| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres i formę gromadzonej w archiwach geologicznych informacji geologicznej oraz sposób jej ewidencjonowania;

2) organizację archiwów geologicznych;

3) zakres ochrony informacji geologicznej;

4) tryb i warunki udostępniania informacji geologicznej.

§ 2. [Gromadzenie informacji geologicznej w archiwach geologicznych]

1. Państwowa służba geologiczna oraz organy administracji geologicznej, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”, gromadzą w archiwach geologicznych informację geologiczną zawartą w:

1) dokumentacjach geologicznych,

2) innych dokumentach,

3) zestawieniach danych geologicznych uporządkowanych w określonej strukturze, zwanych dalej „zbiorami danych geologicznych”

– uzyskanych w związku z wykonywaniem ich zadań.

2. Państwowa służba geologiczna gromadzi w centralnym archiwum geologicznym informację geologiczną:

1) pochodzącą z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, przekazaną na podstawie art. 82 ust. 2 pkt 1 ustawy przez podmioty wykonujące prace geologiczne, zawartą w:

a) dokumentacjach wynikowych otworów wiertniczych,

b) dokumentacjach wynikowych wyrobisk rozpoznawczych,

c) dokumentacjach wynikowych badań geofizycznych,

d) zbiorach danych geologicznych;

2) pochodzącą z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, przekazaną przez podmioty wykonujące roboty geologiczne, stanowiącą próbki, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2 ustawy, zwane dalej „próbkami geologicznymi trwałego przechowywania”;

3) dotyczącą parametrów wydobywania węglowodorów ze złóż;

4) zawartą w przekazanych zgodnie z właściwością:

a) dokumentacjach geologicznych,

b) seryjnych mapach geologicznych, zawierających wyniki regionalnych prac kartografii geologicznej realizowanych na podstawie art. 162 ust. 1 pkt 7 ustawy,

c) innych dokumentach.

§ 3. [Kierownik archiwum]

Archiwami geologicznymi kierują:

1) kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania państwowej służby geologicznej,

2) kierownicy organów administracji geologicznej, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

– zwani dalej „kierownikiem archiwum”. Kierownik archiwum może upoważnić inną osobę do wykonywania jego obowiązków.

§ 4. [Gromadzenie i przetwarzanie informacji geologicznej]

1. Informację geologiczną zawartą w dokumentacjach geologicznych, dokumentacjach wynikowych otworów wiertniczych, dokumentacjach wynikowych wyrobisk rozpoznawczych, dokumentacjach wynikowych badań geofizycznych, seryjnych mapach geologicznych, innych dokumentach oraz dotyczącą parametrów wydobywania węglowodorów ze złóż, zwanych dalej „dokumentami geologicznymi”, gromadzi się w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych.

2. Informację geologiczną zawartą w zbiorach danych geologicznych gromadzi się w postaci zbiorów danych zawartych w dokumentach papierowych, w cyfrowych kopiach dokumentów papierowych zapisanych na informatycznych nośnikach danych oraz w postaci zbiorów danych cyfrowych zawartych w cyfrowych bazach danych lub zapisanych na informatycznych nośnikach danych.

3. Zbiory danych geologicznych gromadzi się w bazach danych geologicznych, o których mowa w art. 162 ust. 1 pkt 4 ustawy, i przetwarza w systemach teleinformatycznych.

§ 5. [Ewidencja geologicznych materiałów archiwalnych]

1. Dokumenty geologiczne oraz zbiory danych geologicznych, zwane dalej „geologicznymi materiałami archiwalnymi”, przekazane do archiwum geologicznego, podlegają ewidencjonowaniu.

2. Ewidencję geologicznych materiałów archiwalnych prowadzi się chronologicznie w odniesieniu do daty rejestracji danego materiału w zasobie w postaci papierowej lub elektronicznej.

3. Ewidencja geologicznych materiałów archiwalnych organów administracji geologicznej, o których mowa w art. 156 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, uwzględnia podział na:

1) dokumentacje geologiczne;

2) inne dokumenty;

3) zbiory danych geologicznych.

4. Ewidencja geologicznych materiałów archiwalnych prowadzona w centralnym archiwum geologicznym uwzględnia podział na:

1) dokumenty zawierające informację pochodzącą z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych;

2) zbiory danych geologicznych;

3) dokumenty zawierające informację dotyczącą parametrów wydobywania węglowodorów ze złóż;

4) dokumentacje geologiczne;

5) seryjne mapy geologiczne;

6) inne dokumenty.

5. Ewidencja geologicznych materiałów archiwalnych zawiera dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji tych materiałów, w tym następujące dane:

1) datę wpływu do archiwum geologicznego;

2) tytuł geologicznego materiału archiwalnego;

3) autora geologicznego materiału archiwalnego;

4) oznaczenie koncesji lub decyzji, umowy lub innego źródła, na podstawie których geologiczny materiał archiwalny został uzyskany;

5) oznaczenie podmiotu, który sfinansował powstanie przekazanego geologicznego materiału archiwalnego;

6) termin, w którym geologiczny materiał archiwalny nie podlega udostępnieniu zgodnie z art. 82 ust. 8 ustawy;

7) numer archiwalny geologicznego materiału archiwalnego;

8) rok wykonania geologicznego materiału archiwalnego;

9) formę i liczbę nośników informacji.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 82 ust. 8 ustawy, gdy geologiczny materiał archiwalny nie podlega udostępnieniu, oznacza się go w ewidencji geologicznych materiałów archiwalnych jako „Informacja geologiczna bieżącego dokumentowania”, w skrócie „IGBD”. Oznaczenie to umieszcza się również na geologicznym materiale archiwalnym.

§ 6. [Próbki geologiczne trwałego przechowywania]

1. Próbki geologiczne trwałego przechowywania gromadzi się w wydzielonych pomieszczeniach lub budynkach przeznaczonych do przechowywania próbek, zwanych dalej „magazynami próbek”, prowadzonych przez centralne archiwum geologiczne.

2. Próbki geologiczne trwałego przechowywania przekazane do magazynu próbek rejestruje się w księdze ewidencyjnej.

3. Ewidencję próbek geologicznych trwałego przechowywania prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

4. Ewidencja próbek geologicznych trwałego przechowywania uwzględnia podział na próby okruchowe, rdzenie wiertnicze i rdzeniki boczne.

5. Ewidencja próbek geologicznych trwałego przechowywania zawiera:

1) datę przekazania próbek do archiwum geologicznego;

2) nazwę podmiotu przekazującego próbki – adresata koncesji albo decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych;

3) oznaczenie koncesji lub decyzji, na podstawie których prowadzono roboty geologiczne;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych;

5) nazwę, symbol, numer otworu wiertniczego lub wyrobiska rozpoznawczego, z którego pochodzą próbki;

6) rodzaj próbek;

7) głębokości pobrania próbek;

8) numery pobranych próbek nadane przez przedsiębiorcę;

9) termin, w którym próbki nie podlegają udostępnieniu, zgodnie z art. 82 ust. 8 ustawy;

10) rodzaj skrzynki, w których przechowywane są próbki;

11) określenie części rdzenia wiertniczego, rdzenika bocznego lub próbki okruchowej znajdującej się w archiwum;

12) interwały głębokości, z których pobrano próbki wraz z ich wielkością w cm lub cm3;

13) wskazanie magazynu, w którym są przechowywane próbki;

14) informacje o likwidacji próbek, jeżeli została wyrażona zgoda na ich likwidację.

§ 7. [Ochrona geologicznych materiałów archiwalnych i próbek geologicznych trwałego przechowywania]

1. Podmioty prowadzące archiwa geologiczne chronią geologiczne materiały archiwalne oraz próbki geologiczne trwałego przechowywania przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą oraz udostępnieniem osobom nieuprawnionym.

2. Geologiczne materiały archiwalne oraz próbki geologiczne trwałego przechowywania gromadzi się w pomieszczeniach zamykanych i odpowiednio zabezpieczonych przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

3. Próbki geologiczne trwałego przechowywania zachowuje się wieczyście.

4. Likwidacja próbki geologicznej trwałego przechowywania może nastąpić po wyrażeniu pisemnej zgody przez ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek kierownika archiwum.

5. Zgoda, o której mowa w ust. 4, może być wyrażona w postaci elektronicznej.

6. Zgoda na likwidację próbki geologicznej trwałego przechowywania może być wyrażona ze względu na:

1) przekazanie do magazynu nowych próbek pochodzących z tego samego obszaru i głębokości;

2) utratę przez próbkę właściwości wskutek upływu czasu, działania czynników atmosferycznych lub innych czynników szkodliwych.

7. Z przeprowadzonej likwidacji próbki geologicznej trwałego przechowywania sporządza się protokół likwidacji, który zawiera:

1) numer ewidencyjny zlikwidowanej próbki oraz dane z jej metryki;

2) określenie przyczyny likwidacji próbki;

3) informację o wyrażeniu zgody na likwidację, w tym oznaczenie pisma, o którym mowa w ust. 4;

4) datę i miejsce likwidacji próbki;

5) podpis kierownika archiwum.

8. Geologiczne materiały archiwalne gromadzi się na informatycznych nośnikach danych zapewniających trwałość i bezpieczeństwo gromadzonej informacji geologicznej.

9. Geologiczne materiały archiwalne, o których mowa w art. 82 ust. 8 ustawy, gromadzi się w wydzielonych pomieszczeniach lub ich częściach w sposób uniemożliwiający osobom nieuprawnionym dostęp do nich, w szczególności poprzez stosowanie stałego monitoringu pomieszczeń, ewidencję wydawania kluczy do pomieszczeń oraz ewidencję wejść do pomieszczeń.

10. Dostęp do pomieszczeń, o których mowa w ust. 9, wymaga uzyskania imiennego upoważnienia wydanego przez kierownika archiwum.

§ 8. [Próbki geologiczne czasowego przechowywania]

1. Próbki uzyskane w wyniku poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy, dokumentowania warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, ustalania zasobów wód podziemnych oraz uzyskane w wyniku wierceń kartograficznych, zwane dalej „próbkami geologicznymi czasowego przechowywania”, gromadzi się w magazynach próbek podmiotów prowadzących roboty geologiczne.

2. Próbki geologiczne czasowego przechowywania zachowuje się co najmniej:

1) do dnia, w którym decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej stanie się ostateczna – jeżeli próbki były wykorzystane do sporządzenia dokumentacji geologicznej podlegającej zatwierdzeniu;

2) 30 dni od dnia przekazania właściwemu organowi administracji geologicznej dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 ustawy;

3) 30 dni od dnia przekazania arkusza mapy do centralnego archiwum geologicznego.

3. Podmioty prowadzące roboty geologiczne chronią próbki geologiczne czasowego przechowywania przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą oraz udostępnieniem osobom nieuprawnionym.

§ 9. [Udostępnianie geologicznych materiałów archiwalnych]

1. Geologiczne materiały archiwalne udostępnia się przez:

1) wgląd;

2) pełne udostępnienie;

3) usługę sieciową.

2. Próbki geologiczne trwałego przechowywania udostępnia się przez:

1) wgląd;

2) pełne udostępnienie.

3. Wglądem jest zapoznanie się zainteresowanego z próbkami geologicznymi trwałego przechowywania i oryginalnymi lub stanowiącymi kopie geologicznymi materiałami archiwalnymi, w pomieszczeniu przystosowanym do swobodnego korzystania, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w postaci elektronicznej oraz innej formy utrwalania dokumentów i zbiorów danych, a w przypadku próbek – z prawem wykonania fotografii, bez prawa pobierania tych próbek.

4. Pełnym udostępnieniem geologicznego materiału archiwalnego jest wydanie zainteresowanemu reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii, kopii w postaci elektronicznej lub innej formy utrwalania informacji geologicznych materiałów archiwalnych, a w przypadku próbek geologicznych trwałego przechowywania – ich pobranie oraz wydanie.

5. Usługą sieciową jest usługa dostępu do informacji zgromadzonej w geologicznych materiałach archiwalnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w postaci serwisów prezentujących wybrane informacje.

6. Pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych może być realizowane także z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających identyfikację wnioskodawcy poprzez profil zaufany lub złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7. Wgląd i pełne udostępnienie podlegają ewidencjonowaniu.

§ 10. [Ewidencjonowanie wglądu]

Wgląd ewidencjonuje się na podstawie wpisu do księgi ewidencyjnej, która zawiera:

1) numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;

2) datę wpisu;

3) dane podmiotu:

a) imię i nazwisko, jeżeli o wgląd ubiega się osoba fizyczna, lub

b) nazwę podmiotu, jeżeli o wgląd ubiega się osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

4) tytuł dokumentu geologicznego, zbioru danych geologicznych lub informacje zawarte w metryce próbki, jeżeli wniosek dotyczy próbki geologicznej trwałego przechowywania;

5) archiwalny numer ewidencyjny;

6) podpis osoby ubiegającej się o wgląd.

§ 11. [Ewidencjonowanie pełnego udostępnienia]

1. Pełne udostępnienie ewidencjonuje się na podstawie wniosku skierowanego do kierownika archiwum, w którym określa się:

1) dane podmiotu:

a) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, lub

b) nazwę podmiotu oraz adres siedziby, jego numer ewidencyjny oraz nazwę rejestru, w którym został nadany, jeżeli wniosek składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

2) tytuł dokumentu geologicznego, zbioru danych geologicznych oraz rok ich powstania, jeżeli wniosek dotyczy geologicznych materiałów archiwalnych, lub informacje zawarte w metryce, jeżeli wniosek dotyczy próbki geologicznej trwałego przechowywania;

3) archiwalny numer ewidencyjny;

4) sposób udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych;

5) cel udostępnienia informacji geologicznej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokument, z którego wynika prawo do reprezentacji podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, a w przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, dołącza się skan tego dokumentu.

3. W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku o pełne udostępnienie przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna:

1) wykorzystywana w celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy,

2) w postaci próbek,

3) w postaci danych geologicznych, o których mowa w art. 100 ust. 3a ustawy

– do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się umowę na korzystanie z informacji geologicznej wraz z dowodem wniesienia opłaty za korzystanie z informacji geologicznej.

4. W przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa lub gdy wniosek ten dotyczy informacji geologicznej objętej wyłącznym prawem do korzystania z informacji geologicznej, do wniosku dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

§ 12. [Kompetencje kierownika archiwum]

1. Kierownik archiwum:

1) dokonuje analizy wniosku;

2) wzywa do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień, jeżeli zaistnieją wątpliwości dotyczące możliwości pełnego udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych trwałego przechowywania;

3) wyraża zgodę albo odmawia pełnego udostępnienia geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych trwałego przechowywania.

2. Kierownik archiwum może ustalić maksymalną liczbę jednostek archiwalnych, jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia, z uwzględnieniem wymogu zachowania bezpieczeństwa zasobów archiwalnych.

§ 13. [Wgląd i pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych]

1. Wgląd i pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych trwałego przechowywania następuje po przedstawieniu przez zainteresowanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku geologicznych materiałów archiwalnych zawierających informacje niejawne – także oryginału poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

2. Pełne udostępnienie geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych trwałego przechowywania następuje w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 1.

3. Za pisemną zgodą kierownika archiwum wnioskodawca może samodzielnie sporządzać reprodukcje, odpisy, odrysy lub fotokopie geologicznych materiałów archiwalnych w archiwum geologicznym, z wyjątkiem materiałów archiwalnych zawierających informacje stanowiące tajemnice prawnie chronione.

§ 14. [Możliwość ograniczenia lub odmowy pełnego udostępnienia lub wglądu do geologicznych materiałów archiwalnych i próbek geologicznych]

1. Kierownik archiwum może ograniczyć lub odmówić pełnego udostępnienia albo wglądu do geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych trwałego przechowywania ze względu na:

1) ich zły stan fizyczny;

2) potrzebę wykorzystania geologicznych materiałów archiwalnych lub próbek geologicznych trwałego przechowywania przez jednostkę organizacyjną, w której funkcjonuje archiwum geologiczne.

2. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1, kierownik archiwum informuje o przyczynach wyłączenia lub ograniczenia wglądu albo pełnego udostępnienia, wskazując odpowiednio możliwy sposób lub przybliżony termin wglądu albo pełnego udostępnienia.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202, 1089, 1215 i 1566.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. poz. 1657), które zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133 oraz z 2016 r. poz. 566 i 1991) utraciło moc z dniem 2 stycznia 2017 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »