Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „Kancelarią”.

§ 3. [Wniosek o nadanie Krzyża]

1. Wniosek o nadanie Krzyża, zwany dalej „wnioskiem”, minister właściwy do spraw zagranicznych, zwany dalej „wnioskodawcą”, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej „Prezesem Instytutu”, przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki nadanego Krzyża.

2. Wniosek skierowany do opinii Prezesa Instytutu zawiera informacje zgromadzone przez wnioskodawcę, dotyczące miejsca, czasu i okoliczności udzielenia przez osobę proponowaną do odznaczenia pomocy Polakom lub obywatelom polskim.

3. Opinia Prezesa Instytutu dotycząca oceny zasadności przyznania Krzyża zawiera uzasadnienie.

4. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Wykaz wniosków]

1. Wnioski przedstawia się wraz z wykazem wniosków o nadanie Krzyża Zachodniego, zwanym dalej „wykazem”, zawierającym zestawienie nazwisk osób proponowanych do odznaczenia. Nazwiska w wykazie umieszcza się w porządku alfabetycznym, przy czym liczba nazwisk w jednym wykazie nie powinna przekraczać dwustu.

2. Wzór wykazu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Zwrot wniosków oraz wykazów sporządzonych z uchybieniem przepisów rozporządzenia]

Wnioski oraz wykazy sporządzone z uchybieniem przepisów rozporządzenia zwraca się wnioskodawcy do uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.

§ 6. [Przekazanie odznaki nadanego Krzyża oraz legitymacji]

1. Kancelaria przekazuje wnioskodawcy odznakę nadanego Krzyża oraz legitymację potwierdzającą nadanie Krzyża.

2. Odznakę Krzyża wraz z legitymacją potwierdzającą nadanie Krzyża wręcza się osobie odznaczonej w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o jego nadaniu.

3. Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Krzyża określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Ponowne wydanie odznaki Krzyża oraz wtórnik legitymacji]

1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki Krzyża, Kancelaria, na prośbę osoby odznaczonej lub członka jej najbliższej rodziny, może ponownie wydać odznakę Krzyża. Ponowne wydanie odznaki Krzyża następuje za zwrotem kosztów jej wytworzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji potwierdzającej nadanie Krzyża. W takim przypadku Kancelaria może wydać nieodpłatnie wtórnik legitymacji potwierdzającej nadanie Krzyża.

3. O ponowne wydanie odznaki Krzyża lub wtórnika legitymacji potwierdzającej nadanie Krzyża może również wystąpić, na prośbę osoby odznaczonej, wnioskodawca.

4. Wzór wtórnika legitymacji potwierdzającej nadanie Krzyża określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. [Wymogi dotyczące sposobu noszenia odznaki Krzyża]

Odznakę nadanego Krzyża nosi się na lewej stronie piersi, po odznakach orderów i odznaczeń wymienionych w ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) oraz po odznakach orderów i odznaczeń niewymienionych w tej ustawie, a otrzymanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.

§ 9. [Wykaz uroczystości]

Odznakę Krzyża nosi się w szczególności podczas:

1) uroczystości państwowych z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;

2) uroczystych obchodów świąt narodowych i wojskowych;

3) uroczystości wręczania odznak orderów i odznaczeń;

4) innych uroczystości państwowych, stosownie do zaleceń zawartych w zaproszeniu.

§ 10. [Miniaturka, baretka i wstążeczka]

1. We wszystkich okolicznościach, kiedy nie zakłada się odznaki Krzyża, można nosić jego miniaturkę, baretkę lub wstążeczkę.

2. Odznaki Krzyża, jego miniaturki, baretki i wstążeczki nie nosi się na ubiorach roboczych i ochronnych, a także na ubiorach o charakterze sportowym.

3. Na mundurze, zamiast odznaki Krzyża, można nosić tylko jego baretkę.

§ 11. [Sposób noszenia miniaturki odznaki]

Miniaturkę odznaki Krzyża o średnicy 15–17 mm nosi się na wstążeczce w kolorach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego, o długości 25–30 mm i szerokości 11–13 mm, na lewej stronie piersi lub na klapie ubioru z kołnierzem wykładanym.

§ 12. [Sposób noszenia baretki]

Baretkę Krzyża ze wstążki określonej w ustawie, o której mowa w § 11, o wysokości 8–10 mm, nosi się na lewej stronie piersi, nakładając ją na podkładkę sukienną lub aksamitną koloru czarnego albo na podkładkę metalową. Podkładka powinna być o 2 mm szersza i wyższa od baretki.

§ 13. [Sposób mocowania wstążeczki]

Wstążeczkę o szerokości 4 mm w kolorach określonych w ustawie, o której mowa w § 11, umocowuje się między dziurką lewej klapy ubioru z kołnierzem wykładanym a wewnętrzną stroną tej klapy, ukośnie w dół.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2017 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE KRZYŻA ZACHODNIEGO]

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 września 2017 r. (poz. 1885)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE KRZYŻA ZACHODNIEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WYKAZU WNIOSKÓW O NADANIE KRZYŻA ZACHODNIEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR WYKAZU WNIOSKÓW O NADANIE KRZYŻA ZACHODNIEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE KRZYŻA]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE KRZYŻA

infoRgrafika

Objaśnienie: legitymacja jest kartonikiem o wymiarach 147 × 100 mm. Na str. 1 wydrukowany jest orzeł, pod nim znajduje się pasek koloru biało-czerwonego.

Załącznik 4. [WZÓR WTÓRNIKA LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE KRZYŻA]

Załącznik nr 4

WZÓR WTÓRNIKA LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE KRZYŻA

infoRgrafika

Objaśnienie: wtórnik legitymacji jest kartonikiem o wymiarach 147 × 100 mm. Na str. 1 wydrukowany jest orzeł, pod nim znajduje się pasek koloru biało-czerwonego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »