reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 i 1387) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru systemu zapasów interwencyjnych, zwanego dalej „rejestrem”;

2) dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru;

3) wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru;

4) sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej „ustawą”.

Rozdział 2

Szczegółowa zawartość i sposób prowadzenia rejestru

§ 2. [Informacje zawarte w rejestrze producentów i handlowców]

Rejestr producentów i handlowców, oprócz danych wskazanych w art. 13 ust. 3 i 3a ustawy, zawiera:

1) numer w rejestrze producenta lub handlowca, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy;

2) formę prawną producenta lub handlowca;

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada;

4) imię i nazwisko osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca oraz jej numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer dokumentu tożsamości;

5) numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty zapasowej dla paliw, z wyłączeniem gazu płynnego (LPG);

6) numer rachunku bankowego do wpłaty opłaty zapasowej dla gazu płynnego (LPG);

7) numer rachunku bankowego do rozliczeń z Agencją Rezerw Materiałowych nadany producentowi lub handlowcowi przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych;

8) datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw;

9) dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy, przekazywane Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych w deklaracji, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy;

10) szczegółowe informacje dotyczące umów, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4 oraz art. 11a ust. 5 ustawy – zawierające oznaczenie stron umowy, przedmiot umowy, rodzaj i lokalizację utrzymywanych na jej podstawie zapasach obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, datę zawarcia umowy i okres jej obowiązywania;

11) numer i datę wydania decyzji o wpisie do rejestru;

12) datę wpisu do rejestru;

13) w przypadku:

a) zmiany wpisu – informację o podstawie dokonania tej zmiany,

b) wykreślenia z rejestru – informację o podstawie wykreślenia.

§ 3. [Informacje zawarte w rejestrze zapasów interwencyjnych]

Rejestr zapasów interwencyjnych, oprócz danych wskazanych w art. 13 ust. 3b ustawy, zawiera:

1) dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 22 ust. 3 i 3a lub w art. 38 ust. 1 ustawy;

2) szczegółowe dane dotyczące właściciela zapasów interwencyjnych obejmujące:

a) firmę właściciela tych zapasów, dane dotyczące adresu jego siedziby, adresu jego zakładu głównego oraz adres do doręczeń, jeżeli jest inny niż adres siedziby,

b) oznaczenie formy prawnej właściciela tych zapasów.

§ 4. [Informacje zawarte w rejestrze zapasów specjalnych]

Rejestr zapasów specjalnych, oprócz danych wskazanych w art. 13 ust. 3c ustawy, zawiera informację o:

1) dacie wydania decyzji, o której mowa w art. 21e ust. 1 ustawy, jej numerze oraz okresie, na jaki paliwom utrzymywanym w ramach zapasów agencyjnych został nadany status zapasów specjalnych;

2) obniżeniu ilości zapasów specjalnych w stosunku do poziomu określonego w decyzji, o której mowa w art. 21e ust. 1 ustawy, oraz okresie, na jaki ilość tych zapasów została obniżona;

3) przemieszczeniu zapasów specjalnych utrzymywanych razem z innymi zapasami paliw, o którym mowa w art. 21e ust. 6 ustawy, w tym informację o dacie zawiadomienia ministra właściwego do spraw energii o przemieszczeniu;

4) wyrażeniu przez organ właściwy, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy, zgody na utrzymywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapasów interwencyjnych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które mają w tym państwie status zapasów specjalnych.

§ 5. [Sposób prowadzenia rejestru]

Rejestr prowadzi się w sposób:

1) zapewniający zabezpieczenie zawartych w nim danych przed dokonywaniem zmian przez osoby nieuprawnione oraz uniemożliwiający trwałe usunięcie tych danych;

2) umożliwiający identyfikację osoby dokonującej zmiany danych w rejestrze oraz daty dokonania tej zmiany.

§ 6. [Wpis w rejestrze]

1. Wpisu w rejestrze dokonuje się pod numerem określonym w decyzji o wpisie do rejestru.

2. W przypadku wykreślenia producenta lub handlowca z rejestru, numeru w rejestrze, który został mu nadany, nie nadaje się innemu podmiotowi wpisywanemu do rejestru, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 16 ust. 3a ustawy.

§ 7. [System informatyczny]

System informatyczny, w którym jest prowadzony rejestr, umożliwia identyfikację zmiany danych, jej daty oraz osoby, która ją wprowadziła.

Rozdział 3

Dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru

§ 8. [Podstawa dokonania wpisu do rejestru]

Podstawą dokonania wpisu do rejestru:

1) jeżeli wpisu dokonuje się na wniosek – jest wniosek o wpis do rejestru złożony przez producenta lub handlowca;

2) jeżeli wpisu dokonuje się z urzędu – są dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw.

§ 9. [Podstawa dokonywania wpisów w rejestrze zapasów interwencyjnych]

Podstawą dokonywania wpisów w rejestrze zapasów interwencyjnych są deklaracje przekazywane zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, informacje przekazywane zgodnie z art. 22 ust. 1c, 3 i 3a oraz art. 38 ust. 1 ustawy, umowy, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 4, art. 11a ust. 5 i 13 oraz art. 21d ust. 2 ustawy, inne dokumenty zawierające informacje, o których mowa w § 3, a także sprawozdania przekazywane na podstawie art. 43d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566).

§ 10. [Podstawa dokonania wpisu w rejestrze zapasów specjalnych]

Podstawą dokonania wpisu w rejestrze zapasów specjalnych jest:

1) decyzja ministra właściwego do spraw energii o nadaniu paliwom utrzymywanym w ramach zapasów agencyjnych statusu zapasów specjalnych;

2) decyzja organu właściwego, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy, zawierająca zgodę tego organu na utrzymywanie zapasów na rzecz państwa członkowskiego, z którym zawarta została umowa, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy.

§ 11. [Podstawa zmiany wpisu w rejestrze na wniosek producenta lub handlowca]

Podstawą zmiany wpisu w rejestrze na wniosek producenta lub handlowca są dokumenty potwierdzające dokonanie zmiany danych, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy.

§ 12. [Dokumenty stanowiące podstawę wykreślenia wpisu z rejestru na wniosek producenta lub handlowca]

1. Podstawą wykreślenia wpisu z rejestru na wniosek producenta lub handlowca są następujące dokumenty:

1) oświadczenie producenta lub handlowca o trwałym zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw;

2) decyzja właściwego naczelnika urzędu skarbowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych lub informacja o wygaśnięciu takiego zezwolenia w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy;

3) decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, o cofnięciu koncesji w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o ogłoszeniu upadłości producenta lub handlowca w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy.

2. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, handlowiec będący podmiotem przywożącym w rozumieniu art. 3 pkt 12c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne załącza decyzję Prezesa URE o wykreśleniu z rejestru podmiotów przywożących.

3. Podstawą wykreślenia wpisu z rejestru z urzędu są następujące dokumenty:

1) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) dokument potwierdzający trwałe zaprzestanie wykonywania działalności w zakresie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, w tym decyzja Prezesa URE o wykreśleniu z rejestru podmiotów przywożących;

3) decyzja Prezesa URE o cofnięciu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub obrotu paliwami;

4) decyzja lub inny dokument wydany przez Prezesa URE zawierający informację o wygaśnięciu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub obrotu paliwami.

Rozdział 4

Wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru

§ 13. [Wzory wniosków dotyczące dokonania wpisu i wykreślenia z rejestru]

Wzór wniosku o:

1) dokonanie wpisu do rejestru określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykreślenie z rejestru określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Sposób przekazywania informacji

§ 14. [Przekazywanie informacji]

Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 i art. 38 ust. 1 ustawy, są przekazywane Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Energii: K. Tchórzewski


1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (Dz. U. poz. 1814), które utraciło moc z dniem 2 września 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 i 1986 oraz z 2017 r. poz. 1387).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU SYSTEMU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 16 października 2017 r. (poz. 2057)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU SYSTEMU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU SYSTEMU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU SYSTEMU ZAPASÓW INTERWENCYJNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama