| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 1308), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 1551).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 1551), które stanowią:

"§ 2. W przypadku przyznania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.ˮ.

Minister Sportu i Turystyki: W. Bańka

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 27 września 2017 r. (poz. 1899)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
1)

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 34 ust. 42) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 i 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe oraz szczegółowy tryb i warunki ich przyznawania.

§ 2. 1. Wyróżnieniami za wybitne osiągnięcia sportowe, zwanymi dalej "wyróżnieniamiˮ, są:

1) dyplomy;

2) puchary;

3) plakietki.

2. Wyróżnienia mogą być przyznane w kategoriach:

1) seniorów;

2) młodzieżowców;

3) juniorów.

3. Wyróżnienia mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:

1) igrzyskach olimpijskich;

2) igrzyskach paraolimpijskich;

3) igrzyskach głuchych;

4) mistrzostwach świata;

5) mistrzostwach Europy.

4. Wyróżnienia za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych programem:

1) igrzysk olimpijskich,

2) igrzysk paraolimpijskich,

3) igrzysk głuchych

- mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez odpowiednie międzynarodowe organizacje sportowe.

§ 3. 1. Nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe, zwane dalej "nagrodamiˮ, mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

2. Nagrody mogą być przyznane osobom startującym wyłącznie w kategorii seniorów.

§ 4.3) 1. Nagroda może być przyznana za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:

1) igrzyskach olimpijskich;

2) igrzyskach paraolimpijskich;

3) igrzyskach głuchych.

2. Nagroda może być przyznana także za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:

1) mistrzostwach świata,

2) mistrzostwach Europy,

3) uniwersjadzie letniej lub zimowej,

4) akademickich mistrzostwach świata

- jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.

3. Nagroda, o której mowa w ust. 2, może być przyznana także, jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji, jeżeli w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 8 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg.

§ 5. Nagrody za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych programem:

1) igrzysk olimpijskich,

2) igrzysk paraolimpijskich,

3) igrzysk głuchych

- mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez międzynarodowe federacje sportowe właściwe dla danego sportu.

§ 6. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia polski związek sportowy składa ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej:

1) do dnia 30 listopada - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione do dnia 15 listopada danego roku;

2) do dnia 31 stycznia roku następnego - jeżeli warunki do przyznania nagrody lub wyróżnienia zostały spełnione po dniu 15 listopada danego roku.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia zawiera następujące dane osoby, która uzyskała wybitne osiągnięcie sportowe:

1) imię i nazwisko;

2) nr PESEL;

3) adres do korespondencji;

4) informację o miejscu składania informacji podatkowych;

5) informację o wybitnym osiągnięciu sportowym.

2. Wniosek o przyznanie nagrody może zawierać wskazanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonana wypłata nagrody.

§ 8. 1. W konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych nagroda może być przyznana:

1) za zajęcie w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych:

a) pierwszego miejsca - w wysokości do 35-krotności podstawy ustalenia wysokości nagrody, o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zwanej dalej "podstawąˮ,

b) drugiego miejsca - w wysokości do 25-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca - w wysokości do 20-krotności podstawy;

2) za zajęcie w mistrzostwach świata:

a) pierwszego miejsca - w wysokości do 12-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca - w wysokości do 9-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca - w wysokości do 7-krotności podstawy;

3) za zajęcie w mistrzostwach Europy:

a) pierwszego miejsca - w wysokości do 9-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca - w wysokości do 5-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;

4) za ustanowienie rekordu świata - w wysokości do 20-krotności podstawy.

2. W konkurencjach sportowych niewymienionych w ust. 1 nagroda może być przyznana:

1) za zajęcie w mistrzostwach świata:

a) pierwszego miejsca - w wysokości do 6-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;

2) za zajęcie w mistrzostwach Europy:

a) pierwszego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy,

b) drugiego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy,

c) trzeciego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy.

§ 9. W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem uniwersjad letnich lub zimowych nagroda może być przyznana:

1) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości do 6-krotności podstawy;

2) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości do 4-krotności podstawy;

3) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy.

§ 10. W sportach i konkurencjach sportowych objętych programem akademickich mistrzostw świata nagroda może być przyznana:

1) za zajęcie pierwszego miejsca - w wysokości do 3-krotności podstawy;

2) za zajęcie drugiego miejsca - w wysokości do 2-krotności podstawy;

3) za zajęcie trzeciego miejsca - w wysokości do 1-krotności podstawy.

§ 11. Osobie, która uzyskała inne niż określone w § 8-10 wybitne osiągnięcie sportowe o szczególnym charakterze, może być przyznana nagroda do wysokości 4-krotności podstawy.

§ 12. 1. W przypadku wybitnych osiągnięć sportowych, o których mowa w § 8 ust. 2 i w § 9-11, danej osobie może być przyznana nagroda nie więcej niż raz w roku.

2. W przypadku uzyskania w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej osiągnięć sportowych, o których mowa w § 8-10, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75% sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.

§ 13. Zawodnikom zespołowych gier sportowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 85% nagrody ustalonej zgodnie z § 8-10, pomnożonej przez liczbę osób w zespole określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednej osoby nie może przekroczyć wysokości odpowiedniej nagrody określonej w § 8-10. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 14. 1. Wypłata nagrody następuje:

1) do końca roku kalendarzowego - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 1;

2) do dnia 31 marca roku następnego - w przypadku wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 2.

2. Nagroda jest wypłacana na rachunek bankowy wskazany przez osobę, której nagroda została przyznana, albo przekazem pocztowym.

§ 15. 1. W przypadku przyznania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku przyznania nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nagroda może być przyznana, jeżeli regulamin zawodów przewidywał udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji niż określona w § 4 ust. 1, jeżeli w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 5 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 5 drużyn, osad lub załóg.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).5)


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

2) Rozporządzenie utraci moc z dniem 29 listopada 2017 r. na podstawie art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. poz. 1600), która weszła w życie z dniem 12 września 2017 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 1551), które weszło w życie z dniem 28 września 2016 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 sierpnia 2016 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 1107), które na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dz. U. poz. 1170) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »